مقاله – 
بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان-  …

مقاله – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …

ارتباطات

۱۰- ۱۳

پرسشنامه روابط با همکاران رین لمای ترجمه دکتر سید محمد مقیمی
پرسشنامه نگرش افراد در زمینه برقراری ارتباطات مک گراس ترجمه دکتر سید محمد مقیمی

کنترل تعارض

۱۴- ۱۶

پرسشنامه چگونگی برخورد با عملکرد گروهی، رفتار بین گروهی وتضادتوماس و همکاران ترجمه دکتر مقیمی

ارزشهای مشترک

۱۷- ۲۰

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دینسون
پرسشنامه ارزش های کاری در سازمان آلدرین فورن هام

همدلی

۲۱-۲۴

پرسشنامه همدلیمارک داویس

عملکرد

۲۵-۲۹

پرسشنامه مدیریت عملکرد با استفاده از مدل بالدریج
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

منبع: یافته های پژوهش
برای سنجش متغیرها از پرسشنامه‌های استاندارد متناسب باهر متغیر اقتباس شده است. پرسشنامه مورد استفاده در قسمت ضمایم پایان‌نامه قرار دارد.
۳-۸-روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار هر پژوهش در گرو معتبر بودن ابزار گردآوری داده برای آن پژوهش قرار دارد. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه پژوهش پرسشنامه از دو بعد روایی و پایایی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
روایی: مربوط به این است که یک متغیر تا چه اندازه با مفهوم سازگار است. مقصود از روایی این است که ابزار اندازه‌گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه گیرد. اندازه‌گیری نامناسب و ناکافی موجب بی‌ارزش شدن پژوهش می‌شود (خاکی،۱۳۸۶).هیچ‌گونه روش آماری برای تعیین ضریب روایی وجود ندارد؛بنابراین برای تعیین روایی یک آزمون از قضاوت متخصصان دراین‌باره که سؤال‌های آزمون تا چه میزانی معرف محتوا و هدف‌های برنامه هستند، استفاده می‌شود. در این پژوهش نیز برای اطمینان از روایی ابزار گردآوری داده از نظرهای استادان و متخصصانموضوع پژوهش دانشگاه تبریز استفاده شده است.
پایایی: قابلیت اعتماد یاپایایی، یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یادشده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایطیکسان تا چه اندازه نتایجیکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریبقابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریبقابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یاویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می سنجد. دراین تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تعیین پایایی، پرسشنامه ابتدا بین ۱۰ نفر از اعضای جامعه پخش شد پس از جمع آوری تجزیه وتحلیل شد. نظر به اینکه حداقل ضریب اعتبار لازم برای پرسشنامه های پژوهشی ۰٫۷ است و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده ۰٫۹ از این مقدار بالاتر است در نتیجه پرسشنامه پایا است.
جدول۳-۴ :ضرایب پایایی پرسشنامه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

متغیرهای تحقیق