دانلود رایگان پایان‌نامه کارشناسی ارشد برق – قدرت


منبع سایت علم یار

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- پیشینه و سوابق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- مروری بر گذشته کنترل سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون…………………………………………………………….. 4

1-4- اهداف این پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5- جنبه‌های نوآوری این پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………… 10

 

فصل دوم: مقدمه‌ای بر مبدل باک

2-1- مبدل باک step-down(buck) converter………………………………………………………………………………………… 12

2-2- حالت هدایت پیوسته مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-3- ریپل ولتاژ خروجی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4- مزایا مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-5- معایب مبدل باک………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-6- مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-7- معایب منابع تغذیه سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-8- کنترل مبدل DC-DC  باک………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-9- بهبود پاسخ حالت دائمی با طراحی کنترل کننده مد لغزشی……………………………………………………………………….. 21

2-10- توصیف مبدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-11- مدل سازی مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-12- مدل فضای حالت مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-13- کنترل مد لغزشی مبدل باک(sliding mode control)……………………………………………………………………….. 25

2-14- تئوری کنترل لغزشی…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-15- طراحی کنترلر مد لغزشی(SMC)……………………………………………………………………………………………………….. 26

2-16- تعیین سطح لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-17- اعمال شرط لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-18- کنترل لغزشی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-19- تعیین قانون کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-20- مزایای کنترل مد لغزشی……………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-21- معایب کنترل مد لغزشی……………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-22- نکات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

فصل سوم: مقدمه‌ای بر ژنراتورها  

3-1- ژنراتور قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2- دسته‌بندی ژنراتورها با توجه به نوع توربین گردنده روتور………………………………………………………………………… 35

3-2-1- ژنراتورهای dc……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2-2- ژنراتور القایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2-3- ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………………………………………………… 36

3-3- ساختمان ژنراتور سنکرون  و انواع آن………………………………………………………………………………………………………. 38

3-4- ساختار ژنراتور سنکرون و مدار سیم‌پیچی………………………………………………………………………………………………… 39

3-4-1- معادلات پایه متناسب با dq0…………………………………………………………………………………………………… 41

3-4-2- معادلات اصلی ریاضی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………….. 43

3-5- نظریه سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-5-1- سیستم تحریک چیست؟………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-5-2- اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک…………………………………………………………………………………………. 45

3-5-2-1. تولید جریان روتور……………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-5-2-2. منبع تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-5-2-3. سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر)……………………………………………………………………… 45

3-5-2-4. مدار دنبال کننده خودکار………………………………………………………………………………………………………. 46

3-5-2-5. کنترل تحریک……………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-5-2-6. محدود کننده جریان روتور……………………………………………………………………………………………………. 46

3-5-2-7. محدود کننده مگاوار…………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-5-2-8. محدود کننده شار اضافی………………………………………………………………………………………………………. 47

3-5-2-9. تثبیت‌کننده سیستم قدرت……………………………………………………………………………………………………… 47

وظایف سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-6-  مدلسازی یکسو ساز تریستوری شش پالسه……………………………………………………………………………………………. 48

3-6-1- تریستورو مشخصه استاتیکی آن………………………………………………………………………………………………… 48

3-6-2- یکسو ساز شش تریستوری………………………………………………………………………………………………………. 52

 

فصل‌چهارم: نتایج حاصل از شبیه‌سازی

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2- شبیه سازی یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………………….. 56

4-3- شبیه سازی مبدل باک و خواص آن………………………………………………………………………………………………………… 58

4-3-1- نحوه طراحی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………. 58

4-4- بررسی THD و FFT در ولتاژ ورودی به تحریک ژنراتور……………………………………………………………………… 64

4-5- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………………………………… 67

4-5-1- معادلات دینامیکی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………… 68

4-5-2- بلاک s-function…………………………………………………………………………………………………………………. 77

4-5-2-1- مراحل شبیه‌سازی بلاک s-function…………………………………………………………………………………… 77

4-5-2-2- Flagها در s-function……………………………………………………………………………………………………. 79

4-6- متغیرهای مورد استفاده در سیمولینک……………………………………………………………………………………………………… 80

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای آینده

5-1- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-2- پیشنهادات برای آینده……………………………………………………………………………………………………………………………. 89

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                                        صفحه

جدول (1-1) فهرست علایم و اختصارات شکل (1-1)…………………………………………………………………………………… 6

جدول(4-1) مقادیر پارامترهای مربوط به مبدل باک…………………………………………………………………………………………. 61

جدول(4-2): flagهای محیط متنی………………………………………………………………………………………………………………… 79

 

 

 

 

 

 

فهرست  شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل(1-1) اجزای کنترل اتوماتیک………………………………………………………………………………………………………………….. 5

شکل(1-2) بلوک دیاگرام سیستم کنترل دیجیتال………………………………………………………………………………………………. 7

شکل (1-3) دیاگرام شماتیک سیستم تحریک استاتیک………………………………………………………………………………………. 8

شکل (1-4) سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون به همراه مبدل باک –بوست……………………………………………… 8

 

شکل (2-1-a) نمایی از یک مبدل………………………………………………………………………………………………………………….. 12

شکل (2-1-b) ولتاژ خروجی متوسط……………………………………………………………………………………………………………… 12

شکل (2-2-a)  شمایی از تقویت کننده خطی………………………………………………………………………………………………….. 14

شکل (2-2-b) شکل موج ورودی Voi به فیلتر پایین گذر……………………………………………………………………………….. 14

شکل(2-2-c) مشخصات فیلتر پایین گذر یا میرایی ایجاد شده توسط مقاومت بار R…………………………………………… 14

شکل (2-3-a) شکل موج های حالت کار هدایت پیوسته………………………………………………………………………………….. 15

شکل (2- 4) ولتاژهای خروجی برای حالت هدایت پیوسته……………………………………………………………………………….. 18

شکل (2-5) نمای شماتیک مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………… 21

شکل (2-6) مدلسازی مبدل در فضای حالت……………………………………………………………………………………………………. 22

شکل(2-7) مسیرهای سیستم و خط لغزش یک مبدل باک در فضای صفحه فاز……………………………………………………. 23

شکل 2-8) کنترل مبدل توسط مد لغزشی………………………………………………………………………………………………………… 24

شکل (2-9) نواحی موجود برای کنترل لغزشی در حالتی که ……………………………………………………… 30

شکل (2-10) نواحی محدود برای کنترل لغزشی در حالتی که …………………………………………………… 30

شکل (2-11) رسم همزمان مسیرهای فازمعادلات حالت باک…………………………………………………………………………….. 31

شکل (2-12) مسیرفازدرمحدوده خط لغزش…………………………………………………………………………………………………… 31

شکل (2-13) نمایش گرافیکی کنترل مد لغزشی نشان می‌دهد که سطح لغزش S=0 که داریم  =خطای ولتاژ متغیر

و  =ولتاژ خطای دینامیکی نسبی…………………………………………………………………………………………………………………. 32

 

شکل(3-1) شمایی از ژنراتور dc……………………………………………………………………………………………………………………. 36

شکل(3-2) شمایی از ژنراتور القایی………………………………………………………………………………………………………………… 37

شکل(3-3) شمایی از ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل(3-4) شمایی از ژنراتور سنکرون a)ساختار ژنراتور سنکرون b) دیاگرام سیم‌پیچی مدار……………………………… 43

شکل(3-5) نمایی از نظریه سیستم تحریک ژنراتور سنکرون………………………………………………………………………………. 44

شکل(3-6) شمایی از سیستم تحریک………………………………………………………………………………………………………………. 44

شکل(3-7) جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی…………………………………………………………………………….. 49

شکل‏(3-8) سیستم تحریک در نیروگاه…………………………………………………………………………………………………………….. 49

شکل(3-9) ساختمان تریستور………………………………………………………………………………………………………………………… 49

شکل(3-10) علامت اختصاری تریستور………………………………………………………………………………………………………….. 50

شکل(3-11) مشخصه تریستور در غیاب جریان گیت……………………………………………………………………………………….. 51

شکل (3-12) توزیع بار a) بدون اعمال ولتاژ  b) با اعمال ولتاژ………………………………………………………………………… 53

شکل (3-13) توزیع بار با اعمال ولتاژ مثبت…………………………………………………………………………………………………….. 54

 

شکل(4-1): یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………………………….. 56

شکل(4-2) ولتاژ خروجی یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………. 57

شکل(4-3) ولتاژ خروجی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. 57

شکل(4-4) ساختار مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………. 58

شکل(4-5) رگولاتور مبدل باک………………………………………………………………………………………………………………………. 59

شکل(4-6) مدار مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

شکل (4-7) مدار شبیه‌سازی شده مبدل باک…………………………………………………………………………………………………….. 60

شکل(4-8) شبیه‌سازی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی…………………………………………………………………………………… 62

شکل(4-9) ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی…………………………………………………………………………………… 63

شکل(4-10) حالت زوم شده ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی………………………………………………………….. 63

شکل(4-11) ولتاژ خروجی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی……………………………………………………………………………. 64

شکل(4-12) ولتاژ خروجی مبدل باک بعد از اعمال مد لغزشی………………………………………………………………………….. 65

شکل(4-13)  مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود نداشته باشد……………………. 65

شکل(4-14) مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود داشته باشد………………………. 66

شکل(4-15) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتوربا اعمال مبدل باک……………………………………………………………………… 66

شکل(4-16) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتور بدون اعمال مبدل باک………………………………………………………………. 67

شکل(4-17) شبیه سازی مربوط به ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………. 69

شکل(4-18) ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………. 70

شکل(4-19) حالت زوم شده ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون………………………………………………………………….. 70

شکل(4-20) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون  در فاز a……………………………………………………………………….. 71

شکل(4-21) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازa…………………………………………………… 71

شکل(4-22) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b………………………………………………………………………… 71

شکل(4-23) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازb………………………………………………….. 72

شکل(4-24) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………………………………. 72

شکل(4-25) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………. 73

شکل(4-26) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای d از محور dq……………………………………………….. 73

شکل(4-27) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای q از محور dq……………………………………………….. 74

شکل(4-28) گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………… 74

شکل(4-29) حالت زوم شده گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون………………………………………………………. 75

شکل(4-30) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز a…………………………………………………………………………… 75

شکل(4-31) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b…………………………………………………………………………… 76

شکل(4-32) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………………………………… 76

شکل (4-33) نمایی از بلاک s-function در سیمولینک…………………………………………………………………………………. 77

شکل (4-34) نمایی کلی  از کار در بلاک سیمولینک………………………………………………………………………………………… 77

شکل (4-35) نمایی کلی از چرخه شبیه‌سازی s-function……………………………………………………………………………… 78

شکل(4-36) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط a (ولتاژ منبع)…………………………………………………………………………….. 80

شکل(4-37) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط b (ولتاژ منبع)……………………………………………………………………………. 80

شکل(4-38) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط c (ولتاژ منبع)…………………………………………………………………………….. 81

شکل(4-39) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به تولیدکننده 6 پالسه…………………………………………………………………….. 81

شکل(4-40) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مبدل تریستوری………………………………………………………………………… 82

شکل(4-41) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به ماسفت موجود در مبدل باک………………………………………………………. 82

شکل(4-42) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به دیود موجود در مبدل باک………………………………………………………….. 83

شکل(4-43) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RL در مبدل باک…………………………………………………………………………. 83

شکل(4-44) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RC در مبدل باک…………………………………………………………………………. 84

شکل(4-45) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مقاومت R در مبدل باک……………………………………………………………. 84

شکل(4-46) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک……………………………………………… 85

شکل(4-47) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم کنترل‌کننده مد لغزشی در مبدل باک…………………………….. 85

شکل(4-48) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به سوئیچینگ در زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک………………………… 86

شکل(4-49) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به بلاک s-function…………………………………………………………………… 86

 

 

 

 

چکیده

روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به  تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشی آن را به حالت تعادل می‌رساند. تاکنون در تحقیقات انجام شده به روش تغذیه استاتیک سیستم تحریک استفاده از مبدل‌های DC/DC کاهنده توجه ویژه‌ای نشده است.

در این پایان‌نامه، بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک                (Buck converter) کنترل‌شده با مد لغزشی برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک کاربرد دارد، استفاده کنیم.

ما در این پایان‌نامه با روش کنترل لغزشی سعی در کاهش اثرات اغتشاشات (شامل تغییر ولتاژ وردی و تغییر بار) و تنظیم ولتاژ خروجی با دینامیک بسیار سریع و حداکثر کاهش هارمونیک‌ها خواهیم بود. همچنین با استفاده از SIMULINK/MATLAB کارآمد بودن این سیستم را نشان خواهیم داد.


 

 

 

 

 

 

فصل اول:

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه:

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکۀ قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفا می‌کنند. و برای ژنراتورسنکرون برای تولید بخش اعظم توان الکتریکی در سراسر جهان به کار می‌رود .

در یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم‌پیچ رتور اعمال می‌گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی چرخانده می‌شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید. این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ‌های استاتور ژنراتور القاء می‌نماید. در رتور باید جریان ثابتی اعمال شود. چون رتور می‌چرخد نیاز به آرایش خاصی برای رساندن توان DC به سیم پیچ‌های میدانش دارد. برای انجام این کار 2 روش موجود است:

1- از یک منبع بیرونی به رتور با رینگ‌های لغزان و جاروبک .

2- فراهم نمودن توان  DCاز یک منبع توان DC، که مستقیماً روی شفت ژنراتورسنکرون نصب می‌شود.

یک سیستم تحریک استاتیک به لحظ عملکرد شبیه تنظیم‌کننده اتوماتیک ولتاژ میدان رفتار می‌کند بطوریکه اگر ولتاژ  ژنراتور کاهش داشته باشد جریان میدان را افزایش می‌‌دهد و بر عکس اگر ولتاژ ژنراتور افزایش داشته باشد جریان میدان را کاهش می‌دهد. در واقع سیستم تحریک استاتیک توان میدان اصلی ژنراتور تأمین می‌‌کند در حالیکه تنظیم کننده ولتاژ، توان میدان تحریک کننده را برآورده می‌سازد. در سیستم تحریک استاتیک 3 مؤلفه اصلی وجود دارند: قسمت کنترل، پل یکسوساز و ترانسفورماتور قدرت که در ترکیب باهم میدان ژنراتور را برای دستیابی به ولتاژ خروجی مناسب، کنترل می‌‌کنند.

جریان DC تزریق شده به سیم‌پیچ تحریک باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد در غیر این صورت اثرات هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک در شفت ژنراتور سنکرون نیز قابل مشاهده است. این عمل علاوه بر کاهش کیفیت توان تزریقی به شبکه باعث افزایش تلفات در سیستم و در نتیجه افزایش هزینه‌های بهره‌برداری می‌شود.

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیککنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

“سمینار” مهندسی برق قدرت: پخش بار بهینه در سیستم های قدرت

پایان نامه برق قدرت: پیشنهاد قیمت انرژی برق در بازار رقابتی

متن کامل سمینار برق کنترل: تعیین بهینه پارامترهای کنترل کننده های پیش بین

متن کامل سمینار برق قدرت: زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت

دانلود متن کامل سمینار برق کنترل: طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده

متن کامل سمینار برق قدرت: کاهش هارمونیک های مرتبه پایین به همراه روش های شارژ متقارن

سمینار ارشد برق الکترونیک: مکان یابی و نقشه سازی همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری

پایان نامه ارشد برق الکترونیک: ارائه روشی برای تضمین قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا

پایان نامه ارشد برق مخابرات: الگوریتم های نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی

سمینار ارشد برق الکترونیک: روش های جبران سازی فرکانسی در تقویت کننده های چندطبقه

پایان نامه ارشد برق الکترونیک: بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیرتماسی

سمینار برق مخابرات: پیشگویی رفتار پویای کانال سایر سلولی

متن کامل سمینار برق قدرت: تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی

پایان نامه ارشد برق الکترونیک: تشخیص و ردگیری عابرین پیاده در تصاویر مادون قرمز

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: جایابی و مقدار بهینه خازن در یک شبکه نمونه

دانلود متن کامل سمینار برق قدرت: ژنراتورهای مورد استفاده در سیستم های DG

دانلود متن کامل سمینار برق قدرت: شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت

سمینار برق کنترل: طراحی سیستم کنترل مسیر فضاپیماهای بازگشتی

سمینار ارشد برق قدرت: مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

“سمینار” مهندسی برق : بررسی شبکه مدیریت مخابرات

پایان نامه لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304 به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده علوم پایه

گروه فیزیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته فیزیک (M.A.)

گرایش: اتمی مولکولی  

عنوان:

لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304 به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی (PF)

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا یوسفی

استاد مشاور:

خانم دکتر شمس‌الزمان فرامرزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: معرفی دستگاه پلاسمای کانونی

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 3

پلاسما ………………………………………………………………………………………….. 4

پینچ …………………………………………………………………………………………… 5

پلاسمای کانونی……………………………………………………………………… 5

معرفی عمومی پلاسمای کانونی………………………………………………………… 7

مشخصات کلی پلاسمای کانونی شده…………………………………………………… 8

چهار بخش اساسی در دستگاه پلاسمای کانونی…………………………………… 9

دستگاه پلاسمای کانونی نوع مدر و فیلیپوف……………………………………… 10

برخی کاربردهای دستگاه پلاسمای کانونی…………………………………………. 11

دینامیک دستگاه پلاسمای کانونی……………………………………………….. 12

عملکرد پلاسمای کانونی………………………………………………………….. 14

فاز شکست……………………………………………………………………………. 15

فاز رانش محوری………………………………………………………………… 16

فاز شعاعی…………………………………………………………………………. 17

1- فاز تراکم……………………………………………………………………………. 18

2- فاز ساکن………………………………………………………………………… 21

3- فاز ناپایداری……………………………………………………………………… 22

4- فاز فروپاشی…………………………………………………………… 23

عوامل مؤثر در کارآیی سیستم‌های پلاسمای کانونی…………………….. 24

پرتوهای ساطع شده از سیستم پلاسمای کانونی……………………… 26

پرتو ایکس……………………………………………………………………………. 26

تولید نوترون………………………………………………………………………… 27

تولید یون…………………………………………………………………………….. 28

فصل دوم: برخی روش‌های لایه‌نشانی و دستگاه‌های آنالیز فیلم‌های نازک لایه‌نشانی شده

2-1- برخی روش‌های لایه نشانی…………………………………………………. 31

2-1-1- کندوپاش…………………………………………………………………… 31

2-1-2- کندوپاش به‌وسیله پلاسما ……………………………………………………. 32

2-1-3- کندوپاش پرتو یونی…………………………………………………………… 32

2-1-4- روش تبخیر فیزیکی (PVD) ……………………………………………… 33

2-1-5- روش تبخیر شیمیایی (CVD)………………………………………………. 33

2-1-6- روش تبخیر گرمایی………………………………………………………….. 33

2-1-7- لایه‌نشانی به‌وسیله پلاسمای کانونی………………………………………. 37

2-2- برخی دستگاه‌های آنالیز جهت بررسی فیلم‌های نازک لایه‌نشانی شده……… 40

2-2-1- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)…………………………………….. 40

الکترون‌های بازگشتی…………………………………………………………………… 41

الکترون‌های ثانویه……………………………………………………………………….. 41

الکترون‌های اوژه………………………………………………………………………….. 42

2-2-2- میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)………………………………………………. 42

2-2-3- دستگاه پراش پرتوی ایکس (XRD)………………………………………. 43

فصل سوم: برخی تحقیقات انجام شده جهت لایه‌نشانی توسط دستگاه پلاسمای کانونی

3-1- تشکیل کربیدتیتانیوم (TiC) برروی لایه تیتانیوم از طریق کاشت یون…………. 48

3-2- تشکیل کربید سیلیکون برروی زیرلایه سیلیسیوم از طریق کاشت یون……. 50

3-3- تأثیر تابش پالس‌های یونی پرانرژی برروی زیرلایه سیلیسیوم………………… 54

3-4- بهینه‌سازی دستگاه پلاسمای کانونی به‌عنوان منبع پرتوی الکترونی برای لایه‌نشانی فیلم‌های نازک…..57

3-5- نیتریده‌سازی به کمک دستگاه پلاسمای کانونی…………………………….. 60

3-6- لایه‌نشانی نانولایه‌ها بوله دستگاه پلاسمای کانونی…………………………. 70

فصل چهارم: روش تحقیق و نتیجه‌گیری

4-1- معرفی دستگاه پلاسمای کانونی مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما………………. 75

4-2- فرآیند تولید لایه‌های نازک نیترید آلومینیوم با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی…. 75

4-2-1- آماده‌سازی و تمیزکاری زیرلایه‌های استیل 304…………………………. 75

4-2-1- نحوه انجام آزمایش …………………………………………………………. 76

چیدمان آزمایش جهت لایه نشانی نیترید آلومینیوم…………………………….. 77

متغیرهای مورد بررسی، در لایه‌نشانی نیترید آلومینیوم………………………. 77

آنالیزهای صورت گرفته برروی فیلم‌های لایه‌نشانی شده……………………… 77

آنالیز لایه‌های نازک نیترید آلومینیوم تولید شده، با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس….. 78

آنالیز لایه‌های نازک نیترید آلومینیوم تولید شده، با استفاده از دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی…82

نتایج AFM……………………………………………………………………

آنالیز لایه‌های نازک نیترید آلومینیوم تولید شده، با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی…..87

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… 90

برخی پیشنهادات تحقیقاتی………………………………………………………………. 90

چکیده:

لایه‌های نازک نیترید آلومینیوم بر روی زیرلایه‌های استیل 304

شرایط آزمایش: زوایای مختلف نسبت به محور آند (0، 15 و 30) در فاصله cm5 نسبت به نوک آند با استفاده از تعداد 25 شات

آنالیزها: XRD ، AFM ، SEM

در این تحقیق، لایه های نازک نیترید آلومینیوم بر روی زیرلایه های استیل 304 با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی پوشش داده شده است. پس از تولید لایه های نازک، نمونه ها به منظور بررسی خصوصیات لایه، به وسیله دستگاه پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ های الکترونی روبشی و نیروی اتمی مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر تعداد شات ها، فاصله زیرلایه ها از نوک آند و همچنین زاویه قرار گرفتن زیرلایه ها نسبت به محور آند، نقش مهمی در خصوصیات لایه های تولید شده دارند.

نمونه های بدست آمده در زوایای مختلف نسبت  به محور آند (0، 15 و 30) در فاصله 5 سانتی‌متر از نوک آند و با استفاده از تعداد 25 شات نشان می‌دهد که با افزایش زاویه از صفر به 15 و سپس 30، شاهد کاهش بلورینگی، فیلم‌های لایه نشانی شده هستیم. نتایج حاصل از بررسی مورفولوژی سطح فیلم‌های لایه‌نشانی شده در زاوایای مختلف نسبت به نحور آند توسط میکروسکوپ نیروی اتمی نشان می‌دهند که نمونه لایه‌نشانی شده در زاویه °15 دارای سطحی نسبتاً یکنواخت متشکل از دانه‌هایی در اندازه‌های نسبتاً یکسان می‌باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر: طراحی و پیاده­سازی رفع کننده­ی تناقض در یک سیستم تصمیم­همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات

دانشکده مهندسـی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

طراحی و پیاده­سازی رفع کننده­ی تناقض در یک سیستم تصمیم­همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات

 

استاد راهنما:

دکتر شهرام جعفری

 

شهریور 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رفع ناسازگاری یک رویه­ی مهم در بسیاری از سیستم­های هوشمند از جمله سیستم­های مبتنی برقانون می­باشد. این رویه، ترتیب اجرای قوانین را در شرایطی که بیش از یک قانون برای اجرا وجود دارد، تعیین می­نماید. برای رفع ناسازگاری، روش­های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش، به منظور رفع ناسازگاری در یک سیستم مبتنی بر قانون، از پیگیری نقطه نظرات مختلف در مسیرهای استنتاج مجزا، استفاده شده است. این سیستم، یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند است که در هنگام وقوع ناسازگاری، با در نظر گرفتن خطوط استنتاج جداگانه برای هر یک از قوانین ناسازگار، امکان آگاهی از تمامی انتخاب­های ممکن را برای تصمیم­گیرنده فراهم می­سازد.

به طورکلی، سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند با وارد نمودن تکنیک­های مختلف هوش مصنوعی در ساختار سیستم­های تصمیم­همیار، این سیستم­ها را به منظور حمایت بیشتر و ارتقاء تصمیم­گیری، بهبود بخشیده­اند.

سیستم تصمیم­همیار هوشمندی که در این پژوهش ارائه شده، به منظور یاری­رساندن به یک بازیکن در یک بازی استراتژیک بلادرنگ پیاده­سازی شده است. ایجاد برنامه­های کامپیوتری در رابطه با بازی­های استراتژیک بلادرنگ، یک زمینه­ی جدید در حیطه­ی بازی در هوش مصنوعی به حساب می­آید. این برنامه­ها محدود به ایجاد حریفان هوشمند به منظور سرگرم نمودن بازیکن­های انسانی نمی­باشد و امرزوه شبیه­سازهایی با کارایی بالا جهت تمرین افراد نظامی، از خواسته­های مطرح بوده و تحقیقات هوش مصنوعی در زمینه­ی این نوع از بازی­ها، علاوه بر تولیدکنندگان تجاری بازی­ها، از حمایت­های وسیع برخی از موسسات دفاعی نیز برخوردار می­باشد.

نتایج بدست آمده از ارزیابی سیستم ارائه شده در این پژوهش، حاکی از آن است که بازیکن به کمک این دستیار هوشمند می­تواند عملکرد بهتری نسبت به سایر بازیکنان داشته باشد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول. مقدمه.. 1

1-1- مقدمه 2

1-2- رفع ناسازگاری.. 3

1-3- سیستم­های تصمیم­همیار و سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند.. 4

1-4- هدف از این پایان­نامه. 6

1-5- نگاه کلی به فصول پایان­نامه. 6

فصل دوم. روش­های رفع ناسازگاری7

2-1- مقدمه. 8

2-2- برخی استراتژی­های ساده برای رفع ناسازگاری.. 9

2-3- رفع ناسازگاری با استفاده از یک مقدار سودمندی.. 13

2-4- رفع ناسازگاری با استفاده از هزینه­های تخمین زده شده­ی تصادفی.. 15

2-4-1- تخمین امید ریاضی هزینه  17

2-4-2- برآورد بازگشتی   18

2-4-3- رفع ناسازگاری   19

2-5- رفع ناسازگاری با استفاده از برنامه­نویسی خطی.. 21

2-6- رفع ناسازگاری با استفاده از تئوری بازی.. 22

2-7- رفع ناسازگاری با استفاده از مدل گراف… 23

2-8- رفع ناسازگاری با استفاده از روند سلسله مراتبی تحلیلی و بهبود آن.. 25

فصل سوم. سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند31

3-1- مقدمه. 32

3-2- ویژگی­های سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند.. 33

3-3- معرفی چند سیستم تصمیم­همیار هوشمند با ساختارهای متفاوت… 36

3-3-1- استفاده از الگوریتم­های تکاملی در ساختار IDSS  36

3-3-2- استفاده از عامل هوشمند در ساختار IDSS  38

3-3-3- استفاده از روش­های داده­کاوی و شبکه­های عصبی مصنوعی در ساختار IDSS  40

3-3-4- استفاده از یک روش تصمیم­گیری مبتنی بر منطق فازی در ساختار IDSS  46

3-3-5- استفاده از استنتاج مبتنی بر مورد در ساختار IDSS  51

3-3-6- استفاده از مولفه­های مبتنی بر قانون در ساختار IDSS  55

 

 

فصل چهارم. بازی­های کامپیوتری استراتژیک بلادرنگ و سیستم­های هوشمند مرتبط با آنها 57

4-1- مقدمه. 58

4-2- ویژگی­های بازی­های استراتژیک بلادرنگ…. 59

4-3- مروری بر سیستم­های هوشمند مرتبط با بازی­های استراتژیک بلادرنگ…. 63

فصل پنجم. سیستم پیشنهادی71

5-1- مقدمه. 72

5-2- معرفی سیستم پیشنهادی.. 73

5-3- مولفه­های اصلی سیستم پیشنهادی.. 74

5-4- روش رفع ناسازگاری بکار برده شده در سیستم پیشنهادی.. 77

فصل ششم. ارزیابی و نتایج80

فصل هفتم. نتیجه­گیری و کارهای آینده. 89

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… 92

         

 

فهرست جداول

جدول 6-1. مقادیر نهایی امتیازات بازیکنان  83

جدول 6-2. مقادیر نهایی منابع بازیکنان  83

جدول 6-3. مقادیر نهایی ویژگی­های اقتصادی بازیکنان  84

جدول 6-4. مقادیر نهایی ویژگی­های نظامی بازیکنان  84

جدول 6-5. مقادیر نهایی تجربه­های بازیکنان  84

جدول 6-6. مقادیر پنج معیار امتیاز نهایی، منابع جمع­آوری شده، ویژگی­های اقتصادی، امتیاز نظامی و تجربه­ی دو بازیکن      88

جدول 6-7. مقادیر پنج معیار امتیاز نهایی، منابع جمع­آوری شده، ویژگی­های اقتصادی، امتیاز نظامی و تجربه­ی دو بازیکن            88

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل2-1. یک کامپیوتر که یک الگوریتم را در یک حلقه اجرا می­کند.. 15

شکل2-2. احتمال شکست، احتمال موفقیت و احتمال اولین موفقیت17

شکل2-3. یک ساختار سلسله مراتبی.. 26

شکل2-4. یک ماتریس مقایسه­ایی دوبه­دو. 27

شکل2-5. (الف)روند سلسله مراتبی تحلیلی استاندارد. 28

شکل2-5. (ب) نسخه­ی تغییر داده شده­ی روند سلسله مراتبی تحلیلی 28

شکل2-6. ساختار نسخه­ی تغییر داده شده­ی روند سلسله مراتبی تحلیلی.. 29

شکل 3-1. یک ساختار تئوری برای یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند.. 33

شکل 3-2. مولفه­های کلی یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند.. 35

شکل 3-3. ساختاری برای یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند  . 37

شکل 3-4. روند ساخت مدل­های توصیفی و پیشگویی.. 42

شکل 3-5. مولفه­های اصلی مدل DM-NN و چگونگی ارتباط آنها 43

شکل 3-6. رویه­ی اخذ دانش با استفاده از داده­کاوی.. 44

شکل 3-7. ساختار داخلی مولفه­های سیستم مشورتی هوشمند.. 44

شکل 3-8. چرخه­ی حمایت از تصمیم در مدل DM-NN.. 46

شکل 3-9. یک ساختار برای سیستم تصمیم­همیار هوشمند.. 46

شکل 3-10. تابع عضویت غیرنزولی فازی متناظر با “ ”. 49

شکل 3-11. تابع عضویت غیرصعود فازی متناظر با “ . 50

شکل 3-12. چگونگی ارتباط ماژول­ها در ساختار پیشنهادی.. 54

شکل 3-13. ساختار یک سیستم مبتنی بر قانون. 56

شکل 4-1. سناریوی یک بازی RTS. 61

شکل 4-2. روند تکاملی اعمال شده در بازی RTS در مرجع [36]. 67

شکل 5-1. ساختار کلی سیستم پیشنهادی.. 74

شکل 5-2. بخشی از مدل کلاس سیستم پیشنهادی.. 76

شکل 5-3. درخت استنتاجی که از بسط تمامی راه­حل­های ممکن، بدست آمده است78

شکل 5-4. درخت استنتاج سیستم، پس از اخذ تصمیم توسط تصمیم­گیرنده. 79

شکل 6-1. تصاویری از اجرای نرم­افزار. 82

شکل 6-2. نمودار پیشرفت بازیکنان در تمامی واحدها در طول بازی.. 85

شکل 6-3. نمودار امتیاز بازیکنان در طول بازی.. 85

شکل 6-4. نمودار تجربه­ی بازیکنان در طول بازی.. 86

شکل 6-5. نمودار امتیاز اقتصادی بازیکنان در طول بازی.. 86

شکل 6-6. نمودار امتیاز نظامی بازیکنان در طول بازی.. 87

  • مقدمه

مسائل بسیاری وجود دارند که محدود به یک راه­حل منحصر به فرد نمی­باشند. علاوه براین، برخی از مسائل ممکن است تعداد نامحدودی مسیرهای پاسخ مشابه، داشته باشند. یک ناسازگاری[1] هنگامی روی می­دهد که تصمیم­های گوناگونی، متناظر با مسیرهای پاسخ متمایز، فراهم باشد.

به طور کلی در سیستمی که دارای مجموعه­های نسبتاً بزرگی از قوانین و حقایق باشد، درج یک حقیقت می­تواند منجر به صحیح شدن ارزش چندین قانون و در نتیجه فعال شدن آنها گردد. هر ترتیبی از اجرای این قوانین، می­تواند نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد که در این صورت این مجموعه از قوانین، مجموعه­ی قوانین ناسازگار نامیده می­شوند. یک استراتژی رفع ناسازگاری ترتیبی را برای اجرای این مجموعه از قوانین تعیین می­نماید.

سیستم­های هوشمند از قبیل سیستم­های مبتنی بر قانون، ابزارهای برنامه­ریزی، و ساختارهای وابسته به دانش، از استراتژی­های متفاوتی برای رفع ناسازگاری استفاده می­کنند] 2[.

در این پژوهش در ابتدا در رابطه با این شیوه­های متفاوت توضیحاتی ارائه می­گردد و پس از آن ایده­ایی که به منظور رفع ناسازگاری در سیستم پیشنهادی بکار برده شده، شرح داده می­شود. سیستم پیشنهادی یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند است که به منظور یاری رساندن به یک بازیکن در یک بازی استراتژیک بلادرنگ طراحی و پیاده­سازی شده و شرح ساختار و ویژگی­های آن در فصول آتی آمده است. همچنین در این پایان­نامه در ارتباط با سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند و ساختارهای مختلفی که محققان برای پیاده­سازی این سیستم­ها در نظر گرفته­اند، نیز مطالبی ارائه شده  است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات

عنوان/موضوع:

حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر جواد وحیدی – جناب آقای دکتر جواد رضاییان زیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1   فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق………………… 1

1-1   مقدمه………………… 2

1-2     بیان مسئله………………… 2

1-3   ضرورت تحقیق…………………. 5

1-4     اهداف تحقیق…………………. 5

1-5     نوآوری تحقیق…………………. 6

1-6     پرسشهای اصلی تحقیق………………… 6

1-7   فرضیه های تحقیق…………………. 7

1-8     زمینه های کاربردی…………………. 7

1-8-1     تخصیص گیت در یک فرودگاه……………….. 8

1-8-2     زمانبندی در یک واحد پردازش مرکزی…………………. 9

1-8-3     زمانبندی در پالایشگاه نفت…………………. 10

1-8-4     کارخانه تولید پاکت کاغذی…………………. 10

1-8-5     کارخانه تولید تجهیزات لامپ های صنعتی…………… 11

1-9     تعریف کلمات کلیدی…………………. 12

1-10     ساختار پایان نامه………………… 14

2     فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق…………………. 15

1-2      مقدمه………………… 16

2-2      تعریف مربوط به زمانبندی…………………. 16

2-3       زمانبندی از دیدگاهی دیگر………………… 18

2-4       نظریه زمانبندی…………………. 19

2-5       مروری بر مدل های زمان بندی…………………. 20

1-5-2       چارچوب و نمادها ………………..20

2-5-2       ترکیب ماشین ها (محیط های کار)……………….. 21

2-5-3       مدل های تک ماشینه………………… 22

2-5-4       مدل های ماشین موازی…………………. 23

2-5-5       مدل های جریان کارگاهی…………………. 24

2-5-6       مدل های کار کارگاهی…………………. 28

2-5-7       مدل های کارگاه باز………………… 31

2-5-8       مدل های کارگاه وابسته………………… 33

2-5-9       مدل های پردازش دسته ای…………………. 33

2-5-10     مدل های خط مونتاژ………………… 33

2-5-11     مدل های خط مونتاژ ترکیبی…………………. 34

2-6       محدودیت های زمانبندی…………………. 34

2-6-1       معیارهای ارز یابی عملکرد………………… 36

2-7       الگوریتم ژنتیک………………….. 38

2-7-1       تکنیک‌های حل مسائل بهینه سازی…………………. 38

2-7-2       صورت کلی الگوریتم ژنتیک………………….. 40

2-7-3      تعاریف………………….. 41

2-7-4       نمایش کروموزوم………………… 41

2-7-4-1       نمایش باینری…………………. 41

2-7-4-2       نمایش جایگشتی…………………. 42

2-7-4-3       نمایش مقداری…………………. 42

2-7-4-4       نمایش درختی…………………. 43

2-7-5       تابع شایستگی…………………. 43

2-7-6       عملگر انتخاب…………………. 44

2-7-6-1       انتخاب تصادفی………………… 44

2-7-6-2       انتخاب چرخ گردان……………….. 44

2-7-6-3       انتخاب رتبه بندی…………………. 46

2-7-6-4       انتخاب نخبه‌گرا ………………..47

2-7-6-5       انتخاب مسابقه‌ای…………………. 47

2-7-7       عملگر تبادل………………… 48

2-7-7-1       عملگر تبادل تک نقطه ای…………………. 48

2-7-7-2       عملگر تبادل دو نقطه ای…………………. 49

2-7-8       عملگر جهش………………….. 50

2-7-8-1       عملگر معکوس سازی…………………. 51

2-7-9      عملگر حذف و کپی…………………. 51

2-7-10       عملگر حذف وتولید مجدد………………… 52

2-7-11       پارامترهای الگوریتم ژنتیک………………….. 52

2-7-12       همگرایی…………………. 53

2-7-13       شرط خاتمه الگوریتم ژنتیک………………….. 53

2-7-14      مزایای الگوریتم ژنتیک………………….. 53

2-7-15      معایب الگوریتم ژنتیک………………….. 54

2-8       کارهای انجام شده ………………..55

2-8-1       الگوریتم ETPN-GA………………….

2-8-2       الگوریتم AFS Petri Net…………………

2-8-3       الگوریتم GA-ACO………………….

2-8-4       الگوریتم GA-Fuzzy…………………

2-8-5       الگوریتم HGA………………….

2-8-6       الگوریتم GADG………………….

2-8-7       الگوریتم های دیگر………………… 61

3       روش تحقیق…………………. 63

3-1         مراحل الگوریتم پیشنهادی…………………. 64

3-2         نمایش کروموزوم………………… 65

3-3         شرح پارامتر نگهداری ماشین…………………. 67

3-4         ایجاد جمعیت اولیه………………… 68

3-5         شایستگی…………………. 70

3-6       انتخاب…………………. 71

3-7         عملگر تبادل………………… 71

3-7-1         عملگر تبادل دو نقطه ای…………………. 72

3-7-2         عملگر تبادل تک نقطه ای………………73

3-7-3         عملگر تبادل چند نقطه ای…………………. 74

3-8         عملگر جهش………………….. 77

3-9         تعویض جمعیت…………………. 78

3-10       شرط خاتمه………………… 79

4       محاصبات و یافته های تحقیق…………………. 79

4-1       پیاده سازی الگوریتمها……………….. 80

4-2       طراحی داده های تست و پارامترهای الگوریتم…….. 80

4-3       نتایج حاصل از شبیه سازی…………………. 81

5       نتیجه گیری و پیشنهادات………………… 86

فهرست منابع و مأخذ………………… 88

چکیده:

مسئله زمانبندی سیستم باز یک مسئله زمانبندی مهم و جهانی است و این مسئله به طور وسیع در صنعت کاربرد دارد. مسئله زمانبندی سیستم باز جزء مسائل سخت است. مسئله زمانبندی سیستم باز فضای راه حل آن به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از مسئله زمان‌بندی مغازه کارها است و به نظر می رسد که در کتاب ها و مقالات به آن کمتر توجه شده است. استفاده از روش های کلاسیک برای بدست آوردن جواب بهینه در این مسائل‌دارای پیچیدگی زمانی بالایی است و دربرخی از موارد غیرممکن است درنتیجه برای حل این مسائل بیشتر از روش های ابتکاری استفاده می شود. هدف مسئله زمانبندی سیستم باز بدست آوردن یک ترکیب امکان پذیر از سفارشات ماشین و کار تعیین شده است که زمان کلی اتمام کارها در کمترین زمان ممکن باشد. در بین مقالات مختلفی که در زمینه حل مسئله زمانبندی سیستم های باز ارائه شده است، هیچکدام پارامتر نگهداری ماشین ها را درنظر نگرفته اند و این درحالیست که در عمل، ماشین آلات موجود در کارخانجات بنا به دلایل مختلف دچار آسیب و خرابی در حین انجام کار می‌شوند که این امر خسارات فراوانی از جمله اتلاف زمان، و هزینه های اضافی در جهت اجرای مجدد فرایند نیمه کاره را به همراه دارد. در این پایان نامه یک روش جدید برای حل مسئله زمانبندی سیستم های باز با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است که مسئله نگهداری ماشین ها را نیز در نظر می گیرد. در الگوریتم پیشنهادی با استفاده از عملگرهای متنوع در کنار هدفمند کردن انتخاب کروموزوم برای کارایی هر چه بیشتر الگوریتم تلاش شده است و نتایج تجربی نشان دهنده کارایی بیشتر الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با دیگر الگوریتمها می باشد.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

در این فصل ابتدا مسئله مورد نظر بیان گردیده و ضرورت و اهداف را دنبال می­نمایم در ادامه پرسشهای موجود در مسئله را بررسی می­نمایم و فرضیه­های تحقیق را شرح می­دهم سپس نوآوری­های تحقیق را ارائه می­نمایم در پایان واژه­های کلیدی تعریف شده و ساختار پایان نامه ذکر خواهد شد.

1-1- مقدمه

مسئله زمانبندی سیستم های باز یکی از مهمترین مسائل زمانبندی در دنیای مهندسی و صنعت است. در این مسئله m ماشین و n کار وجود دارد. هرکار شامل تعداد معینی از عملیات است. هر عملیات دارای زمان از پیش تعیین شده ای برای پردازش[1] بر روی ماشین متناظر خود می باشد. ترتیب پردازش این عملیات در زمان به انجام رسیدن همه کارها بسیار تاثیر گذار است. بنابراین هدف از حل این مسئله پیدا کردن ترتیب عملیاتی است که با کمترین مدت زمانبندی قابل پردازش باشد. در این راستا مقالات زیادی با استفاده از الگوریتم های ابتکاری[2] مختلف ارائه شده است که از بین آنها الگوریتم ژنتیک[3] یکی از بهترین ها، شناخته شده است. در این پایان نامه یک روش جدید برای حل مسئله زمانبندی با در نظر گرفتن پارامتر نگهداری ماشین[4] ها بر پایه الگوریتم ژنتیک با ویژگی چند جمعیتی[5] ارائه شده است. نتایج تجربی نشان می­ دهد­ الگوریتم ارائه شده به جواب بهینه تری دست پیدا می­کند [77].

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه یک مدل ارزیابی علائم ترافیکی مبتنی بر تشخیص اتوماتیک این علائم و مکان قرارگیری آنها

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

عنوان:

ارائه یک مدل ارزیابی علائم ترافیکی مبتنی بر تشخیص اتوماتیک این علائم و مکان قرارگیری آنها

استاد راهنما:

دکتر مهران یزدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-مقدمه…………………. 1

1-1-دلایل احساس نیاز به سیستم شناسایی علایم ترافیکی…………………. 1

1-1-2 علایم ترافیکی…………………. 2

1-1-2-1:علایم اخطاری(هشدار دهنده)……………….. 2

1-1-2-2-تابلوهای انتظامی(مقرراتی)……………….. 3

1-1-2-3-تابلوهای اخباری(اطلاعاتی)……………….. 3

1-1-2-4-علایم راهنمای مسیر………………… 4

1-1-2-5-علایم مکمل…………………. 4

1-1-2-6-تابلوهای محلی…………………. 4

1-2 کاربرد آشکارسازی وشناسایی علایم ترافیکی……………….. 5

1-2-1 سیستم های پشتیبان راننده………………… 6

1-2-2 سیستم های دستیار راننده………………… 7

1-3 اهداف پایان نامه………………… 9

1-3- 1 آشکارسازی علامت ترافیکی…………………. 9

1-3-1-1 آشکارسازی بر اساس رنگ………………….. 10

1-3-1-2 آشکارسازی بر اساس شکل…………………. 10

1-3-1-3 آشکارسازی بر اساس شکل ورنگ………………….. 11

1-3-1-4 آشکارسازی بر اساس یادگیری ماشین…………………. 12

1-3-2 کلاس بندی وشناخت علایم ترافیکی…………………. 12

1-3-2-1 کلاس بندی با شبکه های عصبی مصنوعی…………………. 13

1-3-2-2 کلاس بندی با استفاده از تطبیق الگو………………… 14

1-3-2-3 شناخت علامت توسط دیگر طبقه بندی کننده ها……………….. 14

1-3-2-4 OCR and Pictograms Recognition…………………

1-4 بهدست آوردن موقعیت جغرافیایی محل نصب علایم ترافیکی، ارزیابی محل نصب آن… 15

1-5 ساختار این پایان نامه………………… 16

2-پیشینه تحقیق…………………. 17

2-1 مقدمه………………… 17

2-2 پیشینه تحقیقاتی سیستمهای آشکارسازی علایم ترافیکی…………………. 17

2-2-1 آشکارسازی بر اساس رنگ………………….. 18

2-2-2 آشکارسازی بر اساس شکل…………………. 19

2-2-3آشکارسازی بر اساس شکل ورنگ………………….. 22

2-2-4 آشکارسازی بر اساس یادگیری ماشین…………………. 24

2-2 پیشینه تحقیقاتی سیستمهای شناخت علایم ترافیکی…………………. 24

2-3-1شناخت علایم ترافیکی بوسیله شبکه های عصبی…………………. 25

2-3-2 شناخت علایم ترافیکی بوسیله تطبیق الگو………………… 26

2-3-3 شناخت علامت توسط دیگر طبقه بندی کننده ها……………….. 27

2-3-4 OCR and Pictograms Recognition…………………

3-آشکارسازی علایم ترافیکی…………………. 30

3-1 مقدمه………………… 30

3-2 دلایل دشواری مقایسه بین تکنیکهای آشکارسازی علایم………………… 30

3-3 مشکلاتی که سر راه آشکارسازی و شناسایی علایم ترافیکی قرار دارد….. 31

3-3-1میزان نور متغیر است و قابل کنترل نیست…………………. 31

3-3-2حضور اشیا دیگر………………… 32

3-3-3تفاوت ظاهری علایم………………… 33

3-3-4تغییر فیزیکی علامت………………….34

3-3-5 تغییر رنگ علامت…………………. 35

3-3-6 حرکت بلوری…………………. 35

3-4 رویکردهای آشکارسازی علایم ترافیکی…………………. 36

3-4-1 آشکارسازی علایم ترافیکی بر اساس رنگ………………….. 36

3-4-1-1 بررسی اجمالی فضاهای رنگی…………………. 37

3-4-1-2-1 قطعه بندی آستانه رنگی…………………. 41

3-4-1-2-2 پیوستن پویای پیکسل…………………. 42

3-4-1-2-3 تبدیل به HSI/HSV………………….

3-4-1-2-4 رشد دادن منطقه………………… 42

3-4-1-2-5 شاخص گذاری رنگ………………….. 43

3-4-2 آشکارسازی بر اساس شکل…………………. 43

3-4-2-1 Hierarchal Spatial Feature Matching…………………

3-4-2-2 Hough Transform………………….

3-4-2-3 Similarity Detection…………………

3-4-2-4 Distance Transform Matching…………………

3-4-3 آشکارسازی علامت با استفاده از شکل ورنگ………………….. 46

3-4-4 آشکارسازی بر اساس یادگیری ماشین…………………. 47

4-شناسایی علایم ترافیکی…………………. 49

4-1 مقدمه………………… 49

4-2 شناسایی اشکال توسط ماشین…………………. 49

4-2-1 مشکلاتی که در این راه وجود دارند………………… 50

4-2-1-1 چرخش،بازتاب(آینه)،ترجمه،تغییر مقیاس………………….. 51

4-3 الگوریتمهای شناخت علایم ترافیکی………………… 52

4-3-1شبکه های عصبی…………………. 53

4-3-1-1 شبکه های پس انتشار………………… 54

4-3-1-2 پرسپترون چند لایه………………… 54

4-3-2 تطبیق الگو………………… 55

4-3-3 کلاس بندی با PSO………………….

4-3-4 کلاس بندی با SVM…………………..

4-3-5 شناخت علایم ترافیکی توسط OCR and pictogram………………….

5-طراحی و پیاده سازی سیستم وارزیابی آن………………… 62

5-1 مقدمه………………… 62

5-2آشکارسازی علامت بوسیله ،تجزیه وتحلیل لکه………………… 62

5-2-1 تعریف لکه………………… 62

5-2-2شناسایی مناطق مورد علاقه:……………….. 65

5-2-3فیلترهای میانه دوبعدی…………………. 66

5-2-4 استخراج لبه های اشیا………………..68

5-2-5 حذف لکه های زاید………………… 70

5-2-5-1تجزیه وتحلیل هیستوگرام رنگها ………………..72

5-2-5-2 تجزیه وتحلیل ابعاد علامت:………………..74

5-2-6بلوک دیاگرام آشکارسازی علایم ترافیکی……………….. 77

5-2-7 نتایج بدست آمده برای بخش آشکارسازی علایم ترافیکی…….. 77

5-3 شناسایی علایم ترافیکی……………….. 79

5-3-1شیوه ای بازگشتی برای تقسیم بندی شکل براساس بردار ویژه…… 79

5-3-1-1 محاسبه ماتریس کواریانس……………….. 79

5-3-1-2 استخراج دو مقدار ویژه………………… 80

5-3-1-3 ناحیه بندی شکل بر اساس بردارهای ویژه………………… 81

5-3-1-4 محاسبه مقادیر ویژه وبردارهای ویژه؛ زیر ناحیه ها……. 82

5-3-1-5 محاسبهbounding-box………………..

5-3-2 استخراج پارامترهای مستقل از مقیاس،انحراف،دوران……….. 83

5-3-2-1پارامتر (eigen-ratio)………………..

5-3-2-2 پارامتر (compactness)………………..

5-3-2-3 پارامتر (normal-angle)………………..

5-3-2-4 پارامتر(center)………………..

5-3-3 آزمایش مستقل بودن پارامترها(دوران،انتقال،مقیاس)…. 87

5-3-4 تقسیم بندی علایم ترافیکی بر اساس شکل ظاهری ورنگ آنها …….91

5-3-5 شناسایی شکل کلی علایم ترافیکی،توسط شبکه های عصبی…….. 96

5-3-6 آموزش شبکه های عصبی…………………. 97

5-3-6-1 آموزش شبکه عصبی برای شناسایی شکل کلی علامت……. 98

5-3-6-2 آزمایش صحت کلاس بندی در شبکه عصبی…………………. 99

5-3-7 شناسایی پیام علامت…………………. 102

5-3-8 بلوک دیاگرام سیستم شناسایی علایم ترافیکی بوسیله شبکه عصبی…….. 104

5-3-9 نتایج شناسایی علایم ترافیکی…………………. 105

5-4 تعیین محل نصب علامت و ارزیابی آن………………… 106

5-4-1 سیستم موقعیت یاب جهانی چگونه کار میکند………………… 107

5-4-2 محاسبه محل نصب علامت…………………. 109

5-4-3 ارزیابی علامت ترافیکی…………………. 111

5-4-4 رسم نقاط بر روی نقشه………………… 112

5-4-4-1 سیستم اطلاعات جغرافیای(GIS)………………..

5-4-4-2 تجزیه وتحلیل World file…………………

5-4-5-2 رسم یک نقطه جغرافیایی…………………. 120

5-4-5 نتیجه اجرای کلی الگوریتم وارزیابی نقاط بدست آمده…… 123

6-نتایج وپیشنهادات…………………. 128

7-منابع………………… 129

8-چکیده انگلیسی…………………. 137

چکیده:

در این پایان نامه، قصد داریم روش های آشکار نمودن علایم ترافیکی در تصاویر گرفته شده از آنها و شناسایی این علایم را مورد بررسی قرار دهیم. سپس با استفاده از بهبود روشهای موجود سیستمی را ارایه دهیم که با استفاده از یک دوربین فیلمبرداری سوار شده روی یک وسیله متحرک و یک دستگاه گیرنده GPS Data Logger محل نصب علایم ترافیکی استاندارد را شناسایی و با توجه به آن، ارزیابی کند که آیا علامت در جای مناسبی نصب شده است یا خیر؟ این سیستم می تواند کمک شایانی به مهندسین بزرگراه، برای حفظ ونگهداری از جاده ها نماید. برای اینکار، بایستی که سیستم پیشنهادی ابتدا علایم ترافیکی را تشخیص دهد. در این پروژه، با استفاده از تجزیه وتحلیل لکه واعمال آستانه مناسب، اشیا را در تصویر شناسایی نموده؛ سپس با استفاده از تجزیه وتحلیل هیستوگرام رنگ وتجزیه وتحلیل ابعاد، لکه های اضافه حذف می شوند و با دقت 83.71% علایم ترافیکی بدرستی آشکار شدند. در مرحله بعد باید علایم شناسایی شوند، برای اینکار، علایم ترافیکی را با توجه به رنگ وشکل آنها گروه بندی کرده وبا استفاده از MLEV، بردارهای ویژگی هر علامت را استخراج کرده و با استفاده از بردارهای استخراج شده،یک شبکه عصبی، آموزش می بیند. ابتدا شکل کلی علامت و سپس پیام علامت با استفاده از شبکه عصبی طبقه بندی می شود؛در این مرحله، علایم با دقت 84.74% شناسایی شدند. در مرحله بعد با استفاده از تطابق زمانی، محل نصب هر علامت ترافیکی بدست می آید، وفاصله آن با محل وقوع عارضه(مثل پیچ بعدی) محاسبه می گردد و با توجه به نوع علامت شناسایی شده، ارزیابی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سیستم پیشنهادی می تواند در بهبود وضعیت علایم جاده ای بسیار موثر باشد.

1- مقدمه

ابتدا در این فصل به معرفی علایم ترافیکی وسیستمی که علایم ترافیکی را شناسایی کند، می پردازیم وسپس کارهایی که برای شناسایی صحیح علامت لازم است ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ درنهایت هم ساختار این پایان نامه را توضیح می­دهیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه روشی جهت تحقق پرداخت الکترونیکی عوارض در کشور با استفاده از الگو های داده کاوی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فن‌آوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

عنوان:

ارائه روشی جهت تحقق پرداخت الکترونیکی عوارض در کشور با استفاده از الگو های داده کاوی

استاد راهنما:

دکتر فریبرز سبحان منش

دکتر اشکان سامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

1-1- مقدمه……………. 1

1-2- اهداف قیمت گذاری راه ها ……………6

1-3- جمع بندی و نتیجه گیری…………….. 8

 فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه……………. 11

2-2- هزینه های حمل ونقل…………….. 12

2-2-1- هزینه های ثابت………………………………………….15

2-2-2- هزینه های جاری یا متغیر………………………18

2-2-3- هزینه های خارجی…………………………..20

2-3- قیمت گذاری حمل ونقل…………….. 22

2-4- قیمت گذاری بر اساس هزینه خارجی…………….. 22

2-5- پیش بینی حجم ترافیک……………… 25

2-6- کلیات شبکه ­های عصبی مصنوعی…………….. 26

2-7- نرون بیولوژیکی…………….. 27

2-8- شبکه های عصبی مصنوعی…………….. 28

2-9- تاریخچه شبکه ­های عصبی مصنوعی…………….. 30

2- 10- مدلهای شبکه ­های عصبی مصنوعی…………….. 32

2-10-1- مدل ریاضی ساختمان و عملکرد نرونها…………32

2-10-1-1- مدل نرون تک ورودی…………….. 33

2-10-1-2- توابع مورد استفاده در شبکه عصبی…………….. 34

2-10-1-3- مدل نرون چند قطبی…………….. 36

2-10-2- ساختار شبکه­ های عصبی…………….37

2-10-2-1- شبکه تک لایه……………. 37

2-10-2-3- شبکه های چند لایه…………… 38

2-10-2-3- شبکه پرسپترون…………….. 39

2-10-2-4- شبکه­ های پسخور یا برگشتی…………….. 40

2-11 مزیتهای استفاده از شبکه ­های عصبی…………….. 41

2-11-1- شبکه­های عصبی در مقابل کامپیوترهای معمولی…..42

2-12- رگرسیون……………. 43

2-13- جمع بندی و نتیجه گیری…………….. 45

فصل سوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

3-1- مقدمه……………. 47

3-2- تحقیقات رونهار……………. 57

3-3- تحقیقات یانگ و هوانگ……………… 61

3-4- تحقیقات یانگ و منگ……………… 63

3-5- تحقیقات سولیوان و هاراکه……………. 65

3-6- تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با پیش بینی ترافیک……… 66

فصل چهارم : روش تحقیق

4-1- مقدمه……………. 70

4-2- تعریف سنگینی ترافیک……………… 71

4-3- پیامدهای سنگینی ترافیک……………… 73

4-3-1- سنگینی ترافیک و تصادفات……….75

4-4- محدود ساختن سنگینی ترافیک……………… 76

4-4-1- حجم ترافیک و راهنمای ظرفیت راه……………….77

4-4-2- شرایط راه سواره رو…………………….79

4-4-3- وظایف عملکردی مسیر ارتباطی و برآورد زمان تاخیر……81

4-4-4- سنگیی ترافیک تکرار شونده و غیر تکرار شونده………83

4-5- راه حل هایی برای کاهش سنگینی ترافیک……………… 83

4-5-1- راه حل های مربوط به افزایش ظرفیت………84

4-5-1-1- توسعه و افزایش ظرفیت…………….. 85

4-5-1-3- مدیریت مسیرها…………… 87

4-5-2- راه حل های مربوط به تقاضا…………..88

4-5-2-1- هزینه یابی حجم یا سنگینی ترافیک…………. 88

4-6- برآورد هزینه های جانبی سفر……………. 91

4-7- تشریح مدل ارائه شده……………. 95

4-8-1- مدل های ساده…………………98

4-8-2- مدل های غیر ساده……………..100

4-9- مدل ویکری…………….. 102

4-10 هزینه تراکم……………. 103

4-11- محاسبه هزینه تراکم توسط مدل توسعه یافته HCM………………

4-11-1- دادههای مورد نیاز مدل………………………106

4-11-1-1- ارزش زمان سفر…………… 107

4-11-2 مطالعات نمونه صورت گرفته با توجه به مدل ارزش زمان سفر………107

4-12- پیش بینی حجم ترافیک……………… 111

4-12-1- یادگیری شبکه ­های عصبی………………111

1-1-12-4- الگوریتم یادگیری پس انتشار خط(BP)……………

2-1-12-4 -ساختار مدل پیشنهادی…………….. 116

4-12-2- رگرسیون چند متغیره……………..118

4-12-2-1- اهداف بررسی های علمی روش های چند متغیره……………. 119

4-12-2-2- کاربرد های روش های چند متغیره……………. 120

4-12-2-3- رگرسیون خطی ساده……………. 120

4-12-2-4- رگرسیون خطی چندگانه……………. 121

4-12-2-5- رگرسیون چند متغیره……………. 123

4-12-2-5-1 الگوی رگرسیونی خطی چند متغیره با متغیر های توضیحی ثابت……… 123

4-13- جمع بندی و نتیجه گیری…………….. 127

فصل پنجم : ارزیابی مدل پیشنهادی

5-1 مقدمه……………. 130

5-2- هزینه های حمل ونقل…………….. 1305-3- برآورد هزینه نهایی تراکم……………. 132

5-3-1 داده های ورودی مدل………………..132

5-3-1-1- ارزش زمان سفر…………….133

5-3-1-2- توابع سرعت-جریان…………….. 134

5-3-2- نحوه محاسبه متغیر هزینه تراکم…………136

5-4- برآورد سهم تردد در مسیرهای جایگزین به ازای سیاستهای مختلف اخذ عوارض……. 139

5-5- مدلسازی شبکه عصبی…………….. 141

5-5-1- طراحی شبکه عصبی مصنوعی……………….142

5-5-2- ارزیابی شبکه طراحی شده……………………143

5-6- مدلسازی رگرسیون خطی…………….. 146

5-6-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………146

5-6-2- نتایج آزمون مدل رگرسیون…………….147

5-7- شناسایی سیستم های اخذ عوارض………….. 151

5-7-1- حالتهای کنونی شارژ…………………153

5-7-1-1- شارژ کاربران راه……………. 153

5-7-2- روش های مستقیم………………154

5-7-2-1- ثبت خارج از دستگاه……………. 155

9-7-2-2- شارژ دستی از طریق باجه های عوارض……………… 156

5-7-2-3- اسکن اتوماتیک از طریق تکنولوژی شناسایی خودکار وسیله نقلیه…… 158

5-7-2-4- ترکیبی از جمع آوری دستی و الکترونیکی عوارض……………… 161

5-7-2-5- ثبت در داخل وسیله نقلیه……………. 162

5-8- جمع بندی و نتیجه گیری…………….. 163

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها

6-1- مقدمه……………. 165

6-2- چارچوب تحقیق…………….. 165

6-3- نتیجه گیری…………….. 170

چکیده:

بخش حمل ونقل نیز به عنوان یکی شاهرگ اصلی اقتصاد، نقش بسزایی در شکوفایی و توسعه جامعه ایفا می­کند. سنگینی ترافیک از تقاضای بیش از ظرفیت سیستم های حمل و نقل نشات می گیرد و اثرات منفی آن به شکل تاخیر یا افزایش زمان سفر نمود می یابد.

قیمت گذاری تراکم یکی از مکانیزم­های مدیریت تقاضای حمل ونقل است. در این روش استفاده کنندگان بگونه ای ترغیب می شوند که در طول ساعات شلوغ و پرتردد از سفر پرهیز کنند و سفرهای خود را در ساعات کم تردد انجام دهند. بدین طریق جریان ترافیک تعدیل شده و تقاضای سفر بگونه ای در طول ساعات روز توزیع می شود که کمتر بار ترافیکی شدید به وجود آید. از طرف دیگر شاید بهترین گزینه جلوگیری از وقوع تراکم باشد، که خود مستلزم پیش بینی وقوع آن در زمان آینده می باشد. مدل پیش بینی حجم ترافیک در کوتاه مدت یکی از بخش هایی است که از این اطلاعات استفاده می کند. این مدل با بکارگیری اطلاعات شناسگرهای ترافیکی هر معبر، حجم عبوری از یک معبر در لحظات پیش رو را پیش بینی می­کند، و از این اطلاعات برای مدیریت پیشگیرانه ترافیک میتوان استفاده نمود.

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

1- مقدمه

1-1- مقدمه

بخش حمل ونقل نیز به عنوان یکی شاهرگ اصلی اقتصاد، نقش بسزایی در شکوفایی و توسعه جامعه ایفا می کند. در کشور ما تاکنون این بخش نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد. شاید به جرأت بتوان گفت که امروزه ملاک توسعه یافتگی کشورها پس از صنعت، مربوط به توسعه ارتباطات ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی است. بنابراین حمل و نقل را می توان به شریانی تشبیه کرد که موجب پویایی و شکوفایی اقتصاد کشورها می شود.

اگر امروز در جهان از خدمات حمل ونقل تحت عنوان صنعت یاد می شود بخاطر گستردگی و اهمیت این خدمات به عنوان حلقه اتصال صنایع با یکدیگر و عامل ارتباط میان بازارهای تولید و مصرف است . بدین خاطر است که بین نظام حمل ونقل و فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع همبستگی شدیدی وجود دارد و اقتصاد دانان، صنعت حمل ونقل را به عنوان نیروی محرکه توسعه می دانند و کارآمدی و توانمندی آن را زمینه ساز توسعه پایدار می شناسند. لذا چنانچه این بخش از اقتصاد، مورد بی مهری و بی توجهی برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد یا به دلیل سیاستگذاری های نامناسب کارایی لازم را نداشته باشد، خواسته یا ناخواسته اقتصاد کشورها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات :ارائه یک مدل ارزیابی علائم ترافیکی مبتنی بر تشخیص اتوماتیک

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

 ارائه یک مدل ارزیابی علائم ترافیکی مبتنی بر تشخیص اتوماتیک این علائم و مکان قرارگیری آنها

 استاد راهنما:

دکتر مهران یزدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده 

در این پایان نامه،  قصد داریم روش های  آشکار نمودن علایم ترافیکی در تصاویر گرفته شده از آنها و شناسایی این علایم را مورد بررسی قرار دهیم. سپس با استفاده از بهبود روشهای موجود سیستمی را ارایه  دهیم  که با استفاده از یک دوربین فیلمبرداری سوار شده روی یک وسیله متحرک و یک دستگاه گیرنده GPS Data Logger محل نصب علایم ترافیکی استاندارد را شناسایی و با توجه به آن، ارزیابی  کند که آیا علامت در جای مناسبی نصب  شده است یا خیر؟ این سیستم می تواند کمک شایانی به مهندسین بزرگراه، برای حفظ ونگهداری از جاده ها نماید. برای اینکار، بایستی که سیستم پیشنهادی  ابتدا  علایم ترافیکی را تشخیص دهد. در این پروژه، با استفاده از تجزیه وتحلیل لکه واعمال آستانه مناسب، اشیا را در تصویر شناسایی نموده؛ سپس با استفاده از  تجزیه وتحلیل هیستوگرام رنگ وتجزیه وتحلیل ابعاد، لکه های اضافه حذف می شوند و با دقت 83.71% علایم ترافیکی بدرستی آشکار شدند. در مرحله بعد باید علایم شناسایی شوند، برای اینکار، علایم ترافیکی را با توجه به رنگ وشکل آنها گروه بندی کرده وبا استفاده از MLEV، بردارهای ویژگی هر علامت را استخراج کرده و با استفاده از بردارهای استخراج شده،یک شبکه عصبی، آموزش می بیند. ابتدا شکل کلی علامت و سپس پیام علامت با استفاده از شبکه عصبی طبقه بندی می شود؛در این مرحله، علایم با دقت 84.74%  شناسایی شدند. در مرحله بعد با استفاده از تطابق زمانی، محل نصب هر علامت ترافیکی  بدست می آید، وفاصله آن  با محل وقوع عارضه(مثل پیچ بعدی) محاسبه می گردد و با توجه به نوع علامت شناسایی شده، ارزیابی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سیستم پیشنهادی می تواند در بهبود وضعیت علایم جاده ای بسیار موثر باشد.

فهرست مطالب

1-مقدمه. 1

1-1-دلایل احساس نیاز به سیستم شناسایی علایم ترافیکی.. 1

1-1-2 علایم ترافیکی.. 2

1-1-2-1:علایم اخطاری(هشدار دهنده) 2

1-1-2-2-تابلوهای انتظامی(مقرراتی) 3

1-1-2-3-تابلوهای اخباری(اطلاعاتی) 3

1-1-2-4-علایم راهنمای مسیر. 4

1-1-2-5-علایم مکمل.. 4

1-1-2-6-تابلوهای محلی.. 4

1-2 کاربرد آشکارسازی وشناسایی علایم ترافیکی 5

1-2-1 سیستم های پشتیبان راننده. 6

1-2-2 سیستم های دستیار راننده. 7

1-3 اهداف پایان نامه. 9

1-3- 1 آشکارسازی علامت ترافیکی.. 9

1-3-1-1 آشکارسازی بر اساس رنگ… 10

1-3-1-2 آشکارسازی بر اساس شکل.. 10

1-3-1-3 آشکارسازی بر اساس شکل ورنگ… 11

1-3-1-4 آشکارسازی بر اساس یادگیری ماشین.. 12

1-3-2  کلاس بندی وشناخت علایم ترافیکی.. 12

1-3-2-1  کلاس بندی با شبکه های عصبی مصنوعی.. 13

1-3-2-2 کلاس بندی با استفاده از تطبیق الگو. 14

1-3-2-3 شناخت علامت توسط دیگر طبقه بندی کننده ها 14

1-3-2-4 OCR and Pictograms Recognition. 15

1-4 بهدست آوردن موقعیت جغرافیایی محل نصب علایم ترافیکی، ارزیابی محل نصب آن. 15

1-5 ساختار این پایان نامه. 16

 2-پیشینه تحقیق.. 17

2-1 مقدمه. 17

2-2 پیشینه تحقیقاتی سیستمهای آشکارسازی علایم ترافیکی.. 17

2-2-1 آشکارسازی بر اساس رنگ… 18

2-2-2 آشکارسازی بر اساس شکل.. 19

2-2-3آشکارسازی بر اساس شکل ورنگ… 22

2-2-4 آشکارسازی بر اساس یادگیری ماشین.. 24

2-2 پیشینه تحقیقاتی سیستمهای شناخت علایم ترافیکی.. 24

2-3-1شناخت علایم ترافیکی بوسیله شبکه های عصبی.. 25

2-3-2 شناخت علایم ترافیکی بوسیله تطبیق الگو. 26

2-3-3 شناخت علامت توسط دیگر طبقه بندی کننده ها 27

2-3-4 OCR and Pictograms Recognition. 28

 3-آشکارسازی علایم ترافیکی.. 30

3-1 مقدمه. 30

3-2 دلایل دشواری مقایسه بین تکنیکهای آشکارسازی علایم. 30

3-3 مشکلاتی که سر راه آشکارسازی و شناسایی علایم ترافیکی قرار دارد. 31

3-3-1میزان نور متغیر است و قابل کنترل نیست.. 31

3-3-2حضور اشیا دیگر. 32

3-3-3تفاوت ظاهری علایم. 33

3-3-4تغییر فیزیکی علامت.. 34

3-3-5 تغییر رنگ علامت.. 35

3-3-6 حرکت بلوری.. 35

3-4 رویکردهای آشکارسازی علایم ترافیکی.. 36

3-4-1 آشکارسازی علایم ترافیکی بر اساس رنگ… 36

3-4-1-1 بررسی اجمالی فضاهای رنگی.. 37

3-4-1-2-1 قطعه بندی آستانه رنگی.. 41

3-4-1-2-2 پیوستن پویای پیکسل.. 42

3-4-1-2-3  تبدیل به HSI/HSV.. 42

3-4-1-2-4 رشد دادن منطقه. 42

3-4-1-2-5 شاخص گذاری رنگ… 43

3-4-2 آشکارسازی بر اساس شکل.. 43

3-4-2-1  Hierarchal Spatial Feature Matching. 44

3-4-2-2 Hough Transform.. 44

3-4-2-3 Similarity Detection. 45

3-4-2-4 Distance Transform Matching. 45

3-4-3 آشکارسازی علامت با استفاده از شکل ورنگ… 46

3-4-4 آشکارسازی بر اساس یادگیری ماشین.. 47

 4-شناسایی علایم ترافیکی.. 49

4-1 مقدمه. 49

4-2 شناسایی اشکال توسط ماشین.. 49

4-2-1 مشکلاتی که در این راه وجود دارند. 50

4-2-1-1 چرخش،بازتاب(آینه)،ترجمه،تغییر مقیاس… 51

4-3 الگوریتمهای شناخت علایم ترافیکی.. 52

4-3-1شبکه های عصبی.. 53

4-3-1-1 شبکه های پس انتشار. 54

4-3-1-2 پرسپترون چند لایه. 54

4-3-2 تطبیق الگو. 55

4-3-3 کلاس بندی با PSO.. 56

4-3-4 کلاس بندی با SVM… 57

4-3-5 شناخت علایم ترافیکی توسط OCR and pictogram.. 61

 5-طراحی و پیاده سازی سیستم وارزیابی آن. 62

5-1 مقدمه. 62

5-2آشکارسازی علامت بوسیله ،تجزیه وتحلیل لکه. 62

5-2-1 تعریف لکه. 62

5-2-2شناسایی مناطق مورد علاقه: 65

5-2-3فیلترهای میانه دوبعدی.. 66

5-2-4 استخراج لبه های اشیا: 68

5-2-5 حذف لکه های زاید. 70

5-2-5-1تجزیه وتحلیل هیستوگرام رنگها 72

5-2-5-2 تجزیه وتحلیل ابعاد علامت: 74

5-2-6بلوک دیاگرام آشکارسازی علایم ترافیکی : 77

5-2-7 نتایج بدست آمده برای بخش آشکارسازی علایم ترافیکی.. 77

5-3 شناسایی علایم ترافیکی: 79

5-3-1شیوه ای بازگشتی برای تقسیم بندی شکل براساس بردار ویژه. 79

5-3-1-1 محاسبه ماتریس کواریانس: 79

5-3-1-2 استخراج دو مقدار ویژه. 80

5-3-1-3 ناحیه بندی شکل بر اساس بردارهای ویژه. 81

5-3-1-4 محاسبه مقادیر ویژه وبردارهای ویژه؛ زیر ناحیه ها 82

5-3-1-5 محاسبهbounding-box: 83

5-3-2 استخراج پارامترهای مستقل از مقیاس،انحراف،دوران. 83

5-3-2-1پارامتر (eigen-ratio) 84

5-3-2-2 پارامتر (compactness) 84

5-3-2-3 پارامتر (normal-angle) 85

5-3-2-4 پارامتر(center) 86

5-3-3 آزمایش مستقل بودن پارامترها(دوران،انتقال،مقیاس) 87

5-3-4 تقسیم بندی علایم ترافیکی بر اساس شکل ظاهری ورنگ آنها 91

5-3-5 شناسایی شکل کلی علایم ترافیکی،توسط شبکه های عصبی.. 96

5-3-6 آموزش شبکه های عصبی.. 97

5-3-6-1 آموزش شبکه عصبی برای شناسایی شکل کلی علامت.. 98

5-3-6-2 آزمایش صحت کلاس بندی در شبکه عصبی.. 99

5-3-7 شناسایی پیام علامت.. 102

5-3-8 بلوک دیاگرام سیستم شناسایی علایم ترافیکی بوسیله شبکه عصبی.. 104

5-3-9 نتایج شناسایی علایم ترافیکی.. 105

5-4 تعیین محل نصب علامت و ارزیابی آن. 106

5-4-1 سیستم موقعیت یاب جهانی چگونه کار میکند. 107

5-4-2 محاسبه محل نصب  علامت.. 109

5-4-3 ارزیابی علامت ترافیکی.. 111

5-4-4 رسم نقاط بر روی نقشه. 112

5-4-4-1 سیستم اطلاعات جغرافیای(GIS) 112

5-4-4-2 تجزیه وتحلیل World file. 114

5-4-5-2 رسم یک نقطه جغرافیایی.. 120

5-4-5 نتیجه اجرای کلی  الگوریتم وارزیابی نقاط بدست آمده. 123

 6-نتایج وپیشنهادات.. 128

 7-منابع. 129

8-چکیده انگلیسی.. 137

1-مقدمه

 ابتدا در این فصل به معرفی علایم ترافیکی وسیستمی که علایم ترافیکی را شناسایی کند، می پردازیم وسپس کارهایی که برای شناسایی صحیح علامت لازم است ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ درنهایت هم ساختار این پایان نامه را توضیح می­دهیم.

1-1-دلایل احساس نیاز به سیستم شناسایی علایم ترافیکی

تمایل انسان­ها به آسایش هرچه بیش­تر و حمل و نقل آسان، سبب ایجاد وسایل نقلیه زمینی گردیده است. با رشد جمعیت، هر روزه به تعداد وسایل نقلیه‌ای که در خیابان‌ها وجاده‌ها تردد می‌کنند افزوده می‌شود. با توجه به این تعداد بی‌شمار وسایل نقلیه، نیاز به کنترل آنها به منظور جلوگیری از تصادفات تا حد ممکن و در نتیجه کاهش تلفات جانی و مالی فراوان کاملاً احساس می‌شود. بخش عمده‌ای از وظیفه کنترل و هدایت وسایل نقلیه در خیابان‌ها و جاده‌ها توسط علائم راهنمایی و رانندگی صورت می­گیرد. بنابراین مشاهده علائم و عمل کردن به پیام آن ها بوسیله رانندگان ضروری و مهم می‌باشد. با توجه به اهمیت این مسأله اگر بتوان سیستم خودکاری برای تشخیص علائم واعلام پیام آن­ها به رانندگان طراحی نمود، کمک زیادی به آرامش رانندگان خواهد کرد و عبور ومرور روان خواهد شد و بدین ترتیب کلیه رانندگان بویژه رانندگان مبتدی می‌توانندتمرکز بیش­تری بر روی کنترل وسیله نقلیه داشته باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

اساتید راهنما:

دکتر کاظم معمارضیا

دکتر محمدرضا مغاره

اساتید مشاور:

دکتر حمیدرضا شریف

مهندس ساناز حائری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….1

1-کلیات: …………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه و طرح موضوع: …………………………………………………………………………………………2

1-2 طرح مسئله و ضرورت تحقیق: ………………………………………………………………………………..3

1-3 هدف تحقیق : …………………………………………………………………………………………………4

1-4 سئوالات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………..5

1-5 پیشینه تحقیق و چارچوب نظری: …………………………………………………………………………….5

1-6 فرضیه تحقیق و مدل تحقیق: …………………………………………………………………………………6

1-7 روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………….6

1-8 مراحل تحقیق: ………………………………………………………………………………. 7

2-صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگی): ………………………………………………………………………8

2-1 تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی: 8

2-1-1 پیشینه هوانوردی: ………………………………………………………………………………………….8

2-1-2 تاریخچه ظهور فرودگاه: …………………………………………………………………………………. 10

2-1-3 فرودگاه در قرن بیستم: …………………………………………………………………………………. 12

2-1-4 حمل و نقل هوایی مسافر و بار در ایران : 14

2-1-5  سازمانهای حمل و نقل هوایی و وظایف آنها: 16

2-1-5-1 سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو): 16

2-1-5-2 سازمان هوانوردی فدرال (FAA): 17

2-1-5-3 سازمانهای منطقه ای: 18

2-2  اقتصاد فرودگاه: ……………………………………………………………………………………………..18

2-2-1 چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران: 19

2-2-1-1 سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت: 20

2-2-1-2 سرمایه گذاری در ناوگان: 20

2-2-1-3 ایجاد تسهیلات و خدمات جانبی: 21

2-2-1-4 سرمایه گذاری در مواد و کالاهای مصرفی: 21

2-2-1-5 تسهیلات آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص: 22

2-2-2 ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی: 22

2-3 اصطلاحات مهم هوانوردی: 23

2-3-1 شرایط جوی استاندارد: …………………………………………………………………………………. 23

2-3-2 ارتفاع فشاری: …………………………………………………………………………………………….23

2-3-3 سرعت هواپیما: …………………………………………………………………………………………..24

2-3-4 باد پهلو، مسیر هوایی تقرب باند و راستای محوری حرکت هواپیما: 24

2-4 کنترل ترافیک هوایی: ……………………………………………………………………………………….25

2-4-1 اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی: 25

2-4-1-1 تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی: 26

2-4-1-2 محدوده کنترل پایانه: 27

2-4-1-3 محدوده خدمات راداری فرودگاه: 27

2-4-1-4 طبقه بندی فضاهای هوایی: 28

2-4-1-4-1 فضای هوایی کلاس A یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت: 28

2-4-1-4-2 فضای هوای کلاسB   یا محدوده ی کنترل پایانه: 28

2-4-1-4-3 فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه: 28

2-4-1-4-4 فضای هوایی کلاس D: 29

2-4-1-4-5 فضای هوایی کلاس E: 29

2-4-1-4-6 فضای هوایی کلاس  Gیا فضای هوایی بدون کنترل: 30

2-4-2 اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا – فضای ملی: 30

2-4-2-1 مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی: 31

2-4-2-2 تسهیلات کنترل تقرب پایانه: 31

2-4-2-3 برج مراقبت ترافیک فرودگاه: 31

2-4-2-4 ایستگاههای خدمات پروازی: 32

2-4-3 مشخصات طرح هوا – فضای ایران: 32

3-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه: 34

3-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….34

3-2 اجزای سیستم پایانه مسافری: 34

3-2-1 بخش ارتباطی و دسترسی: 35

3-2-2 بخش پردازش مسافران: 36

3-2-3 بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی: 36

3-3 ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری: 38

3-3-1 اهداف طراحی: ……………………………………………………………………………………………38

3-4 فرآیند برنامه ریزی پایانه: ………………………………………………………………………………….. 40

3-4-1 مراحل و معیارهای برنامه ریزی: 40

3-4-2-1 مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی: 41

3-4-2-2 محوطه ی جلوخان پایانه: 41

3-4-2-3 مجموعه راههای دسترسی: 41

3-4-2-4 پارکینگ: ………………………………………………………………………………………………42

3-4-2-5 سیستم پردازش مسافر: 42

3-4-2-6 راهروها و سالن ورودی: 43

3-4-2-7 سالنهای عمومی پایانه: 44

3-4-2-8 باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی: 44

3-4-2-9 کنترل امنیتی: …………………………………………………………………………………………45

3-4-2-10 سالنهای خروجی یا پرواز: 46

3-4-2-11 تسهیلات تحویل جامه دان: 47

3-4-2-12 سیستمهای حمل و نقل داخلی فرودگاه: 48

3-4-2-13 تسهیلات بین المللی: 49

3-4-2-14 فضاهای دیگر: ………………………………………………………………………………………..50

3-4-2-15 الزامات کلی فضای مورد نیاز: 52

3-5 اشکال مختلف پایانه ها: ……………………………………………………………………………………..52

3-5-1 طرح انگشتی یا شاخه ای: 53

3-5-2 طرح اقماری: ……………………………………………………………………………………………..54

3-5-3 طرح خطی : ………………………………………………………………………………………………54

3-5-4 طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه: 54

3-5-5 طرحهای ترکیبی: ………………………………………………………………………………………..55

3-6 انواع طرحهای عمودی پایانه ها: 55

3-7 انواع توقف هواپیما: ………………………………………………………………………………. 58

3-7-1 توقف با دماغه ی رو به داخل: 59

3-7-2 توقف با دماغه ی رو به داخل زاویه دار: 59

3-7-3 توقف با دماغه ی رو به خارج زاویه دار: 59

3-7-4 توقف موازی: ……………………………………………………………………………………………..60

3-8 طرح و شکل محوطه ی توقفگاه (ایپرون): 60

3-9 انتقال مسافران به هواپیما: …………………………………………………………………………………. 61

4-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی بار: 63

4-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….63

4-2 حمل و پردازش بار: ………………………………………………………………………………………….63

4-2-1 اصول جریان بار: ………………………………………………………………………………. 63

4-2-2 اصول باربری: ……………………………………………………………………………………………..66

4-2-3 انواع وسایل حمل بار: …………………………………………………………………………………….66

4-2-4 انواع فن آوری باربری: …………………………………………………………………………………….67

4-3 مکان یابی پایانه بار: …………………………………………………………………………………………69

4-4 الگوی طرح پایانه بار: ………………………………………………………………………………………..70

4-5 اصول و ضوابط کلی طراحی پایانه بار: 72

4-6 مشخصات تسهیلات پایانه بار: 72

4-6-1 اجزای ساختمان پایانه بار: 72

4-6-2 درها و ورودیها: ……………………………………………………………………………………………74

4-6-3 ستونها و موانع ثابت: ……………………………………………………………………………………..74

4-6-4 ضوابط ارتفاع آزاد: ………………………………………………………………………………………..75

4-6-5 مشخصات کف انبار: ………………………………………………………………………………………75

4-7 اجزای پردازش بار خروجی پایانه: 75

4-7-1 محوطه پذیرش بار: ……………………………………………………………………………………….76

4-7-2 محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار: 76

4-7-3 محوطه انبار بارهای فله خروجی: 76

4-7-4 محوطه نگهداری بارهای ویژه: 76

4-7-5 محوطه گمرک خروجی: 77

4-7-6 محوطه بازرسی ایمنی و کنترلهای امنیتی: 77

4-7-7 محوطه پست: …………………………………………………………………………………………….78

4-7-8 محوطه اداری و مالی مراجعین: 78

4-7-9 محوطه باربندی: ………………………………………………………………………………. 78

4-7-10 محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی: 79

4-7-11 محوطه نگهداری باردانهای شرکتهای حمل و نقل: 79

4-7-12 محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری: 79

4-8 اجزای پردازش بار ورودی پایانه: 80

4-8-1 محوطه ی نگهداری گاریها و صندوقه های ورودی: 80

4-8-2 محوطه بارریزی: ………………………………………………………………………………. 81

4-8-3 محوطه انبار بارهای فله ورودی: 81

4-8-4 محوطه انبار باردانهای ورودی شرکتهای حمل و نقل: 81

4-8-5 انبار صندوقه های خالی: 81

4-8-6 محوطه گمرک ورودی: ……………………………………………………………………………………82

4-8-7 محوطه تحویل بار: ………………………………………………………………………………………..82

5-بررسی نمونه های موردی: ………………………………………………………………………………….83

5-1 نمونه های داخلی: ……………………………………………………………………………………………83

5-1-1 فرودگاه امام خمینی: ……………………………………………………………………………………..83

5-1-1-1 تاریخچه فرودگاه امام: 83

5-1-1-2 پایانه مسافری فرودگاه (ترمینال): 84

5-1-1-2-1 تراز 8.00+ مسافرین خروجی (طبقه دوم ): 87

5-1-1-2-2 تراز 4.00+ مسافرین ورودی ( طبقه اول): 87

5-1-1-2-3 تراز 0.00 مسافرین ورودی ( همکف): 88

5-1-1-2-4 تراز 6.50- (زیرزمین): 89

5-1-1-3 پارکینگ فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..90

5-1-1-4 موتور خانه پایانه مسافری : 90

5-1-1-5 اطفاء حریق پایانه مسافری: 90

5-1-1-6 فضاهای تشکیل دهنده پایانه: 90

5-1-1-6-1 فضاهای مربوط به مسافرین خروجی بین المللی: 91

5-1-1-6-2 فضاهای مربوط به مسافران خروجی داخلی: 93

5-1-1-7 برج مراقبت: ……………………………………………………………………………………………94

5-1-2 فرودگاه بین المللی شهیــد آیت اله دستغیب شیراز: 95

5-1-2-1 پتانسیلهای فرودگاه شهیــد دستغیب در امر گردشگری: 96

5-1-2-1-1 جایگاه تشریفات اختصاصی مسافران در فرودگاه شیراز: 96

5-1-2-1-2 تعدد و تنوع پروازی در فرودگاه شیراز: 96

5-1-2-1-3 امکانات و تسهیلات  مسافری: 96

5-1-2-2 ترمینال ورود پروازهای خارجی: 97

5-1-2-4 سالن گمرک با مساحت حدود 750 متر مربع: 98

5-1-2-5 سالن عمومی مستقبلین و مشایعین: 98

5-1-2-6 مشخصات ترمینال خروج پروازهای خارجی: 98

5-1-2-6-1 سالن عمومی و سالن بدرقه کنندگان: 99

5-1-2-6-2 سالن ترانزیت و تشریفات پروازی: 99

5-1-2-6-3 سالن ترانزیت مرزی: 100

5-1-2-6-4 غرفه اطلاع رسانی در بخش گردشگری: 100

5-1-2-7 صدور ویزا در فرودگاه شیراز: 100

5-1-2-8  ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز: 100

5-1-2-9 به روز بودن امکانات فرودگاهی و ناوبری فرودگاه شیراز: 101

5-2 نمونه های خارجی: ………………………………………………………………………………. 101

5-2-1 فرودگاه کانسای ژاپن: …………………………………………………………………………………..101

5-2-1-1 تاریخچه ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 101

5-2-1-2 جزیره ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 102

5-2-1-3 پل ارتباطی جزیره ی فرودگاه: 103

5-2-1-4 ظرفیت فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..104

5-2-1-5 ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….104

5-2-1-6 سازه ی فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..106

5-2-2 فرودگاه سوندیاک (RAVA، بیلبائو-اسپانیا): 107

5-2-2-1 ایده طرح: ……………………………………………………………………………………………107

5-2-2-2 معماری فرودگاه: ……………………………………………………………………………………. 108

5-2-2-3 پارکینگ فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 110

5-2-2-4 سازه فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 110

5-2-3 فرودگاه بین المللی کوالالامپور (مالزی): 111

5-2-3-1 معماری فرودگاه: …………………………………………………………………………………….111

5-2-3-2 ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….112

5-2-3-3 سازه ی فرودگاه: …………………………………………………………………………………….114

5-2-3-4 ساختمان ماهواره: ……………………………………………………………………………………115

5-2-3-5 سایت مجموعه: ………………………………………………………………………………………115

6-تعامل سازه و معماری: …………………………………………………………………………………….117

6-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………..117

6-2 تاثیر سازه بر معماری: ……………………………………………………………………………………..118

6-2-1 گسترش نقش سازه در معماری: 118

6-2-1-1 سازه ، فرم معماری و فن آوری ساخت: 119

6-2-2 سازه ، زیبایی و صداقت ( جریان انتقال نیرو‌): 120

6-3 جدایی معماری و سازه: ……………………………………………………………………………………122

6-4 ضرورت همسازی معماری و سازه: 124

6-5 سیر تغییر و تحول همسازی معماری و سازه: 125

6-5-1 سیر تغییر و تحول همسازی سازه و معماری در معماری جهان: 125

6-5-1-1 شروع همسازی معماری و سازه: 126

6-5-2 سیر تغییر و تحول همسازی سازه و معماری در معماری ایران: 127

6-5-2-1 معماری قدیم ایران: ………………………………………………………………………………. 127

6-5-2-2 معماری معاصر ایران: 128

6-6 بررسی نمونه های مطلوب همسازی معماری و سازه در ترمینال های فرودگاهی: 129

6-6-1 طراحی ترمینال های فرودگاهی: 130

6-6-2 فرودگاه بین المللی بانکوک: 131

6-6-2-1 سازه ترمینال اصلی: ………………………………………………………………………………. 132

6-6-2-2 سازه سالن های خروجی: 133

6-6-3 فرودگاه جدید باراخاس – مادرید: 133

6-6-3-1 سازه فولادی سقف: ………………………………………………………………………………. 134

6-6-3-2 نمای شیشه ای فرودگاه: 135

6-7 نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………….135

7- نگاهی به تاریخ و جغرافیای استان فارس و شهر شیراز: 137

7-1استان فارس: ………………………………………………………………………………………………..137

7-1-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: 137

7-1-2 آب و هوا: ……………………………………………………………………………………………….138

7-1-2-1 درجه حرارت و میزان بارندگی: 138

7-1-2-2 باد: …………………………………………………………………………………………………..139

7-1-3 ویژگی های زمین شناسی: 139

7-1-5 پوشش گیاهی: ………………………………………………………………………………. 140

7-1-6 تقسیمات سیاسی: ………………………………………………………………………………………140

7-1-7 مکان های دیدنی و تاریخی: 141

7-1-8 صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………. 142

7-1-8-1 صنایع: ……………………………………………………………………………………………….142

7-1-8-2 منابع معدنی: ………………………………………………………………………………. 142

7-1-9 منطقه ویژه اقتصادی شیراز: 142

7-1-10آموزش: ………………………………………………………………………………………………..143

7-1-11 ورزش و تفریح: ……………………………………………………………………………………….144

7-1-11-1 ورزشگاه‌ها: ………………………………………………………………………………. 144

7-1-11-2 پیست اسکی: ………………………………………………………………………………. 144

7-1-12 شبکه ارتباطات: ………………………………………………………………………………. 145

7-1-12-1 فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 145

7-1-12-2 راه‌آهن: ………………………………………………………………………………. 145

7-2شهر شیراز: ………………………………………………………………………………. 146

7-2-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: 146

7-2-2 آب و هوا: ………………………………………………………………………………. 147

7-2-3 مسائل کلی زمین شناسی: 148

7-2-4 زلزله: ………………………………………………………………………………. 148

7-2-5 صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………. 149

7-2-6 گردشگری: ………………………………………………………………………………. 149

8-مکان یابی و تحلیل سایت: ………………………………………………………………………………. 151

8-1 انتخاب محل فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 151

8-1-1 چگونگی توسعه ی فضای اطراف: 151

8-1-2 شرایط جوی و آب و هوایی: 152

8-1-3 دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی: 152

8-1-4 وجود زمین و امکان تأمین آن برای توسعه: 156

8-1-5 وجود سایر فرودگاهها و قابلیت دسترسی به فضای هوایی لازم: 157

8-1-6 موانع اطراف: ………………………………………………………………………………. 158

8-1-7 مسائل اقتصادی ساخت: 159

8-1-8 قابلیت دسترسی به خدمات تأسیساتی: 159

8-1-9 نزدیکی و مجاورت با محیط تقاضای سفر هوایی: 160

8-2 مکانیابی با استفاده از روش جایگشت (پرماتاسیون): 160

8-2-1 مقیاس اندازه گیری شاخص ها: 161

8-2-2 استفاده از مدل برای مکان یابی فرودگاه شیراز: 162

8-2-3 تعیین تعداد گزینه ها: ………………………………………………………………………………. 163

8-2-4 آماده کردن گزینه ها برای ورود به مدل: 163

8-2-5 محاسبه وزن شاخص ها: 165

8-2-6 نتیجه گیری های حاصل از بررسی های کمی: 166

8-2-7 جمع بندی: ………………………………………………………………………………. 168

9-تدوین برنامه ی فیزیکی: ………………………………………………………………………………. 169

9-1 مقدمه: ………………………………………………………………………………. 169

9-2 عملکرد و اجزاء اصلی متشکله ترمینال: 169

9-2-1 فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی: 170

9-2-1-1 محوطه مقابل ترمینال: 170

9-2-1-2 محوطه کنترل امینتی: 171

9-2-1-3 سالن عمومی خروجی: 172

9-2-1-4 محوطه کنترل گمرکی: 172

9-2-1-5 محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر: 173

9-2-1-6 محوطه کنترل گذرنامه: 174

9-2-1-7 فضاهای مختص خطوط هوایی: 175

9-2-2 فضاهای مختص واحدهای کنترل کننده مسافر و بار: 178

9-2-2-1 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین خروجی: 178

9-2-2-2 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین ورودی: 179

9-2-2-3 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر خدمه هواپیما: 179

9-2-2-4 واحد کنترل گمرکی بارهای غیر مسافری: 179

9-2-2-5 واحد کنترل گذرنامه واقع در مسیر مسافرین خروجی.. 180

9-2-2-6 واحد کنترل امنیتی عمومی واقع در مسیر مسافرین خروجی.. 180

9-2-2-7 واحد کنترل بهداشتی واقع در مسیر مسافرین ورودی: 180

9-2-3 فضاهای مربوط به عملیات پشتیبانی: 181

9-2-3-1 واحد اطلاعات پرواز و هوانوردی: 181

9-2-3-2 واحد اطلاعات هواشناسی: 181

9-2-3-3 فضاهای رفاهی و خدماتی مسافرین، مستقبلین و مشایعین: 181

9-2-3-3-1 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی خروجی: 181

9-2-3-3-2 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی ورودی: 182

9-2-3-3-3 فضاهای واقع در اطراف سالن انتظار عمومی پرواز: 182

9-2-3-4 فضاهای مربوط به تاسیسات بهداشتی، مکانیکی و الکتریکی و سایر تسهیلات لازم: 182

9-2-3-5 فضاهای ارتباطی: ………………………………………………………………………………. 183

9-2-3-6 فضاهای رفاهی کارکنان: 183

9-2-3-7 پارکینگ ها: ………………………………………………………………………………. 183

9-2-3-8 نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………. 183

9-3 برنامه ریزی فیزیکی: ………………………………………………………………………………. 184

9-3-1 پیش بینی میزان حمل و نقل هوایی: 184

9-3-2روش های پیش بینی ترافیک هوایی : 185

9-3-2-1 پیش بینی به روش اکستراپولاسیون: 185

9-3-2-2 پیش بینی به روشی تحلیلی مارکت: 186

9-3-2-3 مدل تعریف مارکت: ………………………………………………………………………………. 186

9-3-2-4 مدل اقتصادسنجی: ………………………………………………………………………………. 187

9-3-2-5  پیش بینی به روش قضاوت مهندسی : 187

9-3-3 محاسبه مسافر ساعت اوج : 187

9-3-4 بررسی فضاها و تعیین ظرفیت عوامل مختلف: 190

9-3-4-1 تعیین زیربنای تقریبی ترمینال: 190

9-3-4-1-1 تفکیک تقریبی فضای ترمینال فرودگاه بر حسب عملکرد: 191

9-3-4-2 محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی : 192

9-3-4-2-1 طول و سطح پیاده روی مقابل ترمینال : 192

9-3-4-2-2 محوطه کنترل امنیت عمومی : 193

9-3-4-2-3 سطح سالن عمومی خروجی: 195

9-3-4-2-4 محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر: 196

9-3-4-2-5 محوطه کنترل کارت پرواز و بلیط مسافرین: 198

9-3-4-2-6 سطح سالن عمومی انتظار (سالن ترانزیت): 199

9-3-4-2-7 سطح محوطه کنترل امنیتی پرواز واقع در مدخل سالن انتظار پرواز: 199

9-3-4-2-8 سطح کریدور: ………………………………………………………………………………. 201

9-3-4-3 محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافرین پروازهای ورودی: 202

9-3-4-3-1 سطح محوطه کنترل بهداشتی: 202

9-3-4-3-2 سطح محوطه کنترل گذرنامه: 203

9-3-4-3-3 سطح دریافت بار : 204

9-3-4-3-4  سطح محوطه کنترل گمرکی : 206

9-3-4-3-5  سطح سالن عمومی ورودی : 207

9-3-4-3-6  محاسبه فضاهای واقع در مسیر بار: 208

9-3-4-3-6-1 سطح سالن بار (تفکیک و تجمیع بارهای خروجی به روش دستی): 209

10-برایند مطالعات در قالب ارائه طراحی: 211

10-1 ایده های طراحی: …………………………………………………………………………..211

10-1-1 خوانایی فضایی: ……………………………………………………………………211

10-2 سازه: ………………………………………………………………………..211

10-3 تاسیسات: ……………………………………………………………………………211

10-4 دیاگرام های طرح: ………………………………………………………………………………214

10-5 معرفی طرح: …………………………………………………………………………………………..215

تعداد صفحه :

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در    پیش بینی درماندگی مالی

نگارش

اصغر کرمی

استاد راهنما

دکتر قاسم بولو

استاد مشاور

دکتر یحیی حساس یگانه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

 

(1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

(2-1 تشریح وبیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

(3-1ضررت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

(4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

(5-1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

(6-1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

(7-1 سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

(8-1 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

(9-1 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

(10-1 کاربرد تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

(11-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ……………………………………………………………………………………………………………10

(12-1 ساختار کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….12

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

بخش اول : ادبیات و مبانی نظری تحقیق

(1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

(2-2 تعاریف ورشکستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

(3-2 دلایل ورشکستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

(4-2 مراحل ورشکستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….02

(5-2 قوانین ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-5-1 ) قوانین ورشکستگی در ایران………………………………………………………………………………………………………………..12

(6-2 تکنیک های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی………………………………………………………………………………………23

(1-6-2 تکنیک آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

(2-6-2 تکنیک هوش مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………………….24

(3-6-2 مدل های تئوریک…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-7) مدل های پیش بینی درماندگی مالی ………………………………………………………………………………………………………………..25

2-7-1) آماری تک متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-7-2) تحلیل تشخیصی چندگانه(MDA)……………………………………………………………………………………………………..26

2-7-3) مدل احتمالی خطی(LPM)………………………………………………………………………………………………………………..27

2-7-4) مدل لوجیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-7-5) مدل پروبیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-7-6) روش های مجموع تجمعی……………………………………………………………………………………………………………………30

2-7-7) فرایندهای تعدیل ناقص………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-7-8) الگوریتم طبقه بندی بازگشتی………………………………………………………………………………………………………………30

2-7-9) استدلال مبتنی بر موضوع…………………………………………………………………………………………………………………….31

2-7-10) شبکه های عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………….32

2-7-11) الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-7-12) برنامه ریزی ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-7-13) مدل مجموعه های سخت…………………………………………………………………………………………………………………..41

2-7-14) ماشین بردار تکیه گاه(SVM)………………………………………………………………………………………………………….42

2-7-15) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM)…………………………………………………………………………………………………42

(8-2 تئوری های ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز……………………………………………………………………………………………………………………43

2-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد………………………………………………………………………………………………………………………43

2-8-3) تئوری های ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..43

2-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی مورگان و KMV مودی……………………………………………………………….43

2-8-3-2) ریسک اعتباری CSFB……………………………………………………………………………………………………….43

2-8-3-3) تئوری پرتفو لیوی اعتباری مک کینسی………………………………………………………………………………44

(9-2 میزان کاربرد تکنیک ها در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی……………………………………………………………………….44

(10-2 میزان دقت و خطای نوع اول  و دوم مدل های پیش بینی ورشکستگی……………………………………………………….46

(11-2 نسبت های مالی مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی…………………………………………………………………………..50

(12-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

بخش دوم : پیشینه تحقیقات

2-13) مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….15

2-13-1) تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه درماندگی مالی…………………………………………………………………51

2-13-2) تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه درماندگی مالی…………………………………………………………………..53

2-13-3) تحقیقات انجام شده در زمینه الگو های جریان نقدی…………………………………………………………………..55

2-14) نتیجه گیری ادبیات و پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………..57

2-15) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

 

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

(1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(2-3 موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(3-3 طبقه بندی تحقیق براساس  ماهیت و روش   …………………………………………………………………………………………………61

(4-3 طبقه بندی تحقیق براساس هدف……………………………………………………………………………………………………………………..61

(5-3 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

(6-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

(7-3 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

(8-3 نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………64

(9-3 نحوه اندازه گیری متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………64

(1-9-3 الگوهای جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………65

(2-9-3 مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده………………………………………………………………………………………………………..68

3-9-2-1) مدل برنامه ریزی ژنتیک به صورت درختی……………………………………………………………………………………….68

3-9-2-2) فرمول ریاضی مدل برنامه ریزی ژنتیک……………………………………………………………………………………………..70

3-9-2-3) تفسیر متغیرهای مدل برنامه ریزی ژنتیک………………………………………………………………………………………..70

(10-3 روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

(11-3 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

 

(1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

(2-4 تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

(3-4 آمار توصیفی برای متغیرهای الگوی جریان های نقدی…………………………………………………………………………………….75

(1-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی…………………….75

(2-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی به تفکیک سال …………………………………………………..76

(3-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت کل 3 سال قبل از درماندگی مالی………….80

(4-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت به تفکیک سال…………………………………………81

(5-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی………………………….85

(6-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی مثبت به تفکیک سال………………………………………………86

(4-4 آمار توصیفی برای متغیرهای مدل برنامه ریزی ژنتیک …………………………………………………………………………………..90

(5-4 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

(1-5-4 معرفی فرضیه های آماری………………………………………………………………………………………………………………………92

(2-5-4 آزمون فرضیه و نتایج آن…………………………………………………………………………………………………………………………92

(6-4 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

 

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

 

(1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

(2-5 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

(3-5 بررسی یافته ها و تفسیر نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….102

5-3-1) نتایج آزمون فرضیه  ……………………………………………………………………………………………………………………………103

5-3-2) نتایج حاصل از الگوی جریان های نقدی ……………………………………………………………………………………………103

5-3-3) نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک …………………………………………………………………………………………..104

5-3-4) مقایسه نتایج الگوی جریان های نقدی با نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده……………105

(4-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………106

(5-5 پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

(6-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………………….107

(7-5 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107

(8-5 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110

چکیده

ورشکستگی شرکت ها یکی از راه هایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی مالی می تواند با هشدارهای لازم ، شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در    فرصت ها و مکان های مناسب، سرمایه گذاری نمایند. یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی الگوی جریان   وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381تا  1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای جریان نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. در پژوهش حاضر از الگوهای جریان نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده و سپس نتایج آن با مدل برنامه ریزی ژنتیک که طبق شرایط ایران توسط فرج زاده دهکردی(1386) ارائه گردیده مورد ارزیابی گرفته است. نتایج تحقیق حاضرحاکی از این است که الگوی جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. همچنین طبق نتایج تحقیق اثربخشی مدل برنامه ریزی ژنتیک درمقایسه با الگوی جریان های نقدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بیشترمی باشد.

 

واژه های کلیدی : درماندگی مالی، الگوهای جریان های نقدی، مدل برنامه ریزی ژنتیک ،پیش بینی درماندگی مالی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید