بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۲۴

بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۲۴

۰٫۹۰۳

منبع: یافته های تحقیق
۳-۹-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی‌داده‌ها انجام می‌شود. برای این کار از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می‌گردد.
درآمار توصیفی که معمولاً به توصیف داده‌هامی‌پردازد از شاخص‌های تمایل مرکزی و شاخص‌های پراکندگی برای بیان داده‌های جمع‌آوری شده استفاده می‌شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولاً از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی، درصد – و نیز نمودارهای مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره‌ای استفاده می‌شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص‌های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، انحراف استاندارد و… نیز قابل‌ذکر است.
در آمار استنباطی به آزمون فرضیه‌های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می‌شود. آزمون‌های مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها هم از روش‌های آمار توصیفی و هم از روش‌های آماراستنباطی استفاده شده است. پردازشداده‌ها در سه سطح (۱) تحلیل‌های تک (متغیره۲) تحلیل‌های دو متغیره (۳) تحلیل‌های چند متغیره انجام شده است.
در تحلیل‌های تک متغیره، متغیرها به صورت منفرد مورد بررسی قرار می‌گیرند و روابط بین آن‌ها مدنظر نیست. تصویر کلی از جامعه مورد بررسی به دستمی‌آید؛ و از طریق انواع جدول، نمودارها، شاخص‌های آماری گرایش به مرکز و گرایش به پراکندگی پرداخته می‌شود.
تحلیل‌های دو متغیره، تحلیل‌هایی هستند که جزء خانواده آمار استنباطی بوده و درآن‌ها با دو متغیر سروکار داریم. تحلیل‌های دو متغیره برای آزمون رابطه بین دو متغیر، اثر یک متغیر بر یک متغیر دیگر، تفاوت یک متغیر در بین دو گروه مستقل یا همبسته و…. به کار می رود. از جمله مهم‌ترین تحلیل‌های دو متغیره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: انواعآزمون‌هایt،تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی. در این پژوهش با توجه به نوع متغیرها که همه رتبه‌ای از نوع چند ارزشی می‌باشنداز آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود.
تحلیل‌های چند متغیره،تحلیل‌هایی هستند که همزمان در آن‌ها از چندین متغیر وابسته استفاده می‌شود. موارد زیر نمونه‌هایی از تحلیل چند متغیره می‌باشند: تحلیل واریانس چند متغیره؛ آزمون مربع تی؛ تحلیل رگرسیون؛ تحلیل تشخیصی؛ تحلیل عاملی. که برای تحلیل چند متغیره در این پژوهش از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم‌افزارSPSSاستفاده می‌گردد.
۳ -۱۰-خلاصه فصل سوم
در این فصل به روش شناسی تحقیق پرداخته شد.برای توصیف داده‌های جمع‌آوری شده از تحقیق توصیفی استفاده گردید.در این فصل به عملیاتی کردن متغیر های تحقیق پرداخته شد.از عملیاتی کردن متغیرها در سوالات پرسشنامه استفاده شده است.نوع متغیرهای تحقیق از نوع رتبه ای –کیفی هستند که با طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق پارک های علم و فناوری سه شهرتبریز و تهران و اصفهان است.نمونه مورد بررسی ۱۵۰ شرکت بود.اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد.مخاطب پرسشنامه کارکنان هر واحد بودند.پرسشنامه ای شامل ۲۹ سوال طراحی شد. پایایی پرسشنامه ۰٫۹۰بدست آمد.با مراجعه حضوری در روزهای مختلف هفته و در ساعات مختلف به پارک های علم و فناوری سه شهر پرسشنامه تکمیل گردید. پرسشنامه بین این سه شهر با توجه به تعداد شرکت ها توزیع نسبی شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار توصیفی از توزیع فراوانی و در آمار استنباطی از آنالیز واریانس و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.داده های حاصل در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. ابتدا به تحلیل توصیفی داده ها در قسمت بعدی به تجزیه و تحلیل تک متغیره داده ها انجام گرفته است و در قسمت سوم به تجزیه و تحلیل دو متغیره و همبستگی بین متغیر های مستقل و وابسته پرداخته شده است. در انتها به تجزیه وتحلیل رگرسیون داده ها پرداخته شد.
۴-۲-تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۲-۱-تحلیل های توصیفی
در این قسمت پس از گرد آوری داده ها و اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی مانند درصد فراوانی،فراوانی تجمعی می باشد به توصیف نمونه پرداخته می شود.
۴-۲-۱-۱-جنسیت پاسخ دهندگان
در جدول ۴-۱ فراوانی جنسیت کارکنان ارائه گردیده است از ۱۵۰ شرکت مورد مطالعه پارک های علم و فناوری،۹۶ نفر معادل ۶۴درصد از پاسخ دهندگان مرد بوده و ۵۴ نفر معادل ۳۶درصد آنها زن بوده است.
جدول ۴-۱:فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی
مرد ۹۶ ۶۴% ۶۴
زن