تحقیق – 
ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و  …

تحقیق – ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و …

(۴-۶)

(۴-۷)

& k

(۴-۸)

(۴-۹)

در این مدل تابع هدف مسئله به نحوی تعریف شده است که پارامترهایی مانند حمل و نقل با تاخیر و قیمت و همچنین کیفیت در کل تامین‍کنندگان و در هر دو لایه در نظر گرفته شود, زیرا هدف تعیین بهترین تامین‍کنندگان در هر دو لایه است و از آنجایی که اهمیت تامین‍کنندگان لایه اول برای خریدار بیشتر است وزن آنها در مقایسه با لایه دوم متفاوت در نظر گرفته شده است. محدودیت (۴-۱) نشان می‍دهد که مجموع کالاهایی که تامین‍کنندگان لایه اول تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای خریدار باشد. محدودیت (۴-۲) نشان می‍دهد که مجموع مواد اولیه‍ای که تامین‍کنندگان لایه دوم تهیه می‍کنند، باید پاسخگوی تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول باشد. محدودیت (۴-۳) بیانگر میزان تقاضای تامین‍کنندگان لایه اول بر مبنای ضریب مصرف انواع مواد اولیه در قطعه نهایی می‍باشد. محدودیت (۴-۴) و (۴-۵) بیانگر ظرفیت تولید و تهیه مواد اولیه تامین‍کنندگان لایه های اول و دوم است که باید در نظر گرفته شود.
محدودیت(۴-۶) تضمین می‍کند که اگر یک تامین‍کننده لایه اول انتخاب نشود, تامین‍کنندگان لایه دوم که با آن در ارتباطند انتخاب نخواهند شد. محدودیت (۴-۷) نشان می‍دهد که میزان کالای خریداری شده از هر تامین‍کننده در هر لایه قیمت حتما در بازه از پیش تعیین شده قرار دارد و محدودیت (۴-۸) تضمین می‍کند که از هر تامین‍کننده تنها یک لایه قیمت انتخاب شود. محدودیت (۴-۹) نیر معرف مثبت و صفرویک بودن محدودیت‍ها است.
۴-۳ مدل سفارش همزمان چند محصول
مدلی که در این بخش ارائه می شود، شامل چهار مجموعه متفاوت است:
مجموعه قطعاتی که خریدار به تامین‍کنندگان لایه اول سفارش می‍دهد.
مجموعه تامین‍کنندگان لایه اول که قطعه مورد نیاز خریدار از انواع مختلف را تامین می‍کنند.
مجموعه مربوط به مواد اولیه مورد نیاز تامین‍کنندگان لایه اول که برای تولید قطعات نیمه‍ساخته مورد نیاز است.
مجموعه تامین‍کنندگان لایه دوم که مواد اولیه مورد نیاز تامین‍کنندگان لایه یک را تهیه می‍کنند.
این مدل نیز مانند مدل تک محصولی، شرایطی را در نظر می‍گیرد که تامین‍کنندگان مختلف به ازای دریافت سفارش محصول در حجم های بالاتر تخفیف قایل می‍شوند و این نکته در مدل لحاظ شده است.
۴-۳-۱ پارامترهای مدل سفارش همزمان چند محصول :
=  نسبت ماده اولیه m در محصول iام.
= پارامتر کیفیت محصول iام ، تولید شده بوسیله تامین کننده jام (نرخ کالاهای برگشتی).
=  پارامتر دیرکرد محصول iام ، تولید شده بوسیله تامین‍کننده jام (نرخ حمل و نقل های با دیرکرد).
=  قیمت یک واحد محصول iام از تامین‍کننده jام در لایه قیمت kام.
=  ظرفیت تامین‍کننده jام برای تولید محصول iام.
=  پارامتر کیفیت ماده اولیه mام تولید شده بوسیله تامین‍کننده pام. (نرخ کالاهای برگشتی).
=  پارامتر دیرکرد ارسال ماده اولیه mام از تامین‍کننده pام به تامین‍کننده jام (نرخ حمل‍و‍نقل‍های با دیرکرد).
=  kامین لایه قیمت از jامین تامین‍کننده برای محصول iام.
=  قیمت یک واحد ماده اولیه mام تولید شده بوسیله تامین‍کننده pام.
=  ظرفیت تامین‍کننده pام برای تهیه ماده اولیه mام.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.