سایت مقالات فارسی – 
بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت  …

سایت مقالات فارسی – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …

۲-۲-۸ پارک علم و فناوری ………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۹ عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۳پیشینه تجربی……………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۳-۱ مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۳-۲ مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۴ خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………………….۴۰
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۲نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۳ مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۴ فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۵عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۶جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۷روش گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۸روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………۵۲
۳-۱۰ خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………………………………….۵۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۴-۲ تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۲-۱ تحلیل توصیفی …………………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۲-۱-۱ آمار توصیفی جنسیت کارکنان…………………………………………………………………..۵۶
۴-۲-۱-۲ آمار توصیفی سن کارکنان………………………………………………………………………..۵۷
۴-۲-۱-۳ آمار توصیفی سطح تحصیلات کارکنان………………………………………………………۵۷
۴-۲-۱-۴ آمار توصیفی سابقه خدمت کارکنان…………………………………………………………..۵۸
۴-۲-۱-۵آمار توصیفی پست سازمانی کارکنان…………………………………………………………..۵۸
۴-۲-۲ تحلیل تک متغیره داده ها………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۲-۳تحلیل دو متغیره داده ها…………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۲-۴ تحلیل چند متغیره……………………………………………………………………………………………۶۱
۴-۲-۴-۱ تحلیل واریانس تعهد………………………………………………………………………………۶۱
۴-۲-۴-۲ تحلیل واریانس اعتماد…………………………………………………………………………….۶۲
۴-۲-۴-۳تحلیل واریانس ارتباطات………………………………………………………………………….۶۲
۴-۲-۴-۴ تحلیل واریانس تعارض…………………………………………………………………………..۶۳
۴-۲-۴-۵تحلیل واریانس ارزش های مشترک……………………………………………………………۶۳
۴-۲-۴-۶تحلیل واریانس همدلی……………………………………………………………………………..۶۴
۴-۲-۵ تحلیل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۲-۵-۱ تحلیل تعهد……………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۲-۵-۲ تحلیل اعتماد………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۲-۵-۳ تحلیل ارتباطات……………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۲-۵-۴ تحلیل تعارض……………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۲-۵-۵ تحلیل ارزش های مشترک………………………………………………………………………۶۷