بحث ونتیجه گیری : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل


دانلود پایان نامه

فصل پنجم

 

بحث و نتیجه گیری

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری :

ازدواجهای پایدار و با دوام ، رضایتمند و خوشایند خود بخود و به آسانی به وجود نمی آید بلکه عوامل گوناگون با یکدیگر در تعامل اند و موجبات موفقیت یک ازدواج را فراهم می آورند و بر اساس تحقیقات خود عوامل موثر در رضایتمندی زناشویی که در سطح تحصیلات بالا و یا موقعیت اقتصادی و اجتماعی بالا و حتی هوش هیجانی و برخورداری از هیجانات معمول و عادی در زندگی که می تواند تاثیر گذار باشد که در تحقیق حاضر رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر مورد مطالعه قرار گرفت که فرضیه های عنوان شده عبارت بودند از :

  • بین هوش هیجانی و رضایت مندی دانش جویان متاهل رابطه وجود دارد
  • بین هوش هیجانی و رضایت مندی دانشجویان زن رابطه معنی داری وجود دارد .
  • بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی مردان رابطه وجود دارد .

که جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارت بودند از دانشجویان متاهل دنشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و بر روی آنها آزمون هوش هیجانی بار ران و رضایت زناشویی اینریچ بر روی آنها اجرا گردیده و نمرات خام به عنوان نمره محاسبه گردیده و از روش آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد و همین طور بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی دانشجویان متاهل مردان و زنان به طور جداگانه رابطه معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۵/۰ است نتیجه تحقیق حاضربا نتیجه تحقیق  زارع (۱۳۷۰) همخوان است وی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب در بین زنان متاهل شهرستان کرج پرداخت  نتایج تحقیق وی این بود که بین هوش هیجانی و اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد .

و همین طور مسعودی فر در سال ۱۳۶۹ تحقیقی تحت عنوان مقایسه هوش هیجانی در بین زنان مطلقه و زنان عادی شهر کرمان انجام داده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین هوش هیجانی زنان مطلقه در زنان عادی تفاوت وجود دارد .

و همین طور محمد زاده در سال ۱۳۶۷ تحقیقی تحت عنوان بررسی مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان بیوه و زنان دارای شوهر محدوده سنی ۳۵ ساله شهرستان ورامین انجام داد که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین زنان دارای شوهر و زنان بیوه از لحاظ رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ذکر شده همخوان است .

محدودیت ها :

  • پرسشنامه های پژوهش هر دو ابزار خود گزارش بودند از این رو امکان غیر واقعی بودن پاسخ های آزمودنی هاوجود داشته است .
  • تعداد زیاد سئوالات پرسشنامه باعث عدم همکاری شده و نیز در زمان پاسخ گویی زمینه خستگی آزمودنی ها را فراهم می کند .
  • از آنجا که تکمیل پرسشنامه توسط آزمودنی ها در زمانها و محیط های متفاوتی انجام گرفته از این رو شرایط یکسان و کنترل شده ای برای همه آزمودنی ها وجود نداشته است
  • این پژوهش در مورد دانشجویان متاهل انجام گرفته و در تعمیم نتایج به متاهلین دیگر دارای محدودیت است .

پیشنهادات

الف) بر اساس یافته های پژوهش

با توجه به معنادار بودن رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی پیشنهاد می شود دوره ها یا کلاسهای آموزش برای زوجین در جهت آموزش مولفه های هوش هیجانی به آنها برگزار گردد از این طریق رضایت زناشویی زوجین و بهداشت و سلامت و سعادت خانوداه ها افزایش یابد.

ب) برای پیشنهادهای آینده :

– پیشنهاد می شود در پژوهشهای آینده رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی با متغیرهای دیگر مورد مطالعه قرار گیرد.

– این پژوهش با نمونه وسیع تر و متاهلین غیر دانشجو نیز انجام گیرد .

 

منـابـع

 

ـ آقایار ، سیروس ، . (۱۳۸۶) . کاربرد هوش در قلمرو هیجان ، انتشارات سپاهان ، تهران

ـ پارسا ، محمد ، (۱۳۸۳) . زناشویی و رضایت آن ، انتشارات نی ، تهران

ـ دلاور ، علی ، . (۱۳۸۵) . آمار استنباطی ، انتشارات رشد ، تهران

ـ دلاور ، علی ، . (۱۳۸۵) . روش تحقیق در علوم تربیتی ، انتشارات رشد ، تهران

ـ رسولی ، علی اصغر ، . (۱۳۸۲ ) . تفاهم یا طلاق ، انتشارات بیان ، تهران

ـ گنجی ، حمزه ، . (۱۳۸۴) . روان شناسی رشد ، انتشارات رشد ، تهران

ـ لطف آبادی ، حسین ، . (۱۳۸۲) . روان شناسی رشد ، انتشارات سمت ، تهران

ـ سید محمدی ، یحیی ، . (۱۳۸۵) . روان شناسی رشد ، انتشارات رشد ، تهران

ـ سید محمدی ، یحیی ، . (۱۳۸۵) . انگیزش و هیجان ، انتشارات بهار ، تهران

ـ مهرآبادی ، علی ، . (۱۳۸۳) . نظریه ها و رویکردهای شخصیتی ، انتشارات نور ، تهران

ـ معینی ، احمد ، . (۱۳۸۳) . برقراری ارتباط زوجین ، انتشارات روان ، تهران

 

سایت ها :

 

www.baran.com

www.nashreravan.com

 

آزمون هوش هیجانی ( ۲۰ سئوالی )

 

سوالات آزمون

 

۱- من زمانی که مورد توبیخ لفظی قرار می گیرم ، خشمگین نمی شوم

۲- من غمگین شدن دیگران حتی اگر آنها نزدیکانم باشند را تحمل می کنم .

۳- وقتی از نظر جسمی تهدید شوم ، به شدت نرسیده با خشمگین می شوم .

۴- من قادرم تصمیم بگیرم تا به دیگران عشق ورزیده و بر اساس آن عمل کنم .

۵- من خشم و تنفر دیگران را تحمل می کنم .

۶- من به طور مرتب در برخی شرایط نگران می شوم .

۷- در برهی زمانها و موفقیت ها احساس کمرویی می کنم .

۸- خشم من مانع بازگشت به برخی موقعیت های معین یا مواجه شدن با افرادی خاص می شود .

۹- برای برخی کارهایی که در گذشته انجام داده ام ، احساس گناه می کنم .

۱۰- گاهی اوقات احساس حقارت می کنم .

۱۱- اغلب ( بطور منظم ) در برخی موقعیت ها دچار اضطراب می شوم .

۱۲- غمگینی ، یاد آور موضوعاتی خاص در من است .

۱۳- گاهی اوقات حسادت ، بخشی از زندگی من است .

۱۴- من دائما احساس افسردگی می کنم .

۱۵- فشارهای روانی زندگی من پایان ناپذیر است .

۱۶- من به راحتی ، با دیگران ارتباط صمیمانه برقرار می کنم .

۱۷- من معمولا غمها و مصیبتهای خودم را می پذیرم

۱۸- من قادرم به هسمرم ابراز عشق نمایم .

۱۹- گاهی که بطور ناگهانی بعضم می ترکد ، احساس سبکی می کنم  .

۲۰- من به راحتی با بیان جمله « تو را دوست دارم » نسبت به مردان ، زنان و کودکان ابراز علاقه می کنم .

 

 

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه هی مختلف زندگی شماست که ممکن است با‌آن موافق یا مخالف باشید . هر جمله را با دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالف خود را با علامت (*) مشخص کنید . توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد . سعی نمایید حتی الامکان از پاسخ به مورد نه موافق و نه مخالف خودداری کنید . فقط وقتی این مورد را علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله کاملا شک و تردید داشته باشید .

جملات کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالف مخالفم کاملا مخالم
۱- من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم          
۲- هسرم خلق و خوی مرا کاملا درک می کند و با آن سازگاری دارد          
۳- هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده ام          
۴- از ویژگیهای شخصیتی و عادات شخصی همسرم راضی نیستم .          
۵- از اینکه در زندگی مشترکمان مسئولیتهای خود را خوب ایفا می کنیم ، خوشحالیم .          
۶- روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و احساس می کنم وی مرا درک نمی کند .          
۷- از نحوه تصمیم گیریها در مورد چگونگی حل و فصل اختلافان بسیار خشنود هستم .          
۸- از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیریهای مربوط به آن راضی نیستم .          
۹- از نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در کنار همسرم بسیار خشنود هستم .          
۱۰- از نحوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم .          
۱۱- از نحوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم به عنوان « والدین » راضی نیستم          
۱۲- گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود را دنبال می کند .          
۱۳- همسرم گاهی اوقات حرفهایی می زند که باعث تحقیر می شود          
۱۴- هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم که او مراد درک نمی کند .          
۱۵- در تصمیم گیریهای مالی مشکل داریم .          
۱۶- از اینکه همسرم نزدیکی را بصورت غیر منصفانه قبول یا رد کند ناراحت می شوم .          
۱۷- تا زمانیکه همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی گذرد .          
۱۸- از اینکه همسرم نزدیکی را بصورت غیر منصفانه قبول یا رد کند ناراحت می شوم          
۱۹- اختلاف نظر راجع به اینکه تا چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم برای ما بصورت مشکلی در آمده است          
۲۰- من و همسرم در اینکه چگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم اختلاف نظر داریم .          

 

 

 

 

پاسخنامه

نام و نام خانوادگی ………………………………… سن …………………………… جنسیت …………………..

تحصیلات …………………………………………… تاریخ ………………………… محل اجرا ………………….

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *