الگوی شخصیت دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان

دانلود پایان نامه

الگوی شخصیت

       اصطلاح «الگو»(Pattern) به معنای طرح یاشكل بندی یاهیأت (Configuration)است.به نظرسیستم های روانی- فیزیكی سازندگان شخصیت فردكاملاًبا همدیگربستگی دارندوشخصیت درواقع،محصول تعامل یاتفاعل آنهاست.دومؤلفه مهم الگوی شخصیت عبارتنداز:هسته یا«خودپنداری»و ویژگی ها(traits)كه تحت تاثیرهسته می باشند.

درباره «خودپنداری»قبلاًسخن گفتیم واشاره كردیم كه خودپنداری واقعی مفهومی است كه هركس خویشتن دارد و می داندكیست وچیست.وشخص به وسیله روابطش بادیگران و واكنش های آنها نسبت به او آن رادرمی یابدیعنی پی می بردواقعاً كیست.خودپنداری آرمانی تصویری است كه شخص دوست داردآن باشد.هركدام ازاین دونوع خودپنداری دارای جنبه بدنیروان شناختی است.

جنبه بدنی مفهومی است كه شخص ازظاهرش،جنس خود،اختصاصاتش ،اهمیت بدنش دررابطه بارفتارش ،و وجهه ای كه بدنش درچشم دیگران به اومی بخشد، دارد.جنبه روان شناختی مفهوم یامفاهیمی است كه شخص ازتوانایی ها وناتوانانی خود،ارزش،وروابطش بادیگران دارد.ابتدااین دوجنبه ازهم جداهستندولی بتدریج با بزرگ شدن كودكان آن دوباهم تركیب می شوند.

ویژگی ها صفات ویژه رفتاریاالگوهای سازگارندازقبیل واكنش های شخصی به ناكامی ها،شیوه های برخوردبامشكلات،رفتارپرخاشگرودفاعی ورفتاركناره گیری ازدیگران.ویژگیهاتحت تاثیرخودپنداری قرارمی گیرندوباآن تركیب                                       می شوند.ویژگیهادوخاصیت برجسته دارند:فردیت كه درتغییركلیت یك ویژگی خاص دیده می شودتادرویژگی مخصوص آن شخص .مانند الگوی رفتاری كه ازیك فردفقط دریك موقعیت ظاهرمی شودنه درمواردمشابه دیگر.وهمسانی كه شخص درموقعیت های همانندوتحت شرایط همسان تقریباًبه یك شیوه رفتارمی كند.(شعاری نژاد،1374).

پایداری شخصیت

اصطلاح «پایداری»(Persistence)به معنای «دیرپایی»و«بازپیدایی»است نه به این معناكه تغییری پیدانمی شود به عبارت دیگر ،منظورازپایداری شخصیت این است كه ویژگیهای فردگرایش دارندبه اینكه نسبتاًپایداربمانندوتغییرنیابند.یابه گفته آلپورت(Allport)«حقیقت مهم درباره شخصیت،پایداری نسبی وسازمان بی نظیرآن است».

عوامل مؤثردرپایداری شخصیت ازاین قرارند:

وراثت:آن ویژگی كه مستقیماًیاغیرمستقیم به وراثت مربوط است بیشترثبات خواهد داشت.

پرورش كودك:روش پرورش كودك وگرایش های شخصی كه مدام ان رابه كارمی بردطبعاًنوع خودپنداری كودك راتقویت می كند.

ارزشهای والدینی:ویژگی های شخصیت كه برای والدین ارزش بالایی دارندیاباپاداشهای ایشان تقویت می شوندودرنتیجه پایداری بیشتری پیدامی كند.

ایفای نقش:نقش كه كودكان یادمی گیرنددرخانه ایفاكننددرخودپنداریهای انهااثرمی گذارد؛زیرااین نقش در دوران كودكی پایدارمی شود.

محیط اجتماعی:وقتی كودكان خودراآنچنان ببینندكه دیگران آنهارامی بینند همین نگرش خودپنداری وروش سازگاری ایشان رامشخص خواهدكرد.وتغییرات بعدی درمحیط اجتماعی ممكن است ،نتواندآن الگوی شخصیت راتغییردهد.

انتخاب درمحیط اجتماعی:شخصیت كودك یاویژگی مسلط براو انتخاب سازگاری اجتماعی اوراتعیین می كند.ضمن گردآمدن مداوم بااشخاص آن محیط،خودپنداری والگوهای خاش سازگاری تقویت می شوند(شعاری نژاد،1374).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *