بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن  …

بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن …

۹۹٫۴

۴۰%

۶۰%

۹۶٫۶

۹۹٫۵

۳۵%

۶۵%

۹۶٫۶

۹۹٫۴

۳۰%

۷۰%

۹۷٫۵

۹۹٫۴

۲۵%

۷۵%

۹۷٫۳

۹۹٫۴

۲۰%

۸۰%

به طور کلی هیچ پیش بینی صد در صد درست نمی باشد برای بدست آوردن مقدار خطا‌ی پیش بینی از MAE(میانگین قدر مطلق خطا)، RMSE(جذر میانگین مجذور خطا) استفاده می‌کنیم.
که فرمول آنها به صورت زیر می‌باشد:
MAE= 


مقادیر خطای بدست آمده در این الگوریتم به صورت زیر است:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جدول۴-۸-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل MLP با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش