استراتژی کسب و کار:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

دانلود پایان نامه

۲-۴-۸- چار چوب همترازی استراتژی کسب وکارو فناوری اطلاعات هندرسن وون کاترامن

مدل همترازی استراتژیک توسط “هندرسن “و ” ون کاترامن “در سال ۱۹۹۳ارائه شده ه است.هدف این چارچوب فناوری اطلاعات گراتدارک راهی جهت همترازی وهماهنگی فناوری اطلاعات با اهداف کسب و کار درجهت ایجاد ارزش افزوده از سرمایه گذاریهای انجام شده درفناوری اطلاعات است.

این چارچوب که در شکل (۲-۳۴) نشان داده شده است گستره‌ای از انتخاب را در زمینه همترازی کسب و کار و فناوری اطلاعات در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۳۴)چار چوب همترازی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات هندرسون

هندرسون و ون کاترمن معتقد بودند ،جهات تحقیق و برقراری همترازیهای فوق درهر یک از حوزه‌های مدل باید موارد زیر مشخص وتعیین شوند ودر فرآیند لحاظ گردند:

 

۱- استراتژی کسب و کار:

 • حوزه انتخاب کسب و کار شامل محصولات و خدمات سازمان،بازار هدف سازمان،سطح تمرکز یا تنوع سازمان و فرآیندهای مهم و اصلی کسب و کار باید مشخص شوند.
 • سیستمهای رقابتی سازمان باید مشخص شوند.
 • اعمال مدیریت کسب و کار شامل تصمیم گیری درمورد ادغام ،همکاری و پیوندهای استراتژیک باید انجام گیرد .
 • استراتژی فناوری اطلاعات:
 • حوزه فناوری شامل انتخاب‌های فناوریهای اساسی واستراتژی IT سازمان باید مشخص شود.
 • مزایای رقابتی متمایز موجود و مد نظر درفناوری اطلاعات باید تعیین شوند.
 • اعمال مدیریت فناوری اطلاعات شامل همکاریهای استراتژیک با تدارک کنندگان فناوریهای اساسی.
 • زیرساختها و فرآیندهای سازمانی:
 • زیر ساختهای مدیریتی شامل مدل کسب و کارسازمان ،فرآیندهای مهم و اصلی کسب و کار…..با ید مشخص شوند.
 • فرآیندهای کسب و کارباید طراحی و اجرا و کنترل شوند و در صورت نیاز از طریق زیر ساختهای مدیریتی نیاز به تغییرات در آنها تشخیص داده و انجام شود.
 • فراگیری ،آموزش و توسعه مهارتهای متخصصان کسب و کار.
 • زیر ساختها و فر آیندهای سیستمهای اطلاعاتی:
 • توسعه مدلها و معماری اطلاعات و فناوری اطلاعات سازمان و اجرای آن .
 • فر آیندهای فناوری شامل طراحی مجدد،بازسازی ونظارت بر اجرای صحیح فرآیندهای فناوری.
 • مهارتهای فناوری شامل فرآیندهای فراگیری ،آموزش وتوسعه مهارتهای متخصصین فناوری اطلاعات .

۲-۴-۹- چارچوب همترازی استراتژی کسب و کار فناوری اطلاعات لوفتمن :

لوفتمن در سال ۱۹۹۳ با توسعه مدل همترازی استراتژیک آن را به یک ابزار مدیریت شامل چهار دیدگاه همترازی تبدیل کرد.این دیدگاهها بوسیله مثلثهایی که همدیگر را تکمیل می‌کنند نشان داده می‌شود.آنها گزینه‌هایی را ارائه می‌کنند که برای تحول وگذار یک گستره سراسری به سوی وضعیت مطلوب دراختیار است و می‌تواند انتخاب شود.در هر یک از گزینه‌ها ،روشهای مختلف نقشهای متفاوت مدیریت کسب و کار فناوری اطلاعات،اهداف متفاوت و معیارهای گوناگون کارایی وجود دارد.چهارچوب لوفتمن در شکل (۲-۳۵ ) نشان داده شده است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۳۵) چارچوب همترازی زیر ساختها و فرآیندهای فناوری اطلاعات از دیدگاه لوفتمن

گزینه‌های ارائه شده توسط لوفتمن در مدل همترازی استراتژیک توسعه یافته عبارتند از :

 • راهکارهای اجرای استراتژی: در این راهکار استراتژی کسب و کار بدون توجه به حوزه فناوری اطلاعات طراحی می‌شود زیر ساختها و فرآیندهای سازمانی نیز به همین ترتیب و بر اساس استراتژی کسب و کار طراحی می‌شوند و در نهایت زیر ساختها و فرآیندهای اطلاعاتی مورد نیاز از حوزه فناوری اطلاعات مطالبه می‌شود. این راهکار بدترین رویکرد به فناوری اطلاعات است .زیرا سازمان را از مزایای موجود در راهکارهای دوم و سوم که مزایای اصلی و عمده فناوری اطلاعات هستند محروم می سازد و به صرف خود کار سازی فرآیندهای کسب و کار بسنده می‌کند.این رویکرد هنوز در بسیاری از سازمانها اتخاذ می‌شود و به دلایل فوق سرمایه گذاری سنگین سازمانها در فناوری اطلاعات را بی‌اثر گذاشته و باعث طرح پارادوکس نقش فناوری اطلاعات دربهره‌وری می‌شود.
 • راهکار بهره گیری از پتانسیلهای فناوری : دراین راهکار استراتژی کسب و کار پس از طراحی به استراتژی فناوری اطلاعات گستره سراسری ارائه می‌شود تا حداکثر استفاده از پتانسیل فناوری اطلاعات در عملیاتی کردن آن شود.حوزه فناوری اطلاعات گستره سراسری حداکثر سرویسهای ممکن رااز طریق زیرساختها و فرآیندهای سیستمهای اطلاعاتی در اختیار می‌گذارد و در نهایت زیر ساختها و فرآیندهای سازمانی با استفاده از سرویسها و امکانات   طراحی می‌شوند.در این راهکار امکان حداکثر استفاده از پتانسیل فناوری اطلاعات در عملیاتی کردن استراتژی کسب وکار اتخاذ شده ،فراهم می‌شود.
 • راهکار بهره گیری از پتانسیلهای مزایای رقابتی فناوری اطلاعات: در این راهکار استراتژی فناوری اطلاعات سازمان به استراتژی کسب وکار ارائه می‌گردد وتعیین استراتژی کسب وکار ،کلیه امکانات و فرصتهای فناوری اطلاعات دیده و لحاظ می‌شود،سپس زیر ساخت و فرآیندهای فناوری و سازمانی طراحی می‌شوند.این راهکار خلاق ترین رویکرد به فناوری اطلاعات است که مایه حداکثر بهره وری از سرمایه گذاری در زمینه IT می‌شود.
 • راهکار ارائه خدمات فناوری:این راهکار براساس استراتژی فناوری اطلاعات،زیر ساختها و فرآیندهای سیستمهای اطلاعاتی را ایجاد و نگهداری می‌کند تا سرویسهای مورد نیاز زیر ساختها و فرآیندهای کسب و کار همواره برقرار باشد.این دیدگاه عمدتا جنبه مدیریت فناوری اطلاعات را در مدیریت سرویس‌های فناوری اطلاعات کاربرد دارد.

سازمانها باید از رویکرد اول بپرهیزند و بسته به موقعیت از رویکرد دوم و سوم استفاده کنند ولی رویکرد آخر مناسب‌ترین راهکار برای تمام سازمانها است.[۱]


۲-۴-۱۰- چارچوب همترازی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات مائز:

چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات که در سال ۱۹۹۹توسط مائز ارائه شده است .اجزاء مختلف “مدیریت اطلاعات”را بررسی ومرتبط می‌سازد .این چار چوب تفسیری نو وتوسعه‌ای از چارچوب معروف “همترازی استراتژیک” محسوب می‌شود که   توسط “هندرسون ” و”ون کاترامن”ارائه شده است.

چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات به ارتباط کسب و کار ،اطلاعات و ارتباطات و فناوری در سطوح استراتژیک ،ساختاری و عملیاتی می‌پردازد و بر این اساس و پایه نظری ،تلاش می‌کند تا از موقعیتی استوار و مستحکم به بازنگری اساسی درمبحث “مدیریت اطلاعات “بپردازد.

[۱] – علی احمدی ، علیرضا، دیگران، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ا رتباطات، انتشارات تولید دانش ، ۱۳۸۳، صص ۳۰-۲۳.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *