اکوستیک تروما:پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی و کنترل آلودگی صدا در شرکت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران)


دانلود پایان نامه

ب ـ  اکوستیک تروما ( ضربه صوتی ) ۱

همان طورکه بیان شداین عارضه دراثر یک یا چند مواجهه نسبی با ترازهای خیلی بالای فشار صدا مانند صدای

 

۱-acoustic throuma

 

مربوط به انفجارات به وجود می‌آید که به‌این ترازها‌، ترازهای صدای تروماتیک ( آسیب رسان ) گویند‌این صدا خارج از تحمل اندام شنوایی بوده و باعث صدمه مکانیکی نظیر پارگی پرده صماخ و یا صدمه به بافتهای متصل کننده قطعات استخوانی اندام شنوایی می‌شود‌این ضربات می‌تواند بافتهای مغز را آسیاب برساند و باعث آسیب‌های مغزی و حملات ناشی از آن گردد‌.

ج ـ  وز وز گوش۱

این عارضه با PTS  ( افت دائم شنوایی ) و یا ضربه صوتی توأم می‌باشد و شخص احساس وز وز در یک و یا هر دو گوش می‌نماید به طوری که وز وز گوش حتی در ساعات استراحت و سکوت نیز به شدت فرد را مورد آزار قرار می‌دهد و ممکن است باعث عوارض روانی در فرد گردد.

 

شکل (۶-۱) افزایش و بهبود تغییر موقت آستانه شنوایی ]۴۳[

 

 

 

۱-tinitus

براساس شکل(۶-۱) درتراز۱۰۶دسی‌بل تغییرموقت آستانه شنوایی به۴۰دسی‌بل می‌رسدودرتراز۱۰۰ دسی‌بل تغییرموقت آستانه حدود۲۹دسی‌بل درمدت کمتراز۲ساعت رخ می‌دهندکه دراولی حدود۱۰۰۰۰ دقیقه ودر حالت دوم حدود۱۰۰۰ دقیقه زمان لازم است تاپس ازقطع مواجهه باصداتغییرآستانه موقت شنوایی ازبین برود‌. همان طورکه ازشکل(۶-۱)مشاهده می‌شوددرترازصوتی۸۸ دسی‌بل بیش از۵دسی‌بل تغییرموقت آستانه شنوایی درکمتراز۲ساعت رخ می‌دهدوزمان بهبودی آن پس ازقطع تماس نسبت به ترازهای بالاترمواجهه بسیار سریع تراتفاق می‌افتد.بایددرنظرداشت آستانه۱برحسب دسی‌بل بوده که اختلاف بین ترازآستانه شنوایی قبل وبعدازمواجهه باصدااست.اگراین تغییرات آستانه بازگشت کندیعنی بعدازمواجهه باصدا،گوش کاملاًبهبودیابدوتغییرات آستانه به صفربرسدتغییرآستانه را موقت ۲ ودرصورتی که گوش کاملاً بهبودنیابدتغییرآستانه را دائم۳گویند.مطالب ذکرشده تحت عنوان اثرات شنیداری صدا۴یعنی اثربرشنوایی ومراحل مختلف کری که تحت عنوان کری‌های شغلی مطرح است عنوان گردیدولی همان طورکه ذکرگردیدصدادارای اثرات غیر شنیداری۵ نیز می‌باشد‌.

۲۴-۱- استانداردهای مختلف صدا

اصولاً برای بیان حد مجاز صدا یک تراز معین در مقیاس A برای  ۸ ساعت کاری روزانه و ۴۰ ساعت کار هفتگی تعیین شده است و برای حداکثر مجاز مواجهه نیز آستانه دردناکی با ۱۴۰ دسی‌بل منظور شده است و اگر کارگری بیش از تراز مجاز مواجهه داشته باشد زمان مجاز مواجهه وی باید کاهش یابد و برای‌این منظور سازمانها و کشورهای مختلفی از الگوهای متفاوتی پیروی می‌کنند که به طور قراردادی به ازای افزایش ۳ یا ۵ دسی‌بل تراز فشار صوت مدت زمان مجاز مواجهه نصف می‌گردد‌.استاندارد مورد پذیرش‌ایران بر اساس توصیه کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای کشور‌، تراز فشار صوت ۸۵ دسی‌بل با قاعده ۳ دسی‌بل است که با توجه به آن زمان مواجهه با استفاده از رابطه زیر بدست می‌آید :

رابطه(۴۶-۱)

 

 

۱-threshold shift

۲-temporary shift

۳-per manent shift

۴-auditory effects

۵-non auditory effects

T مدت زمان مجاز مواجهه روزانه بر حسب ساعت و SPL تراز فشار صوت بر حسب دسی‌بل می‌باشد‌.

لازم به ذکر است در صورتی که زمان مواجهه کارگر معلوم باشد با استفاده از رابطه زیر می‌توان تراز فشار صوت مجاز را که مبتنی بر استاندارد‌ایران است بدست آورد‌.

رابطه (۴۷-۱)             = ۹۴ – ۱۰ log T

که T زمان موظف مواجهه با صدا بر حسب ساعت و LP تراز فشار صوت مجاز برای مدت زمان موظف مواجهه بر حسب دسی‌بل‌.

استانداردهای موجوددرارتباط بامواجهه باصداعبارتندازACGIH,BOHS,ISO,OSHA,NIOSH کشورهای اروپای بلوک شرق و کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای‌ایران که در زمینه اثرات زیان آور صدا۱(OEL)  بر سلامت آدمی‌تحقیقات مفصلی انجام داده اند‌.

سازمان با کشورهای توصیه شده قاعده صدای نصف شدن زمان مجاز مواجهه (dB) تراز فشار صوت مجاز برای ۸ ساعت کار روزانه و ۴۰ ساعت کار هفتگی(dB)
NIOSH

 

OSHA

BOHS,ISO و کشورهای اروپایی و بلوک شرق

ACGIH و کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای‌ایران

۳

۵

۳

 

 

۳

۹۰

۹۰

۹۰

 

 

۸۵

جدول (۴-۱) استانداردهای مهم مواجهه با صدا در محیط کار

 

 

۱-occupational exposure limits

 

طبق استاندارد در صورتی که تراز صدا از مقادیر مجاز بیشتر باشد جهت حفاظت شنوایی افراد در مقابل اثرات اعمال کنترل‌های  مهندسی و اداری ضرورت دارد و اگر با‌این روشهای تراز فشار صدا تا حد مجاز کاهش نیابد استفاده از وسایل حفاظت فردی توصیه می‌شود لازم به توضیح است که تمامی‌استانداردهای مربوط به صدا بر اساس پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا ۱ وضع گردیده در صورتی که صدا دارای یکسری اثرات غیر شنوایی ۲ اعم از اثرات فیزیولوژی‌، روانی، عصبی‌، ذهنی‌، رفتاری و نظایر آن نیز می‌باشد که میزان تأثیر پذیری افراد مختلف در برابر‌این اثرات بسیار متفاوت است به طوری که تا کنون حد استاندارد مجاز جهت حفاظت افراد در برابر آثار غیر شنوایی صدا وضع نگردیده است اما به طور قطع می‌توان ادعا نمود حد آستانه مجاز مربوط به‌این اثرات به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین تر از TLV مربوط به اثرات شنوایی آن می‌باشد به خصوص در رابطه با اثرات آزاردهندگی ۳ محققین اعتقاد دارند که‌این اثرات در محدوده ترازهای ۵۰ الی ۸۰ دسی‌بل ظاهر می‌شود‌.

مقادیر EA  نیز در توصیه BOHS برای یک دوره ۳۰ ساله برابر ۱۰۵ دسی‌بل برای یک دوره ۲۰ ساله ۱۰۳ دسی‌بل و برای یک دوره ۱۰ ساله ۱۰۰ دسی‌بل A تعیین شده است قاعده ۳ دسی‌بل برای محدوده ۹۰ تا ۱۳۵ دسی‌بل در‌این معیار قابل استفاده است‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-noise induecd hearing loss

۲-non auditory effects

۳-annoyance

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی و کنترل آلودگی صدا در شرکت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران) ۷۵صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *