اهداف:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود پایان نامه

3-1- هدف پژوهش :

هدف كلی پژوهش با توجه به موضوع مشخص می‌شود.

 

هدف كلی تحقیق :‌

بررسی میزان آشنائی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدائی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است.

 

4-1- سئوالات پژوهش :

1- آیا هر چقدر آشنایی معلمان با اهداف بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است ؟

2- آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب سابقه خدمت معلمان فرق خواهد كرد؟

3- آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب سطح تحصیلات معلمان فرق خواهد كرد ؟

4- آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب نوع تحصیلات معلمان فرق خواهد كرد؟

5- آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب اینكه معلمان دوره ضمن خدمت را دیده اند یا ندیده اند فرق خواهد كرد ؟‌

 

5-1- بیان فرضیه های پژوهشی :‌

1- هر چقدر آشنائی معلمان با اهداف بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است.

2- هر چقدر سابقه خدمت معلمان بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است.

3- دانش‌آموزانی كه معلمین آنها دارای مدرك لیسانس هستند، پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به معلمین دارای مدرك فوق دیپلم و دیپلم دارند.

4- دانش‌آموزانی كه معلمین آنها داری دیپلم تجربی هستند پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به معلمین دارای دیپلم انسانی دارند.

5- دانش‌آموزانی كه معلمین آنها دوره ضمن خدمت را دیده اند دارای پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به معلمینی كه دوره ضمن خدمت را ندیده اند هستند.

6-1- تعاریف عملیاتی متغیرها :‌

واژه ها و اصطلاحات در این تحقیق عبارتند از :

  • اهداف كتاب علوم، منظور هدفهای تدوین شده از طرف دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش برای كتاب علوم تجربی سال چهارم ابتدائی كه برای یك سال تحصیلی تدریس می‌شود « مقاصدی هستند كه مبتنی بر تغییر مورد نظر در رفتار شاگرد هستند » [1]
  • آشنائی، میزان آگاهی معلمان از اهداف كتاب علوم سال چهارم ابتدائی كه بوسیله یك پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری می‌شود.
  • رشته تحصیلی، منظور شامل دانشسرا، علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی و فنی می‌باشد.
  • سابقه كار، منظور معلمانی است كه دارای سابقه كار 5 تا 10 سال، 10 تا 15 سال، 15 تا 20 سال، 20 سال به بالا هستند.
  • مدرك تحصیلی، ‌منظور میزان تحصیلات معلمانی كه دارای مدرك دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس هستند.

 

 

فصل دوم : پیشینة تحقیق

 

1-2- نظریه آموزشی :

هر چند آموزش، چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی، یكی از فعالیتهای قدیمی انسان بوده است، ‌بحث در بارة آن به عنوان یك فعالیت علمی و انجام پژوهش و وضع نظریة آموزشی موضوعی نسبتاٌ تازه است. تا این اواخر صاحب نظران بر این عقیده بودند كه نظریه های جامع و كامل یادگیری میتوانند معلم را مستقیماٌ در آموزش هدایت كنند. از این رو، ‌روانشناسان پرورشی بیشتر كوششهای خود را صرف انجام پژوهش و وضع نظریه در بارة یادگیری می‌كردند، و چندان توجهی به انجام پژوهشهای آموزشی و تدوین نظریه در بارة آموزش نداشتند.

مشكلات حاصل از این طرز برخورد با آموزش نشان داد كه نظریه های یادگیری، هر چقدر كه متنوع و كامل باشند، نمیتوانند معلم را از نظریه های آموزشی بی نیاز كنند، و در نتیجه متخصصان آموزشی و روانشانسان پرورشی بر‌آن شدند كه به انجام پژوهشهای گسترده در بارة آموزش و وضع نظریه های آموزشی اقدام نمایند.

 

2-2- تعریف آموزش :

معمولاٌ فعالیتهایی را كه معلم به تنهایی با به كمك مواد آموزشی انجام می‌دهد آموزش می‌نامند، چه این معلم در دبستان مشغول آموزش باشد، چه در دبیرستان، چه در دانشگاه، و چه در یك دورة كارآموزی كوتاه مدت، ‌بنا به تعریف، آموزش عبارت است از فعالیتهایی كه به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده، از جانب آموزگار یا معلم طرح‌ریزی می‌شود و بین آموزگاه و یك یا چند یادگیرنده به صورت كنش متقابل جریان می‌یابد. جای تذكر است كه این تعریف به آموزش رودرروی كلاسی محدود می‌شود، زیرا در آن بر كنش متقابل بین معلم و یادگیرندة تأكیده شده است، و انواع دیگر آموزش مانند آموزش از طریق رادیو، تلویزیون، كتاب، و از این قبیل را كه در آنها كنش متقابل یا رابطة دو جانبة رو در روی بین معلم و دانش‌آموز وجود ندارد شامل نمی‌شود. با این حال، آموزش را میتوان به نحوی جامع تر تعریف كرد، آن طور كه علاوه بر آموزش رو در روی كلاسی. سایر انواع آموزش را نیز شامل گردد. بنابراین، میتوان گفت آموزش به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح‌ریزی شده ای گفته می‌شود كه هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است.

 

3-2- تعریف یادگیری :

برای یادگیری تعریفهای مختلفی وجود دارد كه هر یك از آنها به جنبه های خاصی از فرآیند یادگیری تأكید می‌كند و جنبه های دیگر آن را نادیده می‌گیرد.

جامعترین تعریفی كه تا كنون از یادگیری به دست آمده تعریف هیلگارد و ماركویز است ( كتاب شرطی سازی و یادگیری، ویرایش كیمبل، ‌1968، صفحات 13-1 ). در این تعریف آمده است :‌یادگیری یعنی ایجاد تغییر نسبتاٌ پایدار در رفتار بالقوة یادگیرنده، ‌مشروط بر آنكه این تغییر بر اثر اخذ تجربه رخ دهد.

روانشناسان رفتارها را به دو دستة رفتارهای آشكار و رفتارهای نهان تقسیم می‌كنند. رفتار آشكار به اعمالی كه مستقیماٌ قابل مشاهده هستند گفته می‌شود، مانند صحبت كردن نوشتن، ‌راه رفتن، و جز اینها.

رفتار نهان به اعمال درونی فرد كه به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند گفته می‌شود، مانند یادآوری، تفكر، ‌تخیل، از این قبیل. ما از طریق رفتارهای آشكار به رفتارهای نهان پی می‌بریم.

به قول گیج و برلاینر ( 1984، ص 253 ). « همه روانشناسان نیاز دارند تا رفتارهای آشكار فرد را مورد مشاهده قرار دهند تا تعیین كنند كه آیا تغییراتی كه یادگیری نام دارند در فرد اتفاق افتاده اند یا نه ».

بنابراین ما برای كسب اطلاع از میزان یادگیری فرد به رفتار قابل مشاهده یا به اصطلاح دقیق تر به عملكرد او مراجعه می‌كنیم. عملكرد نیز مانند رفتار آشكار به جنبة قابل مشاهدة یادگیری اشاره می‌كند، اما تفاوت رفتار با عملكرد در آن است كه رفتار به هر گوه عمل شخص گفته می‌شو. در حالیكه عملكرد به نتیجة عمل فرد اشاره می‌كند كه در ارزشیابی از میزان یادگیری او مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در واقع عملكرد شخص همان محصول یادگیری اوست. بنابراین، ما با مشاهدة تغییرات حاصل در عملكرد شخص استنباط میكنیم كه در او یادگیری اتفاق افتاده است. به قول هلیگارد و باور ( 1975، ص 2 ) تفاوت بین یادگیری و عملكرد، تفاوت بین « دانستن چگونه انجام دادن كاری و عملاٌ انجام دادن آن است »

 

1 – دلاور، علی، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، 1374، ص 275.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *