ابزارهای پژوهش:پایان نامه رایگان روانشناسی,پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار

دانلود پایان نامه

ابزارهای پژوهش

۱-پرسشنامه سبک حل مسأله

این مقیاس توسط کسیدی و لانگ ( ۱۹۹۶) در طی دو پژوهش ساخته شد. در مطالعه اول جمعاً ۴۰۸ نفر ( ۱۵۵مرد و ۲۵۳ زن ) با دامنه سنی ۶۵-۱۷ سال با سابقه زندگی متفاوت انتخاب شده بودند. ابزار بکار رفته شامل ۸۴ ماده و از ادغام پرسشنامه های ذیل ساخته شده بود:

 1. پرسشنامه حل مسأله شخصی , ۳۲ ماده از پترسون و هپنر( ۱۹۸۲)
 2. پرسشنامه و اکنش های مقابله , ۱۵ ماده از موز و بیلینگر ( ۱۹۸۱)
 3. پرسشنامه سنجش ایده ها , ۳۷ ماده که توسط نزو ( ۱۹۸۷) و نزوات , ال ( ۱۹۸۹) ساخته شد.

این مواد در پرسشنامه ای ( صحیح / غلط) که حتماً باید یکی انتخاب می شد قرار گرفت . در پرسشنامه هم چنین اطلاعات بیوگرافیکی از جمله سن , جنس , شغل , وضعیت تأهل و موقعیت والدین نیز اضافه گردیده بود. علاوه بر این مواد چهار زیر مقیاس ( افسردگی , اضطراب , خصومت و عواطف مثبت ) از چک لیست صفات عاطفی که مورد تجدید نظر قرار گرفته است با استفاده از ( MAACL-r ) زوترمان , لابین ( ۱۹۸۳) مورد سنجش قرار گرفته شد.

در مطالعه دوم ۶۱۱ نفر ( ۲۹۹ مرد و ۳۱۲ زن ) شرکت داده شدند. آزمودنی ها بین ۱۵ تا ۵۷ سال سن و با سوابق شغلی متفاوتی در بررسی شرکت داشتند از جمله ۴۸ نفر از آنها به خاطر اختلالات خلقی در بیمارستان های روانی مورد درمان قرار گرفته بودند و ۵۴ نفر از آنها به خاطراختلالات وابستگی به مواد به گروه های خود یاری پیوسته بودند.

پرسشنامه در مطالعه دوم طبق مقیاس های زیر تنظیم شده بود :

 1. ۳۶ سوال آن از مقیاس حل مسأله در مطالعه اول برداشته شده بود.
 2. مقیاس ناامیدی بک ( بک , ۱۹۸۱)
 3. پرسشنامه سبک اسنادی ( تیرسون ۱۹۸۲)
 4. پرسشنامه انگیزه پیشرفت کسیدی و لین . ( کسیدی و لین ۱۹۸۹).
 5. مقیاس اضطراب اجتماعی که برای تحقیق مورد تجدید نظر قرار گرفته شد.
 6. مقیاس منبع کنترل رفتار ( کاریج , فرانکلین و اندرو ۱۹۸۴).
 7. مقیاس حمایت اجتماعی
 8. ماده هایی که نگرش به خوش اندامی , ورزش و اوقات فراغت را مشخص می کرد.

پرسشنامه های تکمیل شده نمره گذاری و توسط برنامه SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل مؤلفه های اصلی که با استفاده از تحلیل عامل چرخشی و یک ساختار ساده انجام گرفت و ۶ عامل با توجه به ضریب پایایی بالا تعیین گردید. این مطالعه عواملی را که در مطالعه قبلی وجود داشت را تایید کرد. این بار عامل اول کاملاً و واضح درماندگی را بعنوان یک درماندگی عمومی نسبت به موقعیت مشکل منعکس ساخت. نتایج حاصل در مطالعه دوم به ساختار ساده ای تبدیل شد . مقیاس حاصل شده دارای ۶ عامل است که هر یک از عوامل در برگیرنده ۴ آیتم می باشد که مجموعاً ۲۴ سوال را شامل می گردد.

عامل ۱ : درماندگی ( در مطالعه اول بعنوان تشخیص موقعیت عنوان شده بود ) . این عامل بیانگر درماندگی و بی یاوری فرد در موقعیت های استرس زا است .

عامل ۲ : کنترل حل مسأله , این عامل منبع کنترل درونی – بیرونی فرد را در موقعیت های مشکل زا منعکس می کند.

عامل ۳ : سبک خلاقیت , این عامل نشان دهنده انعطاف پذیری , برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های مختلف  و خلاقانه است که فرد بر می گزیند و منطبق با مرحله سوم فرایند حل مسأله نزو ( ۱۹۸۷) است.

عامل ۴ : اعتماد بنفس در حل مسأله , این عامل توان  تصمیم گیری , خودباوری و توانایی فرد را در حل مسأله نشان می دهد.

عامل ۵ : سبک اجتناب , این عامل پنهان کردن مسأله و تمایل فرد را به عدم مواجهه و مقابله با مشکلات را منعکس می کند.

عامل ۶ : سبک گرایش , این عامل تفکر و نگرش مثبت به جنبه های مختلف زندگی و تمایل به مقابله با مشکلات را نشان می دهد.

 

جدول ۱-۳ – ضریب آلفای کرنباخ [۱] و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاس های [۲] سبک حل مسأله در دو مطالعه ( کسیدی و لانگ , ۱۹۹۶).

 

عوامل مطالعه اول مطالعه دوم
عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
درماندگی ۶۶/۰ ۳۲/۰ ۸۶/۰ ۶۰/۰
کنترل حل مسأله ۶۶/۰ ۳۳/۰ ۶۰/۰ ۲۸/۰
سبک خلاقیت ۵۷/۰ ۲۵/۰ ۶۶/۰ ۳۲/۰
اعتماد به نفس درحل مسأله ۷۱/۰ ۳۹/۰ ۶۶/۰ ۳۳/۰
سبک اجتناب ۵۲/۰ ۲۱/۰ ۵۱/۰ ۲۱/۰
سبک گرایش ۶۵/۰ ۳۲/۰ ۵۳/۰ ۲۲/۰

 

ضرایب آلفا بالای ۵۰ هستند که نونالی [۳] ( ۱۹۶۷) استدلال می کند که برای هدفهای تحقیق کافی است. بعلاوه میانگین همبستگی درونی آیتم ها نشان می دهد که مجموعه های همگنی هستند و می توان استدلال نمود که سنجش های پایایی [۴] هستند .

همچنین به نظر می رسد که عوامل به گونه متفاوتی پیش بینی کننده حالتهای عاطفی و اختلالات بالینی مختلف هستند ( جدول ۲-۳) . این یافته ها حاکی از این هستند که این مقیاس ۲۴ آیتمی ابزار مفید , پایا و معتبری [۵] برای سنجش شیوه حل مساله است .

جدول ۲-۳ – ضرایب همبستگی پیرسون ( تصحیح شده ) بین عوامل شیوه حل مساله و ابعاد عاطفی ( که با استفاده از MAACL[6] مورد سنجش قرار گرفتند ) .

عوامل

اضطراب افسردگی خصومت [۷] عاطفه مثبت
جهت یابی مشکل * * ۰۵/۰
*

۱۴/۰

۰۱/۰
*

۱۵/۰-

کنترل حل مساله
*

۱۴/۰

۰۹/۰
*

۱۷/۰

*

۲۱/۰-

سبک اجتناب ۰۱/۰
*

۲۰/۰

۰۹/۰ ۰۷/۰
سبک خلاقیت
*

۲۴/۰

۰۸/۰ ۰۳/۰
*

۱۵/۰

اعتماد به نفس در حل مساله
*

۱۶/۰-

۰۷/۰- ۰۶/۰-
*

۳۲/۰

سبک گرایش ۰۴/۰ ۰۸/۰- ۰۴/۰- ۰۳/۰
*

 

معنادار در سطح ۵%

*
*

عامل درماندگی در مطالعه اول کسیدی و لانگ ( ۱۹۹۶) تا حدی مبهم بود و با عنوان جهت یابی مشکل مشخص شده بود.

مقیاس شیوه حل مساله برای استفاده در مطالعه حاضر ترجمه شدو ضرایب آلفا و میانگین همبستگی درونی آیتم ها محاسبه گردید که  در جدول ۳-۳ نشان داده می شود.

 

جدول ۳-۳ ضرایب آلفای کرنباخ ومیانگین همبستگی درونی آیتم هابرای زیر مقیاس های شیوه حل مسأله در مطالعه حاضر

عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
درماندگی ۷۱/۰ ۳۹/۰
کنترل حل مسأله ۶۶/۰ ۳۳/۰
سبک خلاقیت ۶۰/۰ ۲۸/۰
اعتماد به نفس در حل مساله ۶۶/۰ ۳۲/۰
سبک اجتناب ۵۲/۰ ۲۱/۰
سبک گرایش ۵۱/۰ ۲۱/۰

 

با توجه به اینکه ضرایب آلفای بالای ۵۰ هستند و با توجه به میانگین همستگی درونی آیتم ها نتایج با یافته های کسیدی و لانگ ( ۱۹۹۶) و یافته های محمدی و صاحبی ( ۱۳۸۰)  مبنی بر اینکه مقیاس شیوه حل مساله از پایایی لازم برخوردار است همسو هستند.

بطور کلی آزمون کسیدی و لانگ ( ۱۹۹۶) برای هر یک از عوامل , ضرایب آلفای کرونباخ[۸] بالایی داشته است و همبستگی درونی عوامل , میزان روایی همگرای [۹] این ابزار را نشان می دهد. نونالی [۱۰]  (۱۹۶۷) استدلال می کند که برای هدف های تحقیق کافی است .

 

۲-پرسشنامه افسردگی بک

این آزمون یک ابزار تشخیص است که در سال ۱۹۶۱ برای سنجش افسردگی تدوین شده است و شامل ۸۴ سؤال می باشد که تحت عنوان ۲۱ جنبه گروه بندی می شود ۱ – خلق ۲ – بدبینی ۳ – احساس شکست ۴ – نارضایتی ۵ – احساس گناه ۶ – احساس تنبیه ۷ – نفرت از خود ۸- اتهام به خود ۹ – تمایل به خود آزاری ۱۰ – گریستن ۱۱ – زودرنجی ۱۲ – گوشه گیری از اجتماع ۱۳ – بی تصمیمی و درماندگی ۱۴ – تصویر بدنی ۱۵ – تنبلی یا کاهلی در کار ۱۶ – اختلال در خواب ۱۷ – خستگی پذیری ۱۸ – بی اشتهایی ۱۹ – کاهش وزن ۲۰- اشتغالات ذهنی در مورد سلامتی بدن ۲۱ – کاهش نیروی جسمی در برابر هر جنبه که نماینده یک نشانه رفتاری ویژه از افسردگی است چهار یا پنج جمله نوشته شده که این حملات به ترتیب از خفیف ترین تا شدیدترین میزان اختلال در جنبه های مربوط را مورد سنجش قرار می دهند. معیارهای مورد استفاده از این آزمون به قرار زیر است.

الف : معیار صفر= نشانه سلامت روانی فرد در هر جنبه

ب : معیار یک = نشانه وجود اختلال خفیف در هر جنبه

ج : معیار دو = نشانه وجود اختلال شدید در هر جنبه

د: معیار سه = نشانه اختلال به شکل مرحله حاد در هر جنبه

میانگین زمان برای پاسخگویی به آزمون بک بین ۱۵ تا ۳۵ دقیقه تعیین شده است . هر فرد آزمون شونده می تواند از هریک از جنبه های ۲۱ گانه , این پرسشنامه تنها یک جمله را که بیشتر با وضع فعلی او مطابقت دارد برگزیده و با علامتی آن را مشخص کند. جمع نمرات برای هر فرد از صفر تا ۶۳ می توانند باشد . در این پرسشنامه مجموعاٌ ۸۴ جمله وجود دارد که تحت عنوان جنبه های ۲۱ گانه آزمون افسردگی بک گروه بندی شده اند.

[۱] Cronbach cofficent alpha

[۲] Subscale

[۳] Nunnaly

[۴] Reliable measures

[۵] Valid

[۶] Multiple Adjective Affect Checkist- revisel

[۷] hostility

[۸] Cronbach’ s coefficient Alpha

[۹] Convergent Validity

[۱۰] Nunnaly

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *