اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی : دانلود رایگان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر


دانلود پایان نامه

سنجش برای هوش هیجانی
با فكر كردن به باهوش ترین افرادی كه می شناسید احتمالاًچند خصیصه بارزشان را به خاطر می آورید به احتمال زیاد این افراد با كمترین تلاش ،بالاترین نمره ها را در مدرسه می گرفتند . آنها شغل های خوبی دارند ولی در ارتباط با همكارنشان موفق نیستند وبا اینكه دوستان زیادی دارند ولی روابط جدی شخصی شان اندك است . حالا به چند نفر از موفق ترین افراد در زندگی تان وبه خصیصه های مشتركی كه آنها با یكدیگر دارند فكر كنید . بی شك ،دایره دوستان این افراد بزرگ ومتنوع است . ارتباطات شخصی شان قوی وزندگی خانوادگی شان مملو از افتخار وكامیابی است . آنها نسبت به دیگران حتی نسبت به كسانی كه تازه ملاقات می كنند ،علاقه نشان می دهند آنها رضایت بیشتری از شغل خود دارند همسالانشان را بر می انگیزند وبه خاطر خوب انجام دادن مسئولیت شغلیشان ،از سرپرست خود امتیاز وترفیع می گیرند . آنها عواطفشان بدون ریا كاری ،احساساتشان بدون نخوت ،واعتماد به نفسشان عاری از هر خودنمایی است . تفاوت بین این دوگروه ،تفاوت میزان IQیا ضریب هوشی وچیزی است كه EIیا «هوش هیجانی »نامیده می شود . هوش هیجانی شیوه ای پذیرفته شده برای ارزیابی موفقیت یك فرد است شیوه ای كه امروزه در آمریكا رو به گسترش است .
هوش هیجانی EI
به طور خلاصه باید گفت كه تفاوت بین معلومات كتابی ومهارت در زندگی روزمره وارتباطات افراد ،در واقع همان تفاوت بین IQیا ضریب هوشی وIEیا هوش هیجانی آنهاست . از اواسط سالهای 1980 مطالعات روز افزونی در این مورد انجام می شود كه هیجانات ما ،وواكنش بعدی ما نسبت به آنها ،چه مقدار سلامت عمومی وموفقیت ما در زندگی نقش دارند وبه خصوص در سال های اخیر این مطالعات به شدت مورد توجه قرار گرفته است . در واقع ،مطالعات وسیعی انجام شده تا نشان دهد ضریب هوشی بالا به تنهایی لازمه موفقیت نیست . دكتر ریچاردبویاتسیز ،استاد دانشكده مدیریت «ودرهد »در دانشگاه كیلولند« هوش هیجانی را مجموعه ای از شایستگی ها وتواناییهایی می داند كه مارا قادر می سازد تا كنترل خودرا به دست گیریم ودر مورد دیگران نیز آگاه باشیم »به بیان ساده ،هوش هیجانی استفاده هوشمندانه از هیجانات است ودر زمینه حرفه ای به این معناست كه احساسات وارزش های خود را نادیده نگیریم وتدثیرشان را بر رفتارمان بشناسیم . دكتر «بویاتسیز »می گوید (برای پی بردن به شدت میزان هوش هیجانی باید توجه كنیم كه چقدر نسبت به دیگران دلسوز وحساس هستیم وهمیشه در نظر داشته باشیم كه بالاترین درجه همدلی ،درك كردن افرادی است كه مثل شما نیستند ضریب هوشی ما حتی باروند بلوغ مان نسبتاًثابت می ماند ،ولی هوش هیجانی می تواند قوی تر شود .)دكتر بویاتسیز می گوید (بسیاری از مدیران ورؤسا به آن چیزی كه می دانند بهتر است عمل نمی كنند وبه این علت شكست می خورند ).وی همچنین اضافه می كند : (با اینكه كودكان ،قوی تر كردن هوش هیجانی كار ساده تری است حتی بزرگسالان هم می توانند هوش هیجانی را در خود بپرورانند . به عنوان یك بزرگسال شكوفا كردن توانایی های شناختی مشكل است . امّا شما در هرسن وهر مرحله ای از زندگی می توانید هوش هیجانی خودرا پرورش دهید .)طبیعتاًبهتر است كه هرچه زودتر شروع كنید . هوش هیجانی خود را بیازمایید .
مایلید بدانید كه هیجانات خودرا چقدر هوشمندانه به كار می برید ؟
پاسخ های شما به سئوالات زیر :
به شما بینشی در مورد هوش هیجانی تان می دهد .
این سئوالها ،قسمتی از یك آزمون بزرگ است كه به وسیله دكتر ژان سگال روانشناس بالینی در جنوب كالیفرنیا ونویسنده كتاب هوش هیجانی خودرا با یك راهنمای عملی بالا ببرید )تنظیم شده است .
نكته مّهم در این آزمون آن است كه :
1. به سئوالات ،هر چه سریعتر پاسخ دهید.
2. برای فكر كردن در مورد پاسخ مكث نكنید .
3. با كلمات هرگز به ندرت گاهی بسیاری اوقات وهمیشه پاسخ دهید .
4. به سراغ سؤالات قبلی نروید وآنها را تغییر ندهید .
1.احساس كنار گذاشته شدن یا نا دیده گرفته شدن مرا اذیت می كند .
2.وقتی كاری انجام می دهم كه از آن شرمنده ام آن را می پذیرم.
3.اینكه رفتار غریبه با من دوستانه نیست مرا ناراحت می كند .
4.می توانم به ضعفهایم بخندم .
5.به خاطر اشتباهاتم بسیار ناراحت میشوم .
6.می توانم بدون احساس گناه معایبم را بشناسم .
7. وقتی كسی نسبت به من خشمگین می شود تمام روزم خراب است .
8.تصمیم گرفتن برایم عذاب آور است یا از آن سرباز می زنم .
9.هیجانات شدید افراد دیگر باعث می شود احساس كنم كنترلی بر امور ندارم.
بنا بر نظر دكتر سگال :اگر به سوالات فرد پاسخ هرگز یا به ندرت وبه سوالات زوج ،پاسخ همیشه یا بسیاری اوقات داده باشید هوش هیجانی شما( به اوج ظرفیت خود نزدیك شده است) .
در اینجا تمرین ساده ای توسط دكتر سگال پیشنهاد شده تا از یك روش ارتباطی بر پایه تفكر به جای روشی كه احساسات هم در آن دخیل است ،استفاده كنید برای بیان عقیده محكم به جای اینكه بگویید (من فكر می كنم) .عبارت (من احساس می كنم )را به كار ببرید . دكتر سگال می گوید :به این ترتیب عبارت ما معتبرتر ومتقاعد كننده تر خواهد بود . واحتمالاًكمتر به نظر خواهد رسید كه چیزی می گوییم كه خود اعتقادی به آن نداریم …وبه این ترتیب ما از اشتغال ذهنی در مورد نگفتن آنچه كه باید می گفتیم ویا گفتن آن به صورت دیگر رها می كند ).

اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی :
واندازه گیری هوش هیجانی بیشتر به توان بالقوه انجام كار توجه می شود تا حاصل كار یعنی بیشتر فرآیندها توجه داریم تا پیامدها . جلالی تأكید نموده است كه نتایج پژوهش های انام شده در خصوص هوش هیجانی در خارج از كشور نشان داده است كه مدارسی موفق هستند كه به ایجاد رابطه مناسب بین دانش آموزان دانش آموزان ومعلمان و دانش آموزان وسایر اعضای مدرسه كمك می كنند .(جلالی 1381)
این نتایج با یافته های پژوهش دیگری در خصوص فرهنگ مدرسه School euiturدر داخل كشور مشابهت دارد (متقی زاده 1380)در یافته های این پژوهش كه در مقاله ای تحت عنوان «ارتقای فرهنگ مدرسه »بنیانی برای اصلاح مدرسه در فصلنامه تعلیم وتربیت شماره مسلسل 71 منتشر شده براین نكته تأكید شده است كه مدرسه صرفاًیك سازمان آموزشی نیست بلكه جامعه ای كوچك است كه از طریق فعالیت ومشاركت دانش‌آموزان خود به عنوان عناصر اصلی وبزرگسالان مدرسه ،سمت وسو وفرهنگ خاص خویش را پیدا می كند ودارای هویت است.(متقی زاده 1381)
با توجه به اهمیت هوش هیجانی وتازه گی مطالب طرح شده توسط جلالی ،بخشی از مقاله وی كه در آن تعریف وبررسی پیشینه نظری هوش هیجانی وپیشینه مطالعات تجربی هوش غیر شناختی وتعریف مختصری از مؤلفه های اصلی هوش هیجانی واجتماعی وعوامل تشكیل دهنده آن ارائه شده‌،عیناًبه تفكیك عناوین مربوطه درج می نمائیم .
تعریف وپیشینه هوش هیجانی
تعریف هوش هیجانی نیز همانند هوش شناختی شناور است . این اصطلاح از زمان انتشار كتاب معروف گولمن (Goleman 1995)به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره در آمد وبحث های بسیاری را برانگیخت .گولمن طی مصاحبه ای با جان انیل (1996)هوش هیجانی را چنین توصیف می كند :
هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است . این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن واستفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است .توانایی اداره مطلوب خلق وخوی ووضع روانی وكنترل تكانش هاست . علمی است كه به هنگام شكست ناشی از دست یافتن به هدف ،در شخص ایجاد انگیزه وامید می كند .
هم حسی یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست .مهارت اجتماعی یعنی خوب تا كردن با مردم وكنترل هیجانهای خویش در رابطه با دیگران وتوانایی تشویق وهدایت آنان است .
گولمن در همین مصاحبه ضمن مهّم شمردن هوش شناختی وهیجانی می گوید :
هوش بهر (IQ)در بهترین حالت خود تنها عامل 20درصد از موفقیت های زندگی است. 80درصد موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است وسرنوشت افراد در بسیاری از موارد در گرو مهارتهایی است كه هوش هیجانی را تشكیل می دهد .
هوش غیر شناختی ،ابعاد شخصی ،هیجانی ،اجتماعی وحیاتی وحیاتی هوش را كه اغلب بیش تر از جنبه های شناختی آن در عملكرد های روزانه مؤثرند ،مخاطب قرار می دهد . هوش هیجانی با توانایی درك خود ودیگران (خودشناسی ودیگر شناسی )،ارتباط با مردم وسازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد . به عبارت دیگر «هوش غیر شناختی پیش بینی موفقیت های فرد را میسر می كند وسنجش واندازه گیری آن به منزله اندازه گیری وسنجش توانایی های شخص برای سازگاری با شرایط زندگی وادامه حیات در جهان است ».
بار-آن (Bar-on 1997)پیتر سالوی (Salovey 1990)ضمن اینكه اختراع اصطلاح سواد هیجانی (Emotional Litesy)به پنج حیطه در این مورد اشاره می كند :
1.شناخت حالات هیجانی خویش :یعنی ،خود آگاهی
2.اداره كردن هیجان ها :یعنی ،مدیریت هیجان ها به روش مناسب
3.خود انگیزی :یعنی كنترل تكانش ها ،تأخیر در ارضای خواسته ها وتوان قرار گرفتن در یك وضعیت روانی مطلوب
4. تشخیص دادن وضع هیجانی دیگران ،همدلی
5.برقراری رابطه با دیگران
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی
پیشینه هوش هیجانی را می توان در ایده های ولكسلر به هنگام تبین جنبه های غیر شناختی هوش عمومی جست وجو كرد . وكسلر در صفحه 103 گزارش 1943خود درباره هوش می نویسد :كوشیده ام نشان دهم كه علاوه بر عوامل هوشی ،عوامل غیر هوشی ویژهای نیز وجود دارد كه می تواند رفتار هوشمندانه را مشخص كند . نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر این كه آ‍مون ها ومعیارهایی نیز برای سنجش عوامل غیر هوشی دربرداشته باشد »
وكسلر درصد آن بود كه جنبه های غیر شناختی وشناختی هوش عمومی را با هم سنجد . تلاش اودراین زمینه را می توان در استفاده وی از كاربرده خود،آزمونهای تنظیم تصاویر ودرك وفهم –كه دو بخش عمده آزمون وی را تشكیل می دهند – یافت .
«در حوزه آزمون درك وفهم »سازگاری اجتماعی ودر تنظیم تصاویر شناخت وتمیز «موقعیت های اجتماعی »مورد بررسی قرار می گیرد.
پژوهش های انجام شده توسط سیپس (Sipps)وهمكارانش (1987)نیز نشان می دهد كه بین درك وفهم تصاویر وشاخص های هوش اجتماعی پرسش نامه شخصیت كالیفرنیا (Cpi)،هم بستگی معنا داری وجود دارد .(شریفی 1375)علاوه براین موارد ،وكسلر در كارهای خود با تلاش های «دال»مبنی بر سنجش جهات غیر شناختی هوش نیز اشاره كرده است . نتیجه كوشش ها دال – همان گونه كه پیش از این نیز عنوان گردید – در مقیاس رشد اجتماعی واینلند (Winlend)منعكس است . لیپر (Leeper 1984)نیز بر این باور بود كه تفكر هیجانی بخشی از «تفكر منطقی »است . وبا این نوع تفكر ،یا به معنایی كلی تر «هوش »كمك می كند روان شناسان دیگری نظیر مییر (Meyer 1993)وسالووی نیز پژوهش های خود را بر جنبه های هیجانی هوش متمركز كرده اند .پژوهشگران از طریق سنجش مفاهیمی مانند مهارت های اجتماعی ،توانمندیهای بین فردی رشد روان شناختی وآگاهی های هیجانی كه همگی مفاهیمی مرتبط با هوش هیجانی هستند ،بررسی ابعاداین هوش پرداخته اند . دانشوران علم اجتماعی نیز به كشف روابط بین هوش هیجانی وسبك های مختلف مدیریت ورهبری وعملكردهای فردی وتغییرات درون فردی واجتماعی وانجام ارزش یابی از عملكردهای فردی وگروه ،همت گماشته اند .
شایان ذكر است كه ایده هوش هیجانی پس از 50سال بار دیگر توسط گاردنر (1983)استادروان شناسی دانشگاه هاروارد دنبال شد . گاردنر هوش را مشتمل بر ابعاد گوناگون زبان ،موسیقیایی ،منطقی ،ریاضی،جسمی ،میان فردی ،درون فردی می داند . اووجوه شناختی مختلفی را با عناصری از هوش غیر شناختی یا به گفته خودش «شخصی »تركیب كرده اند . بُعد غیر شناختی (شخصی )مورد نظر گاردنر مشتمل بر دو مؤلفه كلی است كه وی آنها را با عناوین استعدادهای درن روانی ومهارتهای (میان فردی )معرفی می كند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *