جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین  …

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین …

(۴-۱۵)

(۴-۱۶)

(۴-۱۷)

(۴-۱۸)

(۴-۱۹)

همانطور که مشخص شده است، تابع هدف مسئله مانند مدل قبل به صورت چند هدفه تعریف شده است و ویژگی‍های تامین‍کنندگان را در هر دو لایه در نظر می‍گیرد. محدودیت (۴-۱۱) نشان می‍دهد که مجموع کالاهایی که تامین‍کنندگان لایه اول تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای خریدار برای انواع محصولات باشد. محدودیت (۴-۱۲) نشان می‍دهد که مجموع مواد اولیه‍ای که تامین‍کنندگان لایه دوم تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول برای هر محصول باشد. محدودیت (۴-۱۳) بیانگر میزان تقاضای تامین‍کنندگان لایه اول برای انواع محصولات می‍باشد. محدودیت (۴-۱۴) و (۴-۱۵) بیانگر ظرفیت تولید و تهیه مواد اولیه تامین‍کنندگان لایه های اول و دوم است که باید در نظر گرفته شود. محدودیت(۴-۱۶) تضمین می‍کند که اگر یک تامین کننده لایه اول انتخاب نشود, تامین‍کنندگان لایه دوم که با آن در ارتباطند انتخاب نخواهند شد. محدودیت (‍۴-۱۷) نشان می‍دهد که میزان کالای خریداری شده از هر تامین‍کننده در هر لایه قیمت حتما در بازه قیمت از پیش تعیین شده قرار دارد و محدودیت (۴-۱۸) تضمین می‍کند که از هر تامین‍کننده تنها یک لایه قیمت انتخاب شود. محدودیت (۴-۱۹) نیز برای بیان مثبت و صفرویک بودن متغیرها است.
۴-۴ مدل انتخاب تامین کنندگان به همراه انتخاب وسایل حمل و نقل
مدلی که در این بخش ارائه می‍شود، شامل پنج مجموعه متفاوت است:
مجموعه قطعاتی که خریدار به تامین‍کنندگان لایه اول سفارش می‍دهد.
مجموعه تامین‍کنندگان لایه اول که قطعه مورد نیاز خریدار از انواع مختلف را تامین می‍کنند.
مجموعه مربوط به مواد اولیه مورد نیاز تامین‍کنندگان لایه اول که برای تولید قطعات نیمه‍ساخته مورد نیازاست.
مجموعه تامین‍کنندگان لایه دوم که مواد اولیه مورد نیاز تامین‍کنندگان لایه یک را تهیه می‍کنند.
مجموعه وسایل حمل و نقل با ظرفیت‍ها و هزینه‍های حمل متفاوت.
در این مدل نیز تخفیف‍های کلی لحاظ شده‍اند.
۴-۴-۱ پارامترهای مدل
= نسبت ماده اولیه m در محصول iام.
پارامتر کیفیت محصول iام، تولید شده به وسیله تامین کننده jام (نرخ کالاهای برگشتی).
= پارامتر دیرکرد تامین‍کننده jام برای محصول iام (نرخ حمل و نقل‍های با دیرکرد).
= قیمت یک واحد محصول iام از تامین‍کننده jام در لایه قیمت kام.
= ظرفیت تامین‍کننده jام برای تولید محصول iام.
= پارامتر کیفیت تامین‍کننده pام برای ماده اولیه mام. (نرخ کالاهای برگشتی).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است