اكوستیك تروما:پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی و كنترل آلودگی صدا در شركت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران)


دانلود پایان نامه

ب ـ  اكوستیك تروما ( ضربه صوتی ) 1

همان طوركه بیان شداین عارضه دراثر یك یا چند مواجهه نسبی با ترازهای خیلی بالای فشار صدا مانند صدای

 

1-acoustic throuma

 

مربوط به انفجارات به وجود می‌آید كه به‌این ترازها‌، ترازهای صدای تروماتیك ( آسیب رسان ) گویند‌این صدا خارج از تحمل اندام شنوایی بوده و باعث صدمه مكانیكی نظیر پارگی پرده صماخ و یا صدمه به بافتهای متصل كننده قطعات استخوانی اندام شنوایی می‌شود‌این ضربات می‌تواند بافتهای مغز را آسیاب برساند و باعث آسیب‌های مغزی و حملات ناشی از آن گردد‌.

ج ـ  وز وز گوش1

این عارضه با PTS  ( افت دائم شنوایی ) و یا ضربه صوتی توأم می‌باشد و شخص احساس وز وز در یك و یا هر دو گوش می‌نماید به طوری كه وز وز گوش حتی در ساعات استراحت و سكوت نیز به شدت فرد را مورد آزار قرار می‌دهد و ممكن است باعث عوارض روانی در فرد گردد.

 

شكل (6-1) افزایش و بهبود تغییر موقت آستانه شنوایی ]43[

 

 

 

1-tinitus

براساس شكل(6-1) درتراز106دسی‌بل تغییرموقت آستانه شنوایی به40دسی‌بل می‌رسدودرتراز100 دسی‌بل تغییرموقت آستانه حدود29دسی‌بل درمدت كمتراز2ساعت رخ می‌دهندكه دراولی حدود10000 دقیقه ودر حالت دوم حدود1000 دقیقه زمان لازم است تاپس ازقطع مواجهه باصداتغییرآستانه موقت شنوایی ازبین برود‌. همان طوركه ازشكل(6-1)مشاهده می‌شوددرترازصوتی88 دسی‌بل بیش از5دسی‌بل تغییرموقت آستانه شنوایی دركمتراز2ساعت رخ می‌دهدوزمان بهبودی آن پس ازقطع تماس نسبت به ترازهای بالاترمواجهه بسیار سریع تراتفاق می‌افتد.بایددرنظرداشت آستانه1برحسب دسی‌بل بوده كه اختلاف بین ترازآستانه شنوایی قبل وبعدازمواجهه باصدااست.اگراین تغییرات آستانه بازگشت كندیعنی بعدازمواجهه باصدا،گوش كاملاًبهبودیابدوتغییرات آستانه به صفربرسدتغییرآستانه را موقت 2 ودرصورتی كه گوش كاملاً بهبودنیابدتغییرآستانه را دائم3گویند.مطالب ذكرشده تحت عنوان اثرات شنیداری صدا4یعنی اثربرشنوایی ومراحل مختلف كری كه تحت عنوان كری‌های شغلی مطرح است عنوان گردیدولی همان طوركه ذكرگردیدصدادارای اثرات غیر شنیداری5 نیز می‌باشد‌.

24-1- استانداردهای مختلف صدا

اصولاً برای بیان حد مجاز صدا یك تراز معین در مقیاس A برای  8 ساعت كاری روزانه و 40 ساعت كار هفتگی تعیین شده است و برای حداكثر مجاز مواجهه نیز آستانه دردناكی با 140 دسی‌بل منظور شده است و اگر كارگری بیش از تراز مجاز مواجهه داشته باشد زمان مجاز مواجهه وی باید كاهش یابد و برای‌این منظور سازمانها و كشورهای مختلفی از الگوهای متفاوتی پیروی می‌كنند كه به طور قراردادی به ازای افزایش 3 یا 5 دسی‌بل تراز فشار صوت مدت زمان مجاز مواجهه نصف می‌گردد‌.استاندارد مورد پذیرش‌ایران بر اساس توصیه كمیته فنی بهداشت حرفه‌ای كشور‌، تراز فشار صوت 85 دسی‌بل با قاعده 3 دسی‌بل است كه با توجه به آن زمان مواجهه با استفاده از رابطه زیر بدست می‌آید :

رابطه(46-1)

 

 

1-threshold shift

2-temporary shift

3-per manent shift

4-auditory effects

5-non auditory effects

T مدت زمان مجاز مواجهه روزانه بر حسب ساعت و SPL تراز فشار صوت بر حسب دسی‌بل می‌باشد‌.

لازم به ذكر است در صورتی كه زمان مواجهه كارگر معلوم باشد با استفاده از رابطه زیر می‌توان تراز فشار صوت مجاز را كه مبتنی بر استاندارد‌ایران است بدست آورد‌.

رابطه (47-1)             = 94 – 10 log T

كه T زمان موظف مواجهه با صدا بر حسب ساعت و LP تراز فشار صوت مجاز برای مدت زمان موظف مواجهه بر حسب دسی‌بل‌.

استانداردهای موجوددرارتباط بامواجهه باصداعبارتندازACGIH,BOHS,ISO,OSHA,NIOSH كشورهای اروپای بلوك شرق و كمیته فنی بهداشت حرفه‌ای‌ایران كه در زمینه اثرات زیان آور صدا1(OEL)  بر سلامت آدمی‌تحقیقات مفصلی انجام داده اند‌.

سازمان با كشورهای توصیه شده قاعده صدای نصف شدن زمان مجاز مواجهه (dB) تراز فشار صوت مجاز برای 8 ساعت كار روزانه و 40 ساعت كار هفتگی(dB)
NIOSH

 

OSHA

BOHS,ISO و كشورهای اروپایی و بلوك شرق

ACGIH و كمیته فنی بهداشت حرفه‌ای‌ایران

3

5

3

 

 

3

90

90

90

 

 

85

جدول (4-1) استانداردهای مهم مواجهه با صدا در محیط كار

 

 

1-occupational exposure limits

 

طبق استاندارد در صورتی كه تراز صدا از مقادیر مجاز بیشتر باشد جهت حفاظت شنوایی افراد در مقابل اثرات اعمال كنترل‌های  مهندسی و اداری ضرورت دارد و اگر با‌این روشهای تراز فشار صدا تا حد مجاز كاهش نیابد استفاده از وسایل حفاظت فردی توصیه می‌شود لازم به توضیح است كه تمامی‌استانداردهای مربوط به صدا بر اساس پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا 1 وضع گردیده در صورتی كه صدا دارای یكسری اثرات غیر شنوایی 2 اعم از اثرات فیزیولوژی‌، روانی، عصبی‌، ذهنی‌، رفتاری و نظایر آن نیز می‌باشد كه میزان تأثیر پذیری افراد مختلف در برابر‌این اثرات بسیار متفاوت است به طوری كه تا كنون حد استاندارد مجاز جهت حفاظت افراد در برابر آثار غیر شنوایی صدا وضع نگردیده است اما به طور قطع می‌توان ادعا نمود حد آستانه مجاز مربوط به‌این اثرات به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین تر از TLV مربوط به اثرات شنوایی آن می‌باشد به خصوص در رابطه با اثرات آزاردهندگی 3 محققین اعتقاد دارند كه‌این اثرات در محدوده ترازهای 50 الی 80 دسی‌بل ظاهر می‌شود‌.

مقادیر EA  نیز در توصیه BOHS برای یك دوره 30 ساله برابر 105 دسی‌بل برای یك دوره 20 ساله 103 دسی‌بل و برای یك دوره 10 ساله 100 دسی‌بل A تعیین شده است قاعده 3 دسی‌بل برای محدوده 90 تا 135 دسی‌بل در‌این معیار قابل استفاده است‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-noise induecd hearing loss

2-non auditory effects

3-annoyance

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی و كنترل آلودگی صدا در شركت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران) 75صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *