بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان-  …

بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …

تاریخ فارغ التحصیلی: دی ماه ۱۳۹۲ تعدادصفحه:۹۷

کلیدواژه ها: بازاریابی رابطه مند- تعهد – اعتماد- ارتباطات – تعارض- ارزش های مشترک- همدلی- عملکرد شرکت- شرکت های دانش بنیان
کد GEL: M31

چکیده
تمام شرکت‌ها به منظور دست‌یابی به اهداف سازمانی خود در تکاپو هست‌اند. هدف شرکت های دانش بنیان دست‌یابی به رشد می باشدو این در گرو رشد کارکنان در شرکت و ارائه کالاها و خدمات شرکت می باشد. در پژوهش حاضر با توجه به نظرات صاحب نظران و یافته های پژوهش های قبل مرتبط با موضوع پژوهش رابطه بین عناصر بازاریابی رابطه مند با عملکرد شرکت های دانش بنیان بررسی می شود. این پژوهش دارای ۶ فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی می باشد. جامعه مورد مطالعه ۳۰۰ شرکت دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری سه شهر تبریز، تهران و اصفهان می باشد که در شهریور ۱۳۹۲ به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. داده های مورد استفاده برای آزمون این فرضیه ها به وسیله پرسشنامه از ۱۵۰ نمونه که بوسیله فرمول کوکران برای جامعه های محدود محاسبه شده بود به صورت حضوری گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج آزمون مدل رگرسیون خطی برای تحلیل داده ها، تاثیر مثبت ۵ متغیر تعهد، اعتماد،ارتباطات،تعارض و ارزش های مشترکرا بر عملکرد شرکت های دانش بنیان تایید کرده است و تاثیر متغیر همدلی بر عملکرد شرکت های دانش بنیان رد شده است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

فصل اول :کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۳هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۴سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۵فرضیه‌های و مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………۴
۱-۶روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۷خلاصه و جمع‌بندی فصل اول………………………………………………………………………………………..۶
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۲-۲ مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………….۸
۲-۲-۱ بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………… …………۸
۲-۲-۱-۱ انواع بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………….۱۰
۲-۲-۱-۲ راهبردهای بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………..۱۱
۲-۲-۲ اعتماد………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲-۳ تعهد……………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۳-۱ مطالعه می یر و آلن………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۲-۳-۲ مطالعه استیزر و همکاران…………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۳-۳ مطالعه مودی و همکاران……………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۳-۴ مطالعه بارن و همکاران ……………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۳-۵ مطالعه ماتیو……………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲-۳-۶ دیدگاه های کانون تعهد……………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۴ ارتباطات ……………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۲-۵ تعارض ………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۵-۱ نظریه سنتی ………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۵-۲ نظریه روابط انسانی…………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۵-۳ نظریه تعامل………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۶ ارزش های مشترک………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۲-۷ همدلی………………………………………………………………………………………………………………….۲۷