اهمیت مددكاری فردی : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : مددکاری


دانلود پایان نامه

كارهایی كه باید درمصاحبه انجام دهیم .

1- مكان مناسب برای گفتگو امن باشد كسی رفت و آمد نكند . دمای مناسب، محل نور مناسب ، رنگ اتاق آرامش بخش، وصدا بیرون درز نكند فضاساده باشد،شلوغ نباشد،زدن یك پوسترآرامش بخش در اتاق–دستمال کاغذی پارچ آب- مددجو اگرهم جنس  باشد دررا بسته  اگر همجنس نباشد  درنیمه باز 2- در مصاحبه زمان را رعایت کنیم نه کوتاه نه طولانی، زمان مناسب حدوداً بین 20 تا 25 دقیقه می باشد.

3- اگر با مددجو حرف می زنیم او سكوت كرد، مددكار باید بداند سكوت مددجو به خاطر چیست ؟ امكان دارد كسی پشت درایستاده، و یا ترس ازاینكه مددكار به سخنان اوگوش می كند یاخیر ؟  یا برای رد گم كردن مددكار وانحراف كشاندن موضوع دیگر وعللهای دیگری که6  علت است.  سكوت ناشی از عدم اطمینان  به مددكار، سكوت ناشی از اضطراب،  سكوت ناشی از عدم تصمیم گیری ، سكوت ناشی از شرم وخجالت،  سكوت ناشی ازرضایت  سكوت ناشی از نارضایتی، سكوت ناشی ازاختلالات روانی یا word salad لغات سالاد .

به یاد داشته باشیم درطول مصاحبه شأن مددجو را رعایت كنیم  وحرمت وی را نگه داریم  همواره فرصتی به مددجو بدهیم  كه مددجونكات  نگفته  رابه شما منعكس كند.

زمان مصاحبه را میتوان به 3 گونه تقسیم کرد.

1- تشخیص شكل  2- ارائه راه حلها وپیشنهادات  كاربردی  3- ارائه تكالیف و وظایف. درقسمت اول بیشتر به مددجو  فرصت دهیم  تامشكلش را خودش حل كند  درقسمت اول به مددجو  كمك كنیم  مشكلات اصلی اش را بگوید دریك جلسه  نمی توان همه مشكلات  رامطرح كرد .  2- در قسمت دوم  از مددجو بخواهیم  كه اگر  قبلا تجربه مفیدی  داشته كه منجر به  رفع مشكلش شده آن را برای شما  مطرح كند  درزمان اجرای  راه حلها به گزینه هایی  بپردازید كه امكان تحقق  آنهاوجود داشته باشد ،پیامدها ،منافع  وتهدیدها وعواقب  هر تصمیم را به مددجو  یاد آور شوید اما اجازه دهید  اوخودش تصمیم بگیرد كه چه راهی را باید انتخاب كند ودرقسمت 3- تكالیفی  به مددجو بدهیم  كه او ازعهده حل كردنش بر آید . اگرتكلیفی كه به مددجومی دهیم بیش از حد توان مندی  وی باشد  او دچار كاهش  عزت نفس، كاهش حقارت ودرماندگی وناتوانی  درخودش می شود واگرتكالیفی  كمتروجزئی به اوبدهیم  در اواحساس  اینكه توان  مندیهایش  نادیده گرفته شده است بوجود می آیدپس واقع  بینانه به مددجوها تكلیف بدهیم تکالیفی که به مددجو می دهیم درجهت  حل مشكل مددجو  باشد نه به خاطر سرگرم نمودن  آنها .

متداولترین  علت مقاومت  مددجو درمقابل مددكار  عوامل زیر می باشد :

  • عدم اعتماد به مددكار  2- عدم اطمینان  از راز داری  3- عدم اطمینان  از كارایی مددكار  4- اختلالات  روانی مددجو  5- ترس از خود افشایی  6- ترس از طرد شدن

 

 اهمیت مددكاری فردی  :

به طوركلی مهم ترین واساسی ترین فعالیتها دربنیادشهید  براساس مددكاری  فردی می چرخد  نزدیك به نود درصد  فعالیتهای  مددكاران  اجتماعی در بنیاد  شهید از روش فردی استفاده می شود  ومادر بنیاد شهید  مددكاری گروهی واجتماعی را كمترشاهد هستیم، البته یكی از  ازدلایل  این موضوع عدم  مهارت و آموزشهای  كافی در روش  گروهی و جامعه ای  درمددكاران اجتماعی می باشد  درواقع چون  مددكاران  بیشتر آموزش  كار با فرد را دیده اند  طبعاً  بیشتر به مددكاری  فردی علاقمند  هستند،  متاسفانه  مددكاران  اجتماعی  در زمینه انجام  تحقیقات اجتماعی  تواناییهای  مناسبی ندارند .

  • رشته ها وعلوم موردنیاز  درمددكاری فردی ، سرچشمه  همه فعالیتها وخدمات  ازمددكاری  شروع می شود مهم ترین رشته ها، روان شناسی  می باشد روان شناسی  چندین گرایش دارد 1- روان شناسی  مرضی كه مربوط به اختلالات  روانی  است .2- روان شناسی  كودكان ونوجوانان  که از سن 18 تا 29 سالگی را شامل می گردد و مددکار باید اطلاعاتی در حد لازم در این خصوص داشته باشد. 3- روان شناسی  تحصیلی  اطلاعات یك مددكار  باید به روز باشد و علاوه بر اینکه  مددكار  هم شنونده خوبی  است و با دایرة المعارف هم آشنا باشد مثلا بداند سازمان بهزیستی  چه خدماتی ارائه می دهد . 4- روان شناسی تفاوتهای فردی ، مددكار باید اطلاع داشته باشد كه كودكان  ونوجوانان چه تفاوتهایی  باهم دارند  . 5- روان شناسی  كودكان استثنائی  : مددكار  روش مطالعه  با این کودکان را نیز باید بداند. 6- روان شناسی  داروهای اختلالات روانی مددکاران داروها را بشناسند  تااگرمددجویان استفاده می كنند بدانند دارو مربوط به چه بیماری می باشد و در بهبود چه  اختلالاتی  تجویز می شود. 7- روان شناسی  اعتیاد وروشهای  ترك اعتیاد را بشناسند وانواع روشهای جدیدرا مطالعه کنند . 8- در روان شناسی  تست ها و آزمونهای  روان شناختی نیز تا حدودی تخصص داشته باشند.

رشته بعدی جامعه شناسی است ، مددكار  باید 1- جامعه شناسی  انحرافات اجتماعی ، یعنی رفتارها  را بشناسد و انحرافات را تشخیص دهد.  2- جامعه شناسی شهری  مددكار از آن اطلاعات كافی داشته باشد، مثل اینکه  درشهر چه خدماتی  وجود دارد .  3- جامعه شناسی حاشیه نشینی  ، كه اكثراً مهاجران  هستند  مددكار باید  بداندکه ویژگی  مهاجران  چیست ؟

فرهنگ  مهاجرین  را بشناسیم  تا حدودی  به فرهنگ  آنان اشنایی پیدا كنیم .

در جامعه شناسی رفتارهای اجتماعی رشته بعدی  جامعه شناسی  حقوق است. باید مددكار رابطه  با نحوه   حقوق ، مهریه ، ازدواجها ، اطفال وخانواده  وهمچنین حقوق كار  را بداند  و آشنایی  داشته باشد.

رشته بعدی  رشته توانبخشی  است .معلولین  را بشناسیم  ،مشكلات معلولین را تجزیه و تحلیل کنیم.  رشته بعدی  مدیریت  است مددكار  باید علم مدیریت  را بداند ، چگونه  مدیریت كند.  رشته بعدی  ژنتیك است رشته بعدی تغذیه  است دررابطه با علم ورشته  تغذیه اطلاعات  كافی داشته باشیم  انواع بیماری هایی كه دراثر سوء تغذیه  یا فقر آهن یاغیره بوجود می آید و عوامل دیگر لازم که مددکار باید تا حدودی به هر یک آشنا باشد .

 

« عمده مهارت های مددكاران  فردی »

درمصاحبه فردی باید مهارتهایی را درنظر گرفت .

  • گوش دادن دقیق از هنرهای مددكاران  اجتماعی، دقت درگوش دادن  به حرفهای مددجو با اراده مددکار صورت می گیرد و عین شنیدن نیست زیرا  است شنیدن غیر ارادی ولی گوش كرده ارادی می باشد.

موانعی كه باعث میشود یك مددكاربه خوبی به حرفهای مددجو گوش نكند.

  • گوش كردن به همراه قضاوت كردن – گاهی اوقات مددكاران اجتماعی عادت  دارند كه هنگام  گوش دادن  نسبت به آنچه  مددجو می گوید قضاوت بعمل آید  وهمین مانع گوش دادن دقیق  آنهامی گردد .
  • گوش دادن به شكل تصفیه شده منظور این است كه مددكار  اجتماعی  فقط به آن قسمت ازحرفهای مددجو گوش فرا میدهد كه خود به آنها علاقه دارد این مانع  ا زشنیدن  همه حرفهای  مددجو می گردد .
  • گوش دادن همراه با خستگی ، گاهی اوقات  مددكار به علت خستگی  زیاد نمی تواند  به صورت دقیق به حرفهای مددجو گوش فرا دهددراین شرایط بهتر است مصاحبه های خودراكاهش و آن رابه موقعی  كه خستگی كمتری دارید موكول نماید .

2-مهارت بازخورد  یا Feed back یا ( پس خوراند )

بازخورد یعنی مددكار اجتماعی هرچنددقیقه یكبار محتوای  واحساس  مددجو را به او بر گرداند  وبه مددجو نشان دهد  كه دقیقا متوجه است كه چه مطالبی به مددكار گفته است .

3- انعكاس  احساس: دراین  مهارت مددكار اجتماعی احساس مددجورا نسبت به شرایط زندگی به وی  منعكس نمایاند .

4- انعكاس معنا: در این مهارت مددكار اجتماعی محتوای  پیام مددجو را در غالب  یك جمله كوتاه به وی برمی گرداند .

5- همدلی، مهارت بعدی  است كه مددكار بتواند  به مددجو نشان دهد كه  كاملاً شرایط وی را درك می كند ومتوجه است كه مددجو درچه شرایطی  قرار گرفته است .

6- خود افشایی، به این معناا ست كه اگرمددجو از مددكار  سوال نماید  شما اگر درموقعیت  من قرار داشتید چه كاری می كردید ؟ با این سوال مددجو از مددكار میخواهد كه درمورد خودش  برای او توضیح دهد دراین شرایط مددكار اجتماعی میتواند از تجربیات خود برای مددجو  صحبت كند اما اگر شما به عنوان  مددكار اجتماعی  به هر دلیلی  تمایل ندارید كه درمورد خودتان با مددجو صحبت كنید بهتر است به مددجو بگوئید من شخصاً چنین  مشكلی نداشتم اما فردی  می شناسم كه او درمقابل این مشكل اینگونه رفتار كرد .

پایان فصل سوم


روش مددكاری گروهی     شروع فصل چهارم

جذاب تر ازمددكاری فردی می باشد زیراكار با گروه است خود گروه خصلت درمانی  دارد زیرا دیگران هم مبتلا به مشكل ما هستند، سابقه مددکاری گروهی 50 ساله می باشد و مزایای دارد كه درمددكاری گروهی از طریق مشاركت مددجویانی كه موضوع مشترك یا مشكل مشترك دارند تحلیل کرد. براساس تعداد اعضاء 6   گروهها به سه دسته تقسیم می شوند.

  • از 2 نفر تا 7 نفر كه گروه كوچك می گویند 2- از 7 تا 12 نفر -3- از 12 تا  25نفر- از 25نفر به بالا گروههای راهنمایی نامیده می شوند كه تا 25 نفر را می توان دایره وار دورهم نشسته ومطالعه كنیم . گروههای  مناسب بین 5 تا 12 نفرهستند .

تعریف گروه : گروه به 2 نفر یا بیشتر اطلاق می گردد كه با همدیگر كنش متقابل دارند كه افراد روی  هم دیگرتاثیر می گذارند و اثر هم می پذیرند .

گروه عبارت از : مجموعه 2 یاچند نفر از افراد كه دریك مكان فیزیكی  دور هم دیگرجمع میشوند  بایكدیگر تعامل برقرارمی كنند وبر روی یك موضوع مشترك  باهم تعامل خواهند داشت  و ضمن اثر گذاری  بردیگران واثر پذیری از دیگران اهداف مشتركی  را دنبال می كنند.(تعریف جامع)

2-گروهها به لحاظ كاركردوعملكرد:

1- گروههای  ورزشی   باشگاه

2- گروههای هنری   تئاتر –اعضای یك گروه موسیقی

3- گروههای  درمانی   تیم  اتاق عمل

4- گروههای سیاسی اعضای یك حزب یا جناح

5- گروههای خیریه کمیته امداد امام خمینی (ره)

6-گروههای شغلی صنفی   اتحادیه نانوایی ها وغیره

7- گروههای مذهبی

8- گروههای قومی

9- گروههای تاریخی

 

3- گروه بندی  براسا س سازمان ها یا وضعیت سازمانی

1- گروههای رسمی 2- گروههای  غیر رسمی

1- گروههای  رسمی ارتباط  بین افراد مشخص است  انعطاف پذیری  كمی وجود دارد  سلسله مراتب  افراد دراین گروهها كاملا مشخص است  سیستم گزارش دهی در گروههای  رسمی از پیش تعیین شده است ، اساس برعدم اعتماد است تااعتماد، و قانون محكم می كند  به چه صورت  گزارش كنیم.   2- گروهی غیر رسمی :  انعطاف پذیری بیشتر است. وگزارش دهی مثل گروههای  رسمی نیست و انعطاف پذیری بیشتر است و مراتب افراد در این گروهها کاملاً مشخص نیست و اساس بر اعتماد می باشد تا عدم اعتماد.

 

تعریف گروه :                تعریف اول :

* تجمع عده ای از افراد كه عملكرد  مشترك وهدف مشخصی  دارند واز این قوانین ومقررات درون گروهی  خاصی تبعیت می كنند .

تعریف دوم: تجمع هدفدار دو نفر یا بیشتر كه با یكدیگر  واكنش متقابل  دارند و با یکدیگر ارتباط دارند و همین امر آنان را تا حد زیادی به هم وابسته می سازند .

انواع گروهها : 3- گروهها براساس عملكرد ونقش مثل گروههای  خیریه

4- گروهها براساس   تداوم  وپایداری 

1- گروه های كاملا  پایدار مثل خانواده ، اعضای معلمین  یك مدرسه ،  گروه مددكاران  2- گروهی نیمه پایدار،  بعد از مدتی  ازبین می رود مثل   فوتبالیست ها 3- گروهی ناپایدار: مثل تصادفها،  مثل اینکه فرض کنیم در خیابان تصادفی صورت گرفته و افرادی دور آن سانحه جمع می گردند این یک گروه ناپایدار می باشد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

مددکاری

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *