بحث و نتیجه گیری:دانلود رایگان پایان نامه مشاوره,بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

دانلود پایان نامه

بحث و نتیجه گیری

در این فصل با هدف بررسی دقیق تر و جامع تر اقدامات انجام شده در این پژوهش به طرح سایر مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در زمینه هر یک از فرضیات و مقایسه نتایج کسب شده آنها با نتایج حاصل از تحلیل و تفسیر داده های هر یک از فرضیات پرداخته شده است . در ادامه به بیان محدودیت هایی که در اجرای این پژوهش با آن روبرو بوده ایم و نیز پیشنهاداتی از زاویه این پژوهش پرداخته شده است .

بحث بر اساس فرضیات پژوهش:

یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رضایتمندی از زندگی زناشویی عشق و کیفیت آن است . عشق بین زوجین و کیفیت آن در پژوهشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است و صاحبنظران بسیاری به آن پرداخته اند(میلووجیوس،۲۰۰۴) . در این پژوهش نیز به بررسی رابطه عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی پرداخته شده است ، یعنی این مسئله که عشق تا چه اندازه در رضایت مندی زناشویی موثر است .لذا،با استناد به اینکهr=0/204,p=0/007کوچکتر از سطح معناداری ۰۵/۰می باشد ،فرض اساسی این پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی از زندگی زناشویی تایید گردیده است .این یافته پژوهشی با نتایج دیگر پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه همخوان می باشد .تحقیقات اشترنبرگ(۰۱۹۹۵) و لیموبل(۲۰۰۲)،که بر روی تعدادی از زوجین انجام شد نشان داد ، میان عشق ورزی زوجین و رضایت آنان از زندگی مشترک رابطه معناداری وجود دارد. کوردوا و جی والان(۲۰۰۵)مهارتمندی عاطفی را بعنوان یک میانجی و واسطه ارتباطی بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند که مهارت های ارتباطی نقش مهمی در نگهداری و تثبیت سازگاری زناشویی دارد و در فرآیند صمیمیت تاثیر گذار است و عشق نقش واسطه را بین مهارتهای عاطفی و سازگاری زناشویی در میان زنان و شوهران دارا بوده است .نتایج پژوهش انجام شده توسط واعظی(۱۳۸۷) با هدف بررسی تاثیر عشق ورزی در رضایت مندی زناشویی ۳۰ زوج نشان داد رابطه معناداری میان عشق ورزی زوجین و رضایت مندی آنان از زندگی مشترک وجود دارد .

در دومین فرضیه پژوهش حاضر ، به بررسی رابطه مدت ازدواج با رضایت مندی زناشویی پرداخته شده است. تحلیل داده ها نشان داد رابطه معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ندارد .این یافته ناهمخوان با نتایج دیگر پژوهشهای انجام شده در این زمینه می باشد . برطبق پژوهش انجام شده توسط نوروزیان (۱۳۸۵)بین مدت ازدواج و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد . با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش ،نمره رضایت زناشویی در گروه۱-۵سال ازدواج کرده (۱۷۲)و میانگین رضایت زناشویی در گروه ۶-۱۰سال ازدواج کرده (۱۹۰)و میانگین رضایت زناشویی در گروه ۱۱-۱۵ سال ازدواج کرده (۲۳۰) بدست آمده است .پژوهش انجام شده توسط جلیلی (۱۳۷۴)نیز نشان داده است که طول سال های ازدواج بر همکاری شوهر در خانه و میزان ابراز صمیمیت به همسر تاثیر دارد که این امر خود رضایتمندی زناشویی را در پی دارد . در سومین و چهارمین فرضیه پژوهش حاضر ،به بررسی رابطه عشق ورزی و همچنین رضایت مندی زناشویی ،بین زنان و مردان پرداخته شده است . نتایج بدست آمده در هر دو فرضیه نشان داد رابطه معناداری در عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی بین زنان و مردان وجود ندارد . این یافته ها با نتایج دیگر یافته های کسب شده در این زمینه همسو می باشد . پژوهش حفاظی (۱۳۸۲ )،بروی ۱۳۲ فرد متاهل نشان داد که جنسیت به عنوان یک متغیر مستقل تاثیری بر نمرات عشق بعنوان متغیر وابسته ندارد .نتایج تحلیل و بررسی داده ها در فرضیات پنجم ،ششم و هفتم نشان داد بین اجزاءعشق ،صمیمیت، هوس و تعهد رابطه معناداری وجود دارد .یافته ها نشان داد بالاترین همبستگی در نمرات مقیاس تعهد سپس صمیمیت و در آخر مقیاس هوس با رضایت مندی زناشویی مشاهده
می شود . این یافته ها همسو با نتایج تحقیقات اسپرچر۱۹۹۹،لیموبل۲۰۰۲ می باشد.که سه جزءصمیمیت،هوس و تعهد را در تداوم و رضایت مندی رابطه موثر میدانند .همچنین نتایج مطالعات حفاظی ۱۳۸۵نیز نشان داد میان سه مولفه عشق (صمیمیت،هوس و تعهد) رابطه موثر و معناداری وجود دارد،که این با یافته های پژوهش حاضر همخوان می باشد. در این مطالعه کمترین ارتباط بین مقیاس هوس با رضایت مندی زناشویی یافت شد .این امر می تواند ناشی از تفاوت های فرهنگی و اجتماعی مربوط به عشق و تظاهرات رفتاری مرتبط با آن باشد . مطالعات بین فرهنگی از جمله پژوهش می جائو ۲۰۰۹ نشان داده است زوج های آمریکایی نسبت به زوج های چینی نمرات بالاتری در مقیاس هوس کسب می کنند . سایر مطالعات نیز که به تفاوتهای فرهنگی در اجزائ عشق پرداخته اند،یافته های مشابهی را گزارش کرده اند مبنی بر اینکه ،نمرات آسیایی ها در مقیاس هوس پایین تر از سایر اجزاء عشق است .و برعکس در جزء صمیمیت و تعهد نمرات بالاتری نسبت به آمریکایی ها و فرانسوی ها دارند(مجله روانشناسی تعهد و عشق،۲۰۰۱) .

هم چنین نمرات رضایت مندی کل و شاخص انریچ نیز در گروه زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت . با استناد به نتایج کسب شده در این پژوهش ،عواملی همچون اعتماد به همسر ، داشتن روابط خوب و حسنه ، مراودات سالم کلامی و غیر کلامی از قبیل باهم خندیدن و با هم شاد بودن،به آرامی با یکدیگر بحث کردن ،با هم بودن و باهم به تفریح رفتن ، تبادل افکار مهیج و برانگیزاننده ،روابط جنسی و شیوه های فرزند پروری به عنوان شاخص های رضایت مندی زناشویی و شاخص های عشق (تعهد،هوس و صمیمیت )از جمله مقیاسهایی می باشند که در افراد گروه نمونه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد بجز مقیاس رابطه جنسی در هیچ یک از سایر مقیاسها تفاوت معناداری میان زنان و مردان وجود ندارد و این افراد از سطح رضایت مندی ومهارتهای عاطفی مطلوبی برخوردار می باشند .

محدودیت ها :

  • عمده ترین محدودیت پژوهش حاضر استفاده از روش نمونه گیری در دسترس می باشد ،که امکان کنترل متغیرهای مداخله گر از قبیل سابقه ازدواج و داشتن فرزند و هم چنین امکان تعمیم نتایج را با مشکل روبرو می سازد .
  • یکی دیگر از محدودیتهای این پژوهش بی فایده تلقی شدن آن از سوی افراد آزمودنی و در نتیجه عدم دقت لازم در پاسخگویی به پرسشنامه ها بوده است .

 

 

 

پیشنهادات :

  • پیشنهادی که از زاویه این پژوهش و دیگر پژوهش های انجام شده در این زمینه می توان بیان نمود ،انجام اقداماتی در قالب برنامه های آموزشی و مشاوره در کلیه سطوح ،پیش از ازدواج و بعد از آن و حتی در مراحلی که هنوز اقدامی برای ازدواج صورت نگرفته است .چنین اقداماتی می تواند در افزایش
    مهارت های عاطفی اشخاص و به تبع آن افزایش رضایت مندی زناشویی موثر واقع گردد .
  • به منظور ارزیابی دقیق تر و جامع تر ،مناسب تر خواهد بود اگر چنین پژوهش هایی بر روی زوجینی با سابقه ازدواج بیش از۵ سال و نیز دارای فرزند انجام شود .چون سابقه ازدواج و نحوه تعاملات زوجین دارای فرزند یکی از مقولاتی است که در روابط عاطفی و رضایت مندی زناشویی موثر است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *