اختصاصات بزهكاریهای اطفال و نوجوانان:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر


دانلود پایان نامه

اختصاصات بزهكاریهای اطفال و نوجوانان:

با وجود شباهتهایی كه بین جرائم اطفال و نوجوانان و جرائم بزرگسالان وجود دارد. معهذا بزه های ارتكابی كودكان از نظر انگیزه، چگونگی وقوع جرم و نحوة ارتكاب و پیش بینی های قبلی برای ارتكاب جرم با جرائم بزرگسالان متفاوت است و دارای ویژگی های مخصوص خود می باشد كه اهم آن عبارتند از:

1-بزه های فردی در اطفال و نوجوانان همیشه ساده تر و نزد اكثر آنها با بزه های كوچك شروع می گردد. این بزه ها بیشتر به صورت دزدی از فروشگاهها، دزدی مواد خوراكی، میوه، اشیاء كوچك و سهل الوصول می باشد. در بزه های گروهی، بزه ها به صورت دیگری در می آیند، یعنی اول با سرقتهای كوچك شروع می شود و سپس به سرقت های بزرگ منجر می گردد. در بیشتر موارد، كودك یا نوجوانی است كه سابقة جرم یا شرارت داشته و همانا اوست كه رهبری و هدایت گروه را بر عهده می گیرد و بزه با تداركات قبلی و احتیاط های لازم انجام می شود و امكان دارد گروه، بزه های متعددی مرتكب شود بدون آنكه دستگیر گردد. و گاهی 1 یا 2 نفر از اعضاء دستگیر می شوند و حتی الامكان سایرین را معرفی نمی كنند و در اینجا یك مسئله پیش می آید كه از نظر تربیت مجدد برای طفلی كه دستگیر شده حائز اهمیت است چون وقتی دوستان آن، آزاد باشند كوشش دارند طفل را پس از طی تدابیر تربیتی یا به طرق دیگر به گروه جذب كنند و در اینجا احتمال ارتكاب مجدد جرم وجود دارد به همین دلیل كودكانی كه به صورت گروهی بزه انجام می دهند در بیشتر موارد در شمار مرتكبین تكراری بزه در می آیند.

2- جرائم اطفال- بزه های كودكان و نوجوانان غالباً به صورت گروهی انجام می شود.

كودكان و نوجوانان همانطوریكه در اكثر بازیها، معاشرتها، محیط مدرسه، بازی و اجتماع با دوستان هستند در انجام عمل خلاف نیز تمایل دارند كه بیشتر دسته جمعی به این گونه اعمال اقدام كنند و بیشتر اوقات پس از ایجاد گروه برای سرگرمی، به دست آوردن پول یا تفریح دست به دزدی و یا مرتكب بزه های دیگر مثل تخریب یا جرائم جنسی می گردند.

جرائم گروهی در میان كودكان و نوجوانان و گروههای بزهكار كم سن وسال در بعضی از كشورها و به وفور و به صورتهای گوناگون دیده می شود.

بزه های گروهی:

یك دسته از نوجوانان از راه رفاقتهای گروهی و ایجاد سرو صداهای فراوانی، تشكیل گروههای آزاد را در سنین نوجوانی می دهند كه اگر طبیعی باشد، مسئله أی نیست اما در صورتیكه برای انجام بزه باشد بایستی از ادامة كار آنها جلوگیری به عمل آورد. مفهوم بزهكاری های گروهی این است كه وقتی دو یا سه نفر یا بیشتر افراد جمع می

شوند و نقشة ارتكاب جرمی را طرح می كنند بعد از تهیه و تدارك كلیة مسائل اقدام به ارتكاب بزه های گوناگون

می كنند. روش زندگی كودكان و نوجوانان برای انجام بزه مناسبتر است چون در مدرسه و كارگاه چندین نوجوان به

سر می برند. بی نظمیها، شیطنتها و حتی بزهكاریهای نوجوانان به نحو گروهی باعث ایجاد شجاعت و شهامت بیشتر میگردد. بزهكایری گروهی صورت كوچكی از اجتماع است كه دارای ویژگیهایی به شرح زیر می باشد:

اولاً) دارای سلسله مراتب تقریباً منظم و سازمان ابتدایی و رئیس می باشد.

ثانیاً) دارای قاعده و مقررات مناسب آداب (فریادها، كلمات سمبلیك) می باشند و اكثراً میعادگاه معین دارند و دور هم جمع می شوند و نقشه می كشند. مثل كافه، كنار كوچه، میدانها، در اماكن محیط دبیرستان، دبستان، سالنها، اماكن زیر زمینی، پاركها، مساجد، خراجه ها، قهوه خانه ها، جنوب شهر و …

بزه های پنهان:

در گذشته طبقه بندی از سوابق بزهكاران نشانگر این بود كه این كودكان در شرایط زندگی فقیرانه بزرگ شده اند. اما قسمت دوم نتیجة گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می دهد. زیرا در حال حاضر نمی توان گفت كه بزهكاری نوجوانان به یك دستة اقتصادی- اجتماعی خاصی محدود است. شواهد زیادی نشان می دهند كه كودكان با داشتن در آمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهكار می شوند.

گزارشی دربارة كش رفتن از مغازه در نقش مشتری، در بلژیك، نوعی از بزهكاری پنهان را بیان می كند. بنابه این گزارش این نوع دزدی ها به ندرت به دادگاه كشیده می شوند. اطلاعات حاصله از منابع دیگر نشان می دهند كه این اعمال در موارد نسبتاً همگانی توسط كودكان تقریباََ12 ساله صورت می گیرد كه نود درصدشان پسران هستند. این اعمال غالباً توسط گروههایی صورت می گیرند كه اعضای آنها همدیگر را برای دزدی تحریك می كنند تا سبب خنده و تفریح شوند. آنها بیشتر در خانواده های مرفه هستند تا طبقات دیگر.

این موضوع تأكید می كند كه مسئلة بزهكاری جنبة دیگری نیز دارد و ما نمی توانیم فقط به كودكان یا نوجوانانی بپردازیم كه به سبب جلب توجه مقامات مسئول بزهكار نامیده شده اند. در هر كشوری گروههای دیگری نیز هستند مانند افرادیكه اشیاء مغازه ها را بلند می كنند، اما به دلایلی به پلیس یا مقامات رسمی معرفی نمی شوند. بعضی مواقع خانواده ها و یا مدارس از آنها حمایت می كنند و یا شاكی بر اثر فشار منصرف می شود. بدین ترتیب بزهكاران دو گروه هستند:

گروه اول: یعنی بزهكاران شناخته شده كه می توان آنها را به قسمت بیرون آمده از یك قطعه یخ بزرگ شناور به روی آب تشبیه كرد.

گروه دوم: كه بزهكاران ثبت نشده اند و بیشتر به آن قسمت از قطعه یخ شناور شباهت دارد كه زیر آب پنهان است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریاتی چند راجع به بزهكاری:

   در مورد بزهكاری كودكان و نوجوانان، نظرات بسیاری از ابراز شده است كه به فهرست اعم آنها اكتفا می كنیم:  

  • موروثی بودن ( نارسائی كروموزومی)1:

مفهوم این نظریه این است كه بزهكاری، معلول نارسائیهای كروموزومی می باشد و تركیب كروموزومی آنها x yy می باشد كه در بعضی از افراد مجرم معلوم شد كه بسیاری از مردانی كه تركیب كروموزومی فوق را داشتند افرادی كاملاً بهنجار و مطیع از قانون بودند و تنها 2%از افراد مجرم را این دسته تشكیل می دهند ولی نكتة جالب اینجاست   كه آن موقع هنوز وسائل كافی برای پیدا كردن و بازشناسی افراد طبیعی از افراد غیر طبیعی نبود ولی كم كم با ایجاد روش رنگ كردن فلوئرسانت توانستند افرادی را كه دارایy اضافی هستند را از سایر افراد مجزا كنند به نحوی كه مقایسة ساخت ارثی اساسی بین انواع جوامع به سهولت انجام پذیرفت. اما به علت فقدان پژوهشهای كنترل شده با تعداد قابل توجهی از آزمودنیها و مهمتر از آن به سبب اینكه تعداد كمی از مجرمان دارای این ویژگی هستند این ساخت ارثی توضیح زیادی دربارة رفتار جنایی،جنون حاصل از عدم تعادل كروموزومها و بزهكاری به دست نمیدهد.

كه برخی از دانشمندان نیز فرضیة بزهكار بالقوه را به كلی رد كرده اند و می گویند هیچ نوجوانی به طور ارثی و مادرزادی، بدخو، ظالم و خلافكار نیست.2

عده نیز به این باور شدند كه عوامل فرهنگی، اجتماعی باعث بزهكاری كودكان و نوجوانان می شود و مطالبات خود را در حول این محور انجام دادند مثل مطالعات (النورگلواك)3 كه در خصوص نوجوانان پسر و بررسی های ژرف (خانم گی زلاكنیكا)4 دربارة بزهكاری دختران كه عمدتاً به تأثیر عوامل خانوادگی، روابط والدین و فرزندان و نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی تأكید می ورزند.5

1 رضاعی‚ حسین‚ بیماری های مغز و روان‚ انتشارات چهر، تهران 1335‚ ص 123

2 سیاسی‚ علی اكبر‚ نظریه های مربوط به شخصیت‚ انتشارات دانشگاه تهران 1342 ‚ ص 243

3 Eluor Galwak

4 Giesla Kowike

5 كی نیا‚ مهدی‚ مبانی جرم شناسی‚ انتشارات دانشگاه تهران 1357‚ص 1104

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *