آزمونهای مكعبهای كُهْسْ:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان رشته های مدیریت صنعتی و بازگانی دانشگاه آزاد ابهر


دانلود پایان نامه

ضمیمه 2

آزمونهای مكعبهای كُهْسْ

1- تاریخچه

آزمون مكعبها كه درسال 1920 توسط كهس عرضه شده، راه حلی است برای كاهش نارساییهای آزمونهای كلامی، وقتی كه به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند. بنا به اظهار خود مؤلف این آزمون كه از نوع آزمونهای عملی است، به منظور احتراز از دخالت عامل زبان در اندازه گیری هوش ساخته شده است.

آزمون مكعبها از ابتدا دارای 16 تصویر بوده، حالا نیز به همین صورت باقی است. طول هرضلع مكعب 5/2 سانتی متروچهار سطح جانبی آن به رنگهای قرمز، سفید، زرد وآبی است. ازدو سطح دیگر، كه هركدام ازقطر به دوبخش تقسیم شده، یكی به رنگهای آبی وزرد ودیگری به رنگهای قرمز وسفید است. مكعبها برای كودكان وحتی بزرگسالان جالب بوده می توانند توجه آنان راجلب كنند. كهس در نخستین آزمایشهای خود ملاحظه كرده بود كه واكنشهای تمام آزمودنیها در برابر مكعبهای رنگی این است كه آنها را دورهم بچینند وتصاویری به كمك آنها بسازند. بنابراین توسط خود آنان انگیزش برای انجام این آزمون تأمین شده است، برای آنكه واكنش آزمودنیها كه درواقع بازی با آنهاست، به یك آزمون روانی تبدیل شود، كافی است آزماینده دخالت كند وتمایل آزمودنی را در مسیر خاصی سوق دهد. این كار به كمك سری تصاویری كه آزمودنی با مكعبها آنها را درست می كند تحقق می یابد. هریك از تصاویر مسئله جداگانه ای را برای آزمودنی فراهم می آورد.

سری تصاویر بتدریج پیچیده می شود. درجه بندی آنها دراثر تركیب عوامل زیر انجام گرفته است:

– استفاده از سطوح یكرنگ،

– استفاده از سطوح دورنگ،

– استفاده از تمام سطوح دورنگ،

– ارائه تصاویر از زاویه،

– حذف خطی كه چهارچوب را مشخص می كند،

– ازدیاد عدم تقارن،

تخفیف تعداد رنگهای مختلف دریك تصویر.

2- ساخت

همانطور كه قبلا” اشاره شد، این آزمون از 16 مكعب رنگی 17 تصویر(از 1 تا 17) ویك برگ پاسخنامه تشكیل شده است. ترتیب ارائه تصاویر طبق درجه بندی ای كه درسال 1933 به عمل آمده انجام می گیرد. مكعبها ودفترچه تصاویر در داخل یك جعبه قرار دارند.

هر تصویر بر روی كارت سفید رنگی چاپ شده است. روی هركارت شماره اصلی تصویر وزمان اجرای آن نوشته شده است. تصاویر به ترتیب اجرا چیده شده، مجموعه آنها دفترچه ای را به وجود آورده است. جهت عرضه كردن تصاویر به گونه ای است كه آزمودنی بتواند شماره اصلی آن رابخواند. دربعضی چاپها زمان اجرای تصویر نسبت به شماره اصلی آن به صورت معكوس نوشته شده است. این امر موجب می شود كه آزماینده براحتی بتواند زمان لازم را بخواند.

برگ نمره گذاری تعداد امتیازاتی كه باید برحسب زمان صرف شده، به آزمودنی داده شود، نشان می دهد. محاسبه امتیازات خیلی ساده انجام می گیرد.(به برگ نمره گذاری مراجعه شود)

3 – روش اجرا

برای اجرای آزمون آزمایشگر آزمودنی را دركنار میز وروی یك صندلی می نشاند وخود نیز روبروی او می نشیند. ارتفاع میز از سطح زمین وفاصله سطح آن از چشم آزمودنی طوری باید باشد كه آزمودنی بتواند به راحتی تصاویر را ببیند و مكعبها را دستكاری كند.

آزمایشگر ابتدا به مدت دوسه دقیقه باآزمودنی صحبت می كند. نام، نام خانوادگی، سن، كلاس تحصیلی، شغل پدر، شغل مادر، تعداد خواهران، تعداد برادران وسؤالات دیگری می پرسد تا در این فاصله آزمودنی با آزماینده انس بگیرد، از آزمون یا از اجراكننده آن بیمناك، وحشت زده یا ناراحت نباشد. آزماینده ضمن مصاحبه با آزمودنی اطلاعات لازم را روی برگ نمره گذاری می نویسد.

آنگاه آزماینده جعبه مكعبها را باز می كند، همه آنها راروی میز ودر دسترس آزمودنی می ریزد. البته آزمودنی نباید قبل از شروع رسمی آزمایش تصاویر دفترچه راببیند ودر جریان آزمایش نیز فقط باید یك تصویر در جلوی چشم داشته باشد.

اجرای آزمون، باتوجه به موقعیت آزمودنی، به طرق زیر انجام می پذیرد:

1- اجرای آزمون برای افرادی كه زبان كلامی را می فهمند،

2- اجرای آزمون برای افرادی كه رنگها را نمی شناسند،

3- اجرای آزمون برای افرادی كه زبان كلامی را نمی فهمند.

آنچه در زیر می آید، آزمودنیها را در بر می گیرد كه زبان كلامی را می فهمند.

الف) شناساندن مكعبها- آزماینده می گوید: تمام این مكعبها مثل همند. آنگاه یكی از آنها را برمی دارد ودرحالی كه با انگشت به یكی از سطوح جانبی آن اشاره می كند، از آزمودنی می پرسد: این طرف چه رنگی است؟ پس از شنیدن پاسخ صحیح یا غلط به ترتیب هریك از سه سطح جانبی دیگر را نشان می دهد ورنگ آن را می پرسد.

حال نوبت به دوسطح دیگر مكعب كه از دورنگ تشكیل شده است، می رسد. آزماینده با انگشت خود به هریك از دو سطح اشاره می كند وبه آزمودنی می گوید: شما دراینجا دوتا رنگ می بینید، آبی(انگشت آزماینده روی رنگ آبی) وزرد (انگشت آزمانده روی رنگ زرد) ودر این طرف دورنگ دیگر می بینید: سفید و قرمز. آنگاه مكعبی را كه دردست دارد با مكعبهای دیگر مخلوط می كند و می گوید: تكرار می كنم، تمام این مكعبها مثل همند.

ب) آزمایش تمرینی(زمان آزاد). آزماینده چهار مكعب به آزمودنی می دهد واز او می خواهد كه با آنها یك مربع(یك چهارگوش) كاملا” قرمز درست كند. اگر موفق نشد آزماینده به اوكمك می كند، آنچه راكه برای انجام این كار لازم است شرح می دهد ومنتظر می ماند تا مربع ساخته شود. آنگاه با گفتن كلمه«خوب»، چهار مكعب مورداستفاده را پهلوی مكعبهای دیگر می گذارد. حال دفترچه تصاویر را درجلو آزمودنی درمقابل دست چپ او قرار می دهد وتصویر 1 را باز می كند.

ج) آزمایش واقعی: تصویر 1- آزماینده می گوید: حال از شما می خواهم كه با مكعبها تصویری مثل این(اشاره به تصویر شماره 1) درست كنید. می بینید كه این یكی باید قرمز واین یكی آبی باشد(با انگشت نشان می دهد). با گفتن جمله« شروع كنید»، آزمودنی را به كار وامی دارد وهمزمان بات او كرونومتر را نیز به كار می اندازد. اگر آزمودنی موفق شد به تصویر شماره 2 می پردازد، اما اگرنتوانست در حداكثر زمان لازم، یعنی 5/1 دقیقه، تصویر را بسازد به او اجازه می دهد تا از زمان مجاز تجاوز كند، ودرصورت لزوم او را درساختن تصویر یاری می دهد. دراین حالت مسلما” هیچ امتیازی به آزمودنی داده نمی شود.

تصویر2- درمورد تصویر 2 همان دستورهای تصویر 1 را به كار می برند. یعنی آزماینده اسم رنگها را می گوید، با انگشت نشان می دهد ودر صورت عدم موفقیت به آزمودنی در ساختن تصویر كمك می كند.

تصویر 3 تا 17- آزماینده نه اسم رنگها را می گوید ونه كوچكترین كمكی به اومی رساند. درمورد هریك از تصاویر می گوید: حال تصویری مثل این درست كنید. وقتی تمام كردید به من نشان دهید. تصویر شماره 3 راباز می كند ودرحالی كه می گوید شروع كنید، كرونومتر را به كار می اندازد.

انجام دستورهای فوق درمورد افرادی كه خوب انس گرفته اند، اجباری نخواهد بود بلكه باید دقت شود تا سه عمل زیر به طور همزمان انجام گیرد: برگرداندن صفحات دفترچه تصاویر، گفتن جمله«شروع كنید» وبه راه انداختن كرونومتر.

حداكثر زمان لازم برای ساختن هرتصویر، هم در روی خود تصویر وهم در روی برگ نمره گذاری نوشته شده است:

– اگر آزمودنی توانست قبل از انقضای زمان مجاز تصویر را بسازد، آزماینده كرونومتر را از حركت بازمی دارد، زمان صرف شده رابه طور دقیق روی برگ نمره گذاری ودر مقابل تصویر یادداشت می كند، مكعبهای استفاده شده را با مكعبهای دیگر مخلوط می كند، كرونومتر را روی صفر برمی گرداند وآنگاه به تصویربعدی می پردازد.

– اگرآزمودنی نتوانست درفاصله زمان مجاز تصویر را بسازد، آزماینده آزمایش را متوقف می كند، مكعبهای استفاده شده را دربین مكعبهای دیگر می گذارد، كرونومتر را روی صفر برمی گرداند وآنگاه می گوید: حالا این یكی رادرست كنید.(صفحه رابرمی گرداند وتصویربعدی رانشان می دهد).

– اگر آزمودنی قبل از پایان زمان مجاز ازكوشش بازایستد، به خیال این كه تصویر راساخته است، حال آنكه تصویرساخته شده درست نیست، آزماینده می گوید: این كاملا” صحیح نیست! مدل راخوب نگاه كنید، سعی كنید عینا” مثل آن بسازید.

– اگر آزمودنی قبل از پایان زمان مجاز ازتلاش دست بردارد، درحالی كه تصویر را درست ساخته است اما جرأت نمی كند كه بگوید تمام كرده است، آزماینده می پرسد: تمام شد؟

– اگر آزمودنی بپرسد كه برای ساختن این تصویر چندتا مكعب لازم است، آزماینده جواب می دهد: آنقدر كه باید! باید تصویر را مثل مدل درست كنید.

– اگر آزمودنی قبل ازپایان زمان مجاز منصرف شود، آزماینده باید تلاش كند تااو را به كمك جملات تشویق آمیز به كاروادارد. اما نباید كوچكترین كمكی به اوبرساند.

– اگربه نظر برسد كه آزمودنی فقط به رنگهایی كه روبه بالاست توجه دارد ورنگهای دیگر را فراموش كرده است بایدگفت: شما باید به رنگهایی كه این تصویر را می سازند توجه كنید(اشاره به رنگهای لازم).

– درجریان آزمایش اگر آزمودنی خواست جای دفترچه راعوض كند به او اجازه داده می شود كه دفترچه رادرهر كجا كه می خواهد بگذارد. اما اگر دفترچه را درجهت نامناسب قرار داد یا طوری گذاشت كه مانع دستكاری مكعبها شد حتما” باید جای آن را اصلاح كرد.

روشی كه شرح داده شده باید درهمه 17 تصویر وبه طور یكسان انجام گیرد، آزمایش هم بعداز سه شكست متوالی متوقف شود.

4- نمره گذاری

درنمره گذاری پاسخها آزمایش تمرینی به حساب نمی آید. تنها به تصاویر 1 تا 17 نمره داده می شود. ساختن هر تصویر باید درزمان لازم انجام گیرد. هرتصویری كه درپایان زمان لازم به طور كاملا” صحیح ساخته نشود نمره ای كسب نمی كند.

وقتی آزمودنی موفق می شود، یعنی می تواند به كمك مكعبها مدل ارائه شده را به طور كامل بسازد، نمره ای كه به اوتعلق می گیرد برحسب زمان صرف شده فرق می كند. تعداد امتیازات وزمان لازم برای ساختن تصاویر نیز متفاوت است. شیوه نمره گذاری و زمان لازم برای نمرات مختلف، روی برگ نمره گذاری قید شده است.

درجریان اجرای آزمون آزماینده در«ستون دوم ازسمت راست» برگ نمره گذاری، روبروی شماره هرتصویر زمان صرف شده برای ساختن آن را یادداشت می كند. برای پیدا كردن نمره ای كه باید به یك تصویر بدهد، درمقابل شماره هرتصویر، درستونهای«زمان لازم» و «زمان ماگزیموم»، زمانی را كه بلافاصله بلاتر از زمان صرف شده توسط آزمودنی یا مساوی با آن است پیدا می كند. عددی كه درست درسمت چپ این زمان نوشته شده تعداد امتیازاتی خواهدبود كه باید به آزمودنی داده شود. برای روشنتر شدن مطلب چند مثال ذكر می كنیم:

مثال اول: فرض كنیم آزمودنی تصویر 1 را در 30 ثانیه درست كرده است. تعداد امتیازات او 2 خواهد بود، زیرا مدت زمانی كه بلافاصله بعداز 3 ثانیه قرار گرفته 5/1 دقیقه است وتعداد امتیازاتی كه دربرابر 5/1 دقیقه داده می شود ودر سمت چپ آن نوشته شده برابر 2 است.

مثال دوم: آزمایش شونده ای تصویر 7 را در 50 ثانیه درست كرده است. نمره او برابر 6 خواهد بود.

مثال سوم: آزمایش شونده ای تصویر 13 را در 2 دقیقه درست كرده است. نمره او برابر 9 خواهد بود.

آزماینده برای هرتصویر تعداد نمراتی راكه باید به آن بدهد درستون آخر برگ نمره گذاری می نویسد. جمع امتیازات 17 تصویر نمره كل آزمودنی خواهد بود.

5-رجه بندی نتایج زیرازاجرای آزمون برروی213آزمودنی5تا15سال بدست آمده.

سن عقلی 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال
  0 تا

4

5 تا 12 13 تا 19 20 تا 31 32 تا 43 44 تا 54 55 تا 65 66 تا 73 74 تا 81 82 تا 88 89 تا 133

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *