آزمونهای مکعبهای کُهْسْ:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

دانلود پایان نامه

ضمیمه ۲

آزمونهای مکعبهای کُهْسْ

۱- تاریخچه

آزمون مکعبها که درسال ۱۹۲۰ توسط کهس عرضه شده، راه حلی است برای کاهش نارساییهای آزمونهای کلامی، وقتی که به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند. بنا به اظهار خود مؤلف این آزمون که از نوع آزمونهای عملی است، به منظور احتراز از دخالت عامل زبان در اندازه گیری هوش ساخته شده است.

آزمون مکعبها از ابتدا دارای ۱۶ تصویر بوده، حالا نیز به همین صورت باقی است. طول هرضلع مکعب ۵/۲ سانتی متروچهار سطح جانبی آن به رنگهای قرمز، سفید، زرد وآبی است. ازدو سطح دیگر، که هرکدام ازقطر به دوبخش تقسیم شده، یکی به رنگهای آبی وزرد ودیگری به رنگهای قرمز وسفید است. مکعبها برای کودکان وحتی بزرگسالان جالب بوده می توانند توجه آنان راجلب کنند. کهس در نخستین آزمایشهای خود ملاحظه کرده بود که واکنشهای تمام آزمودنیها در برابر مکعبهای رنگی این است که آنها را دورهم بچینند وتصاویری به کمک آنها بسازند. بنابراین توسط خود آنان انگیزش برای انجام این آزمون تأمین شده است، برای آنکه واکنش آزمودنیها که درواقع بازی با آنهاست، به یک آزمون روانی تبدیل شود، کافی است آزماینده دخالت کند وتمایل آزمودنی را در مسیر خاصی سوق دهد. این کار به کمک سری تصاویری که آزمودنی با مکعبها آنها را درست می کند تحقق می یابد. هریک از تصاویر مسئله جداگانه ای را برای آزمودنی فراهم می آورد.

سری تصاویر بتدریج پیچیده می شود. درجه بندی آنها دراثر ترکیب عوامل زیر انجام گرفته است:

– استفاده از سطوح یکرنگ،

– استفاده از سطوح دورنگ،

– استفاده از تمام سطوح دورنگ،

– ارائه تصاویر از زاویه،

– حذف خطی که چهارچوب را مشخص می کند،

– ازدیاد عدم تقارن،

تخفیف تعداد رنگهای مختلف دریک تصویر.

۲- ساخت

همانطور که قبلا” اشاره شد، این آزمون از ۱۶ مکعب رنگی ۱۷ تصویر(از ۱ تا ۱۷) ویک برگ پاسخنامه تشکیل شده است. ترتیب ارائه تصاویر طبق درجه بندی ای که درسال ۱۹۳۳ به عمل آمده انجام می گیرد. مکعبها ودفترچه تصاویر در داخل یک جعبه قرار دارند.

هر تصویر بر روی کارت سفید رنگی چاپ شده است. روی هرکارت شماره اصلی تصویر وزمان اجرای آن نوشته شده است. تصاویر به ترتیب اجرا چیده شده، مجموعه آنها دفترچه ای را به وجود آورده است. جهت عرضه کردن تصاویر به گونه ای است که آزمودنی بتواند شماره اصلی آن رابخواند. دربعضی چاپها زمان اجرای تصویر نسبت به شماره اصلی آن به صورت معکوس نوشته شده است. این امر موجب می شود که آزماینده براحتی بتواند زمان لازم را بخواند.

برگ نمره گذاری تعداد امتیازاتی که باید برحسب زمان صرف شده، به آزمودنی داده شود، نشان می دهد. محاسبه امتیازات خیلی ساده انجام می گیرد.(به برگ نمره گذاری مراجعه شود)

۳ – روش اجرا

برای اجرای آزمون آزمایشگر آزمودنی را درکنار میز وروی یک صندلی می نشاند وخود نیز روبروی او می نشیند. ارتفاع میز از سطح زمین وفاصله سطح آن از چشم آزمودنی طوری باید باشد که آزمودنی بتواند به راحتی تصاویر را ببیند و مکعبها را دستکاری کند.

آزمایشگر ابتدا به مدت دوسه دقیقه باآزمودنی صحبت می کند. نام، نام خانوادگی، سن، کلاس تحصیلی، شغل پدر، شغل مادر، تعداد خواهران، تعداد برادران وسؤالات دیگری می پرسد تا در این فاصله آزمودنی با آزماینده انس بگیرد، از آزمون یا از اجراکننده آن بیمناک، وحشت زده یا ناراحت نباشد. آزماینده ضمن مصاحبه با آزمودنی اطلاعات لازم را روی برگ نمره گذاری می نویسد.

آنگاه آزماینده جعبه مکعبها را باز می کند، همه آنها راروی میز ودر دسترس آزمودنی می ریزد. البته آزمودنی نباید قبل از شروع رسمی آزمایش تصاویر دفترچه راببیند ودر جریان آزمایش نیز فقط باید یک تصویر در جلوی چشم داشته باشد.

اجرای آزمون، باتوجه به موقعیت آزمودنی، به طرق زیر انجام می پذیرد:

۱- اجرای آزمون برای افرادی که زبان کلامی را می فهمند،

۲- اجرای آزمون برای افرادی که رنگها را نمی شناسند،

۳- اجرای آزمون برای افرادی که زبان کلامی را نمی فهمند.

آنچه در زیر می آید، آزمودنیها را در بر می گیرد که زبان کلامی را می فهمند.

الف) شناساندن مکعبها- آزماینده می گوید: تمام این مکعبها مثل همند. آنگاه یکی از آنها را برمی دارد ودرحالی که با انگشت به یکی از سطوح جانبی آن اشاره می کند، از آزمودنی می پرسد: این طرف چه رنگی است؟ پس از شنیدن پاسخ صحیح یا غلط به ترتیب هریک از سه سطح جانبی دیگر را نشان می دهد ورنگ آن را می پرسد.

حال نوبت به دوسطح دیگر مکعب که از دورنگ تشکیل شده است، می رسد. آزماینده با انگشت خود به هریک از دو سطح اشاره می کند وبه آزمودنی می گوید: شما دراینجا دوتا رنگ می بینید، آبی(انگشت آزماینده روی رنگ آبی) وزرد (انگشت آزمانده روی رنگ زرد) ودر این طرف دورنگ دیگر می بینید: سفید و قرمز. آنگاه مکعبی را که دردست دارد با مکعبهای دیگر مخلوط می کند و می گوید: تکرار می کنم، تمام این مکعبها مثل همند.

ب) آزمایش تمرینی(زمان آزاد). آزماینده چهار مکعب به آزمودنی می دهد واز او می خواهد که با آنها یک مربع(یک چهارگوش) کاملا” قرمز درست کند. اگر موفق نشد آزماینده به اوکمک می کند، آنچه راکه برای انجام این کار لازم است شرح می دهد ومنتظر می ماند تا مربع ساخته شود. آنگاه با گفتن کلمه«خوب»، چهار مکعب مورداستفاده را پهلوی مکعبهای دیگر می گذارد. حال دفترچه تصاویر را درجلو آزمودنی درمقابل دست چپ او قرار می دهد وتصویر ۱ را باز می کند.

ج) آزمایش واقعی: تصویر ۱- آزماینده می گوید: حال از شما می خواهم که با مکعبها تصویری مثل این(اشاره به تصویر شماره ۱) درست کنید. می بینید که این یکی باید قرمز واین یکی آبی باشد(با انگشت نشان می دهد). با گفتن جمله« شروع کنید»، آزمودنی را به کار وامی دارد وهمزمان بات او کرونومتر را نیز به کار می اندازد. اگر آزمودنی موفق شد به تصویر شماره ۲ می پردازد، اما اگرنتوانست در حداکثر زمان لازم، یعنی ۵/۱ دقیقه، تصویر را بسازد به او اجازه می دهد تا از زمان مجاز تجاوز کند، ودرصورت لزوم او را درساختن تصویر یاری می دهد. دراین حالت مسلما” هیچ امتیازی به آزمودنی داده نمی شود.

تصویر۲- درمورد تصویر ۲ همان دستورهای تصویر ۱ را به کار می برند. یعنی آزماینده اسم رنگها را می گوید، با انگشت نشان می دهد ودر صورت عدم موفقیت به آزمودنی در ساختن تصویر کمک می کند.

تصویر ۳ تا ۱۷- آزماینده نه اسم رنگها را می گوید ونه کوچکترین کمکی به اومی رساند. درمورد هریک از تصاویر می گوید: حال تصویری مثل این درست کنید. وقتی تمام کردید به من نشان دهید. تصویر شماره ۳ راباز می کند ودرحالی که می گوید شروع کنید، کرونومتر را به کار می اندازد.

انجام دستورهای فوق درمورد افرادی که خوب انس گرفته اند، اجباری نخواهد بود بلکه باید دقت شود تا سه عمل زیر به طور همزمان انجام گیرد: برگرداندن صفحات دفترچه تصاویر، گفتن جمله«شروع کنید» وبه راه انداختن کرونومتر.

حداکثر زمان لازم برای ساختن هرتصویر، هم در روی خود تصویر وهم در روی برگ نمره گذاری نوشته شده است:

– اگر آزمودنی توانست قبل از انقضای زمان مجاز تصویر را بسازد، آزماینده کرونومتر را از حرکت بازمی دارد، زمان صرف شده رابه طور دقیق روی برگ نمره گذاری ودر مقابل تصویر یادداشت می کند، مکعبهای استفاده شده را با مکعبهای دیگر مخلوط می کند، کرونومتر را روی صفر برمی گرداند وآنگاه به تصویربعدی می پردازد.

– اگرآزمودنی نتوانست درفاصله زمان مجاز تصویر را بسازد، آزماینده آزمایش را متوقف می کند، مکعبهای استفاده شده را دربین مکعبهای دیگر می گذارد، کرونومتر را روی صفر برمی گرداند وآنگاه می گوید: حالا این یکی رادرست کنید.(صفحه رابرمی گرداند وتصویربعدی رانشان می دهد).

– اگر آزمودنی قبل از پایان زمان مجاز ازکوشش بازایستد، به خیال این که تصویر راساخته است، حال آنکه تصویرساخته شده درست نیست، آزماینده می گوید: این کاملا” صحیح نیست! مدل راخوب نگاه کنید، سعی کنید عینا” مثل آن بسازید.

– اگر آزمودنی قبل از پایان زمان مجاز ازتلاش دست بردارد، درحالی که تصویر را درست ساخته است اما جرأت نمی کند که بگوید تمام کرده است، آزماینده می پرسد: تمام شد؟

– اگر آزمودنی بپرسد که برای ساختن این تصویر چندتا مکعب لازم است، آزماینده جواب می دهد: آنقدر که باید! باید تصویر را مثل مدل درست کنید.

– اگر آزمودنی قبل ازپایان زمان مجاز منصرف شود، آزماینده باید تلاش کند تااو را به کمک جملات تشویق آمیز به کاروادارد. اما نباید کوچکترین کمکی به اوبرساند.

– اگربه نظر برسد که آزمودنی فقط به رنگهایی که روبه بالاست توجه دارد ورنگهای دیگر را فراموش کرده است بایدگفت: شما باید به رنگهایی که این تصویر را می سازند توجه کنید(اشاره به رنگهای لازم).

– درجریان آزمایش اگر آزمودنی خواست جای دفترچه راعوض کند به او اجازه داده می شود که دفترچه رادرهر کجا که می خواهد بگذارد. اما اگر دفترچه را درجهت نامناسب قرار داد یا طوری گذاشت که مانع دستکاری مکعبها شد حتما” باید جای آن را اصلاح کرد.

روشی که شرح داده شده باید درهمه ۱۷ تصویر وبه طور یکسان انجام گیرد، آزمایش هم بعداز سه شکست متوالی متوقف شود.

۴- نمره گذاری

درنمره گذاری پاسخها آزمایش تمرینی به حساب نمی آید. تنها به تصاویر ۱ تا ۱۷ نمره داده می شود. ساختن هر تصویر باید درزمان لازم انجام گیرد. هرتصویری که درپایان زمان لازم به طور کاملا” صحیح ساخته نشود نمره ای کسب نمی کند.

وقتی آزمودنی موفق می شود، یعنی می تواند به کمک مکعبها مدل ارائه شده را به طور کامل بسازد، نمره ای که به اوتعلق می گیرد برحسب زمان صرف شده فرق می کند. تعداد امتیازات وزمان لازم برای ساختن تصاویر نیز متفاوت است. شیوه نمره گذاری و زمان لازم برای نمرات مختلف، روی برگ نمره گذاری قید شده است.

درجریان اجرای آزمون آزماینده در«ستون دوم ازسمت راست» برگ نمره گذاری، روبروی شماره هرتصویر زمان صرف شده برای ساختن آن را یادداشت می کند. برای پیدا کردن نمره ای که باید به یک تصویر بدهد، درمقابل شماره هرتصویر، درستونهای«زمان لازم» و «زمان ماگزیموم»، زمانی را که بلافاصله بلاتر از زمان صرف شده توسط آزمودنی یا مساوی با آن است پیدا می کند. عددی که درست درسمت چپ این زمان نوشته شده تعداد امتیازاتی خواهدبود که باید به آزمودنی داده شود. برای روشنتر شدن مطلب چند مثال ذکر می کنیم:

مثال اول: فرض کنیم آزمودنی تصویر ۱ را در ۳۰ ثانیه درست کرده است. تعداد امتیازات او ۲ خواهد بود، زیرا مدت زمانی که بلافاصله بعداز ۳ ثانیه قرار گرفته ۵/۱ دقیقه است وتعداد امتیازاتی که دربرابر ۵/۱ دقیقه داده می شود ودر سمت چپ آن نوشته شده برابر ۲ است.

مثال دوم: آزمایش شونده ای تصویر ۷ را در ۵۰ ثانیه درست کرده است. نمره او برابر ۶ خواهد بود.

مثال سوم: آزمایش شونده ای تصویر ۱۳ را در ۲ دقیقه درست کرده است. نمره او برابر ۹ خواهد بود.

آزماینده برای هرتصویر تعداد نمراتی راکه باید به آن بدهد درستون آخر برگ نمره گذاری می نویسد. جمع امتیازات ۱۷ تصویر نمره کل آزمودنی خواهد بود.

۵-رجه بندی نتایج زیرازاجرای آزمون برروی۲۱۳آزمودنی۵تا۱۵سال بدست آمده.

سن عقلی ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال ۱۱ سال ۱۲ سال ۱۳ سال ۱۴ سال ۱۵ سال
  ۰ تا

۴

۵ تا ۱۲ ۱۳ تا ۱۹ ۲۰ تا ۳۱ ۳۲ تا ۴۳ ۴۴ تا ۵۴ ۵۵ تا ۶۵ ۶۶ تا ۷۳ ۷۴ تا ۸۱ ۸۲ تا ۸۸ ۸۹ تا ۱۳۳

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *