سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن  …

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن …

۴-۷-ضریب همبستگی

ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه مستقیم یا معکوس را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.
همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:
Description: mathrm{corr}(X,Y)={mathrm{cov}(X,Y) over sigma_X sigma_Y} ={E[(X-mu_X)(Y-mu_Y)] over sigma_Xsigma_Y},
که در آن E عملگر امید ریاضی، cov به معنای کوواریانس، corr نماد معمول برای همبستگی (کوریلیشن) پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است.
برای تعین ضریب همبستگی بین متغیرها از نرم افزار اکسل به صورت زیر استفاده میکنیم:
Formulas>More Functions>Statistical>Correl

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جدول ۴-۶-ضرایب همبستگی مربوط به عوامل بررسی شده در مدل

تورم در ایران میزان حجم واردات در ایران نرخ مبادله یورو/دلار
۰٫۸۲ ۰٫۴۷ ۰٫۳۴
قیمت مس میزان کسری بودجه دولت میزان طلای موجود درSPDR
۰٫۳ ۰٫۸۴ ۰٫۴
قیمت نفت هزینه مصرفی خصوصی در ایران میزان حجم صادرات امریکا