اهداف تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی


دانلود پایان نامه

اهداف تحقیق :

الف ) اهداف كلّی تحقیق :

از آنجایی كه مدیریّت آموزشی یكی از چند پست مهم و اصلی در نظام آموزشی می باشد، بایستی در زمینه ی گزینش، آموزش، به كارگیری و ارتقای كیمی مدیران شایسته و توانمند از سوی نظام آموزش و پرورش و مراكز علمی، پژوهشی دانشگاهی اقدامات اساسی صورت گیرد و به تدریج زمینه ی تفكّر، تحقیق و ایجاد تغییرات آگاهانه و مناسب در مدیریّت نظام آموزشی فراهم گردد.

به همین منظور در تحقیق حاضر، هدف اصلی را شناخت عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی در سطح منطقه ی تبادكان و توجّه دادن دست اندر كاران به فراهم آوردن زمینه های رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی جهت بهبود و سطح آموزش در این منطقه، در نظر گرفته ایم.

ب ) اهداف ویژه ی تحقیق :

R شناخت عوامل مادّی و معنوی مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزش منطقه ی تبدكان.

R آگاهی از تأثیر روابط انسانی مطلوب در محیط آموزشی بر میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی در منطقه ی تبادكان.

R شناخت میزان رابطه بین میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی مناطق با میزان سطح آموزش در منطقه ی تبادكان.

R آگاهی از تأثیر گذاری مدرك تحصیلی بر میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی.

فرضیه های تحقیق :

R بین میزان مطلوبیّت روابط انسانی در محیط آموزشی و میان رضایت شغلی مدیران واحدهای آموزشی رابطه ی معنا داری وجود دارد.

R بین سابقه ی مدیریّت و میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی رابطه ی معنا داری وجود دارد.

R انگیزه های معنوی بیش از انگیزه های مادّی باعث افزایش رضایت شغلی مدیران آموزشی در مدارس است.

R بین مدرك تحصیلی و میزان رضایت شغلی رابطه ی معنا داری وجود دارد.

R بین سبك مدیریّت در واحد های آموزشی و میزلن رضایت شغلی آنها رابطه ی معنا داری وجود دارد.

 

تعاریف واژه ها و اصطلاحات :

كارآیی : حدّی است كه رفتار اجتماعی مشاهده شده مطابق با سرشت و نیاز فرد میباشد.

تجربه : عبارت است از بیان مشاهدات، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری و ثبت مقایسه و تمثیل و طبقه بندی و تعریف فعل و انفعالات نمودها ( پرویزگار، كمال ).

علم : عبارت است از روش و طریقه ای منطقی كه با برهان های مستند و مستدل ما را به دانستنیهای قابل اثبات نزدیك ساخته و پدیده های ناشناخته را با به كار بستن اصول و مفاهیم آن می شناساند. به زبان دیگر علم عبارت است از یكسری دانستنیهای مستدل جهت اكتشاف قوانین و واقعیّات ( پرهیزگار، كمال ).

روحیه : عبارت است از واكنش عاطفی و ذهنی كه شخص درباره ی كار و حرفه اش دارد، به عبارت دیگر، روحیّه كیفیّتی است نا محسوس و نمی توان آن را به چشم مشاهده كرد ولی كیفیّت روحی را از راه مشاهده ی دقیق رفتار افراد معیّن و مشخّص كرد ( طوسی، محمّد علی ).

رضایت : احساس راحتی است كه پس از ارضای یك خواسته تجربه می شود، به عبارت دیگر رضایت ار نتایج تجربه شده به وجود می آید.

روابط انسانی : اصطلاح روابط انسانی معمولاً برای توصیف شیوه ی رفتار و كنش متقابل مدیران با زیر دستان به كار می رود. منظور جوّ حاكم بر روابط بین كاركنان با كاركنان و كاركنان با مدیر واحد آموزشی می باشد.

رضایت شغلی : در حقیقت یك زمینه ی عاطفی، روانی و احساسی است كه فرد در درون خود ب نسبت به كاری كه پذیرفته است، دارد و به تحریك او در محیط آموزشی كمك می كند به علاوه داده ها و طرح های ماهرانه ی ابتكارات و استفاده از خلّاقیّتها در افزایش كارآیی یك سازمان آموزشی با رضایت شغلی فرد در ارتباط است ( فصلنامه ی مدیریّت در آموزش و پرورش.

انگیزه های معنوی : یك نیروی درونی می باشد كه به فرد در جهت رسیدن به هدف، نیرو و انرژی می دهد

 

پیشینه ی مدیریّت و رهبری :

مقدّمه

در جهان امروز و عصر كنونی و به خصوص در چند دهه ی اخیر، جهان به سرعت به سوی پیشرفت و ترقّی گام های اساسی برداشته است و در جهت رسیدن به جهانی مطلوب پیش می رود، پیش فرض ها و قوانین و روشهایی كه در علم مدیریّت می آموزیم و یا در سطح سازمان ها به آن عمل می شود، قدیمی شده و جوابگوی نیازها و خواسته های بشر در عصر كنونی و در آینده نمی باشد و اگر خواسته باشیم با همان روشها به مدیریّت و رهبری بپردازیم موفّق نخواهیم بود. در این زمینه باید یاد آور شویم كه اغلب مدیران با تجربه بر این باورند كه تعداد كمی از خطّ مشی ها به مدّت 20 الی 30 سال دوام می آورند.

با كمی تأمّل در می یابیم كه خطّ مشی هایی كه الان مدیران می آموزند و به كار می بندند   ( به خصوص در داخل ایران ) به صورت فزاینده ای با واقعیّت ها غیر مرتبط بوده و در نتیجه اثر بخش نمی باشد. و این خود بر می گردد به یك باور و اعتقد در سطح جامعه ی ایران كه اغلب مواقع در مقابل تغییر و تحوّل و دگرگونی جبهه گرفته و همان روش سنّتی را پسندیده و به آن اكتفا كرده و حاضر نیستند كه وضع موجود را تغییر دهند.

مباحث و مطالعات مدیریّتی به شكل امروزی و سازمان یافته با ظهور سازمان های بزرگ آغاز شد.

عوامل دست اندر كار مدیریّت ظرف سال های اخیر به ایم مهم دست یافته اند كه تشكیل گروه ها تنها راه درست، آن هم برای تقریباً همه ی چیز و همه ی امور است و نكته ی مهمّی كه باید تا كنون روشن شده باشد این است كه هیچ ساختار درست سازمانی به مفهوم مطلق كلمه وجود ندارد، این تنها سازمان ها هستند كه وجود دارند كه هر كدام نقاط قوّت و ضعف های مخصوص به خود دارند از آنجایی كه سازمان ها ابزاری برای اثر بخشی افرادی است كه برای انجام كار گرد هم آمده اند، به همین لحاظ ساختارهای مختلف سازمانی برای كارهای متفاوت و شرایط، زمان و مكان های مختلف به كار بسته می شود.

لذا با توجّه به مطالب ذكر شده باید یاد آوری كرد كه مدیران آینده باید با انواع ساختار های سازمانی آشنا بوده و مجهّز باشند تا بتوانند در موقعیّت ها و شرایط مختلف از ساختار مناسب با آن موقعیّت استفاده كنند و سازمان را به نحو احسن سازمان دهد و رهبری كند و باید او بیاموزد و آگاه باشد كه هر ساختاری مناسبِ چه موقعیّتی می باشد.

در اینجا باید گفت كه اوّلین وظیفه ی مدیریّت تعریف نتایجی است كه حصول آن برای سازمان امكان پذیر است، این موضوع یكی از مشكل ترین و در عین حال مهم ترین مسایلی است كه مدیریّت با آن دست و پنجه نرم می كند. بدین ترتیب وظیفه ی خاصّ مدیریّت سازماندهی منابع برای دست یابی به نتایج در خارج از سازمان است.

الگوی جدیدی كه مدیریّت چه از لحاظ نظری و عملی باید در نظر بگیرید این است كه مدیریّت نتایج مورد نظر خود را تعریف كند و سپس منابع سازمان را برای دسیابی به این نتایج به كار گیرد1.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *