بررسی تاثیر میزان  وفاداری مشتریان از طریق سفارشی سازی خدمات بانکی در بانک ملی  …

بررسی تاثیر میزان وفاداری مشتریان از طریق سفارشی سازی خدمات بانکی در بانک ملی …

۸۲۷/۰
۸۳۴/۰
۸۳۳/۰

۳
۵
۳
۳
۲

۳-۵)روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف دادههای جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی؛۲۸۵:۱۳۸۸). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف میگردد(حافظ نیا؛۲۴۲:۱۳۸۶). در این تحقیق در مرحله اول تجزیهوتحلیل دادهها، با استفاده از روشهای آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. در بخش آمار توصیفی شاخص‌های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار به کار گرفته خواهند شد. گام بعدی جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا؛۲۴۲:۱۳۸۶). و به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel استفاده میشود. در مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش طبق فرایندی با قالب کلی مشخص و یکسان صورت می‌پذیرد که مرتبط با آن روش‌های تحلیل آماری متعددی تا به حال معرفی شده است. در این میان، مدل سازی معادلات ساختاری که در اواخر دهه شصت میلادی معرفی شد، ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل فراهم می‌ساخت. قدرت این تکنیک در توسعه نظریه‌ها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و سیستم‌های اطلاعاتی شده است. یکی از مهمترین دلایل استفاده زیاد پژوهشگران از SEM، قابلیت آزمودن تئوری‌ها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه‌گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می‌دهد تا تجزیه و تحلیل داده‌های خود را با احتساب خطای اندازه‌گیری گزارش دهد. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در واقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند. استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: الف) تخمین روابط چندگانه؛ ب) قابلیت سنجش متغیرهای پنهان (مفاهیم مشاهده نشده)؛ ج) محاسبه خطای اندازه‌گیری؛ د) قابلیت بررسی تأثیر همخطی؛ ﻫ) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی (داوری و رضازاده؛ ۱۳۹۲: ۲۸). بطور کلی مدل‌یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط مدل خطی کلّی[۶۹] است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به‌گونه‌ای هم‌زمان مورد آزمون قرار دهد. مدلیابی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه‌هایی دربارۀ روابط بین متغیرهای آشکار (متغیر مشاهده شده)[۷۰] و متغیرهای مکنون (متغیر مشاهده نشده)[۷۱] است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل‌یابی علّی و گاه نیز لیزرل[۷۲] نامیده شده است. از این طریق پژوهشگران می‌توانند ساختارهای فرضی را رد یا انطباق آنها را با داده‌های غیرآزمایشی تأیید کنند. روش‌های معادلات ساختاری برای برآورد قدرت روابط فرضی بین همه متغیرهایی که در یک مدل نظری ارائه می‌شود، چارچوب منسجمی فراهم می‌آورد و به همین دلیل است که تئوری همواره در قلب روش‌های معادلات ساختاری قرار دارد و بدون آن نمی‌توان بین راه‌های بی‌شماری که برای توصیف روابط درونی متغیرها به کار می‌رود، تمایز قائل شد. به طورکلی از نظر تکنیک‌های آماری، مدل کامل معادلات ساختاری بیانگر آمیزه‌ای از تحلیل مسیر[۷۳] و تحلیل عاملی تأییدی[۷۴] است(Wetzels, 2012).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند .برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده،ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی،دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد ودر نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار spss 20 و LISREL 8.54 انجام گردیده است.
۴- ۲ ) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
توصیف متغیرجنسیت پاسخ دهندگان
جدول ۴ – ۱ ) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

فراوانی درصد
زن ۱۰۴ ۳۱
مرد ۲۳۱ ۶۹