جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده …

بازارباشی

۱۳۷۶

سیستم مالیات بر ارزش افزوده را با توجه به تجربیات به دست آمده در سایر کشورها

خلاصه و نتیجه‌گیری فصل دوم
در فصلی که مطالعه شد، در بخش اول ابتدا به بررسی و تعاریف مالیات و اقسام آن از نظر اهل سخن و تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با جایگاه مالیات پرداخته شد، و سپس به بررسی تاریخچه مالیات و سپس مالیات بر ارزش افزوده در دنیا و سپس ایران پرداخته شد و اصل، مبدأ و مقصد مالیات معرفی شد؛ و در ادامه نحوه محاسبه مالیات و تحلیل نرخ در مالیات انجام گرفته و در آخر بر مالیات بر ارزش افزوده و خصوصیات آن و نرخ‌های موجود در ایران و تاریخچه شروع و شکل گیری در ایران پرداخته شد.
در بخش دوم از این فصل به پیشینه موجود، در خارج از کشور و داخل کشور در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی‌های آن آورده شد.
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
علم از آن نقطه و آن زمان آغاز شد که به بشر به فکر حل مسائل مختلف زندگی افتاد. به عبارت دیگر، تاریخ تولد علم مصادف با تاریخ تولد بشر است. بشر اولیه برای حل مسائل و مشکلات خود از ابتدایی‌ترین مرحله شروع کرد و به کمک برخی از روابط تجربی قادر شد محیط پیرامون خویش را کم و بیش بشناسد و به این طریق از پیچ و تاب و فراز و نشیب هستی آگاه شود. برای این کار انسان همواره تلاش کرده است که پدیده‌های پیچیده و بغرنج زندگی خود را حل کند؛ مثلاً از باد و باران و رعد و برق که کنجکاوی اولیه را برانگیخت، گرفته تا مسائل روزمره که تأثیر مستقیمی بر رفاه و احتمالاً بقای بشر داشته است.
روش‌هایی که انسان برای پاسخ دادن به سؤالات خود انتخاب می‌کند، متفاوت و گوناگون است. یکی از روش‌هایی که بیشترین نقش را در حل مسائل مختلف جوامع بشری داشته است روش علمی است. (علی دلاور،۱۳۸۷، ۵ و ۶)
به طور کلی، روش علمی به فرآیندی اطلاق می‌شود که از طریق آن پژوهشگر، ابتدا به صورت استقرایی و با استفاده از مشاهدات خود، فرضیه یا فرضیه‌هایی را صورت‌بندی می‌کند، سپس با عنایت به اصول استدلال قیاسی به کاربرد منطقی فرضیه می‌پردازد. (همان منبع، ص ۱۴)
بررسی و تحلیل نقادانه شیوه‌های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از متون ویژه علمی، وظیفه شاخه‌ای از فلسفه علم است که «روش‌شناسی» خوانده می‌شود. وجود روش خاص برای هر فن، و حتی بودن روش‌های مختلفی در ادوار مختلف تاریخ یک فن، در این تلقی از «روش‌شناسی» می‌گنجد. بنابراین دست‌یابی به هدف‌های تحقیق (یعنی نظریه‌سازی) میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش‌شناسی[۳۷] درست صورت پذیرد. اگر از دیدگاه‌های مختلف بگذریم، روش‌شناسی (فارغ از ابعاد فلسفی آن) به مجموعه‌ای به هم پیوسته از قواعد، اصول و شیوه‌های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می‌شود و به طور کلی می‌توان گفت؛ اتخاذ روش علمی تنها راه دست‌یابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است (خاکی، ۱۳۸۸، ۱۹۳).
در فصل اول موضوع تحقیق به طرح کلی مورد بررسی واقع گردید و در فصل دوم، مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذکر شد و حال در این فصل به تشریح و ساختار روش تحقیق حاضر پرداخته می‌شود. در این فصل به معرفی روش تحقیق استفاده‌شده برای انجام تحقیق و جامعه آماری، همچنین به وضعیت نرمال بودن یا نبودن نمونه تصادفی انتخاب‌شده می‌پردازیم. ابزاری که برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی می‌شود و به روایی و پایایی این ابزارها _ پرسشنامه‌ها_ پرداخته می‌شود.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه‌بندی می‌گردد، در تحقیق‌های توصیفی می‌توان ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه را از طریق بررسی پیمایشی یا نظرسنجی ارزیابی نمود که شامل ارزیابی نگرش‌ها نسبت به پدیده مورد مطالعه است. در آن برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در مطالعه‌های میدانی هدف کشف روابط بین متغیرهای مورد مطالعه است، که در شرایط واقعی اتفاق می‌افتد و محقق در متغیرهای آن دخالت و تصرفی انجام نمی‌دهد و داده‌های تحقیق، ابتدا توصیف و به دنبال آن کشف و تبیین صورت می‌گیرد (خاکی، ۱۳۸۲). به نحوی که به منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نظر برای نمونه تحقیق از پرسشنامه استفاده می‌شود. ضمن اینکه شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Amos انجام خواهد پذیرفت.
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
بین آموزش مؤدیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه‌های فرعی
۱- عوامل مرتبط با شغل و حرفه‌ی مؤدی بر آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام مؤثر است.
۲- عوامل فردی بر میزان آموزش مؤدیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام مؤثر است.
۳- عوامل محیطی و فیزیکی و زیرساخت‌های آموزشی بر آموزش مؤدیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام مؤثر است.
۴- تفاوت میان میزان تأثیر سه دسته از عوامل مؤثر بر آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام معنادار است.
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان فن می‌باشند که شامل: کارکنان، ممیزین، کارشناسان و کارشناسان ارشد اداره مالیاتی استان ایلام، اساتید دانشگاه با زمینه تخصصی مالی و اقتصادی مسلط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و آشنا با سازمان متولی اجرا و فرآیندهای اجرایی آن می‌باشد که در سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران به صورت زیر استفاده کرده‌ایم:
۳-۱
که در آن:
n= حجم نمونه
= در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل‌قبول
p= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین
= ۱-p نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir