مقاله علمی با منبع :
بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۴

مقاله علمی با منبع : بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت ۴

۴-۲-۵-۶ تحلیل همدلی…………………………………………………………………………………….. ۶۷
۴-۳ خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………..۶۸
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۵-۲ مروری بر چهارچوب کلی تحقیق…………………………………………………………………………………۷۰
۵-۳ یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۷۰
۵-۴ بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….۷۴
۵-۵ پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۷۷
۵-۶ محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..۷۷
۵-۷ خلاصه فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………..۷۸
منابع و ماخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
پیوست ها
پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
تحلیل های آماری ssps……………………………………………………………………………………………………..88
فهرست جداول
جدول ۱-۲ انواع اعتماد……………………………………………………………………………………………………..۱۵
جدول ۲-۲ خلاصه مطالعات خارجی………………………………………………………………………………….۴۱
جدول ۲-۳ خلاصه مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………….۴۱
جدول ۳-۱ متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۴۸
جدول ۳-۲ نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………..۴۹
جدول ۳-۳ پرسشنامه های مورد استفاده……………………………………………………………………………….۵۰
جدول ۳-۴ضریب پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………….۵۲
جدول ۴-۱ فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………۵۶
جدول ۴-۲ فراوانی سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….۵۷
جدول ۴-۳ فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ……………………………………………………………..۵۷
جدول ۴-۴ فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….۵۸
جدول ۴-۵ فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان ………………………………………………………………..۵۸
جدول ۴-۶ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………۵۹
جدول ۴-۷ آزمون t تک نمونه ای……………………………………………………………………………………….۶۰
جدول ۴-۸ ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها …………………………………………………………………….۶۱
جدول ۴-۹ همبستگی بین متغیرها ………………………………………………………………………………………۶۱
جدول ۴-۱۰ تحلیل واریانس تعهد……………………………………………………………………………………….۶۲
جدول ۴-۱۱ تحلیل واریانس اعتماد ……………………………………………………………………………………۶۲
جدول ۴-۱۲ تحلیل واریانس ارتباطات ………………………………………………………………………………..۶۳
جدول ۴-۱۳ تحلیل واریانس تعارض ………………………………………………………………………………….۶۳
جدول ۴-۱۴ تحلیل واریانس ارزش های مشترک ………………………………………………………………….۶۳
جدول ۴-۱۵ تحلیل واریانس همدلی……………………………………………………………………………………۶۴
جدول ۴-۱۶ تحلیل رگرسیون تعهد …………………………………………………………………………………….۶۵
جدول ۴-۱۷ تحلیل رگرسیون اعتماد …………………………………………………………………………………..۶۵