بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ مطالعه موردی دانشگاه شیراز- قسمت ۷

بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ مطالعه موردی دانشگاه شیراز- قسمت ۷

تعداد

 

 

درصد

 

 

 

علوم انسانی

 

 

۶۰

 

 

۳/۲۷

 

 

 

علوم پایه

 

 

۴۰

 

 

۲/۱۸

 

 

 

مهندسی

 

 

۳۸

 

 

۳/۱۷

 

 

 

علوم کشاورزی

 

 

۵۰

 

 

۷/۲۲

 

 

 

دامپزشکی

 

 

۳۲

 

 

۵/۱۴

 

 

 

کل

 

 

۲۲۰

 

 

۱۰۰

 

 

۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری داده ­ها در این پژوهش پرسشنامه است. این پرسشنامه برگرفته از پایان نامه سلیمانی(۱۳۸۷) تحت عنوان “ عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد ” می باشد. پرسشنامه مذکور در یک مطالعه مقدماتی به افراد صاحب نظر ارائه گردید و براساس نظرات آنان بعضی سوالات که متناسب با این پژوهش بود انتخاب گردید و بعضی سوالات حذف و در بعضی از سوالات تغییراتی متناسب با این پژوهش داده شد. همچنین، سوالات مربوط به تاهل، جنسیت، سابقه فعالیت های اجرایی و مدیریتی حذف شد. در مورد عوامل انگیزشی که در پژوهش قبلی از شاخص پنج گزینه ای لیکرت برای تاثیر عوامل بر تولیدات علمی استفاده شده بود در این تحقیق از اعضای هیات علمی خواسته شد که به اولویت بندی این عوامل بپردازند تا به این طریق مهم ترین عوامل انگیزشی که در حجم تولیدات علمی موثر است، سنجیده شود. در مورد موانع انجام فعالیت های پژوهشی نیز گویه های مربوطه به صورتی که بتواند موانع و تنگناهای تولیدات مقاله را گزارش دهد تغییر یافت و به جای استفاده از شاخص های پنج گزینه ای لیکرت از اعضا خواسته شد که به اولویت بندی این عوامل بپردازند تا به این طریق مهم ترین تنگناها و موانع مشخص شود. در مورد خدمات رفاهی دانشگاهی، تجهیزات و امکانات پژوهشی رضایت اعضای را از این خدمات با تولیدات مقالات سنجیده شده است.
پرسشنامه­ مورد استفاده در این تحقیق از چهار بخش تشکیل شده است که بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی از قبیل سن، گروه آموزشی، مرتبه علمی، و سابقه کار اعضای هیات علمی بود. بخش دوم پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد مهارت های اطلاعاتی، خدمات رفاهی دانشگاهی، امکانات و تجهیزات پژوهشی، و ارتباطات علمی است. برای اندازه گیری مهارت های اطلاعاتی از ۴ گویه، برای خدمات رفاهی دانشگاهی از ۴ گویه، برای امکانات و تجهیزات پژوهشی از ۹ گویه و برای ارتباطات علمی نیز از ۹ گویه استفاده شده است. برای سنجش کلیه متغیرهای مذکور از شاخص پنج گزینه ای لیکرت با دامنه ای از نمره ۱( خیلی کم) تا ۵ (خیلی زیاد) استفاده شده است.
بخش سوم پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد مجراهای ارتباطی است. برای بررسی مجراهای ارتباطی از ۷ گویه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با دامنه نمره از۱ ( خیلی کم) تا ۵ (خیلی زیاد )استفاده شده است. بخش چهارم مربوط به مهم ترین عوامل انگیزشی و مهم ترین موانع و تنگناهای انجام فعالیت پژوهشی می باشد. برای عوامل انگیزشی از ۶ گویه و برای موانع و تنگناهای انجام فعالیت پژوهشی از ۱۲ گویه استفاده شده است. اعضای هیات علمی در این بخش به اولویت بندی این عوامل از ۱ تا ۶ برای عوامل انگیزشی که ۱ مهم ترین عامل و ۶ کم ترین عامل انگیزشی می باشد، پرداختند. در مورد مهم ترین موانع و تنگناهای موجود برای انجام فعالیت های پژوهشی نیز اعضای به اولویت بندی این عوامل از ۱ تا ۱۲ پرداختند. ۱ مهم ترین مانع و ۱۲ کم ترین موانع انجام فعالیت پژوهشی می باشد. متن کامل پرسشنامه در پیوست آمده است.
۳-۵-۱- پایایی[۳۸]
زمانی که مقیاسی از نوع لیکرت باشد و هدف پژوهشگر، سنجش یک مفهوم پیچیده از طریق گویه ­های مختلف و متعدد باشد، به منظور سنجش سازگاری درونی گویه­ها، می­توان از آماره آلفای کرونباخ[۳۹] استفاده کرد. هر اندازه مقدار ضریب آلفا به یک نزدیک­تر باشد، حاکی از آن است که گویه ­ها انسجام درونی بیشتری با هم دارند. پس از سنجش پایایی مفاهیم مورد نظر، مقادیر زیر برای آلفای کرونباخ بدست آمده است:
جدول ۳-۲- نتایج بررسی پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون تعداد گویه آلفای کرونباخ
مهارت های اطلاعاتی ۴ ۷۹/۰
خدمات رفاهی ۴ ۷۶/۰
فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی ۹ ۸۳/۰
ارتباطات علمی ۹ ۸۶/۰

 

همچنانکه داده ­های جدول بالا نشان می­دهد برای تمام متغیرهای مورد سنجش، مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از۷۰/۰ شده است که گویای این واقعیت می­باشد که سوالات پرسشنامه از انسجام درونی مناسبی برخوردار هستند.
۳-۵-۲- روایی[۴۰]
برای سنجش روایی صوری سوالات پرسشنامه در تحقیق حاضر، پرسشنامه در اختیار تعدادی از استادان صاحب نظر( اعضای هیات علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی، استاد راهنما، و استادان مشاوره) قرار گرفت و نظرات آنها در مورد پرسشنامه اعمال شد. برخی از سوالات حذف و همچنین تعدادی نیز با توصیه استادان مذکور، به پرسشنامه اضافه شد. در برخی از سوالات نیز تغییراتی صورت گرفت.
۳-۶- روش گردآوری داده ها از پایگاه ISI و ISC

دیدگاهتان را بنویسید