بحث :پایان نامه رایگان روانشناسی-رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

دانلود پایان نامه

بحث :

از آغاز دهه 1990بحث در زمینه اثرات روان شناختی هیجان و كاركردهای انطباقی آن و نیز ماهیت رابطه هیجان و شناخت با معرفی مفهوم تازه ای با نام هوش هیجانی ابعاد تازه ای به خود گرفت  و در واقع مفهوم هوش هیجانی آخرین پیشرفت در زمینه فهم رابطه بین هیجان وتفكر بوده و محققان بر این باورند كه كاربرد مفهوم هوش یك استعاره مناسب برای سازه ای است كه از آن با نام هوش هیجانی یاد می شود. پژوهش ها نشان داده اند كه آموزش مهارت های هیجانی و اجتماعی به عنوان مدلی از مداخله كه به تعبیری تقویت هوش هیجانی نامیده می شود ، نقش مهمی در بهبود كیفیت روابط بین فردی و اجتماعی ایفا می كند. به ویژه این اثر در زمینه طرح واجرای برنامه های پیش‌گیرانه مربوط به ناسازگاری و تعارض های زناشویی، و نیز مواجهه با بحران طلاق به شكل چشمگیر تر بوده است .

اساساً وجود یك ازدواج رضامندانه محل تلاقی و تبادل احساسات و عواطف مثبت بین زوج ها است و تشكیل خانواده بهنجار نقش مهمی در سلامت و بهزیستی كل جامعه دارد . ازاینروست كه محققان براین باورند كه هوش هیجانی یا حداقل برخی از جنبه های آن ظرفیت غنی سازی یك ازدواج سازگارانه و توأم با رضایت مطلوب و با ثبات را دارد ، و زوج ها به مثابه نیروی تعیین كننده جهت و شیوه حركت خانواده در چرخه زندگی نقش بنیادی ایفا می كنند. در نتیجه بایستی هوش هیجانی مشترك بین دو همسر را پروراندتا از این طریق احتمال تشریك مساعی آنان برای كسب رضامندی زناشویی بیش‌تر و حل مسائل ، افزایش یابد .

یافته های پژوهش نشان داد كه در كل گروه نمونه در مؤلفه های هوش هیجانی: مسئولیت پذیری، همدلی و روابط بین فردی بالاترین میانگین و در سه شاخص انعطاف پذیری ، خود ابرازی و واقع گرایی پائین ترین  میانگین را داشته اند، همچنین پژوهش نشان داد كه در كل گروه نمونه در مؤلفه های رضامندی زناشویی « نقشهای مساوات طلبی ، فعالیت های اوقات فراغت بالاترین میانگین و در سه شاخص تحریف آرمانی ، مسائل شخصیتی و خانواده و دوستان پائین ترین میانگین را داشته اند . این یافته ها تا حدودی پژوهش برجعلی و همكاران (1385) را تائید می كند.

پژوهش حاضر ، نشان داد كه بین هوش هیجانی،‌همبستگی معنی داری (01/0P< و 05/0P<) با رضایت مندی زناشویی وجود دارد . اسكات و مالوف (1998)، 37 زوج داوطلب را در پژوهشی مورد بررسی قرار دادند . شركت كنندگانی كه نمرات برتری در هوش هیجانی بدست آوردند به نحو معنی داری از رضایت زناشویی بالاتری برخوردار بودند .علاوه براین افرادی كه نمرات برتری در هوش هیجانی، به همسرانشان داده بودند نیز به نحو معنی داری از رضایت زناشویی بیشتری بهره مند بودند. در مجموع، نتایج این پژوهش نیز تائید می كند كه هوش هیجانی با ارتباطات بین فردی و رضایت زناشویی همبستگی دارد . نتایج این پژوهش با یافته های محرابیان (2000) ، اسكات و مالوف (1998) ، فیرز (2001) ، برجعلی وهمكاران (1385) ، گلمن (1995) همسویی دارد.

نتایج پژوهش نشان داد بین زوج های فرهنگی و غیر فرهنگی تفاوت معنی داری (05/0P<) وجود دارد . بین مؤلفه های خوشبختی ، خودشكوفایی ، روابط بین فردی ، عزت نفس ، انعطاف پذیری ، مسئولیت پذیری و همدلی تفاوت معنی داری وجود دارد و در سایر مؤلفه ها تفاوت های معنی داری دیده نشد . این بدان معناست كه زنان و مردان كه توانایی شناخت و فهم هیجانات خود را دارند از تأثیر آنها بر یكدیگر آگاهند و به این لحاظ احساس رضایت زناشویی بیشتری دارند. چنین افرادی در مهار و مدیریت هیجانات خود وهمسرانشان توانا ترند وبه این لحاظ احساس رضایت بیشتری دارند. زوج هایی كه مهارت های اجتماعی بالایی دارند می توانند با استفاده از روش‌های مؤثر و مناسب ، روابط بین فردی و خصوصاً روابط زناشویی را مدیریت نمایند و همسرانی قابل اعتماد و آرامش بخش باشند. البته درپژوهش حاضر تفاوت بین دو متغیر، از پژوهش اسكات و مالوف (1998) كمتر است كه می تواند علل مختلفی داشته باشد.

همچنین دراین پژوهش بین ابعاد هوش هیجانی و طول مدت ازدواج تفاوت معنی‌داری (05/0P<) در مؤلفه های خوشبختی ، روابط بین فردی ، مسئولیت پذیری ، همدلی و خود ابرازی وجود دارد و در سایر مولفه های هوش هیجانی تفاوت معناداری دیده نشد . لذا این امكان وجود دارد كه زوج های شركت كننده به دلایل فرهنگی و تحت تأثیر سوءگیریهای محافظه كارانه كمتر از توانایی واقعی خویش ،‌خود را ارزیابی نموده باشند. از سوی دیگر ممكن است سئوالات مربوط به مؤلفه های هوش هیجانی با فرهنگ جامعه ما همگون و هماهنگ نباشد و رفتارها و نمادهای دیگری نشان دهنده مؤلفه های هیجانی باشد .

همچنین دراین پژوهش بین ابعاد رضایت مندی زناشویی ( تحریف آرمانی، رضایت زناشویی ، رابطه جنسی، جهت گیری مذهبی ) با مدت ازدواج تفاوت معنی‌داری (05/0P<) وجود دارد و در سایر مؤلفه های رضایت مندی زناشویی و طبقه های طول مدت ازدواج تفاوت معنی داری دیده نشد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد علت های مختلفی می تواند در رضایت مندی زناشویی مطرح باشد ، به نظر می رسد كه دراین زمینه باید مطالعات گسترده ای انجام شود زیرا مؤلفه ها می تواند بسیار متأثر از فرهنگ غالب و رایج جامعه باشد .

 

 

 

پیشنهادات :

با توجه به یافته های این پژوهش و سایر مطالعات دراین زمینه این نكته قابل تائید است كه با فراهم ساختن زمینه مناسب مسئولان فرهنگی ، رسانه های ارتباطی و مسئولان بهداشت روانی جامعه می توانند آموزش روش های اكتسابی هوش هیجانی را در برنامه خود قرار دهند وبا برگزاری برنامه های آموزش هوش هیجانی امكان كسب و ارتقاء توانایی های آن را در زوج های جوان و جوانانی كه در آستانه ازدواج قرار دارند فراهم نمایند و بدیهی است كه انجام یك پژوهش در این زمینه كافی نیست و انجام پژوهش هایی در زمینه هنجاریابی مقیاس های فرا فرهنگی هوش هیجانی و رضایت‌مندی زناشویی ضروری است . همچنین بررسی هوش هیجانی در اقشار مختلف در كنار بررسی روش های افزایش هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی ،‌می تواند راهبردهای مناسبی جهت بهبود كیفیت روابط اعضای خانواده و جامعه و پیش گیری از اختلافات خانوادگی را ارایه دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:

Introduction: Considering the theoretical and practical concepts of studies related to affection and cognition, in addition to research findings in field of emotional intelligence, marital satisfaction and the structural relationship between these two concepts, is the basis for drawing out strategies and programs aimed at preventing marital problems.

Aim: this study has focused on the relation between emotional intelligence and satisfaction in marital life among teachers and lays. A correlation study format was used. 326 participants were included via randomized cluster sampling, and were tested based on the theories and aims of the study. Instruments used in this study were the Bar-on emotional questionnaire and the ENRICH marital satisfaction scale. The findings of this study were analyzed by descriptive statistics and the F and Pearson correlation coefficients were used.

Findings: A significant correlation (P<0.01 and P<0.5) was observed between emotional intelligence and marital satisfaction. In addition, a significant difference was found between the elements of emotional intelligence (Happiness, self-actualization, interpersonal relationship, self-regard, flexibility, and empathy) and marital satisfaction (P<0.5).

Conclusion: This study shows that emotional intelligence is a basic and influential structure in improvement and reinforcement of satisfactory marital relation.

 

Keywords: Emotional Intelligence, Marital satisfaction, Teachers, lays.

 

 

 

 

 

References:

 • Golman D:Emotinal Intelligence. Bantam Books, New York, 1995. P: 277-390.
 • Bar-On R, Parker J.D.A: Emotional intelligence. Sanfrancisco: Jossy-Bass, 2000, P: 24-185.
 • سیاروچی. ژوزف ، فورگاس . ژوزف ، مایر.جان. هوش عاطفی در زندگی روزمره . ترجمه اصغر نوری امام زاده ای و حبیب ا… نصیری. انتشارات نوشته (1383) صفحات 74-60 و 184-165.
 • B, Sadock V: Kaplan & Sadock’s Comprehensive text book of Psychiatry. Philadelphia. 2000, P: 446-462. 2004, P:535-537.
 • Ciarrochi, J, Forgas, J.P & Mayer, J.D: Emotional Intelligence in everyday life. Philadelphia: Taylor & Francis (2001), P: 18-35.
 • گلمن . دانیل ، هوش عاطفی ، ترجمة حمیدرضا بلوچ . انتشارات جیحون (1379) ، صفحات 281-279.
 • Bar-On, R: Bar-on emotional outient inventory. Toronto: Multi Health System Inc. 2000 P:3-85.
 • Salorey P, Mayer J.D:Emotional Intelligence, imagination, cognition and personality. 1999. P:18-180.
 • Qinza. J. Attachment Styles and emotional intelligence in marital satisfaction among Pakistani men and women. Tennessee State University .BAI A 67 / 01 P 105 July 2006.
 • Bricker Dale. The link between marital satisfaction and emotional intelligence , University of Johannesburg Department Psychology. Dec 2005.
 • Brackett Marc .A, Warner Rebecca.M , Bosco. Jennifer S. Emotional intelligence and relationship quality among couples. Personal Relationships. 12(2), 197-212. June 2005.
 • Cordova . James. V, Christina . Gee. B, Warren . Lisa. Z. EQ and Marital Satisfaction. IRISH MANAGEMENT INSTITUTE. March 2005.
 • دكتر ثنائی . باقر. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارات بعثت . (1379) . صفحات  28-19

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *