ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین  …

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین …

متغیر تصمیم :
= مقدار محصول iام اختصاص یافته به تامین‍کننده jام در لایه قیمت kام در هر دوره.
= مقدار ماده اولیه m ام اختصاص یافته به تامین‍کننده pام برای ساخت محصول iام از تامین‍کننده jام.
= ۱ اگر تامین‍کننده j در لایه قیمت k برای ساخت محصول iام در هر دوره انتخاب شود.
۰ در غیر اینصورت
= هزینه ثابت سفارش دهی به تامین‍کننده jام در هر دوره.
= تعداد دوره های سفارش دهی محصول i به تامین‍کنندهj
= کل سفارش محصول i به تامین‍کننده j در افق زمانی معین
= هزینه نگهداری محصول i ام
۴-۵-۱ فرمولسازی ریاضی
تابع هدف :
محدودیت‍ها:
(۴-۳۳)
محدودیت (۴-۳۰) نشان می‍دهد که مجموع کالاهایی که تامین‍کنندگان لایه اول تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای خریدار برای انواع محصولات باشد. محدودیت (۴-۳۱) تعیین می‍کند که با توجه به هزینه‍های موجودی محصولات در چند دوره فرستاده شوند. محدودیت (۴-۳۲) نشان می‍دهد که مجموع انواع مواد اولیه‍ای که تامین‍کنندگان لایه دوم تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول برای هر محصول باشد.
محدودیت (۴-۳۳) تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول برای مواد اولیه را مشخص می‍کند.محدودیت (۴-۳۴) و (۴-۳۵) ظرفیت تولید و تهیه مواد اولیه تامین‍کنندگان لایه های اول و دوم است که باید در نظر گرفته شود. محدودیت (۴-۳۶) تضمین می‍کند که اگر یک تامین‍کننده لایه اول انتخاب نشود, تامین‍کنندگان لایه دوم که با آن در ارتباطند انتخاب نخواهند شد.
محدودیت (۴-۳۷) نشان می‍دهد که اگر یک محصول به یک تامین‍کننده در یک لایه قیمت اختصاص داده شود, میزان سفارش به آن تامین‍کننده از آن محصول در رنج تعریف شده خواهد بود.
محدودیت (۴-۳۸) نشان می‍دهد که برای هر محصول و هر تامین‍کننده تنها یک رنج قیمت انتخاب خواهد شد. محدودیت (۴-۳۹) نیز بیانگر مثبت یا عددصحیح بودن متغیر‍ها است.
۴-۶ جمع بندی
در فصل چهارم کلیه مدل‍های مربوط به مسئله انتخاب تامین‍کنندگان از جمله مدل تک محصولی، مدل سفارش همزمان چند محصول، مدل انتخاب تامین‍کنندگان به همراه ترکیب بهینه وسایل حمل و نقل و مدل موجودی بیان شد. در فصل پنجم پس از معرفی روش برنامه‍ریزی آرمانی، نتایج عددی حاصل از حل مدل‍های گوناگون به کمک این روش بیان شده‍اند.
فصل پنجم
مثال های عددی و نتایج
۵-۱ مقدمه
در این فصل، ابتدا به طور خلاصه روش برنامه‍ریزی آرمانی به عنوان یک روش مناسب برای حل مدل‍های برنامه‍ریزی ریاضی چند هدفه معرفی می‍شود و سپس تغییرات مدل‍های معرفی شده در فصل گذشته بعد از اعمال تابع هدف جدید مطابق روش برنامه‍ریزی آرمانی مورد بررسی قرار می‍گیرد. در نهایت صحت مدل‍های ارائه شده در فصل قبل به وسیله مثال‍های عددی متعدد سنجیده می‍شود.
۵-۲ تکنیک های تصمیم گیری چند هدفه[۵۱] و برنامه ریزی آرمانی
مدل‍های بهینه‍سازی همواره مورد توجه ریاضی‍دانان و دست‍اندر‍کاران صنعت بوده است. تاکید اصلی این مدل‍ها، داشتن یک معیار سنجش یا یک تابع هدف می‍باشد. [۳۶]

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

(۱-۵ ) بهینه کنید
(۲-۵)