آزمون اختلال خواندن:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره درمان نوروسایكولوژی و یادگیری

دانلود پایان نامه

2) آزمون اختلال خواندن:

به منظور اندازه‌گیری سطح توانایی خواندن و  تشخیص دانش آموزان نارساخوان ، آزمون اختلال خواندن كه توسط نصفت و همكاران(    1380 ) ساخته و هنجاریابی شده است، مورد استفاده قرار گرفت. این آزمون دارای سه مقوله به شرح ذیل است:

 

الف: خطاهای خواندن

ب: درك مطلب

ج: سرعت‌خواندن

الف: خطاهای خواندن : برای سنجش این مقوله، پنج نوع از خطاهای متداول در نظر گرفته شده است. این پنج نوع خطا عبارتند از: حذف، افزودن، جابجایی، جایگزینی و وارونه‌ سازی.

1ـ افزودن: عبارت است از اضافه كردن یك حرف یا بیشتر به كلمه(مثل: نام ß نامه)

2ـ حذف: عبارت است از كم‌شدن یك حرف یا بیشتر دركلمه(مثال :
آنهاßآن)

3ـ جابجایی: عبارت است از جابجا كردن ترتیب حروف در كلمه بدون حذف یا اضافه كردن حرف یا حروف كلمه(مثال: ترجمهß تجرمه)

4ـ جایگزینی: عبارت است از حذف حرف یا حروفی و اضافه‌كردن حرف یا حروف دیگری به جای آن(در واقع خطای جایگزینی، خطای توام حذف و افزودن می‌باشد. مثال: كیمیاگرانß كیمیاگرها)

5ـ وارونه سازی: عبارت است از خواندن حروف كلمه از انتها به ابتدای كلمه(مثال: روزß زور).

ب: درك مطلب: از هر پاراگراف آزمون، دو سوال راجع به محتوای متن به منظور سنجش میزان درك آزمودنی از متن قرائت شده طرح گردید كه برای هر پایه مجموعا 6 سوال در نظر گرفته شد.

ج: سرعت خواندن: میزان مدتی كه از شروع تا پایان متن خواندن به طول انجامید، شاخص سرعت خواندن محسوب گردید.

فرآیند تراز سازی و اعتبار یابی آزمون اختلال خواندن

فرآیند ترازسازی آزمون اختلال خواندن به شرح زیر انجام شده است:

گام اول: شمارش فراوانی خطاها و بدست آوردن نمره كل خطاها

گام دوم: دادن یك نمره به ازای هر پاسخ صحیح به سوالهای درك مطلب و جمع‌نمرات به عنوان شاخص مولفه درك مطلب

گام سوم: ملحوظ داشتن زمان سپری شده برای قرائت متن به ثانیه به عنوان شاخص مدت خواندن

گام چهارم: محاسبه میانگین (M) و انحراف‌معیار (S) نمره‌های سه‌گانه فوق به تفكیك پایه‌درسی و جنسیت (جدول 2) .

گام پنجم: تبدیل نمرات خام تك ‌تك نمرات سه مولفه فوق به نمره معیار Z .

(توضیح اینكه بنا به ماهیت مولفه های خطای كل و مدت خواندن، كسب نمره بیشتر توسط دانش‌آموز در ابعاد یاد شده دارای ارزش منفی است و این در حالی است كه كسب نمره بیشتر در درك مطلب دارای ارزشی مثبت می‌باشد، قرینه علامات جبری نمره‌های استاندارد خطای كل و مدت خواندن مورد استفاده قرار گرفت.

گام ششم: جمع جبری نمودن نمره معیار Z سه‌گانه فوق، و تقسیم آن بر 3  برای به دست آوردن نمره استاندارد Z كل

گام هفتم: تبدیل نمره معیار كل (ZT) به مقیاس sten ( با دامنه 0 تا 9 ، با میانگین 5 و انحراف معیار 2).(نصفت و همكاران،     1380  )

هدف از بررسی اعتبار آزمون فوق، محاسبه اعتبار ملاكی آن می‌باشد. سه نوع ملاك كه هر سه نوع نیز نمره‌های پیشرفت تحصیلی بودند از كارنامه تحصیلی آزمودنی‌ها به شرح ذیل استخراج گردید.

1ـ معدل كل كه میانگین نمره‌های كلیه دروس در سه ثلث امتحانی را شامل می‌شد.

2ـ قرائت فارسی كه نمره آزمودنی در ثلث سوم درس قرائت فارسی ملاك بوده است.

3ـ میانگین دو درس املاء و انشاء در ثلث سوم.

به منظور محاسبه ضرایب اعتبار، بین ملاك‌های فوق و توانه كلی خواندن، ضریب همبستگی محاسبه گردید. نتایج محاسبات به شرح ذیل می‌باشد.

در پایه سوم ضرایب بدست آمده در سه ملاك فوق در سطح  معنی دار است.و در پایه چهارم ضرایب به دست آمده مربوط به رابطه معدل كل و توانه خواندن، و نیز رابطه توانه خواندن با قرائت فارسی در سطح  معنی‌دار می‌باشد.. و ضریب به دست‌آمده برای بررسی رابطه بین توانه خواندن و میانگین املاء و انشاء در سطح  و رابطه بین توانه خواندن و معدل كل در سطح  معنی‌دار می‌باشد (جدول 1).

جدول 1: ضرایب اعتبار توانه خواندن و متغیرهای ملاك

متغیرهای xوy پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم
توانه خواندن و معدل كل 40/0 61/0 28/0
توانه خواندن و میانگین نمرات املاء و انشاء 37/0 75/0 18/0
توانه خواندن و قرائت فارسی 59/0 23/0 12/0

معنی‌دار در سطح

سایر ضرایب در سطح  معنی‌دار می‌باشد.

وسایل آزمایش:

وسایل آزمایش عبارت بودند از الف: نسخه متن خواندن ب: پاسخنامه آزمون خواندن ج: زمان‌سنج

شیوه اجرای آزمون اختلال خواندن:

آزمون به صورت انفرادی اجرا شد .بدین نحوکه آزمودنی ها توسط معلم‌شان به اتاق آزمایشگاه فرستاده می‌شدند.

بعد از ورود آزمودنیها به اتاق آزمایش، مشخصات لازم آزمودنی‌ها از قبیل پایه‌تحصیلی، سن، و جنس ثبت و آزمایش بدین صورت شروع می‌گردید:

1 ـ ابتدا با كودك رابطه صمیمانه برقرار گردید.

2ـ به كودك گفته شد: «می‌خواهم متنی را به شما بدهم، شما آنرا به دقت بخوان، سعی كن این كار را هر چه سریعتر و بدون توقف انجام‌دهی، مطالبی را كه می‌خوانی یادبگیر. چون بعد از اینكه متن را خواندی از شما راجع به مطالب متن چند تاسوال می‌پرسم». به كودك اطمینان داده شد كه این آزمایش، امتحان درسی نبوده و نمره آن واردكارنامه درسی نخواهد شد. به او گفته شد: «هر موقع كه گفتم، شروع كن ومتن رااز اول تا آخربخوان .

3- یك نسخه از آزمون را به كودك داده و بعد از كسب اعلام آمادگی وی به او گفته شد«شروع كن» و بدون جلب توجه وی زمان‌سنج را به كار انداخته، وقتی متن را تمام كرد زمان‌سنج را متوقف كرده و مدت زمان سپری شده برای قرائت كل متن در پاسخنامه یادداشت گردید.

4ـ در حین اینكه كودك متن را می‌خواند به نسخه دیگر تست نگاه كنید. هر جا كه آزمودنی خطا داشت در پاسخنامه یادداشت كنید.

5ـ هنگامیكه كودك قرائت متن را تمام كرد به او بگوئید: «حالا از مطالبی كه خواندی چند سوال می‌پرسم». سوالهای مربوط به تست را به طور شمرده قرائت كرده و پاسخهای آزمودنی را در پاسخنامه یادداشت كنید.

6ـاز كودك بخاطر اینكه در آزمایش شركت كرد، صمیمانه تشكر كنید..

لازم به ذكر است آزمون اختلال خواندن سه بار بر روی گروههای آزمایشی و گواه نوع L  /P تحت عنوان پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پی گیری اجرا ‌گردید.

 

شیوه نمره‌گذاری:

در قسمت خطاهای خواندن، به ازای هر نوع خطا یك نمره به آزمودنی تعلق می گرفت و مجموع نمرات وی در خطاها به عنوان خطای كل او درآزمون لحاظ می  ‌شد. در بخش درک مطلب به ازای هر پاسخ صحیح به سوالهای این بخش یك نمره برای آزمودنی منظور می‌گردید. در نتیجه دامنه نمرات در درك مطلب 0 تا 6 بود. آخرین داده مربوط است به زمان سپری شده برای قرائت متن توسط آزمودنی بر حسب ثانیه محاسبه شد.

بدیهی است نمرات بدست‌آمده، نمرات خام بوده و باید به نمرات استاندارد Z تبدیل شود. لذا نمره Z برای  نمره‌های خام بدست آمده از سه بخش آزمون خواندن با استفاده از فرمول زیر  محاسبه گردید.

          = نمره Z

                                                                                        

سپس نمره های معیار Z سه بخش جمع جبری و بر 3 تقسیم گردید تا نمره معیار Z كل بدست آید.

نمره معیار Z (ZT) به مقیاس sten  تبدیل گردید بدین صورت كه نمره Z كل ضربدر 2 و به اضافه 5 شد تا نمره كل توانه خواندن بر حسب مقیاس sten بدست آمد.

 

 

 

 

 

 

جدول 2: میانگین و انحراف معیار نمرات خام سه مولفه خواندن و توانه كلی خواندن(بر حسب مقیاس Sten ) به تفكیك پایه درسی و جنسیت

پایه درسی S و M كل خطاها درك مطلب مدت خواندن

(به ثانیه)

توانه خواندن
سوم

پسران

M

S

57/1

86/1

10/5

02/1

110

43/26

96/4

33/1

سوم

دختران

M

S

02/1

60/1

07/5

97/0

6/103

16/25

08/5

35/1

چهارم

پسران

M

S

44/2

23/2

38/4

11/1

161

82/55

12/5

60/1

چهارم

دختران

M

S

30/2

67/2

39/4

32/1

9/131

02/36

00/5

42/1

پنجم

پسران

M

S

62/2

49/2

53/4

26/1

22/165

23/44

03/5

42/7

پنجم

دختران

M

S

4/1

67/1

24/4

31/1

6/150

69/47

97/4

28/1

 

نمره بدست آمده با استفاده از جدول شماره 3 آزمون اختلال خواندن تفسیر گردید. یعنی کودکان مشکوک به نارسا خوانی که نمرات کل توانه خواندن آنها درچارک اول قرارگرفت.به عنوان کودکان نارساخوان تشخیص داده شدند.

شایان ذكر است از آنجائیكه، كسب نمره بیشتر در بعد خطای كل و مدت خواندن از سوی دانش‌آموز دارای ارزش منفی، و كسب نمره بیشتر در بعد درك مطلب دارای ارزش مثبت می‌باشد، بنابراین خطا و مدت خواندن بیشتر، به نمره معیار مثبت تبدیل گردید و بالعكس، به منظور هم ارزش‌كردن داده‌های سه مولفه خواندن و جلوگیری از تاثیر این موضوع بر نمره معیار Z كل كه حاصل جمع نمره‌های معیار سه مولفه فوق می‌باشد، قرینه علامت جبری نمره‌های معیار خطای كل و مدت خواندن مورد استفاده قرار گرفت.

 

3) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی كودكان (CSI-4) بر اساس DSM-IV :

ازآزمون فوق در پژوهش حاضر به منظور تشخیص افتراقی دانش‌آموزان نارساخوان از دانش‌آموزان مبتلا به ADHD  واختلال سلوک استفاده شده است.

پرسشنامه علائم مرضی كودك[1](CSI-4 ) یك مقیاس درجه‌بندی رفتار است كه توسط اسپیرافكین و گادو[2] به منظور غربال‌ اختلالهای رفتاری و هیجانی در كودكان سنین 5 تا 12 سال تدوین شده است    اسپیرافكین و گادو، 1994) . فرم اولیه این پرسشنامه كه با نام SLUG معروف شد در سال 1984 توسط اسپیرافكین و گادو و بر اساس طبقه‌بندی DSM-III تهیه گردید. بعدها در سال 1987 فرم CSI-3R به دنبال طبقه‌بندی DSM-III-R ساخته شد كه سوالهای آن همانند فرم‌های قبلی علاوه بر تناسب و قابل فهم بودن آن بر اساس نوع موقعیت و اطلاعاتی كه دارا بودند تاحدی متفاوت بود. (CSI-4) نسبت به فرم‌های قبلی در سال 1994 با چاپ چهارم DSM-IV با تغییرات اندكی توسط گادو و اسپیرافكین تجدیدنظر شد(توكلی زاده، 1375). CSI-4 نیز همانند فرم‌های قبلی دارای دو فرم والدو معلم است. فرم والدین دارای 97 سوال است كه به منظور غربال 18 اختلال رفتاری و هیجانی تنظیم شده و فرم معلم كه حاوی اطلاعاتی از محیط تحصیلی و كاركرد آموزشی كودك است، 77 سوال را در بر می‌گیرد و جهت غربال 13 اختلال رفتاری و هیجانی تدوین شده است. این اختلالها مشتمل است بر: نارسایی توجه همراه با بیش فعالی، اختلال لجبازی- نافرمانی (ODD)، اختلال سلوك (CD) ، اختلال اضطراب فراگیر (GAD) ، هراس اجتماعی (SP) ، اختلال اضطراب جدایی (SAD) ، اختلال وسواس فكری- عملی(OCD)، هراس خاص (special phobia) ، اختلال افسردگی اساسی (MDD) ، اختلال افسرده‌خویی (distymic) ، اسكیزوفرنی (SC) ، اختلال رشدی فراگیر (PDD) ، اختلال آسپرگر(Asperger) ، تیكهای صوتی و حركتی(lic) . (اسپیرافكین و گادو، 1994).

پرسشنامه علائم مرضی كودك دارای ویژگیهایی همچون سادگی و سهولت فهم است. سوالهای آن به گونه‌ای ساده و قابل فهم برای والدین و معلمان  تدوین و اصطلاحات ساده‌تر جایگزین واژه‌های فنی روانپزشكی شده است (توكلی‌زاده، 1375) . علاوه بر این، گروه‌بندی سوالها بر اساس ملاكهای تشخیصی DSM-IV است به طوری که انجام یك مصاحبه منظم و كلی را سهولت می بخشد و به كاهش خطادر تشخیص نوع اختلال كمك بسزایی می‌كند. این امر سبب شده که   تكمیل فرم CSI-4   توسط والدین در حدود 10 تا 15 دقیقه و توسط معلمان 5 تا 10 دقیقه به طول انجامد. البته اجرای این پرسشنامه توسط افراد كارآزموده و مجرب ظرف 3 تا 5 دقیقه نیز امكان‌پذیر است.

شیوه نمره‌گذاری:

دو شیوه نمره‌گذاری توسط مولفان برای پرسشنامه علائم مرضی كودك (CSI-4) ارائه شده است:

1ـ شیوه نمره برش غربالگری[3]: این شیوه نمره‌گذاری در اكثر پژوهشها مورد استفاده قرار گرفته و در یك مقیاس 4 امتیازی هرگز=0، بعضی اوقات=0 ، اغلب=1 ، و بیشتر اوقات =1 ، نمره‌گذاری شده است.

درپزوهش حاضربه منظورتشخیص افتراقی دانش آموزان نارساخوان ازاختلالهای سلوک وADHD ازشیوه نمره گذاری غربالگری استفاده شده است.برمبنای فرم والدومعلم برای تشخیص ADHD دانش آموزان نارساخوانی که نمرات آنها به ترتیب بالاتراز9و8قرارداشت ازنمونه تحقیق حذف شدند. همچنین براساس فرم والد ومعلم برای تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان نارسا خوانی که نمرات آنها به ترتیب بالاتراز5و3قرارداشت ازنمونه تحقیق حذف شدند.

 

2ـ شیوه نمره‌گذاری برحسب شدت نشانه‌های مرضی[4] در یك مقیاس 4 امتیازی هرگز = 0 ، بعضی اوقات =1 ، اغلب=2 ، بیشتر اوقات=3 نمره‌گذاری شده است و سپس از حاصل جمع نمرات هر سوال، نمره شدت بدست آمده است.

 

برآورد اعتبار و روایی پرسشنامه علائم مرضی كودك(CSI –4):

روایی و اعتبار این پرسشنامه توسط توكلی زاده (1375) در ایران محاسبه شده است. این پرسشنامه در دو مرحله برروی دانش‌آموزان دبستانی شهر گناباد(400 نفر با 202 نفر پسر و 128 دختر) انجام گرفت كه در آن از فرم‌های والد و معلم پرسشنامه CSI-4  به عنوان ابزار غربال‌گری استفاده گردید. ضریب اعتبار فرم‌های والدین و معلمان (پرسشنامه نارسایی توجه همراه با بیش فعالی، ADHD وآزمون اختلال سلوک ) از طریق آزمون مجدد به ترتیب 90% و 93% برآورد شد.(توكلی زاده، 1375).

به منظور بررسی روایی پرسشنامه CSI-4  در این پژوهش از روایی محتوا استفاده شده است. شواهد وابسته به محتوا به گونه كلی نشان می‌دهد كه نمونه‌سوالها، تكالیف یا پرسشهای تست تا چه معرف مجموعه كلی یا حیطه‌ای از محتوا كه قبلا تعریف و مشخص شده است، می‌باشد. روشهای ارزشیابی رابطه بین اجزای تست و مجموعه‌كلی تعریف شده، اغلب مبتنی بر داوریهای تخصصی و تجارب حرفه‌ای است(هومن، 1374) . بدین صورت كه از كارشناسانی كه در زمینه محتوای تست مورد نظر متخصص بودند، خواسته ‌شد تا در مورد مواد اصلی تست قضاوت كنند. به این ترتیب که پرسشنامه CSI-4 همراه تعریفی از حیطه مورد سنجش آن در اختیار 9 روانپزشك قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا در مورد مناسبت و ارتباط هر سوال تست با تعریفی كه برای آن حیطه در نظر گرفته شده است، داوری كنند. نتایج بررسی اظهار نظر و داوریهای متخصصان نشان داد كه هر 9 روانپزشك، همگونی و مناسبت محتوای CSI-4 با حیطه مورد سنجش آن را مورد تائید قرار داده و این پرسشنامه را در دستیابی به اهداف زیربنایی آن یعنی غربالگری اختلالهای رفتاری و هیجانی كودكان موفق ارزیابی نمودند(محمد اسماعیل، 1383).

4) جعبه آموزشی لامسه‌ای:

در پژوهش حاضر به منظور تحریك خاص نیمكره‌های مغزی چپ و راست آزمودنیهای نارساخوان نوع L و P از طریق كانال لامسه‌ای از جعبه آموزشی لامسه‌ای استفاده شده است. این جعبه آموزشی در ایران توسط آقای خاویان یكی از اساتید هنر دانشگاه الزهراء در سال 1383 ساخته شده است.

این جعبه آموزش لامسه‌ای، 43 سانتی‌متر عرض و 45 سانتی‌متر طول دارد. بلندترین و كوتاهترین بخش آن جعبه، به ترتیب 22 و 16 سانتی‌متر ارتفاع دارد. دریچه‌ای با ارتفاع 10 سانتی‌متر در عرض جعبه آموزشی وجود دارد. این دریچه در سمت آزمودنی قرار دارد. دریچه‌ای كه در سمت درمانگر قرار دارد، 13 سانتی‌متر ارتفاع دارد. نوارهایی چوبی در كف و اطراف جعبه سمت آزمودنی تعبیه شده است. این نوارها نسبتا ضخیم‌تر از لوح برنامه‌ریزی می‌باشند (ضخامت لوح معادل ضخامت حروف و سایر اشیایی است كه بر روی آن نصب شده‌اند). این نوارها در سمت درمانگر وجود ندارد. وهمین امر باعث بوجودآمدن فاصله‌ای بین كف جعبه و سطحی كه جعبه بر روی آن قرار دارد (مثلا میز) می‌شود. جعبه در این فاصله جای می گیرد.

شکل 3: جعبه آموزشی لامسه ای (بیکر2002 ،1990)

لوح برنامه‌ریزی: در این پژوهش علاوه بر جعبه آموزشی لامسه‌ای، لوح‌برنامه‌ریزی نیز تهیه شده است كه در زیر جعبه آموزشی قرار گرفته است. این لوح از جنس فوم می با شد و شیارهایی‌ بر روی آن وجود دارد. حروف و كلمات پلاستیكی مورد استفاده در این پژوهش بر روی شیارهای لوح نصب گردیده است. لازم به ذكر است در این پژوهش به منظور تحریك خاص نیمكره‌های مغزی چپ و راست كودكان نارساخوان نوع L و P سه لوح برنامه‌ریزی تهیه‌ و هر لوح از 5 ردیف حروف یا كلمات تشكیل شده است. یكی از لوح‌ها، دارای حروف الفبایی مجزا با ابعادی متفاوت است. بر روی لوح دوم کلمات عینی وبرروی لوح سوم، كلمات انتزاعی نصب شده است. حروف و كلمات پلاستیكی به گونه‌ای تهیه شده است كه به آسانی می‌توان بر روی لوح برنامه‌ریزی نصب و جدا كرد.

در هنگام شروع آموزش، آزمایشگر لوح را طوری تنظیم می‌كند كه فقط ردیف اول حروف یا كلمات در دسترس باشد بدون آنكه در معرض دید كودك باشد. هنگامی كه آزمودنی، حروف یا كلمات ردیف اول را لمس كرد. لوح را به منظور در دسترس قرار دادن حروف یا كلمات ردیف دوم، بیرون می‌كشیم و به همین ترتیب تا آخر ادامه می‌دهیم. ممكن است قبل از آنكه لوح را تا آخرین ردیف بیرون بكشیم كودك از بالای جعبه به آن نگاه كند. برای جلوگیری از این امر، كار عاقلانه این است كه در كف جعبه در سمت درمانگر، برآمدگی ایجاد كنیم. كودك باید بتواند به راحتی در مقابل جعبه آموزشی بنشیند. به همین دلیل نیز ارتفاع صندلی باید طوری تنظیم شود كه آرنج دستی كه به داخل جعبه می‌رود، بر كف آن قرارگیرد.

هدف استفاده از این جعبه آموزشی لامسه‌ای این است كه از طریق كانال‌لامسه‌ای به تحریك نیمكره‌های مغزی چپ و راست كودكان نارساخوان نوع P و L بپردازیم. با استفاده از این جعبه آموزشی، حروف یا كلمات توسط كودكان نارساخوان لمس می‌شود بدون آنكه در معرض دید آنان قرار گیرد. كودكان باید پس از لمس حروف یا كلمات آن را با صدای بلند بخوانند.

5) برنامه‌نرم‌افزاری HEMSTIM :

برنامه‌نرم‌افزاری HEMSTIM در پژوهش حاضربه منظور تحریك خاص نیمكره‌های مغزی چپ و راست آزمودنیهای نارساخوان نوع L و P از طریق كانال دیداری بكاررفته و چهارچوب برنامه‌نظری آن بر اساس مدل تعادل خواندن بیكر شكل گرفته است. این برنامه‌ برای درمان كودكان نارساخوان نوع L / P در تحقیقات گوناگون بكار رفته است. استفاده از این برنامه، آزمایشگر را قادر می‌سازد كه از طریق كانال دیداری به تحریك خاص نیمكره‌ها بپردازد. از طریق این برنامه، حروف یا كلمات در نیمه دیداری چپ یا راست دانش‌آموزان نارساخوان ارائه می‌گردد و آنها باید باصدای بلند آن را بخوانند. لازم به ذكر است كه به منظور تحریك نیمكره‌مغزی راست و چپ آزمودنیهای نارساخوان نوع L / P به ترتیب از كلمات عینی و انتزاعی استفاده شده است. در طی هر جلسه آموزشی 20 كلمه ارائه می‌شود. فهرست كلمات مطابق فرهنگ جامعه ایرانی تهیه شده است و كلمات بكاررفته حداكثر دارای 5 حرف می‌باشد. و زمان ارائه كلمات نباید تحت هیچ شرایطی از MS300 بالاتر رود. كلمات عینی و انتزاعی تهیه شده در جداول مربوط به برنامه HEMSTIM تایپ شده است. لازم به ذكر است در این پژوهش 10 جدول از فهرست كلمات عینی و انتزاعی(هر فهرست شامل 20 كلمه و حروف الفبا) به منظور تحریك ویژه نیمكره‌های مغزی چپ و راست دانش‌آموزان نارساخوان نوع L / P تهیه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4: کلمات عینی و انتزاعی برای دانش آموزان نارساخوان (نوع P/L)

حرف دوم (نوعP) حرف اول (نوع L) کشف حرف جایگاه حرف در کلمه کلمات انتزاعی (نوع P) کلمات عینی (نوع L) ردیف
ر ک ن ف رنگ کفش 1
ط ک ب د طول کمد 2
ذ ک ن ک ذهن کیف 3
غ س م ب غم سبز 4
ث ک ب ا ثروت کتاب 5
م ض گ ض مرگ ضبط 6
ز ک ر ا زمان کباب 7
م م م ا مهر ماه 8
غ ع ز ی غریبه عینک 9
ث ک ق ت ثروت کتاب 10
س ل ا س سلام لباس 11
ا د و ف ادب دفتر 12
غ س غ ب غم سبز 13
م م ک م مکان مانتو 14
ز س ا ی زیبا سیاه 15
ش ف س ش شعر فرش 16
ف ب ر ا فشار بهار 17
ف م ف ی فکر میز 18
ف ف ی ل فقر فیلم 19
ن م ا د نیاز مداد 20

 

6) فرم تاریخچه‌ی موردی[5] (مصاحبه با مادر): این پرسشنامه به منظور اطلاع از تاریخچه‌ فردی و خانوادگی دانش‌آموزان نارساخوان( از جمله فقدان آسیب شنیداری و دیداری و…) به كار رفته است.

 

[1] – child symptom Inventory

[2] – Sprafkin & Gadow

[3] – The screening Cut of  Score Method

[4] – The symptom severity score method

[5] – case History Form

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *