ابزار اندازه گیری در تحقیق ::پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی

دانلود پایان نامه
  • درمان

هنگامی که کودک ناسازگاریا منحرف است چه باید کرد؟                                                                     آیا انواع تنبیه یا زندانی کردن کافی یا حتی مفید است؟ و یا اینکه برنامه صحیح تربیتی علاج این واقعه است؟ چنانکه قبلا گفته شد ، اخیرا اغلب متخصصان امور انسانی وتا اند ازه ی نیز مردم معمولی  ، مخالف تنبیه کودکان ناسازگارند ، زیرا زندانی کردن کودکان نه تنها از رفتار ضد اجتماعی آنان  نمی کاهد ، بلکه آن را زیادتر می کند . در حالی که با تربیت وتصحیح کودکان می توان به موفقیت بهتری دست یافت . ولی در حال حاضر ، طریق مسلم درمانی موجو د نیست . یکی از بهترین و  وسیع ترین برنامه تربیت کودکان ناسازگار ، در ایالت کالیفرنیا آمریکا تنظیم و اجرا شده است.

این برنامه تحت نظر یک دایره دولتی است و چندین جنبه  درمانی از قبیل تشخیص و طبقه بندی  ، درمان وآزادی مشروط و جلوگیری از ناسازگاری کودکان را شامل می شود . در ابتدای امر ، تحقیق و مطالعه را از مشخصات اجتماعی و روانی و جسمی در کودک می شود . این تحقیق به منظور دستیابی به اضطراب و ترسهای اصلی کودکان است . نتیجه ای که از این مطالعه بدست آمده ، این است که تقریبا در هر مورد سابقه محرومیت ، تعارض ، روابط مختلف خانوادگی و تحقیر و  نا بسامانی وجود داشته است . تعیین کار و مسئولیت برای هر یک از کودکان ، بر اساس مطالعاتی که در وضع خانوادگی و اجتماعی او شده است ، صورت می گیرد ، بدین وسیله برای باز گرداندن این کودکان به محل مناسبی در اجتماع پیش لازم انجام  می گیرد . در مدرسه مربوط به این کودکان ، قسمت عمده امور ، از قبیل تعلیم برای قبول مسئولیتهای مختلف ، تنبیه  و تشویق ، برنامه تفریحات و امثال آن توسط خود آنها انجام می گیرد .

کوشش مسئولان ، بیشتر بر این مصروف است که هر فرد احساس مسئولیت کند و از خود اثری به جا گذارد تا بدین وسیله شخصیت او تقویت شود . در این برنامه سعی براین است که رابطه معلمان با دانش آموزان صمیمانه باشد و از تحکم ودستورات سخت و وظایف شان جلوگیری شود .اگر چه این برنامه ای است بسیار پیشرفته و انسانی است ، ولی در حل مشکلات کودکان ناسازگار کاملاً توفیق نیافته است. شاید تنها راه حل این مشکل فردی و اجتماعی ، پیشگیری باشد.

  • پیشگیری

به منظور جلوگیری از رفتارهای ضد اجتماعی کودکان ، باید از همان اصولی که در تربیت صحیح همه کودکان به کار می بریم استفاده کنیم ، زیرا رفتار ناسازگارانه کودکان  در اصل عکس العملی است که در مقابل ناکامی و شرایط نامساعد محیطی ایجاد میشود. موفقیت هر برنامه پیشگیری در این مورد بستگی به مقدار فهم و علاقه و پشتکار اجتماع و خانه و مدرسه است . طرز فکر اجتماع نسبت به سازگاری کودکان تاثیر فراوانی در طرز فکر خانواده و مدرسه دارد . مسئله مهم این است که مسئولان امور آگاه باشند که سینما و تلویزیون و مطالب منافی عفت که در نشریات موجود است ، تنها به عنوان عامل محرک و نه زمینه ساز در ایجاد رفتار ناسازگارانه و منحرف کودکان اهمیت دارد . البته این عامل گاهی نامطلوب است ولی کودکی که در محیط سالمی پرورش یافته واحتیاجاتش به طریق صحیح در خانه و مدرسه ارضاء شده است ، متوسل به این گونه وسایل نخواهد شد . باید این اصل مهم را در نظر داشت که رفتار کودکان را با برداشتن انگیزههای ناپسند از محیط تجربه انسان ،  نمی توان از بد به خوب تبدیل کرد . تنبیه جسمانی در مورد کودکان ناسازگار نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد  بلکه ممکن است عصیان وستیزه جویی آنها را تشدید کند . البته باید دانست که کودک احتیاج به انضباط دارد و چنانکه قبلا نیز تذکر داده شد ، علائم آزادی بی اندازه ، خود زیان آور است.  کودک احتیاج به محدودیت وکنترل منطقی و عاقلانه دارد و اگر از حد لازم  خود پا فراتر گذارد باید تنبیه شود ، زیرا تنها بدین وسیله او شخصی مسئول و خود مختار می گردد . ولی در پرورش اطفال تنبیه به تنهایی کافی نیست بلکه باید توام با محبت و دلسوزی باشد . اگرچه خانه و مدرسه مسئولیت بیشتری در قبال پیشگیری از رفتارهای ضد اجتماعی کودکان دارد ، ولی اجتماع نیز باید وسایلی از قبیل کلوپهای مفید ، کتابخانه و امثال آن را در دسترس آنها بگذارد. موسساتی مانند کلوپهای تفریحی و ورزشی اگر با صحبت دقت و دلسوزی کنترل شود ، میتواند در زمینه ارشاد و راهنمایی کودکان ، بسیار مثمر ثمر واقع شود . نوجوانان و جوانان میل زیادی به فعالیتهای گروهی دارند .  بنابراین موسسات مفید قادر خواهند بود که از این تمایل به نحو صحیحی استفاده کنند . کودکی که در دوران اولیه رشد ، روابط خانوادگی سالمی داشته و تجارب او در مدرسه رضایتبخش بوده است و اکنون نیز وسایل کافی برای ارضای احتیاجات جسمی و روانی خود دارد ، امکان ناسازگاری و منحرف شدن او بسیار کم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

روش تحقیق

 

 

 

 

 

 

جامعه مورد مطالعه :

جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر است که طبق آمار بدست آمده ۶ مدرسه پسرانه و ۸ مدرسه دخترانه در این شهر وجود دارد که حدود ۷۶۵۰ دانش آموز چه دختر و چه پسر مشغول تحصیل هستند.

حجم نمونه :

با توجه به جامعه آماری و برآورد کل آن از بین ۷۶۵۰ دانش آموز مقطع پنجم ابتدایی ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است که از این ۸۰ نفر ۴۰ نفر علاقه دارند و۴۰ نفر علاقه ای خاص به  ورزش ندارند .

روش نمونه گیری :

روش نمونه گیری استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع تصادفی ـ ساده است که در نمونه گیری تصادفی هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارد و منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیری نداشته است.(دلاور ص ۱۲۴ ـ  ۱۳۸۲ )

 

 

ابزار اندازه گیری در تحقیق :

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر استفاده از پرسش نامه سلامت عمومی گلونبرگ است که این پرسش نامه جهت سنجش سلامت روانی وعمومی در آزمودنی ها مورد سنجش قرار می گیرد این آزمون توسط گلونبرگ و هیلر  در سال ۹۷۲ (طراحی شده است و این آزمون دارای ۴ گزینه است که به ترتیب ۰ و۱ و۲ و۳ و نمره گذاری شده اند و آزمودنی بر طبق نظر خود در خصوصیات اخلاقی آن گزینه مورد نظر را انتخاب میکند این آزمون دارای چهار مقیاس مختلف است که مقیاسهای عنوان شده عبارتند از اضطراب ـ افسردگی ،  اختلال در خواب ، ضعف جسمانی است که سوالاتی مخصوص این خصوصیات طراحی شده اند که آزمودنی ها طبق نظر خود به سوال ها جواب می دهند مدت اجرای این آزمون در حدود ۲۰ الی ۳۰ دقیقه و شیوه اجرای این آزمون هم به صورت فردی است و هم به صورت گروهی که در تحقیق حاضر به صورت گروهی انجام گرفته است به این شکل که با جمع کردن آزمودنی ها در یک مکان مورد آزمون قرار گرفته اند طبق تحقیقات انجام شده و بر طبق روایی واعتبار آزمون ۹۰ CIS روایی اضطراب این آزمون۶۸٪   و پایانی آن ۷۰٪  و ضعف جسمانی و اختلال در خواب به ترتیب ۶۵٪  و ۶۸٪    بوده است.

روش تحقیق :

روش تحقیق استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع زمینه یابی است که تحقیق زمینه یابیبه منظور توصیف جامعه ای  که نمونه از آن انتخاب شده است اطلاعات در یک مقاطع زمانی معین از نمونه جمع آوری میشود و این روش  نه تنها به منظور توصیف بلکه برای تعیین همبستگی بین متغییر ها در زمان انجام تحقیق به کار میرود .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *