بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت  …

بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …

۱-۵-فرضیات تحقیق
با توجه به مدل زیر فرضیات تحقیق به شرح زیر هست:
شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق
اعتماد
تعهد
ارتباطات
عملکرد شرکت
رشد کارکنان
تعارض
ارزش های مشترک
همدلی
منبع: تلفیقی از مدل دوبیسی[۲] ۲۰۰۵ و مدل گلین ریچای[۳] ۲۰۰۸
۱-اعتمادتأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
۲-تعهدتأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
۳-ارتباطات تأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
۴-تعارض تأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
۵-ارزش‌های مشترک تأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
۶-همدلی تأثیر مثبت بررشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
فرضیه های فرعی:
۱-اعتماد همبستگی مثبت با تعهد دارد.
۲-تعهد همبستگی مثبت با ارتباطات دارد.
۳-ارتباطات همبستگی مثبت با تعارض دارد.
۴-تعارض همبستگی مثبت باارزش‌های مشترک دارد.
۵-ارزش‌های مشترک همبستگی مثبت با همدلی دارد.
۱-۶-روش‌شناسی تحقیق
این تحقیق در حوزه تحقیقات توصیفی است. از سوی دیگر،این تحقیق از لحاظ نوع هدف، تحقیق کاربردی است. چون تئوری های آزموده شده در جوامع دیگر را به منظور شناسایی و حل مسایل در جامعه آماریخود بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد نمود. در این تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات از روش میدانی استفاده خواهد شد،و اطلاعات مورد نیاز جهت ادبیات تحقیق و مبانی نظری از طریق کتاب‌ها، مقالات معتبر گردآوری خواهد گردید. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونفرضیه‌ها از نرم‌افزارSPSS استفاده خواهد شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل ۳۰۰ شرکت دانش بنیان عضو پارک های علم و فناوری در ۳ شهر تبریز، اصفهان و تهران هست که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری منظم تعداد ۱۵۳ شرکت به دست آمده است که برای اطمینان بیشتر ۱۵۰ شرکت ازآن‌ها در سطح کشور انتخاب و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرمول ۱-۱:فرمول کوکران برای جامعه محدود
N: تعداد جامعه
n: تعداد نمونه
З:مقدار اشتباه مجاز
p ,q :برآورد نسبت صفت متغیر=۰٫۵
۱-۷-خلاصه و جمع‌بندی
در این فصل به بیان مسئله پرداخته شد وهمچنین سؤالات تحقیق بیان شد که با استفاده از آن‌ها به بیان فروض و مدل تحقیق پرداختیم. به طور خلاصه به روش‌شناسی تحقیق پرداخته شد که با استفاده از جامعه آماری تعداد نمونه مورد بررسی پژوهش با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد.
فصل دوم
ادبیات پژوهش
۲-۱-مقدمه
پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش عوامل بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان هست. این فصل به منظور بررسی خاستگاه موضوع و آشنایی با نظرات بزگان علم مدیریت و صاحب‌نظران این حوزه در مورد این موضوع و نیز معرفی تحقیقات تجربی انجام‌شده در این مورد به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول شامل مبانی نظری است که به بررسی خاستگاه موضوع و نظرات بزرگان در مورد این موضوع می‌پردازد. بخش دوم به بررسی مطالعات تجربی انجام‌شده در مورد موضوع می‌پردازد که در دو قسمت به مطالعات تجربی خارجی و مطالعات تجربی داخلی اشاره دارد.
۲-۲-مبانی نظری
۲-۲-۱– بازاریابی رابطه مند
دوام و بقای شرکت‌ها بستگی به مشتریان آن‌ها دارد و هر قدر بتوانند مشتریان فعلی خود را حفظ نمایند در بلندمدت موفق تر خواهند بود. دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است که باید به صورت پیوسته باعرضه ارزش برتر به مشتری، رضایت وی را تأمین کرد. (کاتلر[۴]،۲۰۰۱) یکی از این راه‌ها استفاده از بازاریابی رابطه مند است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است