بحث ونتیجه گیری : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل


دانلود پایان نامه

فصل پنجم

 

بحث و نتیجه گیری

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری :

ازدواجهای پایدار و با دوام ، رضایتمند و خوشایند خود بخود و به آسانی به وجود نمی آید بلكه عوامل گوناگون با یكدیگر در تعامل اند و موجبات موفقیت یك ازدواج را فراهم می آورند و بر اساس تحقیقات خود عوامل موثر در رضایتمندی زناشویی كه در سطح تحصیلات بالا و یا موقعیت اقتصادی و اجتماعی بالا و حتی هوش هیجانی و برخورداری از هیجانات معمول و عادی در زندگی كه می تواند تاثیر گذار باشد كه در تحقیق حاضر رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر مورد مطالعه قرار گرفت كه فرضیه های عنوان شده عبارت بودند از :

  • بین هوش هیجانی و رضایت مندی دانش جویان متاهل رابطه وجود دارد
  • بین هوش هیجانی و رضایت مندی دانشجویان زن رابطه معنی داری وجود دارد .
  • بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی مردان رابطه وجود دارد .

كه جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارت بودند از دانشجویان متاهل دنشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر كه 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و بر روی آنها آزمون هوش هیجانی بار ران و رضایت زناشویی اینریچ بر روی آنها اجرا گردیده و نمرات خام به عنوان نمره محاسبه گردیده و از روش آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد و همین طور بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی دانشجویان متاهل مردان و زنان به طور جداگانه رابطه معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5/0 است نتیجه تحقیق حاضربا نتیجه تحقیق  زارع (1370) همخوان است وی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب در بین زنان متاهل شهرستان كرج پرداخت  نتایج تحقیق وی این بود كه بین هوش هیجانی و اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد .

و همین طور مسعودی فر در سال 1369 تحقیقی تحت عنوان مقایسه هوش هیجانی در بین زنان مطلقه و زنان عادی شهر كرمان انجام داده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین هوش هیجانی زنان مطلقه در زنان عادی تفاوت وجود دارد .

و همین طور محمد زاده در سال 1367 تحقیقی تحت عنوان بررسی مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان بیوه و زنان دارای شوهر محدوده سنی 35 ساله شهرستان ورامین انجام داد كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین زنان دارای شوهر و زنان بیوه از لحاظ رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد كه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ذكر شده همخوان است .

محدودیت ها :

  • پرسشنامه های پژوهش هر دو ابزار خود گزارش بودند از این رو امكان غیر واقعی بودن پاسخ های آزمودنی هاوجود داشته است .
  • تعداد زیاد سئوالات پرسشنامه باعث عدم همكاری شده و نیز در زمان پاسخ گویی زمینه خستگی آزمودنی ها را فراهم می كند .
  • از آنجا كه تكمیل پرسشنامه توسط آزمودنی ها در زمانها و محیط های متفاوتی انجام گرفته از این رو شرایط یكسان و كنترل شده ای برای همه آزمودنی ها وجود نداشته است
  • این پژوهش در مورد دانشجویان متاهل انجام گرفته و در تعمیم نتایج به متاهلین دیگر دارای محدودیت است .

پیشنهادات

الف) بر اساس یافته های پژوهش

با توجه به معنادار بودن رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی پیشنهاد می شود دوره ها یا كلاسهای آموزش برای زوجین در جهت آموزش مولفه های هوش هیجانی به آنها برگزار گردد از این طریق رضایت زناشویی زوجین و بهداشت و سلامت و سعادت خانوداه ها افزایش یابد.

ب) برای پیشنهادهای آینده :

– پیشنهاد می شود در پژوهشهای آینده رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی با متغیرهای دیگر مورد مطالعه قرار گیرد.

– این پژوهش با نمونه وسیع تر و متاهلین غیر دانشجو نیز انجام گیرد .

 

منـابـع

 

ـ آقایار ، سیروس ، . (1386) . کاربرد هوش در قلمرو هیجان ، انتشارات سپاهان ، تهران

ـ پارسا ، محمد ، (1383) . زناشویی و رضایت آن ، انتشارات نی ، تهران

ـ دلاور ، علی ، . (1385) . آمار استنباطی ، انتشارات رشد ، تهران

ـ دلاور ، علی ، . (1385) . روش تحقیق در علوم تربیتی ، انتشارات رشد ، تهران

ـ رسولی ، علی اصغر ، . (1382 ) . تفاهم یا طلاق ، انتشارات بیان ، تهران

ـ گنجی ، حمزه ، . (1384) . روان شناسی رشد ، انتشارات رشد ، تهران

ـ لطف آبادی ، حسین ، . (1382) . روان شناسی رشد ، انتشارات سمت ، تهران

ـ سید محمدی ، یحیی ، . (1385) . روان شناسی رشد ، انتشارات رشد ، تهران

ـ سید محمدی ، یحیی ، . (1385) . انگیزش و هیجان ، انتشارات بهار ، تهران

ـ مهرآبادی ، علی ، . (1383) . نظریه ها و رویکردهای شخصیتی ، انتشارات نور ، تهران

ـ معینی ، احمد ، . (1383) . برقراری ارتباط زوجین ، انتشارات روان ، تهران

 

سایت ها :

 

www.baran.com

www.nashreravan.com

 

آزمون هوش هیجانی ( 20 سئوالی )

 

سوالات آزمون

 

1- من زمانی كه مورد توبیخ لفظی قرار می گیرم ، خشمگین نمی شوم

2- من غمگین شدن دیگران حتی اگر آنها نزدیكانم باشند را تحمل می كنم .

3- وقتی از نظر جسمی تهدید شوم ، به شدت نرسیده با خشمگین می شوم .

4- من قادرم تصمیم بگیرم تا به دیگران عشق ورزیده و بر اساس آن عمل كنم .

5- من خشم و تنفر دیگران را تحمل می كنم .

6- من به طور مرتب در برخی شرایط نگران می شوم .

7- در برهی زمانها و موفقیت ها احساس كمرویی می كنم .

8- خشم من مانع بازگشت به برخی موقعیت های معین یا مواجه شدن با افرادی خاص می شود .

9- برای برخی كارهایی كه در گذشته انجام داده ام ، احساس گناه می كنم .

10- گاهی اوقات احساس حقارت می كنم .

11- اغلب ( بطور منظم ) در برخی موقعیت ها دچار اضطراب می شوم .

12- غمگینی ، یاد آور موضوعاتی خاص در من است .

13- گاهی اوقات حسادت ، بخشی از زندگی من است .

14- من دائما احساس افسردگی می كنم .

15- فشارهای روانی زندگی من پایان ناپذیر است .

16- من به راحتی ، با دیگران ارتباط صمیمانه برقرار می كنم .

17- من معمولا غمها و مصیبتهای خودم را می پذیرم

18- من قادرم به هسمرم ابراز عشق نمایم .

19- گاهی كه بطور ناگهانی بعضم می تركد ، احساس سبكی می كنم  .

20- من به راحتی با بیان جمله « تو را دوست دارم » نسبت به مردان ، زنان و كودكان ابراز علاقه می كنم .

 

 

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه هی مختلف زندگی شماست كه ممكن است با‌آن موافق یا مخالف باشید . هر جمله را با دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالف خود را با علامت (*) مشخص كنید . توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد . سعی نمایید حتی الامكان از پاسخ به مورد نه موافق و نه مخالف خودداری كنید . فقط وقتی این مورد را علامت بزنید كه در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یك جمله كاملا شك و تردید داشته باشید .

جملات كاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالف مخالفم كاملا مخالم
1- من و همسرم یكدیگر را كاملا درك می كنیم          
2- هسرم خلق و خوی مرا كاملا درك می كند و با آن سازگاری دارد          
3- هرگز حتی برای یك لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده ام          
4- از ویژگیهای شخصیتی و عادات شخصی همسرم راضی نیستم .          
5- از اینكه در زندگی مشتركمان مسئولیتهای خود را خوب ایفا می كنیم ، خوشحالیم .          
6- روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و احساس می كنم وی مرا درك نمی كند .          
7- از نحوه تصمیم گیریها در مورد چگونگی حل و فصل اختلافان بسیار خشنود هستم .          
8- از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیریهای مربوط به آن راضی نیستم .          
9- از نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در كنار همسرم بسیار خشنود هستم .          
10- از نحوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم .          
11- از نحوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم به عنوان « والدین » راضی نیستم          
12- گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود را دنبال می كند .          
13- همسرم گاهی اوقات حرفهایی می زند كه باعث تحقیر می شود          
14- هنگام در میان گذاشتن مشكلات با همسرم معمولا فكر می كنم كه او مراد درك نمی كند .          
15- در تصمیم گیریهای مالی مشكل داریم .          
16- از اینكه همسرم نزدیكی را بصورت غیر منصفانه قبول یا رد كند ناراحت می شوم .          
17- تا زمانیكه همسرم در كنارم نباشد به من خوش نمی گذرد .          
18- از اینكه همسرم نزدیكی را بصورت غیر منصفانه قبول یا رد كند ناراحت می شوم          
19- اختلاف نظر راجع به اینكه تا چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم برای ما بصورت مشكلی در آمده است          
20- من و همسرم در اینكه چگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل كنیم اختلاف نظر داریم .          

 

 

 

 

پاسخنامه

نام و نام خانوادگی ………………………………… سن …………………………… جنسیت …………………..

تحصیلات …………………………………………… تاریخ ………………………… محل اجرا ………………….

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *