استراتژی كسب و كار:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه


دانلود پایان نامه

2-4-8- چار چوب همترازی استراتژی كسب وكارو فناوری اطلاعات هندرسن وون كاترامن

مدل همترازی استراتژیك توسط “هندرسن “و ” ون كاترامن “در سال 1993ارائه شده ه است.هدف این چارچوب فناوری اطلاعات گراتدارك راهی جهت همترازی وهماهنگی فناوری اطلاعات با اهداف كسب و كار درجهت ایجاد ارزش افزوده از سرمایه گذاریهای انجام شده درفناوری اطلاعات است.

این چارچوب كه در شكل (2-34) نشان داده شده است گستره‌ای از انتخاب را در زمینه همترازی كسب و كار و فناوری اطلاعات در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل (2-34)چار چوب همترازی استراتژیك كسب و كار و فناوری اطلاعات هندرسون

هندرسون و ون كاترمن معتقد بودند ،جهات تحقیق و برقراری همترازیهای فوق درهر یك از حوزه‌های مدل باید موارد زیر مشخص وتعیین شوند ودر فرآیند لحاظ گردند:

 

1- استراتژی كسب و كار:

 • حوزه انتخاب كسب و كار شامل محصولات و خدمات سازمان،بازار هدف سازمان،سطح تمركز یا تنوع سازمان و فرآیندهای مهم و اصلی کسب و كار باید مشخص شوند.
 • سیستمهای رقابتی سازمان باید مشخص شوند.
 • اعمال مدیریت كسب و كار شامل تصمیم گیری درمورد ادغام ،همكاری و پیوندهای استراتژیك باید انجام گیرد .
 • استراتژی فناوری اطلاعات:
 • حوزه فناوری شامل انتخاب‌های فناوریهای اساسی واستراتژی IT سازمان باید مشخص شود.
 • مزایای رقابتی متمایز موجود و مد نظر درفناوری اطلاعات باید تعیین شوند.
 • اعمال مدیریت فناوری اطلاعات شامل همكاریهای استراتژیك با تدارك كنندگان فناوریهای اساسی.
 • زیرساختها و فرآیندهای سازمانی:
 • زیر ساختهای مدیریتی شامل مدل كسب و كارسازمان ،فرآیندهای مهم و اصلی كسب و كار…..با ید مشخص شوند.
 • فرآیندهای كسب و كارباید طراحی و اجرا و كنترل شوند و در صورت نیاز از طریق زیر ساختهای مدیریتی نیاز به تغییرات در آنها تشخیص داده و انجام شود.
 • فراگیری ،آموزش و توسعه مهارتهای متخصصان كسب و كار.
 • زیر ساختها و فر آیندهای سیستمهای اطلاعاتی:
 • توسعه مدلها و معماری اطلاعات و فناوری اطلاعات سازمان و اجرای آن .
 • فر آیندهای فناوری شامل طراحی مجدد،بازسازی ونظارت بر اجرای صحیح فرآیندهای فناوری.
 • مهارتهای فناوری شامل فرآیندهای فراگیری ،آموزش وتوسعه مهارتهای متخصصین فناوری اطلاعات .

2-4-9- چارچوب همترازی استراتژی كسب و كار فناوری اطلاعات لوفتمن :

لوفتمن در سال 1993 با توسعه مدل همترازی استراتژیك آن را به یك ابزار مدیریت شامل چهار دیدگاه همترازی تبدیل كرد.این دیدگاهها بوسیله مثلثهایی كه همدیگر را تكمیل می‌كنند نشان داده می‌شود.آنها گزینه‌هایی را ارائه می‌كنند كه برای تحول وگذار یك گستره سراسری به سوی وضعیت مطلوب دراختیار است و می‌تواند انتخاب شود.در هر یك از گزینه‌ها ،روشهای مختلف نقشهای متفاوت مدیریت كسب و كار فناوری اطلاعات،اهداف متفاوت و معیارهای گوناگون كارایی وجود دارد.چهارچوب لوفتمن در شكل (2-35 ) نشان داده شده است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل (2-35) چارچوب همترازی زیر ساختها و فرآیندهای فناوری اطلاعات از دیدگاه لوفتمن

گزینه‌های ارائه شده توسط لوفتمن در مدل همترازی استراتژیك توسعه یافته عبارتند از :

 • راهكارهای اجرای استراتژی: در این راهكار استراتژی كسب و كار بدون توجه به حوزه فناوری اطلاعات طراحی می‌شود زیر ساختها و فرآیندهای سازمانی نیز به همین ترتیب و بر اساس استراتژی كسب و كار طراحی می‌شوند و در نهایت زیر ساختها و فرآیندهای اطلاعاتی مورد نیاز از حوزه فناوری اطلاعات مطالبه می‌شود. این راهكار بدترین رویكرد به فناوری اطلاعات است .زیرا سازمان را از مزایای موجود در راهكارهای دوم و سوم كه مزایای اصلی و عمده فناوری اطلاعات هستند محروم می سازد و به صرف خود كار سازی فرآیندهای كسب و كار بسنده می‌كند.این رویكرد هنوز در بسیاری از سازمانها اتخاذ می‌شود و به دلایل فوق سرمایه گذاری سنگین سازمانها در فناوری اطلاعات را بی‌اثر گذاشته و باعث طرح پارادوكس نقش فناوری اطلاعات دربهره‌وری می‌شود.
 • راهكار بهره گیری از پتانسیلهای فناوری : دراین راهكار استراتژی كسب و كار پس از طراحی به استراتژی فناوری اطلاعات گستره سراسری ارائه می‌شود تا حداكثر استفاده از پتانسیل فناوری اطلاعات در عملیاتی كردن آن شود.حوزه فناوری اطلاعات گستره سراسری حداكثر سرویسهای ممكن رااز طریق زیرساختها و فرآیندهای سیستمهای اطلاعاتی در اختیار می‌گذارد و در نهایت زیر ساختها و فرآیندهای سازمانی با استفاده از سرویسها و امكانات   طراحی می‌شوند.در این راهكار امكان حداكثر استفاده از پتانسیل فناوری اطلاعات در عملیاتی كردن استراتژی كسب وكار اتخاذ شده ،فراهم می‌شود.
 • راهكار بهره گیری از پتانسیلهای مزایای رقابتی فناوری اطلاعات: در این راهكار استراتژی فناوری اطلاعات سازمان به استراتژی كسب وكار ارائه می‌گردد وتعیین استراتژی كسب وكار ،كلیه امكانات و فرصتهای فناوری اطلاعات دیده و لحاظ می‌شود،سپس زیر ساخت و فرآیندهای فناوری و سازمانی طراحی می‌شوند.این راهكار خلاق ترین رویكرد به فناوری اطلاعات است كه مایه حداكثر بهره وری از سرمایه گذاری در زمینه IT می‌شود.
 • راهكار ارائه خدمات فناوری:این راهكار براساس استراتژی فناوری اطلاعات،زیر ساختها و فرآیندهای سیستمهای اطلاعاتی را ایجاد و نگهداری می‌كند تا سرویسهای مورد نیاز زیر ساختها و فرآیندهای كسب و كار همواره برقرار باشد.این دیدگاه عمدتا جنبه مدیریت فناوری اطلاعات را در مدیریت سرویس‌های فناوری اطلاعات كاربرد دارد.

سازمانها باید از رویكرد اول بپرهیزند و بسته به موقعیت از رویكرد دوم و سوم استفاده كنند ولی رویكرد آخر مناسب‌ترین راهكار برای تمام سازمانها است.[1]


2-4-10- چارچوب همترازی استراتژیك كسب و كار و فناوری اطلاعات مائز:

چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات كه در سال 1999توسط مائز ارائه شده است .اجزاء مختلف “مدیریت اطلاعات”را بررسی ومرتبط می‌سازد .این چار چوب تفسیری نو وتوسعه‌ای از چارچوب معروف “همترازی استراتژیك” محسوب می‌شود كه   توسط “هندرسون ” و”ون كاترامن”ارائه شده است.

چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات به ارتباط كسب و كار ،اطلاعات و ارتباطات و فناوری در سطوح استراتژیك ،ساختاری و عملیاتی می‌پردازد و بر این اساس و پایه نظری ،تلاش می‌كند تا از موقعیتی استوار و مستحكم به بازنگری اساسی درمبحث “مدیریت اطلاعات “بپردازد.

[1] – علی احمدی ، علیرضا، دیگران، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ا رتباطات، انتشارات تولید دانش ، 1383، صص 30-23.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *