با توجه به مهم بودن مسئله:پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها


دانلود پایان نامه

با توجه به مهم بودن مسئله، تحقیقات فراوانی از سوی مجامع بین المللی، دولتها و مؤسسات آموزشی و غیره انجام می گیرد كه نتایج بیشتر تحقیقات نشان می دهد كه برخی از این علت ها با ویژگی های دانش‌آموزان و خانواده شان ارتباط دارند. برخی دیگر به آموزشگاه و آموزگار و شرایط یاددهی و یادگیری مربوط می شوند و برخی هم در زمینة سیاست اجرایی و نظام آموزشی هستند.

این یافته ها و نتایج تحقیقات برنامه ریزان و سیاست گذاران را بر آن می دارد تا در كشور خود به این موضوع پرداخته و روز به روز در كاهش این پدیدة ناگوار فردی و اجتماعی گام بردارند.

عوامل ایجاد كنندة افت تحصیلی و تكرار پایه

بیشتر صاحب نظران علوم تربیتی در یك جمع بندی كلی عوامل ایجاد كنندة افت تحصیلی را به دو طبقه كلی یعنی عوامل داخلی یا درون سازمانی و عوامل خارجی یا بیرون سازمانی تقسیم می كنند. كه علل داخلی ناظر بر آموزشگاه به (آموزگار، مواد درسی، برنامه درسی، شرایط یاددهی و یادگیری و …) اشاره می كند و علل خارجی به بیرون از آموزشگاه از قبیل خانواده و عوامل خانوادگی (درآمد والدین، شغل والدین، تحصیل والدین و …) محیط و اجتماع و عوامل فردی (هوش و میل و انگیزه، هیجان و عــواطف و ..) اشاره دارد.

روشهای تدریس یكی از عناصر جدایی ناپذیر فرایند آموزش و پرورش است كه باید در بررسی و مطالعة افت كمی و كیفی تحصیلی مورد توجه قرار گیرد. تدریس را نباید وسیله ای برای انتقال دانش از ذهن معلم یا محتوای كتاب به ذهن دانش آموز تلقی كرد. بلكه مراد از تدریس، فراهم كردن شرایط مناسبی است كه دانش آموز تحت آن شرایط به یادگیری بپردازد و روش آموختن اكتشاف و تفكر علمی را فرا گیرد. معلمان به جای انباشتن ذهن شاگردان از اطلاعات و دانش هایی كه همواره در حال تغییر و تحولند باید به دانش‌آموزان چگونه آموختن را بیاموزند. (شریفی 1369)

هدف اساسی نظام آموزش و پرورش آن است كه شرایط و امكانات لازم را برای یادگیری و رشد همه جانبة كودكان و دانش‌آموزان فراهم كند. نخستین شرط تحقق این هدف آن است كه فضای آموزشی، كتابها، مواد درسی، برنامه و دیگر امكانات آموزشی با نیازهای دانش‌آموزان هماهنگ باشد.

افراد نه تنها از نظر ویژگیهای بدنی متفاوتند بلكه از نظر بسیاری از خصایص شخصیتی مانند هوش، استعدادهای مختلف، علایق، نگرش ها، توانائیها، احساسات، نحوة سازگاری با شرایط محیطی و … نیز با هم تفاوت دارند. (همان)

ازجمله علل و عوامل آموزشی می توان به:

 • تراكم برنامه های درسی
 • عدم برنامه ریزی تحصیلی مناسب
 • عدم وجود معلمان كافی و شایسته
 • عدم انطباق هدف و محتوی آموزشی با علایق دانش‌آموزان
 • نامناسب بودن روشهای آموزشی
 • ارزیابی های نادرست از عملكرد دانش‌آموزان
 • كمبود فضاهای آموزشی
 • حفظ طوطی وار مطالب جزیی و كم اهمیت
 • عدم ارتباط بین مطالب درسی و تجارب واقعی زندگی اشاره كرد. (لیامی، نجاریان، مكوندی 1373)

ازجمله علل و عوامل مؤثر دیگر در یادگیری و در افت تحصیلی می توان به عوامل فردی و مشكلات خانوادگی اشاره كرد. عوامل فردی را می توان به دو دستة «روانی» و فیزیولوژیكی تقسیم كرد. و ازجمله علل فردی كه در افت تحصیلی مؤثر است، می توان به هوش، رابطه معلم و دانش آموز، میل و انگیزه دانش آموز و آشفتگی و مشكلات عاطفی و هیجانی و … اشاره كرد. مشكلات خانوادگی را می توان یكی از مهمترین علل افت تحصیلی دانست. عوامل عدیده‌ای در ارتباط با خانواده دانش‌آموزان می تواند موجب افت تحصیلی آنان شود كه اهم آن به قرار زیر است:

 • روابط و نظام ارزشی:‌ شاید بتوان گفت مهمترین عامل مؤثر در شكل گیری نگرش دانش آموز نسبت به تحصیل، خانواده است. اینكه والدین با دانش آموز و درس و تحصیل او چگونه برخورد می كنند و در الگوهای تربیتی خود برای چه نوع رفتارهایی ارزش قایل می شوند، یكی از اجزای اساسی در شكل گیری نگرش دانش آموز نسبت به تحصیل است. در بعضی از خانواده‌ها رسم بر این است كه والدین به طور كلامی به كودك توصیه می كنند كه درس بخواند، اما هیچ گاه عملاً رفتار درس خواندن كودك را تقویت نكرده، بر آن ارزش عملی قایل نمی‌شوند.
 • اشتغال كودكان: یكی از عوامل منفی خانوادگی كه همواره منشاء انحراف توجه كودك از تحصیل می گردد، جابجایی وظایف والدین و فرزندان است. به این ترتیب كه كودكان در سنی به كار و اشتغال می پردازند كه معمولاً از آنها انتظار می رود در آن مقطع بیشتر به نقشهای مورد انتظار از جمله تحصیل بپردازند. عدم تأمین نیازهای مالی و نیاز نیروی كار كودك از دلایل عمده اشتغال كودكان در سنین پایین است كه در این زمینه صرف وقت، نیروی بسیار در اشتغال، باعث افت تحصیلی آنان می‌شود. مسئلة اشتغال كودكان و نقش آن در افت تحصیلی، در خانواده های طبقه اجتماعی – اقتصادی پایین و بویژه محیطهای روستایی از اهمیت خاصی برخوردار است.
 • فقدان والد (یا والدین): عدم وجود هر یك از والدین به دلیل مختلف می تواند تأثیر ژرف و ناگواری به تحصیل كودكان داشته باشد و فقدان والد علاوه بر آثار منفی رفتاری و عاطفی كودكان حتی در صورتی كه محیط اصلاح شده باشد و كودكان تنها مجبور به انجام برخی وظایف والدین باشند، ممكن است موجب افت تحصیلی گردد. در صورتی كه كودك در اثر فقدان والدین (به دلیل مرگ و جدایی هر دو یا هر دلیل دیگری) ضربة روانی دیده باشد افسردگی، اضطراب، بی علاقگی و آشفتگیهای هیجانی به دنبال خواهد داشت كه هر یك به نوبة خود می تواند عاملی برای افت تحصیلی دانش آموز باشد. این جنبه از تأثیر فقدان والدین یا والد بر افت تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 • بیسوادی والدین: والدین با سواد علاوه بر نقش كمك رسانی و آموزشی فرزندان خود، الگوی منسجمی از یك فرد باسواد نیز هستند. سواد والدین در تحصیل فرزندان نقش دو جانبه ای دارد. از یك سو برای آنها جنبة كمك آموزشی دارد و از سوی دیگر انگیزه ای برای درس خواندن آنها می‌شود. اما بی سوادی والدین نیز آسیب دوجانبه ای دارد. این قبیل والدین نه تنها از نظر تحصیلی كمكی به فرزندان خود نمی كنند، بلكه یك الگوی تقلیدی نامناسب نیز برای فرزندان خود هستند.
 • غفلت والدین نسبت به نیازهای كودك: بی توجهی نسبت به نیازهای كودكان در زمرة مخرب ترین عوامل مؤثر در پرورش كودك بطور اعم و در تحصیل كودك بطور اخص است. عدم تأمین نیازهای كودك، چه نیازهای اولیه مثل خوراك و پوشاك و چه نیازهای ثانویه مثل امنیت، تعلق و احترام ضربة شدیدی بر جسم و روح كودك وارد می كند. این ضربه می تواند زندگی كودك را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد و موجب تضعیف عملكرد تحصیلی گردد. گاهی اوقات به دنبال رویدادها و اتفاقاتی كه در خانواده به وقوع می پیوندد، نیازهای كودكان مورد غفلت قرار می گیرد و والدین از تأمین آنها باز می مانند. از این رو كودكان این خانواده ها به یكباره كاهشی در عملكرد كلی خود و به خصوص عملكرد تحصیلی نشان می دهند.
 • فقر و محرومیت اقتصادی: یكی از مهمترین عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش‌آموزان، عدم تأمین حداقل نیاز اقتصادی است. محرومیت اقتصادی خانواده از جهات مختلف بر افت تحصیلی كودكان و نوجوانان دانش آموز تأثیر می گذارد و رویهم رفته بیشترین درصد دانش‌آموزان ناموفق را كسانی تشكیل می دهند كه مشاغل پدرانشان در سطح پایین اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.
 • كمبود وسایل كمك آموزشی و رسانه های گروهی: امروزه نقش وسایل كمك آموزشی و رسانه های گروهی در آموزش و پرورش بسیار حائز اهمیت است و فقدان آن مانع پیشرفت تحصیلی كودك می گردد. از آنجا كه شاخص های پیشرفت تحصیلی به موازات وسعت یافتن امكانات آموزشی و به تبع آن انتظارات اولیای مدرسه و نظام آموزشی، رشد پیدا كرده است، لازم است كه توانایی یادگیری كودك نیز در كنار این امكانات همگام با سایر دانش‌آموزان بالاتر رود. در غیر این صورت كودكی كه از امكانات كمك آموزشی و رسانه های گروهی بهره مند است از هر لحاظ به كودكی كه فاقد این امكانات است پیشی می گیرد. و كودكی كه از این وسایل بی بهره است، در زمره دانش‌آموزان دچار افت تحصیلی می گردد. هرچند میزان و كیفیت مطالعه وی تغییر نكرده باشد به عبارت دیگر بدون توجه به قابل دسترس بودن یا نبودن این امكانات، استانداردهای تحصیل بر حسب امكانات موجود یكسان است.
 • مهاجرت و انتقال: جابه‌جایی از محیطی آشنا به محیطی ناآشنا اغلب تعادل عاطفی و هیجانی كودك را برهم می زند. مهاجرت متضمن رها كردن برخی علایق، دوستیها، تعلقات و وابستگیهاست. اموری كه در دست كشیدن از آنها بسیار فشارآور است و در صورتی كه تدابیری جبرانی اندیشیده نشود، ممكن است، منبع آسیب های روانی و اجتماعی وسیعی گردد. مهاجرت مستلزم این است كه كودك مدرسه ای را ترك و در مدرسه ای دیگر شروع به تحصیل نماید. علاوه بر این خود را با سرفصلهای زمان بندی شده درسی مدرسه و مكان جدید هماهنگ كند، لازم است كودك بسیاری از عادات خود را یكباره ترك كند و خیلی سریع مجموعه عادات دیگری برگزیند. این تحول یكباره حائز فشارهای روانی شدیدی است كه تحمل آن گاهی اوقات حتی برای یك بزرگسال مشكل است در جریان جنگ تحمیلی و مهاجرت مردم استانهای جنگ زده به سایر نقاط كشور این مسئله بخوبی قابل مشاهده و پیگیری بود و تأثیرات مهم آن بر وضعیت دانش‌آموزان مهاجر آشكار بوده و هست.
 • عوامل منطقه ای و محلی: در مناطق خاص از كشور ممكن است مشكلات منطقه ای وجود داشته باشد كه در افت تحصیلی اثر بگذارد و ازجمله این عوامل منطقه ای كه در روند تحصیل دانش‌آموزان تأثیر بسیار زیاد به جا می گذارد، مسئله تفاوت زبان محلی با زبان جامعه است. دو زبانه بودن1 یكی از عوامل بسیار مهم در افت تحصیلی كودكان است كه بی شك معلمان ورزیده و آگاه بیش از هر فرد دیگر با آن آشنایی دارند. (لیامی و دیگران 1373)

1 – Bilingual

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها 57صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *