متن کامل – 
ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین  …

متن کامل – ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین …

= هزینه ثابت سفارش دهی به تامین‍کننده jام.
= پارامتر دیرکرد ارسال ماده اولیه mام از تامین‍کننده pام به تامین‍کننده jام (نرخ حمل و نقل‍های با دیرکرد).
= kامین لایه قیمت از jامین تامین‍کننده برای محصول iام.
= قیمت یک واحد ماده اولیه برای تامین‍کننده pام.
= ظرفیت تامین‍کننده Pام برای تهیه ماده اولیه mام.
= تقاضای خریدار برای محصول iام.
= تقاضای تامین‍کننده j برای مواد اولیه mام برای تولید محصول iام.
متغیر تصمیم :
= مقدار محصول iام اختصاص یافته به تامین‍کننده jام در لایه قیمت kام.
= مقدار ماده اولیه m ام اختصاص یافته به تامین‍کننده pام برای ساخت محصول iام از تامین‍کننده jام.
= ۱ اگر تامین‍کننده j در لایه قیمت k برای ساخت محصول iام انتخاب شود.
در غیر اینصورت.
= وزن یک واحد محصول i.
= هزینه حمل توسط وسیله نوع h از تامین‍کننده j به خریدار.
= تعداد تکرار حمل توسط وسیله نوع h از تامین‍کننده j به خریدار.
= ظرفیت وسیله نوع h.
۴-۴-۲ فرمولسازی ریاضی
تابع هدف :
محدودیت‍ها :
 
(۴-۲۲)
همانطور که در این مدل مشخص شده است، تابع هدف مسئله مانند مدل قبل به صورت چند هدفه تعریف شده است و ویژگی‍های تامین‍کنندگان را در هر دو لایه در نظر می‍گیرد. تفاوت آن با مدل قبل در نظر ‍گرفتن هزینه‍های حمل به تفکیک وسایل نقلیه مختلف است. مانند دو مدل گذشته، محدودیت (۴-۲۰) نشان می‍دهد که مجموع کالاهایی که تامین‍کنندگان لایه اول تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای خریدار برای انواع محصولات باشد. محدودیت (۴-۲۱) نشان می‍دهد که مجموع انواع مواد اولیه‍ای که تامین‍کنندگان لایه دوم تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول برای هر محصول باشد.
محدودیت (۴-۲۲) تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول برای مواد اولیه را مشخص می‍کند. محدودیت (۴-۲۳) و (۴-۲۴) ظرفیت تولید و تهیه مواد اولیه تامین‍کنندگان لایه های اول و دوم است که باید در نظر گرفته شود. محدودیت (۴-۲۵) تضمین می‍کند که اگر یک تامین‍کننده لایه اول انتخاب نشود, تامین‍کنندگان لایه دوم که با آن در ارتباطند انتخاب نخواهند شد. محدودیت (۴-۲۶) نشان می‍دهد که اگر یک محصول به یک تامین‍کننده در یک لایه قیمت اختصاص داده شود, میزان سفارش به آن تامین‍کننده از آن محصول در رنج تعریف شده خواهد بود.
محدودیت (۴-۲۷) نشان می‍دهد که برای هر محصول و هر تامین‍کننده تنها یک رنج قیمت انتخاب خواهد‍شد. محدودیت (۴-۲۸) تعیین می‍کند که برای تمام محصولاتی که از تامین‍کننده j به خریدار انتقال می‍یابد چه ترکیبی از وسایل نقلیه لازم است. محدودیت (۴-۲۹) نیز برای بیان مثبت و صفرویک بودن متغیرها است.
۴-۵ پارامترهای مدل انتخاب تامین کنندگان با در نظر گرفتن هزینه های موجودی
= نسبت ماده اولیه m در محصول iام.
پارامتر کیفیت محصول iام ، تولید شده بوسیله تامین‍کننده jام (نرخ کالاهای برگشتی).
= پارامتر دیرکرد تامین‍کننده jام برای محصول iام (نرخ حمل و نقل های با دیرکرد).
= قیمت یک واحد محصول iام از تامین‍کننده jام در لایه قیمت kام.
= ظرفیت تامین‍کننده jام برای تولید محصول iام.
= پارامتر کیفیت تامین‍کننده pام برای ماده اولیه mام. (نرخ کالاهای برگشتی).
= پارامتر دیرکرد ارسال ماده اولیه mام از تامین‍کننده pام به تامین‍کننده jام (نرخ حمل و نقل های با دیرکرد).
= kامین لایه قیمت از jامین تامین‍کننده برای محصول iام.
= قیمت یک واحد ماده اولیه m ام برای تامین‍کننده pام.
= ظرفیت تامین‍کننده Pام برای تهیه ماده اولیه mام.
= تقاضای سالیانه محصول iام.
= تقاضای تامین‍کننده j برای مواد اولیه mام برای تولید محصول iام.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است