اخلاق ناپسند فردی:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی


دانلود پایان نامه

اخلاق ناپسند فردی

1- جاه طلبی و دنیا دوستی

خداوند در قرآن می فرماید: (( و ما الحیوة الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون))

یعنی : (( زندگی دنیا چیزی  جز بازی  و سرگرمی  نیست و سرای آخرت  برای  كسانی  كه پرهیزگارند بهتر است،آیا نمی اندیشید؟)).( سوره انعام- آیه 32)

(( … وما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور)).

یعنی : (( … و بدانید دنیا جز متاع  فریب دهنده وغرور چیزی نیست)).(سوره حدید- آیه 20)

امام باقر(ع) درحدیثی می فرما یند : ((لا تطلبن الرئا سة و لا تكن ذئبا و لا تا كل الناس بنا فیفقرك الله)).

یعنی : ((هرگز ریاست طلب و گرگ صفت مباش و به نام ما از مردم بهره کشی مكن كه خداوند تو را محتاج می گرداند)).( مبانی اخلاق اسلامی- مجید رشید پور: 290).

2- كینه

خداوند در قرآن كریم  می فرماید : (( ام حسب الذین فی  قلوبهم  مرض ان لن یخرج الله اضغانهم)).

یعنی : (( آیا آنان كه دردل مریض ( نفاق پنهان ) دارند،می پندارند  كه خدا كینه درونی آنها را ( بر اهل ایمان ) آشكار نمی سازد؟)). (سوره محمد- آیه 29)

(( … ولا تجعل  فی  قلوبنا غلا للذین امنوا…)).

یعنی : (( …( خدایا ) دردلهای ما كینه و عداوتی از انسا نهای  مومن قرار مده…))( سوره حشر- آیه 10)

3- حسد

خداوند در قرآن می فرماید: ((ان الدین عندالله الاسلام  و ما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاء هم العلم  بغیا بینهم…)).

یعنی : (( هما نا دین پسندیده نزد خدا آئین اسلام است  و اهل كتاب درآن،راه مخالفت نپیمودند مگرپس از آن كه به حقّانیّت آن آگاه شدند و این خلاف را از راه رشك و حسد در میان آوردند…)).(سوره آل عمران- آیه 19)

ازآیه ی فوق درمی یا بیم:

1- ایمان به یگانگی،عدالت،عزّت و حكمت خداوند ( كه درآیه قبل بود،) زمینه ی تسلیم شدن انسان است.( ان الدین عند الله الا سلام )

2- لازمه ی تسلیم بودن در برابرخداوند،پذیرش اسلام به عنوان آخرین دین الهی است.( ان الدین عند الله الا سلام )

3- تجاوز از مرزهای حق،سبب بروز اختلاف است.( و ما اختلف الّذین… بغیاً )

4- سرچشمه ی بسیاری از اختلافات مذهبی،حسادت ها و ظلم ها ست؛نه جهل و بی خبری.( من بعد ما جائهم العلم )

5- حسد،زمینه ی كفر است.( بغیاً…و من كفر)

6- كتاب و علم،به  تنهایی  سبب نجات  نمی گردند.( اوتوا الكتاب،جائهم العلم،من یكفر)

7- كسانی كه آگاهانه ایجاد اختلاف می كنند،بزودی سیلی می خورند.(سریع الحساب )

(قرائتی- 1380 : 32)

4- بدخلقی

خداوند در قرآن می فرماید : (( فبما رحمته من الله لنت لهم و لو كنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولك…)).

یعنی : ((( ای رسول ) به سبب رحمت خداست كه تو با آنها این چنین نرمخوی و مهربان هستی و اگر تند خوی  و خشن بودی،از گرد تو پراكنده می شدند…)).( سوره آل عمران- آیه 159)

  • گر چه محتوای آیه دستورات كلّی است،لكن نزول آیه درباره ی جنگ اُحد است. زیرا مسلمانانی كه در جنگ احد فرار كرده و شكست خورده بودند،در آتش افسوس و ندامت و پشیمانی می سوختند.آنان اطراف پیامبر را گرفته و عذر خواهی می نمودند،خداوند نیز با این آیه دستور عفو عمومی آنان را صادر نمود.
  • كلمه ی (( شوُر)) دراصل به معنی مكیدن زنبور،از شیره ی گل هاست.در مشورت كردن نیز انسان بهترین نظریه ها را جذب می كند.مولوی می گوید:

كاین خرد ها چون مصابیح،انوراست             بیست مصباح،از یكی روشنتر است.

(قرائتی- 1384 :184)

5- حرص و طمع

خداوند در قرآن می فرماید : (( … و من یوق شح نفسه  فاولئك هم المفلحون )).

یعنی: (( … و آنان كه از بخل و حرص نفس،در امان مانده باشند آنان به حقیقت رستگاران هستند)).( سوره حشر- آیه 9)

امام علی (ع) در حدیثی می فرمایند: (( الطامع فی و ثاق الذل )) یعنی : (( طمع كننده در بند ذلّت و خواری است)).

((ان الا نسان خلق هلوعاً.اذا مسه الشر جزوعا.و اذا مسه الخیر منوعا)).

یعنی  : (( به راستی  كه انسان،طبعاً  حریص و نا شكیبا آفریده  شده است،هنگامی  كه شرّ و زیانی  به او می رسد،سخت  بی تا بی می كند و چون مال و دولتی به او رو كند (بخل می ورزد ) و منع ( احسان ) می نما ید)).( سوره معارج- آیات 19 – 21)

قرآن  كریم كه زبان خداوند برای ما انساهاست،با ارزشترین كتاب در دنیا است،ما كتاب می خوانیم كه از آن درس بگیریم آیا استادی بزرگتر از خداوند وجود دارد كه بخواهد به انسانها درس زندگی بدهد؟

هرگز.زیرا قرآن كتابی است كه خالق تمام هستی آن را برای هدایت ما انسانها بر پیامبران نازل فرموده است.

پس بدون شك كامل ترین كتاب در جهان است و چون كاملترین است حتماً در زندگی ما نقش حیاتی و پر رنگ دارد.قرآن در زندگی انسان ها فقط  مربوط  به  یك دوره نیست  بلكه  برای تمامی انسانها  تاریخ همیشه  تازگی دارد  و ارزشمند است.

تأثیر نقش قرآن در زندگی فردی

1- نقش قرآن در هدایت انسانها:

چون این كتاب از طرف خداوند برای راهنمائی  انسانها  و توسط  پیامبران الهی و بدون د خل و تصرف و دستكاری به ما رسیده است،لذا می توان  گفت كه بهترین وسیله برای هدایت است.

خداوند بسیار دوست دارد  كه بنده گانش به راه راست هدایت شوند به همین علت با زیبا ترین سخن ها،آنان را به راه  درستی  و پاكی سفارش كرده و تمامی این راهنمایی ها را در این كتاب زیبا،نوشته است و پیا مبران را مأمور كرده كه سخنان زیبای  او را  به گوش ما انسانها برسانند.

پس قطعاً زیباترین سخن ها از طرف عزیزترین هر دو جهان یعنی خداوند و به وسیله گرامی ترین نفرات عالم یعنی پیامبران،در دل ما انسانها اثر گزار خواهد بود.

2- نقش قرآن در پیشرفت علمی انسانها:

انسانها امروزه  به تجارب علمی  و كشفیات  بزرگی  دست  پیدا  می كنند كه وقتی به قرآن مراجعه می نمایم،می بینیم كه راه وروش رسیدن به این اختراعات و ابتكارات در قرآن مجید آمده است.قرآن آن قدر به علم  و دانش اهمیت می دهد كه می فرماید:آیا برابرند آنان كه می دانند  و آنان كه نمی دانند؟

مطالب بسیار زیادی در قرآن وجود دارد كه وقتی آن را می شكافی  دنیایی نامحدود از دانستنی ها را از آن خارج می نمایی.تمامی دانشمندان بزرگ جهان اعتراف میكنند كه با  وجود تمامی  اختراعات خود،هنوز قطره ای كوچك  از دریای بیكران علم الهی  را كشف ننموده اند.

3- نقش قرآن در تعلیم و تربیت:

قرآن بزرگترین كتاب تربیت افراد و جامعه است.در جاهای فراوانی از قرآن احترام  به پدر و مادر و بزرگان و رعایت ادب  و احترام آمده است.قرآن به  ما انسانها  آموخته است كه راه زندگی بهتر با رعایت احترام  به  دیگران  و قبول راهنمایی آنها امكان پذیر است.بزرگانی  كه تجربیات خود را به سختی بدست آورده اند و به آسانی  به هدیه می نما یند.

علم و سواد آموزی در قرآن آنقدر اهمیت دارد كه  پیامبر ما مسلمانان اسیران در مقابل با سواد نمودن مسلمان آزاد می كردند اسیران كافری  را  كه در جنگ به  اسارت در آمده بودند.

اسلام  كه  كتاب قرآن را اساس كار خود می داند،علم  و دانش را ازگهواره تا گور سفارش می نماید و پیامبر بزرگ ما مسلمانان بر آن تأ كید می كند.

4- نقش قرآن در یا فتن  راه سعادت:

بدون شك در این زمانه پیدا كردن راه درست و نادرست مشكل است. اما قرآن كریم  با زبان شیرین بارها  و بارها،راه سعادت  و راه بدبختی  را از هم  جدا نموده است و به ما انسانها نشان داده است.قرآن تلاش نموده  است كه  به  ما بگوید اگر می خواهی  خوشبخت  شوی  و در آخرت سعادتمند باشی،از چه راهی باید حركت كنی  و چرا اگر گمراه شدی نا امید نشوی  و بتوانی  راه  سعادت را پیدا نمائی.

زیرا قرآن راهی را پیش روی انسان می گذارد كه خداوند بزرگ می خواهد ما در آن حركت كنیم.راهی كه نهایتاً به  سعادت  ختم  می شود  و انسانها می توانند  در آن راه،با خیالی آسوده حركت نمایند.

نقش قرآن در ایمان ما :

اگر هر كسی  كاری آغاز نماید و به آن ایمان نداشته باشد،حتماً نا موفق خواهد بود.پس پایه شروع هر موفقیتی  داشتن ایمان به آن كار است.

قرآن  به زیبائی و در جا های مختلف،سعی  دارد كه ایمان راسخ  انسانها را به راه خود كه همان سعادت هر دو جهان است،تقویت نماید.به همین خاطر بارها از نقش ایمان به عنوان پا یه و اساس موفقیت  نام برده است و پشتكارانسانها را دررسیدن به موفقیت بسیار مهم می داند.این نقش باعث شد كه مسلمانان در صدر اسلام  با  نیروئی بسیار كم  از نظر تعداد بر تعداد بسیار زیادی از كافران پیروز شوند.

6- نقش قرآن در شادابی زندگی :

تجربه نشان داده است كه هر كسی  با  قرآن دوست باشد،آن را بخواهد و برای او ارزش قا ئل باشد قرآن كتابی است كه جواب اعتماد او را خواهد داد او را تنها  نمی گذارد،در غم  و شادی همراه اوست  و شادابی  و نشاط  را برای  او به همراه خواهد آورد.

قرآن دوست نیمه راه نیست كتابی است كه انسانها را به عبادت همراه  با روحیه  و نشاط  و شادی دعوت می نما ید.اگر دوست انسان قرآن باشد حتماً طرفدار این  دوستی  خداست و چه كسی قوی تر و مطمئن تر از خداوند است و چه كسی  قوی تر و مطمئن تر از خداوند در حمایت از كسی؟

انسان با زندگی  با قرآن  روحیه بالایی پیدا می كند.متوجه می شود كه خداوند هر لحظه با او درحال گفتگو است.پس خود به خود حالت شادمانی و سرور به او دست می دهد و سبب می شود كه زندگی را با خوشی سپری نماید.

7- نقش قرآن در جلوگیری از نا امیدی :

نا امیدی بزرگترین  وسیله شیطان برای  دوری  انسا نها  از خداست.قرآن به ما  می آموزد  كه راه گذشت و مغفرت الهی همواره  بر روی انسانهای  توبه كار باز و همواره دریچه رحمت الهی باز است.انسان  نبایستی  برابر فرمایش قرآن خود را هیچگاه  ناامید و مأیوس بداند كه اگر چنین باشد  شروع  شادی  ابلیس  خواهد  بود.

خداوند در قرآن كریم  بارها بر توكل انسانها به خداوند همراه با امیدواری اشاره می كند كه این امر باعث می شود انسان همواره روزنه امید را در كارها پیش روی خویش ببیند و با كوچكترین شكستی  ناامید نشود.

8- قرآن و نقش آن در سازندگی روح :

روح آدمی همانند  جسم او نیازمند  تقویت است.این تقویت در بدن انسان با مصرف  نمودن غذا،ویتامین ها و پروتئین و… به  وجود خواهد آمد و در مورد روح او با توسل و تمسك  به معنویات در رأس آن خالق هستی ایجاد خواهد گردید.لذا در مورد انسان این موجود نا شناخته كه هر چه ازاو بگوئیم  كم  گفته ایم،نقش وصل شدن به غیر جهان مادی،بسیار نقش پر رنگ و بی  بدیلی خواهد بود.

روح آدمی با عبادت و توسل به ایزد منان و بیانات او در قالب كتابی  به نام  قرآن  تجلی می یابد.انسان نخستین نیز نیازمند اتكا به قدرتی  ناشناخته  بود كه آن قدرت در هنگام  نیازمندی بیش از سایر اوقات خود را نشان خواهد داد.

9- قرآن و نقش آن در سلامت اعتقادی :

بدون شك تكیه بر قرآن و مضامین  پر محتوای  آن باورهای انسان  و اعتقادات او را جلا می بخشد و روز به روز بر غنای  تفكری او خواهد افزود.در روزی  كه ا نسان به  معنای  واقع نمی داند كه چه چیز صحیح است و چه چیز غلط  چه راهی  به سر منزل  خود می رسد  و چه راهی  به  بیراهه می رود،این  قرآن  و ارشادات گهر بار اوست كه راه نجات را به انسان نشان می دهد و او را از سقوط به منجلاب بدبختی نجات می دهد و راه سعادت را بر او هموار می سازد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *