پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی ومدیریت سود صنعت خودرو سازی


دانشگاه آزاد اسلامی  واحدابهر

دانشکده :علوم انسانی گروه مدیریت بازرگانی- گرایش : مالی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی(راهبری شرکتی ) ومدیریت سود صنعت خودرو سازی وقطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد جلیلی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر موسی احمدی

استاد داور

جناب آقای دکتر حسین عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش،بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود صنعت خودرو سازی وقطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدفهای پژوهش ،شش فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود این شرکتها را مورد آزمون قرار می دهد .نمونه آماری پزوهش شامل 28 شرکت طی بازه زمانی1390-1386است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها ، رگرسیون خطی است، همچنین برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل از آزمون هم خطی استفاده شد..نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ، بیانگر وجود رابطه معنادار بین برخی از سازو کارهای نظام راهبری شرکتی(مالکیت نهادی ،اندازه هیات مدیره ،نسبت حضور اعضائ  غیر موظف در هیات مدیره )وعدم رابطه معنادار بین  اندازه موسسه حسابرسی (حسابرس مستقل) وحسابرس د ائم (داخلی) با مدیریت سود  می باشد.

وازگان کلیدی :راهبری شرکتی ، مدیریت سود ، مالکیت نهادی ، اندازه هیات مدیره ، نسبت حضور اعضا غیر موظف در هیات مدیره.

 

مقدمه

حاکمیت شرکتی رویه ها یا اقداماتی است که شرکتها از طریق آن اداره میشوند وبوسیله آن پاسخگوی سهامداران ،کارکنان وجامعه میباشند . رسواییهای اخیر انرون وورلدکام وشرکتهای دیگر این تصور عمومی رابوجود آورده است  که مدیریت سود به صورت فرصت طلبانه توسط مدیران شرکتها برای منافع شخصی آنها انجام می شود نه منافع سهامداران .آنچه که این تصور عمومی منفی در مورد مدیریت سود را تقویت میکند این واقعیت است که تدوین کنندگان قوانین ومقررات به تازگی قوانینی را برای مبارزه با مدیریت سود تدوین کرده اند به عنوان مثال قانون ساربینز آکسلی نتیجه تلاش مستمر کنگره ایالات متحده آمریکا برای کاهش مدیریت سود است.بنابر این به نظر می رسد ماهیت فرصت طلبانه بودن سود ,موضوع واضح وروشنی می باشد(جیروپن ومیلر ،2008)..

حاکمیت شرکتی در مفهوم کلی به ساختارها وفرایندهای تصمیم گیری ،پاسخگویی و رفتار در صدر سازمان (اعم از دولتی ،حکومتی ،خصوصی ،انتفاعی وغیر انتفاعی و…) میپردازد .هدف از اعمال حاکمیت شرکتی ،اطمینان یافتن از وجود چار چوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت ،پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد .حاکمیت شرکتی یک بحث چند حوزه ای است که در حوزه علوم مختلفی چون چقوق ،اقتصاد ،علوم سیاسی ومدیریت مورد توجه وبحث تخصصی قرار دارد.(رهبری خرازی ،مهسا:1385).

دراین تحقیق رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی( نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره،درصد مالکیت نهادی،حسابرس داخلی،اندازه هیات مدیره،واندازه موسسه حسابرسی (حسابرس مستقل) ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده ی خودروسازی وقطعات دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد

1-2بیان مساله

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی،  نظام راهبری بنگاه یا حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت ،هیات مدیره ، سهامداران وسایر گروههای ذینفع است .حاکمیت شرکتی ساختاری رافراهم میکند که از طریق آن هدفهای شرکت تنظیم ووسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین میشود .این نظام انگیزه لازم را برای تحقق اهداف شرکت را در مدیریت ایجاد کرده وزمینه نظارت بیشتری را فراهم میکند .به این ترتیب شرکتها منابع را با اثربخشی بیشتری به کار میگیرند(رهبر،1390) . نقش حاکمیت شرکتی کاهش واگرایی (تضاد) منافع بین سهامداران ومدیران است.نمونه ای از انحراف مدیریت از منافع سهامداران،مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی حسابداری است بنابراین حاکمیت شرکتی  احتمالا منجر به کاهش مدیریت سود میگردد  و موضوع رابطه میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ابتدا توسط بیزلی ودچو وهمکاران آن مطرح شد وهر دو بطور تجربی نشان دادندکه ویزگیهای خاصی از حاکمیت شرکتی از قبیل (تمرکز مالکیت ،مالکیت نهادی ،نفوذ مدیر عامل،اندازه هیات مدیره )با مدیریت سود رابطه دارد (بیزلی ودچو،1996)

امروزه دراهمیت وجایگاه راهبری شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست،چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سالهای اخیر وبحران های  مالی شرکتها اهمیت بیش از پیش یافته است.بررسی علل وآسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است که ناشی از ضعف سیستم راهبری آ نها بوده است.راهبری شرکتها که میتواند  باعث ارتقا استانداردهای تجاری شرکتها ،تشویق،تامین وتجهیز سرمایه ها وسرمایه گذاران وبهبود امور اجرایی آنها گردیده ویکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران ، هیات مدیره، مدیران وسایر ذینفعان آنهاست(حساس،یگانه:1385).

توجه رو به رشدی  به اهمییت ویژگیهای حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزمهای نظارتی به منظور کنترل اختیار مدیران شده است وهدف از اعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسب بین آزادی عمل مدیریت ،پاسخگویی ومنافع ذینفعان مختلف فراهم آورد.(خرازی .مهسا:1385)

با توجه به نقش عوامل حاکمیت شرکتی وتاثیر آن بر فعالیتهای مدیریتی یک شرکت از قبیل مدیریت سوداین سئوال مطرح می شود که آیا عوامل حاکمیت شرکتی با شیوه ی مدیریت سود در ارتباط است؟

1- 3 اهمیت وضرورت تحقیق

ازآنجا که استقرار مناسب مکانیزمهای حاکمیت شرکتی اقدامی اساسی برای استفاده از منابع  ارتقای پاسخگویی شفافیت ,رعایت انصاف وحقوق همه ذینفعان شرکتهاست بنابراین ضروت  انتخاب موضوع با اهمیت حاکمیت شرکتی را بیان می نماید ومدیریت سود برایند درجه ای از قابلیت انعطاف واعمال نظری است  که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند مدیران ممکن است از این قدرت نفوذ برای مدیریت فرصت طلبانه سودیا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند(هیلی ،1993).

بیشتر محققان دریافتند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای مالی ویا انحراف ازنتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام میشود(برگاستلر،2003)حاکمیت شرکتها رویه یا اقداماتی است که شرکتها از طریق آن اداره می شوند وبوسیله آن پاسخگوی سهامداران ،کارکنان وجامعه می باشند رسواییهای اخیرانرون وورلد کام وشرکتهای دیگر این تصور عمومی رابوجودآورده است که مدیریت سود بصورت فرصت طلبانه توسط مدیران شرکتها  برای منافع شخصی آنها انجام می شود نه منافع سهامداران .آنچه که این تصور عمومی منفی در مورد مدیریت سود را تقویت میکند این واقعیت است که تدوین کنندگان قوانین  ومقررات به تازگی قوانینی را برای مبارزه با مدیریت سود تدوین کرده اند به عنوان مثال قانون ساربینز آکسلی نتیجه تلاش مستمر کنگره ایالات متحده امریکا برای کاهش مدیریت سود است.بنابر این به نظر می رسد ماهیت فرصت طلبانه بودن  سود ،موضوع واضح وروشنی می باشد(جیروپن ومیلر ،2008).یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی ، ازدیاد جرایم و.بحران مالی در سطح جهان بود. به هرحال  میتوان دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را بیان نمود:

1)وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذینفعان شرکت (سرمایه گذارن ، اعتبار دهندگان ، اعضای هیات مدیره مدیریت وکارکنان )وهمچنین منابع گوناکون وبخشهای مختلف اقتصادی است.هدف حاکمیت شرکتی  حل مشکلات تضاد منافع ،برقراری کنترلها ،اخلاق حرفه ای وتشویق به شفافیت به نفع اشخاص ذینفع در شرکت است.همچنین حاکمیت شرکتی کارایی عملکرد شرکت را در بر داردوباز گشت مناسب سرمایه سرمایه گذاران را میسر میسازد(کلایسنس واستیجن،2002 )

2) برقراری حاکمیت شرکتی در سطح شرکتها  میتواند عامل مهمی در کسب مزیتهای رقابتی جهت جذب سرمایه باشد ,در تایید این مطلب میتوان به شواهد اشاره شده از سوی رئیس خزانه داری آمریکا در سال 2002اشاره کرد که نشان می دهد تضعیف اعتماد عمومی نسبت به شرکتهای آمریکایی با کاهش ارزش ویژه شرکتها، بالا رفتن هزینه بهره وکندی فرایند سرمایه گذاری ارتباط دارد که تمام این متغییرها تاثیر منفی بالقوه ای بر اقتصاد دارند .در واقع این تاثیر طی بحران مالی آسیا در سال 1997 نمود آشکاری داشت.در این بحران عدم ثبات مالی ،خروج ناگهانی سرمایه های خارجی وضعف رویه های حاکمیت شرکتی در سطح خرد وکلان منجر به سقوط شرکتها واقتصاددر منطقه شد(رهبری خزایی،1383)

3)حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن ، مشکلات مدیریت سود بر طرف می شود وکیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکتها بهبود یافته ورعایت حقوق سهامداران وکلیه ذینفعان مورد توجه قرار میگیرد(فرناندز،2007)

4) حاکمیت شرکتی پیش ازهرچیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف گذاری می نماید وبه این خاطر در صدد است تا منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت به عمل آورد.واقعیت ورشکستگی شرکتهای عظیم  ومعتبر در مدت زمان کوتاه از دو پدیده متوالی ناشی شده است :انعکاس اخبار غلط وارائه گزارشهای مالی غیر شفاف در بازارهای سهام کشورهای صنعتی که به بحران بی سابقه بدل گشته ودرجه اعتماد سرمایه گذاران به شرکتها را به شدت کاهش داده است (گرانت و ویسکانتی،2006).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بانک ملی

فصل اول کلیات پژوهش

-1-1 مقدمه

تحوالت و پیچیدگیهای عصر حاضر نیاز دولتها را جهت اعمال تدابیری منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندیهای جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روشهای نوین بودجه بندی عالوه بر این که ازکُندی کار دستگاههای دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می کند، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز بسیار مؤثر بوده و دولت ها از این طریق می توانند منابع ملی را به نحو عادالنه و مطلوب در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع می نمایند.

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهمی درتوسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید.

روند متداول بودجه ریزی در کشور، اطالعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر یخشی و کارایی برنامه به دست نمی دهد و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود.

از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا از منابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. از طرفی افزایش یا کاهش بودجه دستگاهها تابع تصمیمات سیاسی و اعمال نفوذ اشخاص وقدرت چانه زنی آنها بوده ومیزان پاسخگویی مدیران وسنجش میزان مسئولیت پذیری آنان کمرنگ می باشد. عالوه براین درکشور ما بودجه با مسائل اقتصاد کالن مانند رشد اقتصادی، بیکاری، اشتغال وتورم وبطورکلی رونق ورکود اقتصادی درارتباط است و ازسوی دیگر دراکثر سالها با کسری بودجه مواجه است.

با توجه به مزایای بودجه عملیاتی و نقایص و کاستی های بودجه ریزی سنتی موجود کشور، لزوم اجرای بودجه عملیاتی به عنوان یک روش نوین در بودجه ریزی سنتی به شدت احساس می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش در پی آن است که امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی را در شعب بانک ملی مورد بررسی قرار دهد.

2-1-2 بیان مسأله

اگرچه بودجه ریزی عملیاتی در محیط های تولیدی توسعه یافته اما مفهوم آن به راحتی قابل تعمیم به سازمان های خدماتی به خصوص صنعت بانکداری است .سیستم بودجه ریزی عملیاتی در موسساتی که به میزان زیادی هزینه سربار متحمل می شوند و هزینه های سربار آنها رو به افزایش است و همینطور موسساتی که محصوالت یا خدمات متنوعی ارائه می دهند بیشترین کاربرد را دارد، یک بانک نیز واجد این شرایط بوده و شبیه به یک واحد تولیدی است که مستلزم سرمایه گذاری وسیعی در تجهیزات و واحدهای ستادی می باشد و به میزان زیادی فعالیت های تکراری دارد که شبیه فعالیت های خط تولید است) برایان ،.) 1998 در گذشته به علت عدم وجود رقابت، نداشتن اطالعات دقیق در مورد بهای تمام شده و درآمد حاصل از محصوالت و مشتریان طی دوره های قبل چندان مشکل ساز نبود، مدیران برای رسیدن به بهای تمام شده کمتر، بهبود کیفیت و کارائی عملیات، تولید محصوالت جدید که سودده باشند و یا حذف محصوالت و خدماتی که زیان ده بودند، تحت فشار نبودند .قانون گذاران قیمت ها را به گونه ای تعیین می کردند که بهای تمام شده عملیات سازمان های خدماتی غیر کارا را پوشش دهند، اما در دنیای رقابتی کنونی )دو دهه اخیر( مدیران سازمان های خدماتی نیز برای بهبود کیفیت، به موقع بودن و کارائی فعالیت هائی که انجام می دهند نیاز به اطالعات دارند و باید درک درستی از بهای تمام شده و سودآوری هریک از محصوالت، خدمات و مشتریان خود داشته باشند سازمان های خدماتی خدمات متنوعی ارائه می دهند و هرخدمتی نیز ویژگیهای مخصوص به خود را دارد که به طور گوناگونی باعث مصرف منابع سازمان می شود .این گونه سازمان ها به طور مستمر خط محصول خود را از نظر اقتصادی ارزیابی می کنند، برای قیمت گذاری، کیفیت، حساسیت، تولید یا حذف هریک از محصوالت تصمیم می گیرند .بهای تمام شده و سودآوری هر محصول داده حیاتی برای چنین تصمیم گیری می باشد .مدل بودجه ریزی عملیاتی ماهیتا مناسب صنعت بانکداری می باشد زیرا در بانک محرک های بهای تمام شده به راحتی قابل شناسائی بوده و از طریق آنها می توان یک پدیده را اندازه گیری و قیمت گذاری کرد)عرب مازار یزدی ، عبدالهی مالئی ،.)1311

نظام بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از دهه 1162 در کشورهای متعددی از جمله آمریکا، کانادا، شیلی، انگلیس، کره جنوبی، مالزی، استرالیا، غنا و برزیل آغاز شد. در این دهه توجه بیشتر معطوف

 

به مرتبط ساختن مخارج به نتایج و محصوالت بود. در دهه 1970 ارزیابی برنامهها و اثربخشی آن در دستور کار قرار گرفت و از سال 1988 نظام تشویق و تنبیه برقرار شد و از سال2003 پاسخگویی مدیران تهیه و ارائه شد. از زمان اجرای بودجه ریزی عملیاتی موانع متعددی پیش روی کشورهای مجری وجود داشته است که توانسته اند بخش اعظمی از آنها را برطرف نمایند. ازجمله موانع مهم پیش روی این کشورها میتوان به عدم همکاری کارکنان، نبود ارتباط بین نتایج و اهداف خاص، فقدان شاخص های عملکردی مناسب، نیاز به اصالح سیستم حسابداری و حسابرسی، عدم وجود اختیار به مدیران و استفاده از عوامل تشویق کننده و فقدان اطالعات دقیق و قابل اعتماد اشاره کرد )سعیدی و مزیدی، .)1385

یکی از اصالحات اخیر در نظام بودجه ریزی کشورها، حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی است که بر سنجش عملکرد دولتها تأکید می کند. شواهد موجود نشان میدهد که این اصالحات در سطح محدودی اجرا می شود و این امر سئواالت فراوانی را ایجاد می کند که چرا تعداد کمی از دولتها بودجه ریزی عملیاتی را به طور کامل اجرا می کنند و چه نیازمندیهای وجود دارد که ، اجرای کامل را تضمین نماید. در ایران هم حرکت به سوی تغییر نظام بودجه ریزی کشور به سوی بودجه ریزی عملیاتی است)حضوری و دیگران، .)1381

بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی، بر این موضوع توافق نظر دارند که بودجهبندی بر مبنای عملکرد به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع جهت دستیابی به هدفها، مقاصد برنامهریزی شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخص های عملکرد، از قبیل کارآیی و اثربخشی است. با توجه به تعاریف ارائه شده، میتوان گفت که بودجه بندی بر مبنا ی عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و« ارتباط بودجه با شاخصهای عملکرد و ارزیابی» میچرخد. افزون بر این، رشد و توسعه خدمات دولتها و افزایش وظایف آنها، باعث شده است که نظامهای بودجهریزی سنتی کارایی خود را از دست بدهد و به منظور رفع نیاز دولت ها، نظام های بودجه ریزی یکی پس از دیگری بوجود آید و سیر تکاملی خود را طی کنند. بودجهریزی سنتی، افزایشی، برنامهای و نیز بودجهریزی بر مبنای صفر نمونههایی از این سیر تکاملی است و بودجهریزی عملیاتی نیز، از آخرین تالشها برای رفع نیازهای امروزی دولت ها به شمار می رود) پورزمانی و نادری، .)1311

بودجه ریزی عملیاتی با داشتن محاسنی مانند«شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، تمرکز بر حصول نتایح قابل سنجش، بهبود تصمیم در تخصیص منابع، حمایت از مدیران ومسئولیت پذیر ساختن آنها» مبنای روش بودجه ریزی در برنامه چهارم توسعه اعالم گردید)فرزیب،.)1382

تعاریف زیادی ازبودجه ریزی عملیاتی ارائه شده است ولی وجه مشترک آنها حول دو نکته،ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد وارزیابی می چرخد )پناهی، .)1384

باید توجه داشت که به منظور اجرای بودجه ریزی عملیاتی و تالش برای بهبود عملکرد، اتخاذ یک رویکرد باال به پایین توسط یک نهاد مرکزی در عمل با تنگناها و تعارضات فراوان روبروست. در واقع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می بایست امکانات خود را برای پیشبرد بودجه ای در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد و سازمانها باید این امکان را بیابند تا ضمن تقویت سیستمهای مدیریتی خود، شاخصهای عملکرد فعالیتهایشان را خود مشخص نموده و برآن اساس نیازهای مالی خودرا تخمین زده و پیش بینی نمایند. شناسایی دقیق موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی و رفع این موانع نقش مهم و اساسی در اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی و به تبع آن تحقق هدف های تعیین شده در چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه خواهد داشت) پورزمانی و نادری، .)1311

در پژوهش حاضر، تالش بر این است که با تأکید بر عواملی مانند اختیار، پذیرش و توانایی بر اساس مدل شه، امکان استقرار بودجه عملیاتی در بانک ملی مطالعه شود. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شعب بانک ملی چقدر است؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی

چکیده

در دنیای امروزی، با توجه به سرعت روز افزون علم و دانش، سازمان ها برای تطابق با شرایط قابل تغییر محیطی مجبور به استفاده از فناوری ارتباطات  بوده و در این راستا باید سرمایه گذاری کنند.با ورود شرکت مخابرات به بازار بورس اطلاع از وضعیت عملکردی و میزان کارایی شرکت های سهامی مخابرات استانی برای مسئولان به خصوص سهامداران این شرکت امری اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی عملکرد مالی و تخصیص بهینه منابع مالی به منظور کاهش خروجی نامطلوب شرکت های مخابراتی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. تحلیل پوششی داده ها، فن برنامه ریزی خطی غیر پارامتریک است که برای اندازه گیری میزان کارایی نسبی واحدهای سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اهمیت شرکت مخابرات به عنوان پیشرو حوزه تکنولوژی ارتباطات کشور و لزوم ارزیابی عملکرد آن در این پژوهش با استفاده از اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده 27 استان کشور منتهی به اسفند 1392 متغیرهای ورودی و خروجی مطلوب و نامطلوب استخراج و از طریق نرم افزار GAMS به تجزیه و تحلیل داده ها  پرداخته شد. در مرحله اول نتایج نشان داد شرکت های سهامی مخابرات استان های خراسان شمالی، کهگیلویه بویراحمد و اصفهان به ترتیب بهترین عملکرد مالی را داشتند و سایر شرکت ها از میزان کارایی کمتری برخوردار بودند. در مرحله بعد به تخصیص بهینه منابع به واحدهای تصمیم گیرنده به منظور کاهش خروجی نامطلوب پرداخته و در مرحله نهایی پس از تخصیص بهینه منابع به ارزیابی مجدد کارایی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به شرایط فوق کلیه شرکت های سهامی مخابرات استانی کارا شدند. به این ترتیب دریافتیم که اگر از مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی نامطلوب برای واحدهای تصمیم گیرنده استفاده نماییم کلیه واحدها در مرز کارایی قرار خواهند گرفت.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، ستاده های نامطلوب، شرکت های سهامی مخابرات، کارایی .

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

1-1-مقدمه

درروشهای کلاسیک تئوری تولیددر بیان عام و تحلیل پوششی داده ها در بیان خاص، در سطح تکنولوژی هدف عبارت است از مینیموم کردن ورودیها و ماکزیموم کردن خروجی ها. در حالی که واحدها و سازمانها درفرآیند فعالیت وتولید ممکن است علاوه بر تولید خروجی­های مطلوب موردنیاز،خروجیهای نامطلوبی تولید کنند. حضور خروجی های نامطلوب نقش مهمی در برآورد میزان کارایی این واحدها دارد. در ارزیابی چنین واحدهایی، هدف استفاده از روشی است که علاوه برسازگاری با مفاهیم تئوری تولید، به کمک آن قادر به کاهش خروجیهای نامطلوب وافزایش خروجیهای مطلوب باشیم. از این رو در این پژوهش به طراحی مدل تخصیص منابع با توجه به خروجی های نامطلوب بین واحدهای مختلف تصمیم گیرنده براساس چارچوب (DEA[1]) می پردازیم.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی مشکلات حسابرسی واحد های کوچک تجاری

دانشگاه تهران

دانشگاه مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

بررسی مشکلات حسابرسی واحد های کوچک تجاری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه :

جهت انجام حسابرسی اثر بخش ، ارائه خدمات حسابرسی بایستی بر

مبنای ضوابط مربوط انجام گیرد . حال آن که استاندارد های حسابرسی

جنبه عمومی داشته و نوعا بر مبنای شرایط حاکم بر شرکت های بزرگ

تجاری طراحی می گردند .

از اینرو حسابرسی واحد های تجاری کوچک که بیشترین تعداد واحد های

تجاری را نیز شامل می گردد ویژگی های خاص خود را دارا می باشند با

مشکلات عدیده ای مواجه می شود واحد های تجاری کوچک به لحاظ

شرایط خاص می تواند نه تنها از لحاظ اعمال استاندارد های حسابرسی

که در مقایسه با واحد های بزرگ تجاری آزمون های بیشتری را نیز طلب

نماید این امر هم ریشه در تقسیم نامناسب و ناکافی وظایف حسابداری ،

محدودیت کارکنان و کنترل های داخلی نامناسب واحد های کوچک تجاری

دارد زیرا در واحد های بزرگ حسابرسین در زمان بندی متناوب آزمون های

میان دوره ای بیشتری انجام می دهند و بهره گیری از پرسنل مجرب در

سطوح پایین به مراتب کم اهمیت تر از واحد های کوچک است .

در این تحقیق استاندارد های حسابرسی از لحاظ کارایی آنها در امر حسابر

سی واحد های تجاری کوچک بررسی گردیده با این دیدگاه که آیا رهنمود

های لازم جهت اظهار نظر در اختیار حسابرس واحد های تجری کوچک قرار

گرفته است یا خیر ؟

در حل حاضر عملا حسابرسان براساس بینش و تجربیات شخصی خود

استاندارد های حسابرس را تفسیر تعدیل و در پاره ای موراد نادیده می

گیرند به گونه ای که محتوا بر شکل رجحان می یابد .

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

پایان نامه ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

موضوع

بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

استاد راهنما

دکتر احمد یعقوب نژاد

استاد مشاور

دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول 2
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله 4
1-3) اهمیت موضوع 6
1-4) پیشینه تحقیق 7
1-5) اهداف تحقیق 8
1-6) چارچوب نظری تحقیق 8
1-7) فرضیه های تحقیق 9
1-7-1) فرضیه های گروه «الف» 9
1-7-2) فرضیه های گروه «ب» 10
1-8) روش تحقیق 10
1-9) روش جمع آوری داده ها 12
1-10) جامعه آماری 12
1-11) قلمرو زمانی تحقیق 12
1-12) واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13
1-13) ساختار تحقیق 14
فصل دوم
2-1) ماهیت حسابرسی 16
2-1-1) تعریف حسابرسی 16
2-2) انواع حسابرسی 17
2-2-1) دلیل ارجاع کار 17
2-2-2) ماهیت رسیدگی 17
2-2-3) زمان انجام کار 18
2-2-4) جایگاه سازمانی 18
2-2-5) هدف رسیدگی 19
2-3) مراحل حسابرسی 21
2-4) پذیرش کار حسابرسی 22
2-5) برنامه ریزی حسابرسی 24
2-5-1) نقش برنامه حسابرسی 24
2-5-2) دید کلی برنامه ریزی 25
2-5-3) مراحل برنامه ریزی 26
2-5-3-1) کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار 26
2-5-3-2) کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی 27
2-5-3-3) برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی مقدماتی 28
2-5-3-4) برآورد خطر ذاتی 30
2-5-3-5) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل 32
2-5-3-6) برآورد اهمیت 34
2-5-3-7) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی 36
2-5-3-8) برآورد اولیه از خطر عدم کشف 37
2-5-3-9) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد 38
2-5-3-10) تعیین اعضای گروه رسیدگی 38
2-6) بودجه 39
2-6-1)انواع بودجه 40
2-6-2) نقش بودجه 41
2-6-3) مزایای بودجه 42
2-6-4) تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه 42
2-6-5) انگیزش 42
2-6-5-1) مکاتب فکری در مورد انگیزش 43
2-6-5-1-1) تئوری تعیین هدف 43
2-6-5-1-2) تئوری استناد 44
2-6-5-1-3) تئوری انتظار 45
2-6-5-1-4) تئوری عدالت نسبی 45
2-6-6) جنبه های انگیزشی در بودجه بندی 45
2-6-7) جنبه های رفتاری بودجه 46
2-6-8) معیارهای بودجه ای 47
2-6-8-1) معیارهای بیطرفانه بودن روشهای بودجه ای 47
2-6-8-2) معیارهای بیطرفانه بودن اجرای روشهای بودجه ای 49
2-6-8-3) واکنش رفتاری در برابر روشهای بودجه ای 49
2-6-9) مفاهیم طراحی و اجرای روشهای بودجه ای 52
2-6-10) بودجه سخت 52
2-7) بودجه زمانی 53
2-7-1) مزایای بودجه زمانی 54
2-7-2) عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی 55
2-7-2-1) صاحبکار 55
2-7-2-2) موسسه حسابرسی 56
2-7-2-3) محیط 56
2-7-2-4) شخص حسابرس 56
2-8) کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات 56
2-8-1) نقش تجزیه و تحلیل انحرافات 59
2-9) تئوری وابستگی در کنترل مدیریت 60
2-9-1) کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی 61
2-9-2) متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی 62
2-9-2-1) فشار بودجه زمانی 63
2-9-2-1-1) عوامل موثر بر فشار بودجه زمانی 65
2-9-2-1-2) عوامل تعدیل کننده فشار بودجه زمانی 66
2-9-2-1-3) اثرات ناشی از فشار بودجه زمانی 67
2-9-2-1-4) فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرسی 68
2-9-2-2) تعیین اهداف به صورت مشارکتی 69
2-2-2-3) نوع ارزیابی عملکرد 69
2-10) تئوری تغییرات تدریجی بودجه 70
2-10-1) تغییرات تدریجی متقارن 70
2-10-2) تغییرات تدریجی نامتقارن 70
2-11) مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه 71
2-12) بررسی پیشینه تحقیق 72
2-12-1) تحقیق پالرموس 73
2-12-2) تحقیق آلدرمن و دیتریک 73
2-12-3) تحقیق کلی و مارگیم 74
2-12-4) تحقیق ریچارد هاستون 74
2-12-5) تحقیق دیوید اوتلی و برنارد پیرز 75
2-12-6) تحقیق گیست و دیویدسون 76
2-12-7) تحقیق چارلز مالون و رابرتز 76
2-12-8) تحقیق دکتر ساسان مهرانی 77
2-12-9) تحقیق محمد کاشانی پور و حسین فخاری 78
فصل سوم
3-1) مقدمه 81
3-2) کلیات تحقیق 81
3-3) ساختار تحقیق 84
3-4) روش تحقیق 84
3-5) جامعه آماری 85
3-6) جمع آوری داده ها و روش نمونه گیری 85
3-7) مدل آماری و فرضیه های تحقیق 86
3-8) تجزیه و تحلیل داده ها 90
فصل چهارم
4-1) مقدمه 93
4-2) اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه 93
4-2-1) آمار توصیفی 93
4-3) آزمون فرضیه ها 98
4-3-1) آزمون فرضیه های گروه «الف» 99
4-3-2) آزمون فرضیه های گروه «ب» 102
فصل پنجم
5-1) مقدمه 108
5-2) خلاصه تحقیق 108
5-2-1) فرضیات تحقیق 109
5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 110
5-3-1) فرضیه های گروه «الف» 110
5-3-2) فرضیه های گروه «ب» 111
5-4) نتیجه گیری کلی 113
5-5) پیشنهادهای تحقیق 115
5-5-1) پیشنهادات اصلی تحقیق 115
5-5-2) پیشنهادات فرعی تحقیق 116
5-5-3) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 116
منابع و مأخذ 117
پیوست شماره 1: لیست نمونه انتخابی 122
پیوست شماره 2: جداول آماری 126
چکیده به انگلیسی 136

چکیده:

بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستمهای کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به طور اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به طور مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. بنابراین لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر است تحقیقات انجام شده در زمینه بودجه زمانی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان و تأثیر فشار بودجه زمانی در بروز این رفتارها را مورد بررسی قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده است. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

به این منظور تعداد 89 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی، طی دوره سه ساله 1383 تا 1385 حسابرسی شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیات تحقیق در دو گروه طرح ریزی شدند. فرضیات گروه «الف» با استفاده از روش رگرسیون ساده و آماره t گروههای وابسته و فرضیات گروه «ب»  با روش رگرسیون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، فروش، تعداد واحدهای فرعی، نسبت حاشیه سود و نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به داراییها وجود دارد. وجود رابطه بین نسبتهای ROA و ROE و بودجه زمانی رد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین تغییرات در بودجه زمانی و انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تغییرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه معکوس و معناداری دارد که میزان این رابطه در انحرافات مساعد قویتر است.

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید  

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحدگرمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان

بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

 

استاد راهنما

دکتر مهدی زینالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1  مقدمه. 2

1-2  بیان مسئله. 3

1-3  ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4  اهداف تحقیق.. 6

1-5  استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..7

1-6  فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-7  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 9

1-7-1  متغیر وابسته. 9

1-7-2  متغیرهای مستقل.. 10

1-8  روش وابزارگرد آوری داده ها 10

1-9 جامعه آماری وروش نمونه‌گیری.. 11

1-9-1  حجم نمونه وروش محاسبه. 11

1-10  ابزارتجزیه وتحلیل.. 11

1-11  خلاصه فصل و چهارچوب فصول آتی.. 11

 

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه. 13

2-2 حسابرس مستقل.. 14

2-2-1 تعریف حسابرسی.. 14

2-2-2 حسابرسی مستقل.. 15

2-2-3 اهداف حسابرسی.. 16

2-2-3-1 بیان هدف حسابرسی.. 16

2-2-3-2   اهداف پنهانی حسابرسی.. 17

2-2-3-3   تحول هدف‌های حسابرسی.. 17

2-2-4 نقش حسابرس مستقل.. 18

2-2-4-1  نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی.. 18

2-2-4-2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی.. 19

2-2-4-3  نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی.. 19

2-2-4-4   نقش اقتصادی خاص حسابرسی.. 20

2-2-4-5   نقش بیمه سیاسی حسابرسی.. 20

2-2-4-6   نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی.. 21

2-2-4-7  نقش اعتبار دهی حسابرسی.. 21

2-2-5 جایگاه حسابرس مستقل.. 22

2-2-5-1  عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی.. 22

2-2-5-2  استفاده‌کنندگان از خدمات حرفه‌ای و تخصصی.. 23

2-3 حسابرس داخلی.. 24

2-3-1 تعریف حسابرسی داخلی.. 24

2-3-2 سیر تحول حسابرسی داخلی در طول تاریخ.. 25

2-3-3 نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی.. 27

2-3-4 عملیات حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کیفیت کنترل داخلی.. 28

2-3-5 کمیته حسابرسی.. 30

2-3-6 نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی.. 31

2-3-7 همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی.. 33

2-3-8 ضرورت اتکا به کار حسابرسان داخلی.. 34

2-3-9 تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی.. 35

2-3-10 حوزه‌های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی.. 36

2-4 پیشینه تحقیق.. 38

2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 38

2-4-2  پیشینه تحقیقات خارجی.. 39

2-5 خلاصه فصل.. 44

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1 مقدمه. 45

3-2 روش تحقیق.. 46

3-2-1 روش و ابزار گردآوری داده‌ها 46

3-2-2 جامعه و نمونه آماری.. 47

3-2-2-1 حجم نمونه. 47

3-2-3 طراحی پرسشنامه و استفاده از طیف لیکرت… 48

3-2-4 روایی و پایایی پرسش‌نامه. 50

3-2-4-1  اعتبار و روایی.. 50

3-2-4-2  پایایی.. 50

3-3  فرضیه‌های تحقیق.. 51

3-4 متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 52

3-4-1 متغیر وابسته. 52

3-4-1-1 اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی.. 54

3-4-2 متغیرهای مستقل.. 54

3-4-2-1 استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی.. 55

3-4-2-2 صلاحیت حسابرس داخلی.. 55

3-4-2-3 عملکرد کاری حسابرس داخلی.. 56

3-4-2-4  اثربخشی حسابرسی داخلی.. 56

3-4-2-5  سطح ریسک ذاتی صاحب کار. 57

3-5 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 58

3-5-1 مقیاس اندازه‌گیری.. 58

3-5-2 مقیاس مورد استفاده ونحوه نمره دهی.. 59

3-5-3 روش آماری تحلیل داده ها 59

3-5-3-1 ضریب همبستگی.. 60

3-5-3-2  رگرسیون. 62

3-5-3-2-1  رگرسیون چند متغیره 62

3-5-3-2-2   کاربرد رگرسیون در تحقیق.. 62

3-5-3-2-3  روش تخمین پارامترهای مدل رگرسیون (                                ) 63

3-5-3-2-4  بررسی فروض رگرسیون خطی.. 64

3-5-3-2-5  نرمال بودن اجزای خطا 64

3-5-3-2-6  خود همبستگی یا همبستگی سریالی.. 64

3-5-3-2-7   ناهمسانی واریانس… 65

3-5-3-2-8  هم خطی.. 66

3-5-4 آزمون فرضیات تحقیق.. 66

3-5-4-1 آزمون فرضیه‌ی اول. 67

3-5-4-2 آزمون فرضیه‌ی دوم. 67

3-5-4-3 آزمون فرضیه‌ی سوم. 68

3-5-4-4 آزمون فرضیه‌ی چهارم. 68

3-5-4-5 آزمون فرضیه‌ی پنجم. 68

3-6 خلاصه فصل.. 69

فصل چهارم : نتایج

4-1  مقدمه. 70

4-2  آمار توصیفی.. 71

4-2-1   پایایی پرسش نامه. 75

4-3  آمار استنباطی.. 75

4-3-1  آزمونT تک نمونه‌ای.. 75

4-3-2  بررسی نرمال بودن جملات خطا 76

4-3-3  تحلیل رگرسیون. 78

4-3-3-1 بررسی فروض رگرسیون خطی.. 78

4-3-3-2  هم خطی.. 79

4-3-3-3  خود همبستگی……………………………………………………………………………………………… 77

4-3-3-4   بررسی ناهمسانی واریانس ها 80

4-4  نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 80

4-4-1 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 81

4-4-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 82

4-4-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 83

4-4-5  نتایج آزمون فرضیه پنجم. 84

4-4-6  بررسی اولویت‌بندی تأثیر در متغیر سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی  84

4-5 خلاصه فصل.. 86

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1  مقدمه. 87

5-2  تفسیر نتایج پژوهش… 88

5-2-1  نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه‌ای.. 88

5-2-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 89

5-2-3  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 90

5-2-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم. 90

5-2-5  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 90

5-2-6  نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم. 91

5-3  پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 91

5-3-1  پیشنهادهای کاربردی.. 91

5-3-2  پیشنهادها برای تحقیقات… 93

5-3-3  محدودیت‌های تحقیق.. 93

منابع. Error! Bookmark not defined.

ضمائم. Error! Bookmark not defined.

چکید ه انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 103

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول1-1. استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق.. 7

جدول 1-3، توزیع نمونه بین جامعه ی آماری.. 48

جدول 2-3، نمره دهی و امتیاز بندی سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت… 59

جدول 4-1. توزیع فراوانی پاسخ‌ها به سوالات مربوط به فرضیه ها 73

جدول 2-4. میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های دریافت شده 74

جدول 4-3. آزمون t تک نمونه‌ای.. 76

جدول6-4. آزمون نرمال بودن. 77

جدول 4-4. جدول ضرایب متغیرهای مستقل.. 79

جدول 4-5. خلاصه مدل. 80

جدول4-7. آزمون ناهمسانی واریانس ها 80

جدول 4-8.  نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 81

جدول4-9. نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 82

جدول 4 -10. نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم. 83

جدول 4-11. نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 83

جدول 4-12. نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم. 84

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار1-4. میزان تجربه حرفه ای پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 70

نمودار2-4 .میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 70

نمودار2-4. نمودار باقیمانده‌های……………………………………………………………………………………………75

 

 

چکیده

اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب‌کار با همان هزینه می‌شود. استفاده بهینه از کار حسابرسان داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب‌کار افزایش دهد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلی

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A »

رشته: حسابداری

عنوان:

بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

استاد راهنما:

دکتر مسعود خیراندیش

  

 

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 8

1-5- فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………. 8

1-6- مبانی نظری فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………. 9

1-7- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………… 11

1-7-2- قلمرو زمانی …………………………………………………………………………….. 11

1-7-3- قلمرو مکانی …………………………………………………………………………….. 11

1-8- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها ………………………………………………………………… 12

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 14

2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………. 15

2-2-1- پیشینه مختصر حسابرسی در ایران ………………………………………………….. 15

2-2-2- شناخت واحد مورد رسیدگی، محیط و نوع فعالیت آن ………………………… 18

2-2-3- شناخت از سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی ………………………….. 19

2-2-4- استفاده از خدمات حسابرس داخلی ……………………………………………….. 20

2-2-5- تأثیر کاهش در هزینه و زمان اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی ………. 21

2-2-6- استفاده از خدمات کارشناسی ………………………………………………………… 21

2-2-7- کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی …………………………………. 22

2-2-8- حسابرسان مستقل……………………………………………………………………….. 23

2-2-9- استفاده کنندگان گزارش حسابرس مستقل (حسابرسان دیوان محاسبات) ….. 24

2-2-10- ضرورت و اهداف و اصول کلی حسابرسی ……………………………………. 26

2-2-10-1- ضرورت حسابرسی …………………………………………………………. 26

2-2-10-2- هدف حسابرسی ……………………………………………………………… 27

2-2-10-3- اصول کلی حسابرسی ……………………………………………………….. 27

2-2-11- مراحل مختلف حسابرسی صورت‌های مالی ……………………………….. 28

2-3- بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………. 30

2-3-1- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………… 30

2-3-2- تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………. 32

 

فصل سوم: روش‌شناسی و طرح تحقیق

 

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 40

3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. 41

3-3- جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………. 42

3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات …………………………………………………………………. 42

3-4-1- پایائی تحقیق …………………………………………………………………………….. 43

3-4-2- روائی تحقیق …………………………………………………………………………….. 44

3-5- ابزار اندازه‌گیری و مقیاس‌های مورد استفاده ………………………………………………. 44

3-6- مقیاس لیکرت……………………………………………………………………………………. 45

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………… 46

3-8- تحلیل‌های آماری آزمون t استیودنت………………………………………………………… 47

3-8-1-  آزمونt استیودنت یک نمونه ای…………………………………………………….. 47

3-8-2-  آزمونt استیودنت دو نمونه ای………………………………………………………. 48

3-9- روش توزیع پرسشنامه………………………………………………………………………….. 50

3-10- پرسشنامه های جمع آوری شده و قابل استفاده…………………………………………. 51

3-11-  خلاصه فصل………………………………………………………………………………….. 52

­­­­­

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 54

4-2- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………. 54

4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی ………………………………………………………………………. 54

4-3-1- توزیع فراوانی بر حسب جنسیت …………………………………………………… 54

4-3-2- توزیع فراوانی بر حسب سن ………………………………………………………… 56

4-3-3- توزیع فراونی بر حسب میزان تحصیلات …………………………………………. 57

4-3-4- توزیع فراوانی بر حسب سابقه خدمت …………………………………………….. 58

4-4- یافته‌های استنباطی ………………………………………………………………………………. 59

4-4-1- فرضیه اول ……………………………………………………………………………….. 61

4-4-2- فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. 62

4-4-3- فرضیه سوم ………………………………………………………………………………. 63

4-4-4- فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………. 64

4-4-5- فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………… 65

4-4-6- فرضیه ششم ……………………………………………………………………………… 66

4-4-7- فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………… 67

4-4-8- فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………. 68

4-5- آنالیز واریانس ………………………………………………………………………………… 71

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 75

5-2- نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………….. 76

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………….. 76

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………. 76

5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………. 77

5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………. 77

5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………… 78

5-2-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم …………………………………………………………….. 79

5-2-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم ……………………………………………………………… 79

5-2-8- نتیجه آزمون فرضیه هشتم …………………………………………………………….. 80

5-3- پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………. 81

5-3-1- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………….. 81

5-3-2- پیشنهادات برای تحقیق‌های آتی …………………………………………………….. 82

5-4- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………… 82

پیوست ها………………………………………………………………………………………………….. 83

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جداول

عنوان                                                                            صفحه

جدول 3-1: ساختار کلی جدول آنالیز واریانس…………………………………………………… 50

جدول 3-2: پرسشنامه های جمع آوری شده………………………………………………………. 51

جدول شماره4-1- فراوانی بر حسب جنسیت……………………………………………………. 55

جدول شماره 4-2- فروانی بر حسب سن…………………………………………………………. 56

جدول شماره 4-3- فروانی بر حسب تحصیلات………………………………………………… 57

جدول شماره 4-4- فروانی بر حسب سابقه خدمت…………………………………………….. 58

جدول شماره 4-5- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………. 60

جدول شماره 4-6- خروجی spss آزمون تی فرضیه اول…………………………………….. 61

جدول شماره 4-7- خروجی spss آزمون تی فرضیه دوم…………………………………….. 62

جدول شماره 4-8- خروجی spss آزمون تی فرضیه سوم……………………………………. 63

جدول شماره 4-9- خروجی spss آزمون تی فرضیه چهارم…………………………………. 64

جدول شماره 4-10- خروجی spss آزمون تی فرضیه پنجم…………………………………. 65

جدول شماره 4-11- خروجی spss آزمون تی فرضیه ششم………………………………… 66

جدول شماره 4-12- خروجی spss آزمون تی فرضیه هفتم…………………………………. 67

جدول شماره 4-13- خروجی spss آزمون تی دو نمونه مستقل……………………………. 69

جدول شماره 4-14-آنالیز واریانس…………………………………………………………………. 72

جدول شماره 4-15-میزان اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلی بر کارایی حسابرسی در سطوح مختلف تحصیلی       73

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                       صفحه

نمودار شماره 4-1- جنسیت………………………………………………………………………….. 55

نمودار شماره 4-2- نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ……………………………………….. 56

نمودار شماره 4-3- میزان تحصیلات……………………………………………………………….. 57

نمودار شماره 4-4- میزان سابقه کاری مدیران ……………………………………………………. 58

 

چکیده

حسابرسی فعالیتی مهم و حساس است که توسط افراد مجاز و به قصد بررسی جستجوگرانه و شواهد برای اظهارنظر در مورد مطلوبیت ارائه صورتهای مالی انجام می گیرد. کیفیت حسابرسی و گزارشهای حسابرسی نیز دارای اهمیت ویژه ای است. لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کارایی حسابرسی صورتهای مالی طراحی و اجرا شده است و همچنین دیدگاه دو گروه متخصص یعنی حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات را با هم مقایسه می نماید. متغیرهای مورد نظر به عنوان متغیرهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی شامل: 1) شناخت حسابرسان از محیط کار و نوع فعالیت صاحبکار، 2) شناخت حسابرسان به سیستم کنترل داخلی، 3) بررسی اثر استفاده از خدمات حسابرسی داخلی، 4) کاهش هزینه اجرای حسابرسی، 5) کاهش مدت زمان اجرای فرایند حسابرسی، 6) استفاده از خدمات کارشناسی، 7) اجرای سیاست های کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی است.  بدین منظور از پرسشنامه استاندارد سنواتی استفاده شده است که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون T- Test یک نمونه ای، دو  نمونه­ای مستقل و آنالیز واریانس (ANOVA) است. و نتایج تحقیق نشان می دهد هر یک از متغیرهای مذکور بر کیفیت حسابرسی و کارایی آن مؤثر است. و بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات برای نقش هر یک از این متغیرها تفاوت معنی داری وجود دارد.

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

پروژه حسابرسی و مفاهیم آن

حسابرسی و مفاهیم آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده:

سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند.

تعریف و هدف حسابرسی

حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل  داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.

یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.

 فلسفه و جایگاه حسابرسی

برای اینکه فلسفه حسابرسی روشن شود لازم است نقش حسابرسی که بیان کننده عوامل موثر در تعیین نقش حسابرسی است بیان گردد . این نظریه ها که در مجموع فلسفه حسابرسی را تشکیل می دهند بطور موثر از اوائل دهه 1960 میلادی شکل گرفته اند و بتدریج تکامل یافته اند . مدلهای نقش حسابرسی ریشه در جامعه شناسی دارند . به اعتقاد جامعه شناسان موقعیت و وظیفه هر شخص در اجتماع توسط انتظارات جامعه تعیین می شود . آقای حمید راوی در مجله حسابرس در رابطه با فلسفه حسابرسی نظرات زیر را بیان کرده است  :

نظریه شبه قضائی

بر طبق این نظریه ، نقش حسابرسان را قانون تعین میکند و قانون از طریق اعطای اختیاراتی به حسابرسان برای آنها نقشی شبیه قاضی قائل است . مثلا طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب سال 1347 بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند . از جمله اختیاراتی که قانون به بازرس می دهد ، دسترسی کامل به مدارک و سوابق شرکت و انجام هرگونهرسیدگی  و تحقیقی است که لازم بداند . بدین ترتیب در مدل فوق نقش حسابرس در ارتباط با صورتهای مالی صاحبان کار ، مشابه نقش قاضی است در ارتباط با دعاوی قانونی .

نظریه مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال می کنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئولیتهای صرفا قانونی محدود کرد انتظارات جامعه مسئولیتهای دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد، این نظرات بطور خلاصه چنین است :

1-    کشف تقلب و کارهای غیرقانونی مدیران

2-    گزارش درمورد کارائی و شایستگی مدیران

3-    گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

4-    حفظ منابع سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی

نظریه مباشرت و نظارت

براساس این نظریه مدیران مباشران سهامداران  تلقی می شوند . مدیران عبارتند از متخصصینی که سهامداران کار اداره و مدیریت وجوه خود را به آنها محول نموده اند . در این نظریه فرض بر این است که تمامی اطراف قضیه رفتار منطقی و معقول دارند ، همچنین فرض می شود که سرمایه گذاران از خطرات فریبکاری مدیران آگاهند و مدیران نیز از نگرانی سهامداران از این بابت اطلاع دارند . به همین علت مدیریت شرکت ، خود علاقمند به حسابرسی صورتهای مالی شرکت است . یکی از راههای  آسوده خاطر کردن سرمایه گذاران ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده است . این بدان معناست که مدیریت شرکت خود علاقمند به حسابرسی صورتهای مالی شرکت است و اعتقاد دارد که اگر کیفیت حسابرسی مطلوب نباشد ، سرمایه گذاران به مدیریت شرکت و صحت عمل او شک می کنند و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری خود را بالاتر ارزیابی می کنند و لذا حاضرند سهام شرکت را به بهای کمتر خریداری کنند . این امر موجب می شود که هزینه های تامین مالی شرکت افزایش یابد و رشد شرکت با کندی مواجه شود ، بنابراین نظریه ، مدیریت خود دارای انگیزه های قوی جهت تاکید بر ارتقای کیفیت نظارت است و خواهان حسابرسی مستقل می باشد . این مدلها همزمان با تاکید متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری دخالت داشته اند ، در عین حال ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرس بیش از مدلهای دیگر پاسخگویی تحولات اخیر گزارشگری است .

انواع حسابرسی

صاحبنظران تقسیم بندی های مختلفی از انواع حسابرسی ارائه کرده اند. به عنوان مثال آقای آرنز(arens) در کتاب نگرش جامعی بر حسابرسی، حسابرسی را به 3 نوع عملیاتی، مالی و رعایت تقسیم بندی کرده است.

تقسیم بندی دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که یکی در این جا ذکر می شود:

– انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی:

حسابرسی مستقل: این نوع حسابرسی توسط افرادی مستقل از شرکت صورت می پذیرد که کارکنان واحد مورد رسیدگی نمی باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد رسیدگی نیست.

– حسابرسی داخلی: معمولاً این نوع حسابرسی در مؤسسات بزرگ مشاهده می شود. حسابرسان داخلی در ارکان مؤسسات مورد حسابرسی هستند و در چارت سازمانی مؤسسه جایی برای آنان در نظر گرفته شده و حدود وظایف و اختیارات آنان روشن شده است.

هدف اصلی حسابرسی داخلی، ارزیابی نحوه انجام وظایف محول بر واحدهای مختلف مؤسسه است. کارکنان حسابرسی داخلی معمولاً زیر نظر مدیر عامل یا مقام ارشد دیگری می باشند. این موقعیت بالا در ساختار سازمانی مؤسسه، اطمینان می دهد که حسابرسان داخلی به اکثر واحدهای مؤسسه دسترسی داشته باشند. لازم است حسابرسان داخلی مستقل از رؤسای قسمتها و مدیرانی باشند که کار آنان را حسابرسی می کنند.

– انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار:

حسابرسی الزامی: مانند حسابرسی شرکت های سهامی عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران.

حسابرسی اختیاری: در چنین حالتی انجام حسابرسی یک کنترل اختیاری است و می تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.

انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی:

حسابرسی صورت های مالی:

عبارت است از اظهار نظر تخصصی نسبت به مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری. این نوع حسابرسی که توسط مؤسسات حسابرسی صورت می پذیرد، بررسی صورت های مالی شامل ترازنامه،صورت های سود و زیان یا سود (زیان) انباشته و گردش وجوه نقد و یادداشت های همراه را شامل می شود.

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید