آسیب ها وموانع اجتماعی:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی مشکلات دورانی نوجوانی و جوانی


دانلود پایان نامه

‹‹بخش دهم››

آسیب ها وموانع اجتماعی

مهمترین موانع ازدواج جوانان ایرانی “پسران شغل می خواهند؛ دختران آزادی در انتخاب همسر”

مطالعات ملی نشان می دهد در حالی كه ‹‹نداشتن ؤبات شغلی›› پس از بیكاری›› از مشكلات و موانع اصلی ازدواج پسران از منظر كل جوانان است. ‹‹آزاد نبودن در انتحاب همسر دلخواه›› پس از ‹‹پیدا نكردن فردی كه به  عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد›› مهمترین مانع ازدواج دختران به شمار می رود. به گزارش ایسنا نظر سنجی صورت گرفته از جوانان توسط ‹‹سازمان ملی جوان›› همچنین نشان می دهد در حالی كه ‹‹نداشتن اعتماد به جنس مخالف از لحاظ اخلاقی و جنسی›› در میان دختران مانع سوم ازدواج است، در میان پسران به عنوان مشكل هشتم مطرح می شود.

همچنین كل جوانان ‹‹نبود حس مسؤولیت پذیری در فرد›› را چهارمین مانع ازدواج برای دختران و ‹‹نداشتن توان مالی كافی›› برای پسران می دانند و پس از آن پسران ‹‹پیدا نكردن فردی كه به عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد›› را دارای اهمیت دانسته اند.

پس از این عامل در حالی كه ‹‹عدم امكان تهیه مسكن مناسب›› به عنوان یكی از مشكلات پسران برای ازدواج است ‹‹بی برنامه بودن زندگی›› برای درختران از مشكلات اصلی ازدواج مطرح  می شود.

به گزارش ایسنا، ‹‹وجود ملاك های سختگیرانه در ازدواج›› برای دختران، بیش از پسران تبدیل به مشكل شده است، چرا كه این عامل در رتبه هفتم سلسله مراتب موانع ازدواج دختران قرار داشته و برای پسران در اولویت شانزدهم قرار دارد.

در حالی كه منظر جوانان كشور، پرای پسران ‹‹شروط دست و پاگیر خانواده دختر›› در رتبه نهم موانع ازدواج قرار دارد ‹‹سختگیر بودن در انتخاب همسر›› برای دختر در این مرتبه قرار می گیرد.

همچنین این تحقیق حاكی است جوانان كل كشور معتقدند ‹‹ارضای نیاز جنسی خارج از چارچوب خانواده›› در میان دختران در مرتبه هفدهم سلسله مراتب موانع ازدواج قرار دارد، در حالی كه این مانع برای پسران در مرتبه آخر مشكلات ازدواج است.

گفتنی است، ‹‹نقا جسمانی››، ‹‹عدم بلوغ شخصیتی كافی در فرد›› و ‹‹توانایی والدین در راهنمایی برای ازدواج›› در میان دختران سلسله مراتب دارای مراتب بالاتری است. در حالی كه دید جوانان ‹‹نداشتن كارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت›› برای رسیدن به  عنوان مانع ادواج مطرح است، دختران دارای مشكلی به نام ‹‹ناتوانی مالی والدین در تدارك ازدواج برای فرزندان›› هستند، این در حالیست كه با وجود مانعی برای ازدواج نگاه نمی كنند. این تحقیق بیانگر آن است كه ‹‹شروط دست و پاگیر خانواده دختر›› برای پسران در مرتبه نهم مشكلات ازدواج قرار دارد، اما در مقابل ‹‹فراهم نبودن جهیزیه›› برای دختران مطرح می شود.از سویی دیگر یافته های این تحقیق نشان می دهد كه دختران بیش از پسران به مشكل نبودن امكان آشنایی با جنس مخالف قبل از ازدواج›› اهمیت می دهند چرا كه این عامل به عنوان دوازدهمین مانع ازدواج دختران و هجدهمین مانع برای پسران است.

در حالی كه از سوی جوانان فراهم نبودن وسائل زندگی نوزدهمین مشكل پسران برای ازدواج نام برده شده است، دختران ‹‹محدود بودن دایره انتخاب همسر›› را مشكل خود می دانند.

در ادامه این تحقیق آمده است كه مسائل مالی همچون ‹‹ناتوانی مالی والدین در تدارك ازدواج برای فرزندان›› نزد دختران در مقایسه با پسران از مرتبه بالاتری برخوردار است. این تحقیق نشان می دهد كه دختران بیش از پسران به ‹‹بلوغ شخصیتی كافی در فرد›› برای ازدواج اهمیت می دهند چرا كه نبود این ویژگی در میان موانع ازدواج دختران جایگاه دهم و برای پسران دارای رتبه دوازدهم است.

ازدواج

ازدواج به عنوان یك پدیده اجتماعی از جنبه های مختلف قابل مطالعه و تحقیق می باشد با توجه به اهمیت و تأثیر مؤثر زندگی زناشویی بر جنبه های مختلف زندگی بررسی و مطالعه و تحقیق درباره ازدواج امری مهم و ضروری به حساب می آید و از آنجایی كه تغییرات بنیادی و اجتماعی در هر جامعه در روابط تك تك افراد تأثیر فراوانی دارد پدیده ای چون ازدواج امری طبیعی محسوب می شود و همچنین مسئله ازدواج می تواند عامل مؤثری در شناسایی یك جامعه باشد.ازدواج در حالت ابتدایی یك قرارداد اقتصادی و اجتماعی است كه دو انسان وقتی به اوج هماهنگی رسیدند به آن متعهد می شوند. در جامعه مدرن دو نفر ممكن است دوستان بسیار خوبی برای هم باشند اما وقتی همبستر می شوند به این نتیجه برسند كه از رابطه جنسی با هم لذت نمی برند، همین امر باعث می شود كه با هم ازدواج نكنند و همچنان دوستان خود برای هم باقی بمانند ولی در جامعه سنتی زن و مرد قبل از ازدواج همدیگر را نمی بینند و تا قبل از همبستر شدن هیچگونه شناختی ازهم ندارند اینگونه ازدواجها بدون كمترین شناختی بین طرفین صورت می گیرد وهرگونه رابطه ای قبل از ازدواج ممنوع بوده وحتی دربعضی از خانواده های مذهبی گناه محسوب می شود.

درحال حاضر رابطه زنان ومردان درجامعه ما روبه رشد وترقی داشته وزنان درعرصه اجتماعی فعالیت های بسیار زیاد دارند وهمچنین درعرصه سیاسی وارتباط گسترده تری را داشتند باورهای فرهنگی آنها روز به روز قابل پیشرفت بوده است ولی هنوز به طور كامل تمام جامعه را فرانگرفته است وهنوز هم بعضی ازجاها گرایش به سنتی بودن مردم وطرز فكر ها دارد. ولی درامر ازدواج مشكل زنان چندین برابر است. هنوز‹‹ بكارت›› یك مسئله مهم وحل نشده برای زنان هست . به همین دلیل زنان نمی توانند رابطه جنسی آزاد وبدون دغدغه داشته باشند واین مسئله باعث می شودكه زنان نتوانند انتخابی با عقل وبا فكر داشته باشند.واگر بخواهند  كه زندگی ایده آل وطبق عقیده وآرمان خود برپا كنند بازهم مسئله بكارت مشكل اساسی آنهاخواهد بود زیرا همچنان نیمی از مردان وزنان ما به شكل سنتی فكر می كنند وهنوز هم هستند خانواده هایی كه به شكل سنتی ازدواج می كنند وهمچنین آداب وسنن حاكم برجامعه باعث ازدواج زنان درسنین پایین ترمی شود وازطرف دیگر تمایل شدیدگزینش همسر جوان ازجانب مردان نیزدراین میان بی تأثیر نیست. متأسفانه بزرگترین مشكلات زنان ما درمورد ازدواج سنتی فكر كردن خانواده هاست، وقتی به دختری از طفولیت گفته می شود كه ازدواج هدف نهایی اوست بدین ترتیب آموزش وپرورش وی باید به سمت این هدف جهت گیر شود. درصورتی كه هیچگونه اطلاعاتی دراین مورد ندارد و با اطمینان می توان گفت كه درصد عظیمی ازناخرسندی، بدبختی واضطراب زنان ناشی  از ناآگاهی درمسائل مربوطه به زناشویی است ولی اگر زن به اندازه كافی اطلاعات وآگاهی داشته باشد وراز ورمز یك رابطه زناشوئی را بیاموزد قطعاً درامر ازدواج موفق تر خواهدبود.

یكی ازمشكلات مهم زنان امروز این است كه تحت تأثیرجوهای التهابی واحساسی به تدریج ازحقوق سنتی خودشان دور می شوند وچیزی ممكن است به حقوق سنتی زنان مخصوصاً درفرهنگ ایرانی ما آسیب وارد بكند ودرواقع باعث متلاشی شدن آن صمیمیت عاطفی واحساسی خانواده ها بشود. بنابراین خانواده مهمترین بستر درنهادینه شدن سنت ها وآداب ورسوم فرهنگی وپایدارترین وقدیمی ترین عامل درزمینه رشد وتربیت انسان وهمچنین شناخت رمینه های مختلف برای ازدواج جوانان به خصوص دختران می باشد وهمچنین اولین مشكل وبزرگترین مسئله عدم شناخت ابعاد شخصیت زن ازبعد انسانی است درحالی كه اكنون زن ازبعد جنسیت او می سنجد ودرمقایسه با مرد تفاوت های طبیعی وتكمیلی را می نگرند درنتیجه زمینه تقابل بخصوص درنظام خانواده وبه ویژه بین پدر ومادر ومسولیت های حقوقی آنان  فراهم می گردد.

بطورخلاصه می توان گفت كه عوامل مذهبی وسنتی درمیان افراد كم سواد شدت بیشتری دارد ازدواج درمیان این طبقات بیش ازهر چیزی تحت تأثیر چنین عواملی صورت می گیرد درحالی كه شیوه گزینش همسر وتشكیل خانواده درمیان طبقات تحصیلكرده ومرفه قبل ازاین كه معلول چنین عواملی باشدتاسرحد امكان با ایده آل های شخصی منطبق می باشد. همین امر تاحد زیاد دركاهش ازدواج درمیان این طبقه مؤثر است. اهمیت نقش اجتماعی زنان ونقش والدین درخانواده وتربیت ورشد كودكان وبا توجه به این كه نقش زنان درجامعه ایران درحال بحث ومطالعه است وبا توجه به تغییر نقش سنتی مردان وزنان درجامعه وخانواده دستیابی به برابر كمال بین مردان وزنان ضروری ولازم است پس می توان نتیجه گرفت كه مشكلات زنان وازدواج آنها نیاز به تحقیق وگفتگوهای جامع وكامل دارد كه مستلزم مطالعه وبررسی می باشد.

فراردختران، عواقب ومشكلات آن(مژگان فرجی/خبرگزاری سینا. پنجشنبه 18/1/1384)

مبحث فرار دختران، عواقب ومشكلات آن ، تاكنون بسیاردررسانه ها مطرح شده است ودراین مقوله قصد تكرارواضحات نیست، اما آنچه جای تأكید دارد، رشد تمایل فرار ازخانه توسط دخترانی است كه فرزند  اول خانواده بشمار می آیند ومتأسفانه این مساله تا امروز كمتر مورد توجه مسئولان وكارشناسان امر قرارگرفته است.

درهمین ارتباط چندی پیش مركز امور مشاركت زنان درروزهای پایانی سال گدشته اعلام كرد كه 33 درصد ازدختران فراری، فرزند اول خانواده بوده اند كه این مساله به نبود مهارت های لازم والدین برای تربیت وآموزش وانتطارزیاد ازآنان مربوط می شود.

براساس همان تحقیق، تحصیلات 52 درصد این دختران درسطح دبیرستان ، 41 درصد راهنمایی و7 درصد درمقطع ابتدایی بوده است.

49 درصد از دختران براساس این تحقیق درنتیجه ولگردی، 27 درصد دراثر رابطه نامشروع و 24 درصد به علت اعتیاد دستگیر شده اند.

همچنین 48 درصد این دختران میزان خشونت و نزاع بین والدین را زیاد، 50 درصد كم و  دو درصد كم و دو درصد در حد صفر اعلام كرده اند و از سوی دیگر 29 درصد آنان دارای دوست اخراجی از مدرسه، 43 درصد دوست خلافكار، هفت درصد دوست بازداشت شده از سوی پلیس و 21 درصد دارای خانواده ای با پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین بوده اند.

دكتر آرمان رضایی، آسیب شناس می گوید: فرار از خانه به رفتاری اطلاق می شود كه طی آن كودك و نوجوانان بدون اجازه والدین یا وصی قانونی خود خانه را ترك می كنند و با تأكید بر تعریف فوق، گرچه در نگاه اول فرار پدیده ای فردی به نظر می رسد، ولی با توجه به پیامدهای سوء آن را برای جامعه باید آن را از نوع آسیب های اجتماعی به حساب آورد.

وی اضافه كرد: افراد فراری اغلب متعلق به خانواده هایی بوده اند كه در آن پدر به عنوان نهاد قدرت حكومت می كرده است و در چنین فضایی پدر نه تنها تكیه گاه عاطفی و اقتصادی برای همسر و فرزندان محسوب نمی شود، بلكه با استفاده از قدرت جسمی و مشروعیت قانونی خود به سلطه علیه آنان دست زده و با فحاشی، هتك حرمت، ضرب و جرح درخانه واستفاده ازبر  چسب ها و ارزیابی های منفی از توانایی های فردی و اجتماعی   خود موجب می شود، سایرین و به خصوص فرزند اول به دلیل حساسیت های موجود در خانواده احساس آرامش و امنیت نكنند و به موجب همین حس نا امنی به صورت كوتاه یا بلند مدت از منزل فرار كنند.

رضایی ادامه داد: از سویی دیگر، امروزه هرچند در بسیاری از خانواده ها پدر و مادر دارای حضور فیزیكی هستند، اما حضور وجودی و معنوی آنان برای فرزندان چندان محسوس نیست و در این خانواده ها فرزندان به حال خود رها شده اند، ارتباط آنان با افراد مختلف تحت هیچگونه نظارت خاصی نیست و هیچ ضابطه وقانونی در خانواده حكومت نمی كندو بنابراین روشن است كه در چنین وضعیتی زمینه برای ایجاد خلأ عاطفی فرزندان به ویژه دخترانی كه به عنوان فرزند اول بسیار مورد توجه بوده اند، فراهم خواهد شد كه در شكل شدت یافته خود این مسأله به فرار از خانه و پناه آوردن به بیگانه منجر می شود.

به گفته وی نباید فراموش كرد كه هر خانواده ای دارای باورها و ارزش های فرهنگی خاص خود است وبنابراین با برخورد منطقی به آموزش درست، این ارزش ها به راحتی در محیط خانواده نهادینه خواهد شد و این مسئله سبب پیشگیری از بسیاری معضلات می شود.

رضایی اضهار داشت: اما رفتارهای افراطی بدون ارائه آگاهی های لازم در جهت متهم ساختن ارزش های مورد نظر در ذهن و روان فرزندان سبب ایجاد نوعی طغیان، سركشی، تمرد و در نهایت فرار از منزل خواهد شد.

این آسیب شناس افزود: باید در نظر داشت، اشتغال سرپرست خانواده به كارهایی كه از لحاظ اجتماعی دارای بار غیر ارزشی و غیر قانونی است سبب می شود، فرزندان به انجام جرایم ترغیب شوند وبرای یافتن استقلال مالی، فرار از خانه را به ماندن ترجیح دهند و در این رابطه فرزندان اول بیش از سایرین به الگو پذیری مبادرت می ورزند.

رضایی تصریح كرد: آمارهای غیر رسمی نیز مؤكد آن است كه هر ماه 85 تا 100 كودك و نوجوان از خانه های خود فرار می كنند و بیش از نیمی آنان دختر هستند.

این آسیب شناس افزود: همچنین پرونده های موجود در نیروی انتزامی نشان می دهد، در سال 1378، یك هزار و 224 مورد از خروج بی بازگشت دختران ازخانواده گزارش شده كه 145 مورد آن در شهریورماه رخ داده است و از سوی دیگر، گزارش های آماری سه ماه اول سال 1380 نشانگر رشد فرار آنان بوده است.

وی اضهار داشت: فرار دختران از خانه به گونه ای بوده است كه در خرداد سال 1380 ، 203 مورد پرونده در خصوص دختران فراری  تشكیل شده است و این میزان نسبت به سال 79، 88 مورد رشد نشان می دهد و این درحالی است كه بسیاری از خانواده ها برای حفظ آبروی خود فرار دختران را به  مراكز قانونی و ذی صلاح گزارش نمی كنند.

رضایی گفت: از میان نوجوانان فراری متواری در سطح شهر تهران، 41 درصد مورد ضرب و شتم قرار گرفته، 24 درصد سابقه ربوده شدن دارند، 24 درصد تجربه تجاوز جنسی، 4 درصد تهدید با اسلحه  و 7 درصد سابقه مورد حمله واقع شدن با اسلحه را داشتند.

رضایی اضافه كرد: این نوجوانان در مقایسه با سایرین بیشتردر معرض ابتلا به افسردگی، سوء مصرف دارو و سایر مسائل بهداشت روانی قرار خواهند گرفت به طوری كه خطر اقدام به خود كشی در آنان نسبت به سایرین بسیار بالا می رود به طوریكه 30 درصد نوجوانان فراری از منزل در یك منطقه حداقل یكبار خودكشی كرده اند.

‹‹عزت الله یوسفیان››، نماینده مردم آمل و عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز اضهار داشت: آمارهای رسمی و غیر رسمی حاكی از آن است كه ماهانه بین 80 تا 110 كودك و نوجوان در كشور از خانه و كاشانه خود فرار می كنند كه حدود 60 درصدآنان را دختران تشكیل می دهند. با توجه به پیامدهای سوء فرار از منزل در جامعه، لازم است این معضل را در زمره آسیبهای پر خطر به شمار آوریم و برای كاهش میزان آن چاره ای جدی تر و برنامه ای عاقلانه تر باندیشیم و بنابراین به نظر می رسد باید در تربیت فرزندانمان دقت بیشتری به خرج دهیم.

نماینده مردم آمل  در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به اعتقاد اكثر روانشناسان و جامعه شناسان ریشه اصلی آسیبهای اجتماعی از جمله آنها فرار نوجوانان به خانواده بازمی گردد و به عبارتی دیگر آشفتگی و نابسامانی محیط خانوادگی به عنوان كوچكترین اجتماع بشری حتی در گوشه ای از آن، كل سیستم نظام اجتماعی را دگرگون خواهد ساخت و بنابراین همیشه تطابق و تعادل بین تمامی اعضاء ضروری به نظر می آید.

پروفسور حسین باهری، رفتار شناس و استاد دانشگاه در رابطه با آسیب پذیری فرزندان اول خانواده گفت: فرزندان اول خانواده به دلیل كم تجربگی بسیار آسیب پذیرتر از سایرین هستند.

وی اضافه كرد: دخترانی كه فرزند اول خانواده هستند تا زمان تك فرزند بودن بسیار  عزیزند كه نتیجه این رفتار، حساس شدن آنان نسبت به مسائل پیرامون است اما به محض حور فرزند بعدی این فرزندان دچار خلأ عاطفی می شوند و از نگاه دیگر از آنجا كه اكثر خانواده های ایرانی از مشكلات اقتصادی رنج می برند، بنابراین این مسئله خودبه تنهایی سبب می شود بار مسئولیت بیشتری بر گردن آنان بیفتد.

به گفته باهری، این مسائل و موارد دیگر سبب می شود كه فرد احساس كند خانه جای امنی نیست و همین حس سبب شود، فرد بدون آگاهی از عواقب به ماندن در  بیرون از محیط خانه تمایل پیدا كند. این رفتار شناس افزود: با توجه به شرایط موجود، خانواده ها باید قدری شكیبایی به خرج دهند و در برابر مشكلات جوانان تمام تلاش خود را به كار بندند تا بر مشكلات فائق آیند و از سوی دیگر زمان آن فرارسیده است كه آنان بیشترین بخش از فعالیتهای خود را به رشد فهم و درك نوجوانان و جوانان اختصاص دهند.

آسیب های اجتماعی فرار پسران از خانه چند برابر فرار دختران است (داریوش آرمان، ایران)

با وجود چند برابر بودن میزان فرار پسران از خانه نسبت به دختران و بالا بودن نیاز آسیبهای اجتماعی ناشی از فرار پسران، از سوی دستگاه های ذی ربط  به صورت جدی به این موضوع پرداخته نشده است.

این در حالی است كه به رقم افزایش آمار فرار از خانه، برای پیشگیری و برخورد با این پدیده نیز هنوز برنامه منسجمی اجرا نشده است. در حال حاضر، پدیده فرار پسرها از خانه به مراتب گسترده تر و مخرب تر از فرار دختران است. با این وجود مسئولان و متخصان ذی ربط كمتر به این موضوع پرداخته اند.

یكی از روانپزشكان و پژوهشگران حوزه مسائل اجتماعی معتقد است  تا زمانی كه نگرش نسب به نیازهای جدید نوجوانان و جوانان تغییر نكند و جامعه به آن درجه از درك باور اجتماعی نرسد كه نیاز جوان امروز با نسل گذشته كاملاً متفاوت است همچنان باید نظاره گر افزایش نرخ رشد و جرایم و كاهش سن متوسط مجرمان و افزایش شمار زندانیان باشیم. به باور او یقیناً در چنین شرایطی نباید از مشاهده تعداد زیاد جوانی كه به عضئیت شبكه های خطرناك و تبهكارانه در              آمده اند تعجب كرد.

چرا كه آنان زاییده جامعه ای هستند كه برپایه تفكر سنتی نسل دیروزشكل گرفته است و با نیازهای اغلب جوانان نسل امروز همخوانی ندارد. شیوع گسترده پدیده فرار دختران و پسران از خانه همواره جزو آسیب ها و معضلاتی بوده كه گریبان كشورهای در حال تسعه از جمله ایران را گرفته است. در این جوامع كه به نوعی دركش و قوس گذار از سنت به مدرنیته هستند آسیبهایی رخ می دهد كه در گذشته كمتر شایع بوده است. معضل فرار از خانه بخصوص در میان پسرها یكی از این آسیبهاست. پایا نه های مسافربری تهران و شهرهای بزرگ جزو نخستین مكانهایی هستند كه پسران فراری به آنجا پا می گذارند.

كودك و نوجوان متواری از كانون خانواده، هنگامی كه وارد محیط متفاوتی نسبت به شهر و دیار خود می شوندابتدا با اتكا به اصل روانی احتیاط، اطراف پایانه ها و بوستان های مجاور را به عنوان امن ترین مكانها برای استراحت وآشنایی محدود با محیط  بر می گزینند.

چند روز بعد هم سرنوشت مشابهی كه برای صدها دختر وپسر فراری دیگر رقم خورده بود آنان را نیز با خودبه سوی تاركی ها وآینده نامعلوم می كشاند.

نگرش جوانان به مسائل با مدیریت سنتی جامعه همخوان نیست.

به اعتقاد دكتر محمد جغتایی، رئیس دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخش كشورآمارهای غیر رسمی موجود دركشور نشان می دهد شمارپسران فراری ازخانه، بیشتر ازدخترهاست زیرا نگاه سنتی موجود درجامعه باعث افزایش میزان كنترل خانواده ها بردختران است.

برخوردهای نادرست برخی والدین با فرزندان، افزایش آگاهی های اجتماعی وفردی نسل امروز، برخوردهای غیرمنطقی خانواده ها با فرزندان، برخوردهای سختگیرانه سنتی وسلب آزادی عمل ازپسران وعدم توجه به نیازهای آنان ازجمله مهمترین دلایلی است كه این استاد دانشگاه درفرار پسران ازخانه برمی شمارد.

به اعتقاد وی، افزایش سطح فرهنگ خانواده ها، احترام به اصل  مشاركت با توجه به خواسته ها ونیازهای معقول ومنطقی پسرها وامن كردن محیط خانه از سوی والدین بخصوص پدرها، نقش كلیدی وكاملاً اثر بخش دركاهش فرار نوجوانان وجوانان ایفا می كنند كه متأسفانه به این موارد تاكنون توجه جدی نشده است. یكی دیگر ازنكات مورد اشاره دكتر جغتایی درباره تغیر نگرش جوان ها ودیگر مسائل است.كه متأسفانه با مدیریت سنتی جامعه به هیچ شكل همخوانی ندارد. به اعتقاد وی مدیریت فعلی برخی بخش ها نیازمند اصلاحات اساسی است.

از دیدگاه یك روانشناس ، نبود امكانات رفاهی نسبی درشهرستان ها وروستاها، تبلیغات مستقیم وغیرمستقیم درباره جذابیت های شهرهای بزرگ، بیكاری، تورم وگرانی، اختلافات خانوادگی والدین،  طلاق وعدم توجه جدی به خواسته های معقول ومنطقی دختران وپسران نسل امروز ازجمله دلایل فرار ازخانه محسوب می شوند.

پسران فراری نا آگاه براساس شنیده ها وتفكرات جسورانه خویش، تصور می كنند به محض فرار ازخانه ورسیدن به شهرهای بزرگ مثل تهران، بلافاصله كارمناسبی پیداخواهند كرد. اما به محض تجربه نخستین شب فرار احساس می كنند تمام رویاهای ساخته وپرداخته درذهنشان به یك باره روی سرشان ویران می شود. آنان به خاطر غرور كاذب توأم با شرم از بازگشت به خانه، خودداری می كنند وبه سرعت برای ادامه زندگی ، جذب شبكه های خلافكاری وبزهكاری شده وتحت انواع آزار واذیت های جسمی وروحی قرار می گیرند.این گروه ازپسران اقدام خودرا نوعی اعتراض  ودرعین حال خودرا قربانی روابط ناسالم درخانواده وفراموش شده درجامعه می دانند.

دكتر سید هادی معتمدی ، پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره علل وریشه های فرار نوجوانان بخصوص پسرها ازخانواده  می گوید:‹‹ حوزه آسیب پذیری پسران نسبت به دختران درجامعه كنونی ما بسیاروسیع وگسترده است››.

به عبارتی دیگرمی توان گفت : آسیب های وارد شده به دختران كمتر ازپسرهاست . زیراپسران فراری برخلاف دختران، به راحتی قابل تشخیص نیستند وبخاطر قدرت تحرك وجابجایی بالا می توانند به سادگی موردسو استفاده های گوناگون قرار گیرند.

مدیركل دفتر پیشگیری ازآسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی عوارض ناشی ازفرار پسران را به شدت جدی دانسته وبا توجه به افزایش آمارفرارها، ازبی برنامگی دستگاه ها وسازمان های مسئول برای پیشگیری وبرخوردبا این پدیده سخن به میان می آورد.او می گوید: عوارض و  آسیب های فرار پسران چندین برابر بیشتر ازدختران است .

بنابراین ضرورت اهتمام جدی مسئولان ، متخصصان ومتولیان نهادهای دولتی وغیردولتی دراین زمینه كاملاً جدی وبا اهمیت به نظر می رسد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *