بحث و نتیجه گیری -پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی

دانلود پایان نامه

1-5 مقدمه

در بین مقاطع مختلف تحصیلی، دوره ابتدایی به لحاظ اینكه پایه و اساس دوره های بعدی را تشكیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما آموزش ابتدایی زمانی در پیشرفت ملتها موثر واقع می شود كه كیفیت آموزشی مناسبی برآن حاكم باشد هم كشورهای جهان، بدون توجه به سطح پیشرفت خود، تلاش می كنند كه امكان تعمیم آموزش ابتدایی را برای هم كودكان فراهم نمایند و تمامی لازم التعلیمان را زیر پوشش قرار دهند. هدف نظام آموزش و پرورش كشور نیز تمهید امكانات و ایجاد شرایط لازم برای یادگیری و رشد همه جانبه كودكان و دانش آموزان می باشد و افراد یك جامعه انتظار دارند كه امكانات و منابع در مناطق مختلف شهر و روستا بصورت یكسان و عادلانه باشد هدف این تحقیق بررسی امكانات و مشكلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی می باشد كه در این فصل تلاش می شود خلاصه ای از نتایج آن به ترتیب سوالات تحقیقی آورده شود و ضمن مرور نتایج بدست آمده ارتباط این یافته ها با سایر پژوهش ها مورد بررسی قرار گیرد، و در پایان محدودیت ها و پیشنهاداتی جهت كاربردی كردن یافته، ارائه  می گردد.

2-5 بحث و نتیجه گیری

سوال 1. وضعیت معلمان مدارس ابتدایی از نظر سابقه كار و تحصیلات چگونه است ؟

یافته های این تحقیق نشان می دهد كه 9/6 درصد معلمان دارای مدرك دیپلم، 7/51 درصد معلمان كمتر از 3سال سابقه آموزشی دارند، 4/10درصد معلمان بین3 الی 8 سال سابقه آموزشی دارند، 7/20درصد آنها بین9 الی12 سال و31 درصد معلمان بیشتر از 12سال سابقه آموزشی داشته اند. تحقیقات و بررسی های مختلف هم از جمله، چانتاوانیچ و فرای  (1990) و لاكهید (1989) چاكر- هاینز و فولر(1987) سر جادی (1992) نشان می دهند كه معلمان و مدیران از عوامل موثر در بهبود كیفیت مدرسه می باشند. این تحقیقات برداشتن تجربه و تحصیلات بالا و توانائیهای فردی و آموزش های لازم، تاكید داشته اند. با وجود اینكه امروزه تحصیلات عالی برای مدیران به ویژه در دوره ابتدایی ضروری و لازم می باشد تنها 15 درصد مدیران مدارس روستایی فریدون شهر دارای مدرك كارشناسی می باشند و 4/41 درصد معلمان در این مناطق مدرك كارشناسی دارند. نتیجه این تحقیق با یافته های فقیهی (1373) و میر شکار (1386) همخوانی دارد.

سوال 2. سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

نتایج تحقیق نشان می دهد كه سرانه فضای آموزشی مدارس روستایی شهرستان فریدون شهر برای هر دانش آموز77/2 متر مربع می باشد. در حالیكه استاندارد سرانه فضای آموزشی كه توسط سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس كشور تعیین شده است، 52/1متر مربع برای هر دانش آموز می باشد مطالعات بسیاری بر تاثیراتی كه فضای آموزشی و كیفیت مناسب آن برروی عملكرد تحصیلی دانش آموزان می گذارد وتأكید داشته اند از جمله بنیانیان (1374)، چاكر و هاینز(1993)، اشنایدر(2002)، نوید ادهم (1382)، حلم سرشت و دل پیشه (1383)، نتایج تحقیق حاضر با یافته های تحقیق یزدان پناه (1373)، برمر (1373)، سلجوقی (1375)، سابقی (1384)، میر شكار (1386)، مغایرت دارد و دلیل آن را می توان به افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها و كاهش چشمگیر تعداد دانش آموزان در مدارس روستایی، نیاز به نیروی كار دختران در منزل و پسران در كارهای دامداری و كشاورزی كه منجر به ترك تحصیل دانش آموزان شده و وجود كلاس های مختلط، وجود معلم مرد در این مناطق كه باعث عدم ثبت نام و یا ترك تحصیل زود هنگام دانش آموزان دختر می شود اشاره كرد اگر چه از لحاظ كمی مدارس از نظر سرانه آموزشی مشكلی ندارد، ولی از لحاظ كیفی در وضعیت نامطلوبی می باشند.

سوال 3. سرانه فضای پرورش برای هر دانش آموز ابتدایی به چه میزانی است ؟

همانطور كه نتایج تحقیق نشان می دهد سرانه فضای پرورشی در مقایسه با استاندارد لازم وضعیت رقت باری دارد، سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مناطق روستایی فریدون شهر 08 /0 متر مربع می باشد در حالیكه استانداردی كه به وسیله سازمان نوسازی تعیین شده است 71/0متر مربع برای هر دانش آموز می باشد. سرانه پرورشی90 درصد مدارس ابتدایی صفر بوده است .نتیجه این سوال تحقیق با نتایج تحقیق یزدان پناه (1373)، برمر(1373)، سلجوقی(1375)، سابقی(1374)، میرشكار(1386)، همخوانی دارد.

سوال 4. سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

سرانه فضای اداری كه شامل دفتر مدیر مدرسه، دفتر معاونین مدرسه، دفتر استراحت معلمان و انبار اداری مدرسه می باشد كه هیچكدام از مدارس ابتدایی این مناطق دارای دو مورد دفتر معاونین و دفتر مدیر نمی باشند. سرانه فضای اداری در عامل اتاق استراحت معلمان 33/1متر مربع بوده و در عامل انبار اداری 434/0می باشد كه در كل میانگین سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز 79/1متر مربع می باشد این در حالی است كه استاندارد لازم 18/0متر مربع برای هر دانش آموز می باشد. یافته این سوال تحقیق با نتایج تحقیق، یزدان پناه (1373)، برمر (1373) سلجوقی(1375)، سابقی(1384)، میرشكار(1386)، مغایرت دارد ودلیل آن كاهش چشمگیر جمعیت دانش آموزی در این مناطق می باشد، زیرا از كلاس های خالی تبدیل به عنوان اتاق استراحت معلمان شده و یا انبار اداری استفاده می گردد.

 

 

سوال5. سرانه فضای پشتیبانی یا خدماتی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزان است ؟

سرانه فضای پشتیبانی یا خدماتی در مدارس روستایی شهرستان فریدون شهر 42/0متر مربع       می باشد در حالیكه سرانه فضای پشتیبانی یا خدماتی تعیین شده از طرف سازمان نوسازی 23/0 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد همان طور كه ملاحظه می شود مدارس از این بابت در وضعیت مطلوبی قرار دارند. نتیجه این سوال تحقیق با نتایج تحقیق یزدان پناه(1373)، برمر (1373)، سلجوقی(1375)، سابقی (1374) همخوانی ندارد و دلیل آن را می توان به كاهش جمعیت دانش آموزی این مدارس اشاره كرد. اگر چه فضای پشتیبانی در این مدارس از لحاظ كمیت وضعیت مطلوبی دارد اما از لحاظ كمیت وضعیت نامطلوبی داشته وبا استانداردهای بهداشت مدارس مطابقت نمی كند، ارتفاع شیر آب در هیچكدام از مدارس متناسب با قد دانش آموزان نبود، طبق استانداردها، لازم است كف محوطه آبخوری و دیوار اطراف آبخوری از جنس قابل شستشو باشد كه هیچ كدام از مدارس این استانداردها را رعایت نكرده بودند.

سوال 6. سرانه فضای گردش برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

سرانه فضای گردش برای هر دانش آموز در مدارس روستایی 869/0متر مربع می باشد كه از حد استاندارد ایران یعنی 83/0متر مربع بیشتر است. و این به دلیل كوهستانی بودن منطقه و استفاده از آن برای فصل زمستان كاملاً منطقی می باشد. نتیجه این سوال با نتایج یزدان پناه(1373)، و سابقی(1384)، همخوانی دارد.

 

سوال7. سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزان است ؟

سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر 2/9 متر مربع می باشد و در مقایسه با استاندارد تعیین شده از طرف سازمان نوسازی مدارس یعنی 49/3 متر مربع بسیار بیشتر است؛ نتیجه این سوال با نتایج تحقیق یزدان پناه(1373)، سابقی (1384)، مغایرت دارد. دلیل این امر را نیز می توان به كاهش بیش از حد جمعیت دانش آموزی در این مناطق بالا بودن نرخ مهاجرت به شهرها عنوان كرد.

سوال8. سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی روستایی شهرستان فریدون شهر 74/6 متر مربع می باشد. در حالیكه سرانه تعیین شده از طرف سازمان نوسازی 30/2 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد. و این به دلیل روستایی بودن منطقه و داشتن زمین و فضای باز و محوطه كافی است. نتیجه این سوال تحقیق با نتایج تحقیق یزدان پناه (1373)،  سلجوقی (1375)، سابقی(1384)، مطابقت دارد. اما نكته مهم استفاده بهینه و صحیح از این امكانات می باشد. كه متاسفانه از این امكانات بصورت اصولی و برنامه ریزی شده استفاده نمی گردد.

 

 

 

سوال 9. آیا فضاهای باز و بسته از نظر نور و رنگ مطابق با استانداردهای مطلوب آموزشی است ؟

 هیچكدام از مدارس از لحاظ نور مطابق با استاندارد ایران یعنی نور طبیعی بعلاوه نور مهتابی نبوده اند 35 درصد مدارس فقط از نور طبیعی و 65 درصد از نور لامپ حبابی بعلاوه نور طبیعی استفاده می كنند تحقیقات بسیاری از جمله اپسیتن (2000)، وسلی و همكاران (2000 )، اشنایدر(2002)، نوید ادهم (1382)، حلم سرشت و دل پیشه (1383)، حاتمی و همكاران (1383)، خاكزادان(1385)، براهمیت روشنایی و تأثیر آن برروی عملكرد معلم و دانش آموزان تأكید داشته اند. در مورد نوع رنگ نیز سازمان نوسازی در سال 82 طی بروشوری رنگ های استاندارد و مناسب برای كلاس ابتدایی را سفید، صورتی، سبز كم رنگ تعیین كرده است. با توجه به این مصوبه درباره نوع رنگ، رنگ آمیزی كلاس  های مدارس روستایی شهرستان فریدون شهر مطابق با استانداردهای لازم می باشد. البته ناگفته نماند كه سازمان نوسازی رنگ را به صورت 50 درصد روغنی پیشنهاد كرده است. ولی هیچكدام از مدارس از رنگ روغنی 50 درصدی استفاده نكرده اند كه این امر مطابق با استاندارد لازم نمی باشد، از لحاظ رنگ آمیزی راهروها نیز سازمان نوسازی رنگ های زرد، سبز و یا آبی پررنگ را پیشنهاد كرده است. كه 75درصد راهروهای مدارس از رنگ سفید، 15درصد از رنگ سبز و 10درصد از رنگ زرد استفاده كرده اند، همچنین برای فضای اداری مدارس از رنگ زرد بعلاوه رنگ سفید استفاده كرده اند. نتیجه این سوال تحقیق با نتایج جهاد دانشگاهی (1378) كه در تهران در مورد رنگ و نور كلاس ها انجام شده و تحقیق سابقی (1384) همخوانی دارد.

 

 

سوال 10. آیا موقعیت مكانی مدارس ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر مطابق با استانداردهای لازم می باشد ؟

از لحاظ موقعیت مكانی و از نظر همجواربودن مدارس با كاربری های سازگار، 35 درصد مدارس با كاربری مسكونی، 35 درصد با كاربری فضای سبز و كشاورزی، 20 درصد با كاربری آموزشی و10 درصد با كاربری فرهنگی همجوار بوده اند. و از این لحاظ در وضعیت مطلوبی قرار داشته اند. از لحاظ همجواری با كاربری های ناسازگار، 5 درصد مدارس با آلاینده های صوتی، 5 درصد با آلاینده های محیطی همجوار  بوده اند و 90 درصد مدارس با هیچكدام از این آلاینده ها همجوار نبوده اند. از نظر موقعیت مكانی 40 درصد مدارس رو به شمال، 25 درصد مدارس رو به جنوب، 20 درصد مدارس رو به شرق، 15 درصد رو به غرب می باشند. مدارس این مناطق برای تابش مناسب نور خورشید باید رو به شمال ساخته شوند. كه 60 درصد مدارس در جهتی غیر از شمال ساخته شده اند و از این بابت مدارس در وضعیت نامساعدی می باشند. نتیجه این سوال تحقیق با نتایج تحقیق جهاد دانشگاهی (1378)،سلجوقی (1375)، سابقی (1384)، هماهنگی دارد.

سوال 11. آیا ساختمان های مدارس ابتدایی روستایی قابلیت گسترده شدن به منظور پاسخگویی به تقاضا های جدید آموزشی را دارد ؟

طبق نتایج تحقیق 55 درصد مدارس قابلیت گسترده شدن را دارند. دلیل این امر را می توان سرانه فضای باز محوطه بیش از حد استاندارد این مدارس برای هر دانش آموز دانست. زیرا سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در این مدارس 74/6 متر مربع می باشد. كه از استاندارد سازمان نوسازی یعنی 30/2 متر مربع برای هر دانش آموز بیشتر می باشد. كه این امر گسترش دادن ساختمان مدرسه را برای پاسخگویی به تقاضا های جدید آموزشی امكان پذیر می سازد. نتیجه این سوال با نتایج تحقیق یزدان پناه(1373)، سابقی (1384)، هم خوانی دارد.

سوال 12. آیا در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر آزمایشگاه و وسایل كمك آموزشی وجود دارد ؟

از لحاظ وجود آزمایشگاه و وسایل كمك آموزشی 95 درصد مدارس فاقد آزمایشگاه و مركز مواد و وسایل كمك آموزشی می باشند. و تنها یك مدرسه دارای این امكانات می باشد. در عصری كه گرایش به عمل درگیری فعال در امر آموزشی، سرلوحه كار آموزشگاه ها می باشد، داشتن مدارسی با این حد ضعیف فاجعه است. نتایج این سوال تحقیق با نتایج تحقیقات، استریچرز(2000)، تایلر و مالهال(2001)، سابقی (1384)، میرشكار (1386)، مطابقت می كند.

سوال13. وضعیت انجمن اولیا و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر به چه صورتی است؟

یافته این سوال تحقیق نشان می دهد كه 55 درصد مدارس دارای انجمن اولیاء و مربیان می باشند و 45 درصد مدارس فاقد انجمن اولیا و مربیان می باشند. طبق آیین نامه های آموزش و پرورش مدارس كمتر از 10 نفر دانش آموز نیازی به انجمن اولیا و مربیان ندارند. از این بین 30 درصد مدارس روستایی فریدون شهر كمتر از 10 نفر دانش آموز داشته و 15 درصد مدارس دیگر با توجه به آمار بالاتر از 10 نفر فاقد انجمن اولیا و مربیان می باشند در نتیجه بین خانه و مدرسه همكاری لازم یا صورت نمی گیرد یا این همكاری بسیار ضعیف می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج كریمی (1373)، بری(2001)، تایلر و مالهال(2001)، نادری بلداجی(1381) هم خوانی دارد.

 

 

 

سوال14. كارآیی داخلی مدارس ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر به چه صورتی است ؟

نتیجه این سوال تحقیق نشان می دهد كه 96 درصد مدارس از كارآیی داخلی مناسبی برخوردار          می باشند. و علت آن را می توان به تحصیلات و تجربه كاری معلمان اشاره كرد كه در وضعیت نسبتاً مناسبی می باشند. سرانه آموزشی بالاتر از حد استاندارد و تعداد كم دانش آموزان در كلاس های درس اشاره كرد. زیرا كاهش جمعیت دانش آموزی در كلاس درس بر كیفیت تحصیلی اثر می گذارد. تحقیقی در این زمینه نشان می دهد كه مدت زمان واقعی آموزش در كلاس 5 نفره حدود 90 درصد، در كلاس 20 نفره، 61 درصد و در كلاس های 100 نفره حدود 12 درصد است (میلیگان، 1986)، نتیجه این تحقیق با نتایج چاكر، هاینز (1993)، وسلی وهمكاران (2000)، آذرخش(1384)، میر شكار(1386) مطابقت می كند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *