انواع هدفهای آموزشی رفتاری:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود پایان نامه

 

۱۰-۲- انواع هدفهای آموزشی رفتاری ( هدفهای ورودی – هدفهای بین راه – هدفهای نهایی ) :‌

هدفهای آموزشی رفتاری را میتوان به سه دسته هدفهای پایانی یا نهایی، ‌هدفهای واسطه‌ای یا بین راه، و هدفهای ورودی تقسیم کرد. هدفهای پایانی یا نهایی به آنچه که یادگیرنده باید در پایان درس یا دوره آموزشی انجام دهد اشاره می‌کند، اما هدفهای بین راه نشان دهنده اعمالی هستند که یادگیرنده، بعد از یادگیری بخشی از درس و پیش از اتمام تمام درس، ‌انجام خواهد داد.

هدفهای نهایی، به خودی خود، دارای اهمیت هستند و معمولاٌ یادگیری آنها در دنیای واقعی ( خارج از آموزشگاه ) به کار یادگیرنده می آیند. اما هدفهای بین راه، به خودی خود، چندان اهمیتی ندارند و یادگیری آنها از سوی یادگیرنده تنها از آن نظر مفید است که یادگیرنده را در یادگیری هدفهای نهایی یاری می‌دهد. در حقیقت هدفهای بین راه نقش پل ارتباطی را ایفا می‌کنند که از طریق آنها یادگیرنده از هدفهای ورودی به هدفهای نهایی دست می‌یابد.

نوع سوم هدفهای رفتاری، هدف ورودی است. هدف ورودی که نام دیگر آن رفتار ورودی است، ‌همچنانکه از اسم آن پیداست عبارت است از رفتارهایی که یادگیرنده در موقع ورود به یک واحد یادگیری با خود به همراه می آورد. بنابراین، هدف ورودی یا رفتار ورودی برآمادگی فرد یا هدفهای قبلی آموخته شده از سوی او دلالت دارد. یادگیری بیشتر هدفهای آموزشی نیاز به آن دارد که یادگیرنده از قبل نوعی آمادگی کسب کرده باشد.

هدفهای ورودی یا رفتارهای ورودی را دانش‌آموز باید در درسها یا دوره های آموزشی قبلی آموخته باشد و توجه معلم به آنها از این لحاظ اهمیت داردکه معلوم کند یادگیرندگان برای شروع یادگیری درس جدید به آن آمادگی یا پیش نیاز دسترسی دارند یا نه، اما هدفهای آموزشی نهایی و بین راه هدفهای درس فعلی معلم هستند که او باید آنها را آموزش دهد و در پایان واحد یا دوره آموزشی از آنها ارزشیابی به عمل آورد.

 

۱۱-۲- طبقه بندی هدفهای آموزشی :

یادگیری سطوح انواع گوناگون دارد. ما مطالب مختلف درسی و غیر درسی، چون حساب، فیزیک، شیمی، ‌ادبیات، ‌هنر، ‌آداب و رسوم و غیره را یاد می‌گیریم. ما دوست داشتن، کینه توزی، ابراز محبت، ‌خشمگین شدن، و عواطف دیگری را یاد میگیریم. همچنین ما ورزشهای مختلف، حرفه های گوناگون، دوچرخه سواری، اتومبیل رانی و بسیاری کارهای دیگر را یاد می‌گیریم. تهیه فهرست کاملی از آنچه انسان در طول زندگی و از راه آموزش رسمی و غیره رسمی‌یاد می‌گیرد بسیار دشوار شاید غیر ممکن است. از آنجا که یادگیری هدف آموزش است، ‌به همان نسبت که یادگیریها متنوع هستند، هدفهای آموزشی نیز گوناگونند. برای شناسائی انواع هدفهای آموزشی شناسایی انواع یادگیری یا سطوح مختلف یادگیری ضرورت دارد. متخصصان آموزشی جهان، برای این منظور، ‌یادگیری ها و هدفهای آموزشی را طبقه بندی کرده اند.

 

۱۲-۲- طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی :‌

معروفترین طبقه بندی هدفهای آموزشی که به وسیله گروهی از متخصصان آموزش و اندازه گیری و ارزشیابی تدوین شده است، به نام بنجامین بلوم که سرپرستی آن گروه را بر عهده داشته شهرت یافته است ( بلوم و همکاران ۱۹۵۶ ). در این طبقه بندی هدفهای آموزشی ابتدا به سه حوزه یا حیطه با نامهای شناختی، عاطفی، و روانی – حرکتی تقسیم شده اند حوزه شناختی دانش و معلومات و توانائیها و مهارتهای ذهنی را شامل است. حوزه شناختی دانش ومعلومات و توانائیها و مهارتهای ذهنی را شامل است. حوزه عاطفی با علاقه انگیزش و نگرش سروکار دارد. و حوزه روانی – حرکتی به فعالیتها و مهارتهایی که هم جنبه روانی و هم جنبه جسمانی دارند. مربوط می‌شود.

 

۱۳-۲- حوزه شناختی :

هدفهای آموزشی حوزه شناختی به فرآیندهایی چون دانستن، ‌شناختن، فهمیدن، ‌اندیشیدن، استدلال کردن، و قضاوت کردن مربوط می‌شوند. برای مثال، ‌وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او در حل مثال، وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او در حل کردن مسائل درس حساب با مشکل مواجه است. نگرانی او را در رابطه با مشکل دانش‌آموز به حوزه شناختی مربوط می‌شود. طبقه بندی حوزه شناختی را بلوم و همکاران ( ۱۹۵۶ ) تهیه کرده اندو مسعود رضوی ( ۱۳۴۶ ) و سیف و علی آبادی ( ۱۳۶۸ ) آن را به فارسی برگردانده اند. حوزه شناختی به دوبخش دانش و توانائی ها و مهارت های ذهنی تقسیم شده است، و هر یک از این دو بخش نیز دارای تقسیماتی به شرح زیر است :

۰۰/۱ – دانش : دانش شامل یادآوری و بازشناختی امور جزیی و کلی، روشها و فرآیندها، الگوها، ‌ساختها، یا موقعیتهاست. در واقع دانش عبارت است از یادآوری و بازشناسی مطالب قبلاٌ آموخته شده. « برای مثلا اگر ذهن را به صورت یک بایگانی تصور کنیم، مسئله مربوط به یک موقعیت امتحانی سنجش دانش عبارت است از پیدا کردن نشانه ها، سرنخ ها، ‌یا قراین مناسب که به بهترین وجهی دانش ذخیره شده یا بایگانی شده را فرا می خواند » ( بلوم وهمکاران ۱۹۵۶، ص ۲۰۱ )

 

۱۰/۱- دانش امور جزیی :

۱۱/۱- دانش اصطلاحات :

 • تعریف کردن اصطلاحات علمی و فنی درس فیزیک.
 • بیان معانی لغات تازه درس زبان خارجی.

۱۲/۱- دانش واقعیتهای مشخص :‌

 • گفتن وقایع مهم تاریخی مربوط به کشور مورد مطالعه.
 • بیان خواص فیزیکی و شیمیائی عناصر مختلف.

۲۰/۱- دانش راهها و وسایل برخورد با امور جزئی :‌

۲۱/۱- دانش امور قراردادی :

 • توضیح دادن قواعد نقطه گذاری مورد استفاده در نوشته های گوناگون.
 • بیان قواعد و قوانین آداب معاشرت در فرهنگهای مختلف.

۲۲/۱- دانش روالها و توال ها :‌

 • توضیح دادن تأثیرات صنعتی شدن یک جامعه بر روابط فرهنگی و روابط بین‌المللی آن جامعه.
 • بیان تأثیر مشترک عوامل ارثی و محیطی بر رشد فرد.

 

 

۲۳/۱- دانش طبقه بندی ها و طبقات :

 • گفتن نقش وهدف رشته های گوناگون علمی.
 • بیان اشکال مختلف مالکیت بازرگانی.

۲۴/۱- دانش ملاکها :

 • بیان ملاکهای مورد استفاده در تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی.
 • بیان ملاکهای طبقه بندی علوم و هنرهای مختلف.

۲۵/۱- دانش روشها یا روش شناسی :

 • نام بردن روشهای مناسب بررسی مسائل علوم اجتماعی.
 • بیان روشهای مورد استفاده دانشمندان برای پاسخ دادن به سئوالهایی که در باره جهان طرح می‌شوند.

۳۰/۱- دانش‌آموز کلی و مسائل انتزاعی یک رشته

۳۱/۱- دانش اصل ها و تعمیم ها :

 • بیان اصول مهم یادگیری مورد استفاده در آموزش کلاسی.
 • بیان قوانین زیست شناسی مربوط به تولید مثل و وراثت.

۳۲/۱- دانش نظریه ها و شناختها :

 • بیان اصول و نظریه های درس شیمی.
 • توضیح دادن نظریه های مه مربوط به فرهنگهای مختلف.

تواناییها و مهارتهای ذهنی :‌

هدفهای مربوط به توانائیها و مهارتهای ذهنی بر فرآیندهای ذهنی سازمان دهی و تجدید سازمان مطالب آموخته شده که برای منظوری معین لازمد، تاکید می‌کنند. این هدفها درک و فهم مطالب، قابلیت استفاده از آنها در موقعیتهای تازه، تجزیه و تحلیل، ‌ابداع و ایجاد آثار تازه، و داوری و قضاوت را شامل می‌شوند. فعالیتها و مهارتهای ذهنی از پنج طبقه به شرح زیر تشکیل یافته اند :‌

../۲- فهمیدن یا فراگیری :

فهمیدن یعنی درک مطالب که فرد از آن طریق در می‌یابد که هدف اصلی مطالب مورد نظر چیست، ‌بدون اینکه نیاز داشته باشد که آن مطلب را با مطالب دیگر ربط دهد یا موارد استفاده کامل آن را بداند. خرده طبقه های طبقه فهمیدن به قرار زیرند :

۱۰/۲- ترجمه : انتقال معنی از شکلی از گفتار به شکلی دیگر.

 • توانایی برگرداندن یک مطلب مفصل به شکلی خلاصه و انتزاعی.
 • توانایی بیان یک مطلب انتزاعی، ‌مانند یک اصل یا قانون از طریق ارائه چند مورد یا مثال عینی.

۲۰/۲- تفسیر : تبیین یا توضیح مطالب.

 • توانایی توضیح وتفسیر داده های اجتماعی.
 • توانایی تمیز دادن بین نتایج منطقی، غیر منطقی و تناقض حاصل از انواع مختلف مواد خواندنی.

۳۰/۲- برون یابی ( استخراج ) : بسط اطلاعات به ورای داده های معین.

– توانایی برآورد یا پیش بینی پیامدهای اقدامات مختلف.

– توانایی پیش بینی ادامه روندها.

۰۰/۳- کاربستن :‌ استفاده از مطالب انتزاعی ( اندیشه های کلی، قواعد اجرایی، روشهای کلی ) در موقعیتهای عینی.

 • توانایی استفاده از قوانین مثلثات در موقعیتهای عملی.
 • توانایی کاربرد اصول روانشناسی در شناسائی ویژگیهای یک موقعیت اجتماعی جدید.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *