مقاله دانشگاهی – 
بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد- قسمت  …

مقاله دانشگاهی – بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد- قسمت …

روند کلی حاکم بر مطالعات در این پژوهش از یک بخش اصلی تشکیل شده است: روش کتابخانه ای است و ابزارهای زیر را جهت جمع آوری داده ها به کار گرفته شده است.
در روش کتابخانه ای، با بهره گیری از کتب، مقالات، پایان نامه ها و همچنین پایگاه های اینترنتی داده های مورد نیاز گردآوری شد.
۸)ساماندهی(طرح) تحقیق
این تحقیق از ۴ فصل تشکیل شده که:
فصل اول باعنوان «کلیات» شامل مفهوم شناسی درباره ی نسب و نفی ولد و آزمایش های ژنتیکی،تاریخچه آزمایش های ژنتیکی، نقش علوم جدید در اثبات دعاوی می باشد.
فصل دوم با عنوان « آزمایش های دی ان ای و اثبات نسب» در فقه و حقوق می پردازد.که در آن به مباحثی درباره ی حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب ، حجیت ادله اثبات نسب از جمله( امارات ، شهادت،اقرار، قرعه) و انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات نسب پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان«آزمایش دی ان ای و نفی ولد» به بررسی نفی ولد از دیدگاه فقه و حقوق ایران، دی ان ای و نفی نسب، حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در نفی ولد، ادله های مورد استناد در رد و پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب می پردازد.
و نهایتاً سعی در ارائه ی خلاصه بندی و نتیجه گیری نهایی در باره ی این امر دارد که:
آیا می توان صرفاً با تکیه بر آزمایشات دی ان ای در فقه و حقوق ایران به اثبات نسب یا نفی ولد پرداخت یا نه؟
و جایگاه قانونی و فقهی آزمایش های دی ان ای در میان سایر ادله از جمله قاعده ی فراش و لعان چیست؟
فصل اول
کلیات تحقیق
بخش اول: مفهوم شناسی
بخش دوم: آزمایش های ژنتیکی
بخش سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی
در فصل اول با نگاهی کلی به موضوع اثبات نسب و نفی و ولد و ادله های اثبات آنها ،به ارائه ی تعریف و معرفی این مفاهیم جهت ورود به بحث اصلی که در فصول ۲و۳و۴ خواهد آمد میپردازیم.
به طور کلی نسب در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است نسب حقیقت شرعی نیست بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفا و لغتا رابطه ای است در قانون مدنی ما نسب به ذو نوع نسب مشروع(حاصل از ازدواج) و نسب نامشروع تقسیم میشوند.در دعاوی اثبات نسب برای اثبات ادعای از ادله های فراش، شهادت، اقرار و قرعه میتوان استفاده نمود که البته آزمایش های ژنتیکی از جمله آزمایش دی ان ای نیز امروزه میتواند در ردیف این ادله ها قرار بگیرد.
در مورد نفی ولد  یعنی مردی که بر طبق اماره قانونی فراش،پدر کودکی به شمار آید، بخواهد انتساب ان کودک را به خود نفی کند در این صورت باید خلاف ان اماره را اثبات کند که روش شرعی و قاونونی برای نفی ولد لعان است. لعان یک نوع سوگندی است که پدر میتواند بوسیله اجرای آن، طفلی که فرزند او شناخته شده نفی بنماید. لعان از تاسیسات کاملاًمذهبی میباشدکه بر ایمان راسخ استوار است و نمیتوان آن را از ادله مدنی به شمار آورد. بنابر مستفاد از ماده ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۱۱۵٢  ق.م به پیروی از حقوق امامیه، لعان طریق اثبات نفی ولد شناخته شده است و آن منحصراً بین زوجین در نکاح بعمل میآید.
بخش اول: مفهوم شناسی
گفتار اول: تعریف نسب و انواع آن
الف: تعریف: نسب، جمع نسبت و به معنای علقه و پیوند و رابطه میان دو چیز است، به گونه ای که تصور آن، به تصور دو طرف آن منوط باشد.
در کتاب فوائد الاصول آمده است:«ان النسبه عباره عن العلقه و الربط الحاصل من قیام احدی المقولات التسع بموضوعاتها»( نائینی، ج ۲،۱، ص ۳۹).
برای مثال، در قضیه «الجسم ابیض»، بیاض بر جسم عارض شده است، و در واقع، قضیه به این صورت است:«الجسم له البیاض»، که موضوع ، جسم، و محمول، بیاض است و بین جسم و بیاض رابطه‌ای وجود دارد که کلمه «له» از آن حکایت می‌کند. نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است (عمید،۱۳۸۴: ص۱۲۰۶)
نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است.(محقق داماد،۱۳۸۶:ص ۶۳) نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف(جعفری لنگرودی،۱۳۸۵:ص ۷۱۱) را در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است. (صفایی و امامی،۱۳۷۶: ص۲۸۷)
 
ب: انواع نسب
در قانون مدنی کشور ما سه نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که عبارتند از: خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی. (همان منبع)خویشاوندی نسبی به این معناست که بین دو شخص رابطه خونی وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت دیگر خویشاوندی که ناشی از ولادت باشد، خویشاوندی نسبی نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، یعنی نسب ناشی از ازدواج، نسب در حکم مشروع یا همان نسب ناشی از مباشرت به شبهه و نسب نامشروع یعنی نسبی که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردی از این قبیل حاصل می‌شود که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت برقرار نیست یا آنکه در صورت وجود رابطه زوجیت، ازدواج ایشان باطل است؛ اما یک نفر از آنان یا هر دوی آن‌ها از بطلان آن مطلع نیستند. نسبی که در حقوق ما به عنوان یک نسب قانونی شناخته می‌شود، نسب مشروع و نسب در حکم مشروع است(مدنی،۱۳۷۶:ص۱۷۷) بنابراین به طور کلی تقسیمات نسب عبارتند از:
نسب مشروع ناشی از ازدواج
الف :نسب مادری
اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهان کاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هر کودکی ظرف ۱۵ روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود.
ب) نسب پدری:
اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود اما باید این واقعیت را پذیرفت که انجام این گونه آزمایش ها به دلیل گرانی و دور بودن روستاها و شهرها برای همه امکان پذیر نیست بنابراین بهتر است برای جلوگیری از مشکلات موجود، این گونه ازدواج ها ضابطه مند و قانونمند شوند.
۲ )نسب ناشی از شبهه
نسب ناشی از شبهه آن است که زن و مرد یا یکی از آن ها بر اثر اشتباه موجب تولد طفلی شوند. طفلی که به این طریق متولد شود، ناشی از شبهه و نسب او به هر یک از پدر و مادر، در حکم نسب قانونی است.(صفایی و امامی،ص۳۲۱-۳۲۰)
اگر شبهه از هر دو طرف باشد، نسب طفل نسبت به هر دو طرف نسب در حکم قانونی است و اگر شبهه از یکی از دو طرف باشد، نسبت به آنکه در شبهه بوده نسب در حکم قانونی است.
۳) نسب نامشروع
طفلی که از یک رابطه نامشروع متولد شود، نسب او غیر قانونی است.
در این حالت هر چند نسب طفل نسبت به پدر غیر قانونی است ولی در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد.(مدنی،۱۳۷۶: ص۱۷۸)
گفتار دوم:نفی ولد
۱) تعریف نفی ولد

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است