ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز- قسمت ۴۱

ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز- قسمت ۴۱

[۲۰]. Sprott. D. ,Wilkes , L. ,” Understanding SOA”, CBDI forum, 2004.
[۲۱]. Sandy Carter ,” The New Language of Business SOA & Web 2_0″, IBM Press, 2007.
[۲۲]. Krafzig, D. , Banke, K., Slama, D., “Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices” , Prentice Hall PTR,2004.
[۲۳]. Jones, S., “Enterprise SOA adoption Strategies”, CEmedia publisher InfoQ.com, 2006.
[۲۴]. Soffer, P. , Proper , E., “SOA Governance Enabling Sustainable Success with SOA” webmethod,google books, 2011.
[۲۵]. Jason, B., Schmelzer, R., ” Service Orient or Be Doomed!: How Service Orientation Will Change Your Business” , 2006.
[۲۶]. Khoshafian, S., “ Service Oriented Enterprises”, Auerbach, ISBN .-8493-5360-2, 2007.
[۲۷]. Shah, A. , Kalin, P. , ” SOA Adoption Models” OA.World.Magazine.July.volume 8, 2007.
[۲۸]. blinsky, B.L., Smith, K.T., Balcer, M.J., rosen, M., “Applied SOA: Service-oriented Architecture and Design strategies” Indianpolis : Wiley Publishing , 2008.
[۲۹]. OMG, “Business Process Model and Notation (BPMN)” , ۲۰۱۰٫
[۳۰]. Ross, T.J. ,“fozzy logic with Engineering Aplications” SecondEsition ,JohnWiley&Sons LTD, 2004.
[۳۱]. Hammer, M., “re engineering work : don’t automate obliterate” , Harward Business Review , 1990.
[۳۲].” Emerson Process Management Manufacturing Execution” , white paper by Emerson Process Management Manufacturing Execution Systems Capabilities, 2007.
[۳۳]. Nieuwenhuyse A . ,Inneke V., Boeck B . ,Liesje D. , Lambrecht A ., Marc,V.,Nico J . , ” Advanced resource planning as a decision support module for ERP, Computers in Industry, 2011.
[۳۴]. Shafiei F , Sundaram . D,” Multi-Enterprise Collaborative Enterprise Resource Planning and Decision Support Systems”, Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences,2004.
[۳۵]. Moghaddam. S , Latif Shabgahi . G, Moradi . M , Nasiri . R,” A Proposal for Using Parallel Flows with the Aid of DSS in ERP Projects”, Second International Conference on Computer and Electrical Engineering, ICCEE , 2009.
[۳۶]. Shafiei, F, Sundaram. D, Piramuthu . S ,” Implementing a Multi-Enterprise Collaborative DSS” , IEEE , 2009.
[۳۷]. YAO, S., “Research on the Model of Collaborative ERP based on GDSS”, International Conference on Information Management,2008.
[۳۸]. Cooprider, J., Topi,H. , Xu , J. ,”A Collaboration Model for ERP User-System Interaction” , Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on System Sciences , 2010.
[۳۹]. Kumbhar , R. D., “ERP SYSTEM FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF CO-ERATIVE SUGAR INDUSTRIES – A CASE STUDY OF SAHYADRI SSK LTD
SHIRAVADE KARAD)M.S.) “, International Journal of Information Technology and Knowledge Management , 2011.
[۴۰]. Gable , G.G., Scott , J. E. , Davenport , T. D. ,”Cooperative ERP Life-cycle Knowledge Management”, Proceedings of the Ninth Australasian Conference on Information Systems,1998.
[۴۱]. Reuber, A.R. , Barnard , D. T. , “An integrated representational architecture for a decision management system”. ۱۹۹۱٫
[۴۲]. Basoglu , N. , Daim , T. ,Kerimoglu , O. “Organizational adoption of enterprise resource planning systems:A conceptual framework” , Journal of High Technology Management Research, 2007 .
[۴۳]. Chen, L., Jiayin, Q., Huaying, SH.,” A SOA-Based ARIS Model for BPR”, IEEE , 2008.
[۴۴]. Hammer, M. ,”Beyond RE-Engineering: How the RE-Engineering Revolution is Reshaping Our World and Our Lives”,published in Britain,1996.
[۴۵]. Lowenthal, J.N. “Reengineering the Organization: a Step-by-Step Approach to Corporate Revitalization”, ASQC Quality Press, Milwaukee, 1994.
[۴۶]. Hammer, M. , Stanton, S.A.,”The Reengineering Revolution: A Handbook”,ISBN 0887307361 ,2000.
[۴۷]. Peppard . J , Rowland . P, “The essence of business process reengineering”, UK:Prentice Hall, 1995.
[۴۸]. Bertoni, M. , Bordegoni, M. , Cugini ,U. , Regazzoni c, D. , Rizzi c , C. ,” PLM paradigm: How to lead BPR within the Product Development field”, Elsevier ,Computers in Industry ,page, 476–۴۸۴, ۲۰۰۹٫
[۴۹]. Sheu , C. ,Chae , B.,  Yang, C.L . ,”National differences and ERP implementation: issues and challenge”, Science Direct . 2004.
[۵۰]. Soh, Kien, Tay-Yap “Enterprise resource planning: cultural fits and misfits: is ERP a universal solution? “ , ACM , 2000.
[۵۱]. Basoglu , N. , Daim , T. ,Kerimoglu , O.,”Organizational adoption of enterprise resource planning systems:A conceptual framework” , Journal of High Technology Management Research, 2007 .
[۵۲]. Hong , Kim ,”A conceptual model of ERP success” ۲۰۰۲٫
[۵۳]. Calisir , F. , Calisir , F. “The relation of interface usability characteristics, perceived usefulness, and perceived ease of use to end-user satisfaction with enterprise resource planning (ERP) systems” , Computers in Human Behavior, 2004.
[۵۴ ] Michael, H. , Steven A. S.”The Reengineering Revolution: A Handbook” ,۲۰۰۰٫
[۵۵] Peppard . J , Rowland . P, “The essence of business process reengineering”, Vol 24, No 3, PP. 255–۲۷۰ ,۱۹۹۶٫
[۵۶] Chen Li, Jiayin Qi, Huaying Shu,” A SOA-Based ARIS Model for BPR”, IEEE,2008.
[۵۷] M. Bertoni , M. Bordegoni , U. Cugini , D. Regazzoni c, C. Rizzi c,” PLM paradigm: How to lead BPR within the Product Development field”,Computers in Industry, Elsevier, 2009.
[۵۸]Ranganathan C., Dhaliwal J. S. , “A survey of business process reengineering practices in Singapore”Vol 39,NO 2 , Pp.125–۱۳۴, ۲۰۰۱٫
[۵۹]Hartini A. , Francis A. , Zairi M.,” Business process reengineering:critical success factors in higher education”, Business Process Management Journal, Vol. 13 No. 3,pp. 451-469, 2007.
[۶۰].Paper D., Chang  R-D. ,”The state of business process reengineering: a search for success factors”, Vol 16,NO  ۱,pp. 121-133 ,2007.
[۶۱] Al-Mashari M., Zairi M. , “BPR implementation process: an analysis of key success and failure factors”,  Vol. 5 , page,87 – ۱۱۲,۱۹۹۹٫
[۶۲]. Rotbakhan , M.R. , “Business Process Reengineering of an aircargo handling process ” international production of economics , 2000.
[۶۳]. Lowenthal, J.N.,” Reengineering the Organization: a Step-by-Step Approach to Corporate Revitalization”, ASQC Quality Press, Milwaukee, 1994.
[۶۴]. Guha, S., Kettinger, W.J. , Teng, T.C., “Business Process Reengineering: Building a Comprehensive Methodology”, Information Systems Management, Summer 1993.
[۶۵]. Meziane, F., Vadera, S., kobbacy, K., ProudLove, N. “Intelligent systems in manufacturing: current developments and future prospects”. Integrated Manufacturing Systems, 2000.
[۶۶]. Cook, R. L. ,“Case-based reasoning systems in purchasing: applications and development.”,International Journal of Purchasing and Materials Management, PP. 32–۳۹٫ ۱۹۹۷٫
[۶۷]. Choy, K. L. , Lee, W. B. “Multi-agent based virtual enterprise supply chain network for order management.” Journal of Industrial Engineering Research, Vol. 2, No. 2, PP. 126-141. 2001.
[۶۸]. Mclover, R. T. , Humphreys, P. K. ,“A case-based reasoning approach to the make or buy decision.” Integrated Manufacturing SystemsVol. 11, No. 5, PP. 295-310. 2000.
[۶۹]. Kolodner, J., Kaufmann ,M., Mateo,S.,” Cased-based reasoning”.۱۹۹۳٫
[۷۰]. Hsieh, C. H. ,Chen, S. H. “Similarity of generalized fuzzy numbers with graded mean integration representation.” Proceedings of 8th International Fuzzy Systems Association World Congress.,Vol. 2, Taipei, Taiwan, Republic of China, PP. 551–۵۵۵٫۱۹۹۹٫
[۷۱]. Bashir,M. ,Tnveer Afzal,M.and Azeem ,M.,”reliability and validity of qualitive and operational research paradigm ” , ۲۰۰۸
[۷۲]. Iacobucci,D. , duhachek, A. , “Advancing alpha : measuring reliability with confidence ” , journal of consumer psychology, 2003.
[۷۳] Qusay H.mahmoud, “service-oriented architecture and web services: the road to Enterprise Application Integration” , http:// java. sun. com/ developer /technicalArticles /webservices/ soa/,2005.
[۷۴]Hyper Dictionary, Available:http://hyperdictionary.com/
[۷۵]http://thesis.ecg pnum.com/index.php?pages,thesis&opt,onel&I,14&l,640
[۷۶]BPR, Available at: www.solutionsformanagement.com/BPR.htm.
[۷۷] J .Schekkerman,”Services Oriented Computing (SOC)”,Institute For Enterprise Architecture Developments.Available on : http://enterprise-architecture.info/EA_Services-Oriented-Enterprise.htm , 2009.
[۷۸]http://www.sap.com/industries/automotive/index.epx
[۷۹]http://www.amrresearch.com
[۸۰]http://www.erp.com
[۸۱]http://www.expressindia.com

دیدگاهتان را بنویسید