پایان نامه پایان نامه بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی


چکیده

  هدف کلی در این تحقیق بررسی  تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی بود.

پژوهش حاضر، یک روش پس رویدادی (علی ـ مقایسه‏ای) بود. پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن پرداخته  است . ابزار سنجش مهارتهای روانی – حرکتی آزمون لینکلن- ازرتسکی و برای اندازه گیری میزان  رفتارهای  سازگاری اجتماعی کودک از پرسشنامه رفتار سازشی که توسط احمدی در دانشگاه  تربیت مدرس ساخته شده  استفاده گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه  دانش آموزان کلاسهای  سال اول و دوم  و سوم ابتدایی  شهرستان خوی می باشد و  حجم نمونه که با تحقیق 320 دختر و پسر بوده است که 160 نفر از آنها دارای تجربه  پیش دبستانی و 160 نفر فاقد این تجربه بودند که  به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای  و خوشه ای انتخاب شده اند.

تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفته  است و نتایج تحقیق نشان داده است  که:

تجربه آموزش پیش دبستانی  برافزایش مهارت روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی کودکان تاثیر مثبت داشته است و همچنین مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی بین دختران و پسران آموزش دیده و آموزش ندیده تقریبا در یک سطح بودند. دختران و پسرانی که در دوره پیش دبستانی آموزش کامل دیده باشند (طبق آمار جهانی) موفقیت و درصد پیشرفت و ادامه دادن تحصیل را افزایش می دهد و همچنانکه طبق آمار جهانی که هر سال یک بار آمار گرفته می شود دانشمندان و متخصصان از دوره پیش دبستانی شروع کرده اند. به طور خلاصه آماده سازی ذهن افراد در بهترین شرایط درک آماده سازی می شود.

 

کلید واژه ها : پیش دبستانی – آموزش – یادگیری – مهارتهای روانی حرکتی – سازگاری اجتماعی

 

 

 

 

مقدمه

موفقیت کودکان در مدرسه تا حدودی به رویدادهایی بستگی دارد که آنها قبل از ورود به مدرسه تجربه کرده‏اند. آمادگی کودکان برای ورد به مدرسه و موفقیت بعدی آنها در تحصیل، با جنبه‏های مختلف رشد آنها مرتبط است. عواملی از قبیل رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و چگونگی یادگیری در تعیین موفقیت آنها در مدرسه نقش دارند.

در گذشته، عقیده بسیاری بر این بود که ورود کودکان به دبستان، آغاز یادگیری و شکوفایی آنها در همه ابعاد رشد است. اما امروزه در پرتو تلاش صاحب‏نظران مختلف، مسیر تفکر و برنامه‏ریزی به سمت بارور کردن آموزش‏های پیش از دبستان، به عنوان پیش‏نیاز ورود کودکان به مدرسه، تغییر کرده است. بی‏شک پیشرفت در ابعاد گوناگون رشد در سنین بالاتر و حتی مرحله زمینه‏سازی برای اصلاح اعمال و حرکات مختلف کودکان با توجه به پژوهشهای اخیر (برای مثال ویلیامز1، 1983؛ به نقل از مفیدی، 1375)، نوعی دگرگونی اندیشه را در زمینه رشد جسمی و حرکتی کودکان در سالهای اولیه کودکی به وجود آورده است. در دو سه دهه اخیر نیز در بسیاری از موسسه‏های آموزشی و تربیتی (به ویژه در جامعه ما) تمایل و گرایش زیادی در چرخش تاکید از مهارتهای حرکتی و جسمی به سمت زمینه‏های رشد شناختی و ذهنی کودکان حس شده است (مفیدی، 1375). هر چند مهارتهای حرکتی و شناختی لازم و ملزوم یکدیگرند و در برخی از دیدگاههای رشد مهارتهای حرکتی زیربناء و لازمه مهارتهای شناختی هستند.

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در قرن حاضر و تبلور این نکته که شکوفایی یک کشور از بستر آموزش و پرورش برمی خیزد، نیاز به گسترش دوره پیش از دبستان، بیش از گذشته خود را نمایان می سازد. بنابراین لازم است که برنامه کیفی و کمی مناسب و در خور نیازهای جسمی و روانی برای کودکان پیش‏دبستانی، با توجه به ویژگیهای این دوره از رشد، تهیه و تدارک دیده شود. اما پیش نیاز برنامه‏ریزی و سرمایه‏گذاری در این زمینه، انجام پژوهشهایی است از روش شناسی و مبنای نظری درستی برخوردار باشند تا با توجه به نتایج حاصله، تا حدودی نیازهای جامعه در این زمینه برطرف شود و گام‏هایی هر چند جزئی در زمینه بهبود وضعیت آموزشی و تربیتی برداشته شود.

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1- بیان مسئله

درخصوص آموزش پیش دبستانی، دیدگاههای مختلف و گاه متعارضی ارائه شده است. از یک سو افرادی نظیر الکایند[1]، 1987؛ سیگل[2]، 1987؛ کانینگ[3] و لیون[4]، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس[5]، 1996) معتقدند که نباید کودکان را بی محابا به سمت آموزش های پیش دبستانی بکشانیم و جو حاکم بر بسیاری از برنامه های پیش دبستانی ممکن است کودکان را آنطور که باید و شاید به سوی پیشرفت رهنمون نسازد. دلیلی که برای تدارک برنامه پیش دبستانی وجود دارد این است که در حین آموزش های پیش از دبستان، کودکان تجاربی را می آموزند که ممکن است در خانه نتوانند از اثرات مثبت چنین تجاربی برخوردار باشند. اما کانینگ و لیون (1991؛ به نقل از لفرانسیوس، 1996) بر این باورند که افسانه تجارب اولیه[6] به این امر منجر شده که ما نقش بزرگسالان را در محیط‏های پیش دبستانی که باید فرصتی مناسب برای کودکان فراهم کنند را نادیده بگیریم. از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران (مثل دومان[7]، 1984؛ رسکولا[8]، 1991؛ پاندی[9]، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس، 1996 معتقدند که تجارب پیش دبستانی تاثیر مثبتی بر رشد کودکان خواهد گذاشت.

همچنان که ملاحظه می شود عده ای بر تاثیر این قبیل آموزشها تاکید کرده اند و برخی این تاثیرات را زیر سوال برده اند و با شک و تردید به آن نگاه کرده اند. این سرگردانی در بین نظرات  له و علیه  نقش آموزش پیش دبستانی ، تصمیم سازان کلان تربیتی را در زمینه رشد و گسترش آموزش پیش دبستانی و برنامه ریزان آن  را دچار ابهام و گیجی می سازد و این ابهام و تعلیق و گیجی از ویژگیهای  روانی برخورد با یک مسئله یا موقعیت مسئله دارد و تعادل شناختی پژوهشگر را بر هم می زند به سوی تعادل ارتقایی سوق می دهد که تکلیف برنامه ریزان آموزشی چیست؟ آیا توسعه آموزش پیش دبستانی که مستلزم هزینه های سنگین اقتصادی و صرف منابع مالی و انسانی است  دارای توجیه عقلانی و منطقی است ؟ یا باید به راه دیگری رفت و راه و روش دیگری را پبش گرفت؟

پژوهشگر می خواهد با این پژوهش ، گامی در حل این تعارض بردارد و برنامه ریزان آموزشی و تصمیم سازان (مدیران) را در اتخاذ استراتژی های تربیتی مدد رساند.

علاوه بر این پژوهشهای انجام شده، تاکنون متغیرهای مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی را یکجا مورد بررسی قرار نداده‏اند. بلکه هر کدام را در ارتباط با متغیرهای دیگری که مناسب و ضروری تشخیص داده‏اند مورد ملاحظه قرار داده‏اند. بنابر این و با توجه به خلائی که در این زمینه وجود دارد پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوال است  که آیا آموزش پیش دبستانی  بر یاگیری مهارتهای روانی- حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی موثر است.

 

1-2- ضرورت و اهداف تحقیق

همانطور که گفته شد درخصوص تاثیر برنامه های آموزش پیش از دبستان، نظرات مختلفی ارائه شده است. با توجه به اینکه در کشور ایران و نظام آموزشی آن چند سالی است برنامه آموزش پیش دبستانی مطرح شده است ضرورت انجام پژوهشهایی که به بررسی ابعاد گوناگون رشد و تحول کودک بپردازند بیش از پیش اهمیت خود را نمایان می سازد.

در یک سو رفع این ابهام در چارچوب نظری که آیا واقعا آموزش پیش دبستانی در رشد روانی- حرکتی و سازگاری اجتماعی کودکان تاثیر دارد یانه  و از سوی دیگر یاری رساندن به والدین که آیا فرستادن کودکانشان به دوره های پیش دبستانی مسبوق به یک چارچوب نظری و مبنی بر پژوهش است، یا از روی یک عادت و سنت کور.

 و همچنین کمک به تصمیم سازان و مسولان آموزشی و پرورشی شود که آیا توسعه و گسترش آموزش و پرورش پیش دبستانی توجیه علمی و عقلانی و پژوهشی دارد یا نه؟ زیرا هر تصمیمی باید مسبوق به تحقیق باشد.

و بلاخره  چون و چرایی در مورد تغییرات ساختاری و محتوایی آموزش پیش دبستانی و برنامه های تربیت مربیان پیش دبستانی و انتخاب جایگزین های دیگر.

نتایج این پژوهش شاید بتواند راهگشای معلمان، والدین و مسئولین آموزش پیش از دبستان قرار بگیرد زیرا این سه گروه ارتباط جدی‏تر و مستقیم‏تری با کودکان دارند..

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی، طراحی شده است.

 

1-3- اهداف تحقیق

الف)هدف کلی پژوهش:

بررسی میزان تاثیر آموزش پیش‏دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حرکتی و ساز گاری اجتماعی  دانش‏آموزان دوره ابتدایی .

ب )اهداف جزئی پژوهش :

بررسی تفاوت مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی .

بررسی تفاوت سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی .

بررسی میزان تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسران دوره ابتدایی.

بررسی تفاوت مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند .

 بررسی میزان تاثیر آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی دختران و پسران دوره ابتدایی.

بررسی تفاوت  سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند .

 

1-4- سوالات پژوهش

 1- آیا بین مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد؟

3-آیا بین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند  تفاوت معنادار وجود دارد؟

4-آیابین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟

5-آیا بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟

6-بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر:ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

 دانشکده مهندسـی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

 ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

 استاد راهنما:

دکتر فرشاد تاجری پور

 بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

 تکنیک های مختلف پردازش تصویر کاربرد گسترده‌ای در حوزه دندانپزشکی دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تشخیص هویت بر مبنای تصاویر دندانپزشکی، تشخیص پوسیدگی های دندانی و همچنین شناسایی و بررسی ضایعات دندانی اشاره کرد که عمدتا در اطراف انتهای ریشه دندان اتفاق می‌افتد. همچنین با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر می‌توان به دندانپزشک در تشخیص ضایعات دندانی کمک کرد که روند درمان با کیفیت و دقت بیشتری انجام شود. عدم درمان این ضایعات، ممکن است منجر به آسیب های جدی به بافت لثه و دندان و کاهش توده استخوانی دندان شود. در این رساله، یک روش جدید بر مبنای ویژگی های تصویری دندان های تحت درمان ریشه، برای قسمت بندی و جداسازی دندانها از یکدیگر، همچنین تعیین موقعیت انتهای ریشه و در نهایت مشخص کردن ضایعات دندانی ارائه شده است. نتایج تجربی حاصل از آزمایش  الگوریتم  پیشنهادی روی تصاویر موجود نشان می‌دهد که علی رغم کیفیت پایین تصاویر،  الگوریتم ارائه شده کارایی موثر در جداسازی دندانها از یکدیگر و تعیین محل انتهای ریشه و تشخیص ناحیه دچار ضایعات استخوانی دارد.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات 2

1-2-  مقدمه‌ای بر رادیولوژی دندان 3

1-2-1- رادیوگرافی سفالومتری   4

1-2-2- سیستم‌های دیجیتال رادیوگرافی دندان 5

‌1-2-3- رادیوگرافی پری اپیکال 7

1-2-4- رادیوگرافی پانورامیک (پانورکس) 8

‌1-2-5- دوربین های داخل دهانی‌ 9

1-3- تعریف مسئله 9

1-4- نگاهی به فصول پایان نامه 11

1-5- جمع بندی 12

فصل دوم: پیشینه تحقیقات

2-1- مقدمه 14

2-2- روش‌های موجود برای جداسازی و قسمت‌بندی تصاویر دندانپزشکی 16

2-2-1 روش سعید و همکاران 17

2-2-2- روش انیل جین  و هنگ چن 26

عنوان                                                                                                                صفحه

2-2-3- روش فانگ دین و باک هوای 28

2-2-4- روش ویجایاکوماری و همکاران 36

2-3- روش‌های موجود برای بررسی و تشخیص ضایعات دندانی 40

2-3-1- روش‌های بررسی ودرمان تحلیل ریشه دندان 40

2-3-2 روش‌های بررسی و تشخیص ضایعات دندانی اطراف انتهای ریشه 41

2-3-2-1 روش مول و ون 41

2-3-2-2 روش جانگ و لی 44

2-4- جمع بندی 46

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 48

3-2- پیش پردازش و بهبود کیفیت تصاویر 49

3-2-1-فیلتر همریختی………………………………. 52

3-3- بخش بندی و جداسازی دندان‌ها 52

3-3-1-  هیستوگرام نگاشت انباره‌ای 53

3-3-2- تخمین زاویه چرخش: 55

3-4- تشخیص انتهای ریشه دندان: 61

3-5- تشخیص ضایعات استخوانی اطراف ریشه دندان: 64

3-6- جمع بندی 65

فصل چهارم: آزمایش‌ها و نتایج

4-1- مقدمه 67

4-2- بررسی نتایج مرحله پیش پردازش 68

عنوان                                                                                                                صفحه

4-3- بررسی نتایج حاصل در مرحله بخش بندی دندان‌ها 73

4-3-1- نتایج و آزمایشات مرحله بخش بندی دندان‌ها 73

4-3-2- ارزیابی مراحل بخش بندی دندان‌ها 76

4-4- نتایج  الگوریتم تشخیص انتهای ریشه دندان: 82

4-5- ارزیابی تشخیص  ضایعات استخوانی انتهای ریشه دندان 84

4-6- جمع بندی 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری و پیشنهادات برای کارهای آینده 88

فهرست منابع 90

فهرست جداول

 عنوان و شماره                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1-جدول تصمیم گیری بر اساس مجموعه‌های فازی 23

جدول 2-2-نتایج الگوریتم فانگ دین و باک هوای 35

جدول 4-1-نتایج الگوریتم پیشنهادی 78

تعداد صفحه :

فهرست شکل‌ها

 عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 1-1-ساختمان دندان 3

شکل 2-1نمونه ای از تصویر رادیوگرافی سفالومتری 5

شکل 2-2-نمونه‌ای از تصویر رادیوگرافی پری اپیکال 8

شکل 2-3نمونه‌ای از تصویر رادیوگرافی پانورامیک 9

شکل 2-1-هیستوگرام پروفایل سطری و ستونی و فواصل بین دندانی در تصویر …..18

شکل 2-2-اعمال عملگر بالاکلاه روی تصویر به همراه پروفایل دندان‌ها فواصل بین دندانی …19

شکل 2-3-هیستوگرام انباره‌ای تصویر دی نویز شده 20

شکل 2-4-مراحل باینری کردن تصویر به ازای هر سه حد آستانه 21

شکل 2-5-مجموعه های فازی تعریف شده 23

شکل 2-6-نتایج بخش بندی تصاویر رادیوگرافی بایت وینگ 24

شکل 2-7-نتایج بخش بندی تصاویر پیش پردازش شده رادیوگرافی بایت وینگ 24

شکل 2-8-نتایج بخش بندی تصاویر رادیوگرافی پری اپیکال 25

شکل 2-9-تصویر ورودی وهیستوگرام افقی نظیر آن 27

شکل 2-10-تشخیص مرز بین دندان‌های  فک بالا و پایین به کمک تابع اسپیلاین 27

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 2-11-جداسازی دندان‌های مجاور در فک بالا 28

شکل 2-12-آناتومی یک دندان 30

شکل 2-13-نمونه هیستوگرام افقی تصویر 31

شکل 2-14-تقسیم تصویر بایت وینگ به چهار قسمت و خط جداکننده فکین ………………… 32

شکل 2-15برخی از نتایج بخش بندی موفق دندان‌ها درتصاویر بایت‌وینگ 34

شکل 2-16برخی از نتایج بخش بندی  ناموفق دندان‌ها در تصاویر بایت وینگ 34

شکل 2-17-نتایج الگوریتم فانگ دین و باک هوای 35

شکل 2-18نمودار گرافیکی نتایج حاصل از جدول 2-2 35

شکل 2-19-هیستوگرام نگاشت انباره‌ای سطری و ستونی در روش فوق 39

شکل 2-20-نمونه موفقیت آمیز از یک تصویر بخش بندی شده به روش فوق 39

شکل 2-21-دندان دچار تحلیل ریشه 41

شکل 2-22-مراحل هفت گانه تشخیص ضایعه استخوانی 43

شکل 2-23شمای کلی ROI 45

شکل 3-1-پیش پردازش ابتدایی تصویر 55

شکل 3-2-نمونه‌ای از تصاویر جمع‌ آوری شده 57

شکل 3-3تصویر دی نویز شده و نمودار پروفایل سطری متناظر با آن 59

شکل 3-4-الگوریتم محاسبه زاویه چرخش 60

عنوان                                                                                                                    صفحه

 شکل 3-5-اعمال زاویه چرخش بر روی تصاویر 61

شکل 3-6-بلوک دیاگرام تشخیص انتهای ریشه 64

شکل 4-1 نتایج پیش پردازش اولیه تصویر 70

شکل 4-2مراحل پیش پردازش نهایی بر روی تصویر 72

شکل 4-3-اثر به کاربردن فیلترهای آرام کننده بر هیستوگرام تصویر 73

شکل 4-4-مراحل الگوریتم تخمین زاویه چرخش 75

شکل 4-5-بعضی از نتایج حاصل از بخش بندی تصاویر 76

شکل 4-6-نتایج بخش بندی الگوریتم پیشنهادی 78

شکل 4-7-الگوریتم سعید و همکاران  79

شکل 4-8-مقایسه الگوریتم پیشنهادی را با روش سعید و همکاران 80

شکل 4-9نمونه‌ای ازتصاویر که روش‌های موجود قادر به جداسازی آن نمی‌باشند 81

شکل 4-10تکرار دوبار الگوریتم چرخش 82

شکل 4-11-مراحل الگوریتم تشخیص انتهای ریشه………………………………………………………………..83

شکل 4-12 عملکرد الگوریتم تشخیص انتهای ریشه 84

عنوان

شکل 4-13مراحل تشخیص ضایعان استخوانی اطراف انتهای ریشه دندان  85

شکل 4-14برخی از نتایج تشخیص ضایعات دندانی 85

 • کلیات

دندان مرکب از یک ساختمان سختی است که بافت نرم زنده‌ای را احاطه کرده است. شکل1-1 ساختمان دندان را نشان می‌دهد. قسمت نرم مرکزی دندان ، پالپ و دراصطلاح عامیانه، عصب نام دارد که شامل سلولها، عروق خونی و اعصاب می‌باشد. قسمت اعظم ساختمان دندان را عاج تشکیل می‌دهد، درون عاج فضایی وجود دارد که شامل عصب و شبکه مویرگی است که اصطلاحاً به آن پالپ گفته می‌شود. پالپ از شاخه‌های اصلی اعصاب و عروق در انتهای ریشه منشعب می‌شود و از درون کانالهایی که در ریشه وجود دارد به این فضا می‌رسد. حس، تغذیه، عاج سازی و دفاع میکروبی از اعمال پالپ بشمار می‌آیند. این بافت نرم ممکن است تحت تأثیر میکرب‌ها عفونی شده و عفونت را در مسیر ذکر شده به استخوان اطراف ریشه منتقل کند. در چنین مواردی تمام این بافت توسط دندانپزشک برداشته شده، محفظه پالپ و کانالها تمیز و به نحو مطلوبی پر می‌شود. در صورت عدم معالجه ریشه دندان سیر بیماری نهایتاً منجر به کشیدن و یا از دست دادن دندان خواهد شد. عوارض عدم درمان شامل آبسه، درد، عفونت شدید و نهایتاً از دست دادن دندان خواهد بود. اگر پالپی که آلوده شده و ملتهب و دردناک است خارج نشود و به عبارتی معالجه انجام نگردد، معمولاً درد آن بیشتر شده و بیمار را اذیت می‌کند.سرایت عفونت به استخوان انتهای ریشه باعث ایجاد کیست و یا آبسه  در انتهای ریشه می‌گردد.[1]

ساختمان دندان

مقدمه‌ای بر رادیولوژی دندان

از دستگاه رادیوگرافی دندان برای رادیوگرافی داخلی دهان و دندان ها استفاده می شود. اساس آن را تیوب خود یکسو کننده تشکیل می‌دهد. تیوب به نحوی نصب می شود که بیشترین قابلیت مانور را داشته باشد. اندازه نقطه کانونی تیوب کوچک است. تایمر دستگاه به طریق ساعتی یا الکترونیکی کار می کند.

‌یونیت‌های رادیوگرافی دندان  یونیت‌های رادیوگرافی دندان برای تصویربرداری از دندان‌ها، آناتومی یک دندان منفرد (یعنی تاج، گردن و ریشه) و مشکلات دندانی مثل پوسیدگی در بیماران بالغ و اطفال و نیز جهت برنامه ریزی و ارزیابی مربوط به ارتودنسی به کار میروند. سه نوع تـصویربرداری قابل انجام است: رادیوگرافی داخل دهانی، پانورامیک و سفالومتریک.
در رادیوگرافی داخل دهانی جهت تصویربرداری بایت وینگ، پری اپیکال و اکلوزال، فیلم داخل دهان بیمار قرار می گیرد. تصاویر رادیوگرافی بایت وینگ، تاج و یک سوم فـوقـانی ریشه دندان های فوقانی و تحتانی را نشان می دهد. در رادیوگرافی پری اپیکال، کل ساختار دندان شامل ریشه برروی یک فیلم و آرواره هـای فک بالا و پایین برروی فیلم‌های جداگانه‌ای تصویر می‌شود. تصاویر رادیوگرافی الکوزال[1]، سطح دندان های میانی کوچک و بزرگ را نشان می دهد. در رادیوگرافی پانورامیک، تصاویر ناحیه فک و صورت با استفاده از یک پرتوگردان و یک کاست فیلم خارجی به دست می‌آید. سپس قوس دندانی در یک تصویر منفرد، به صورت یک شکل بیضوی نمایش داده می شود. یونیت های پانورامیک، برای تهیه تصاویر رادیوگرافی محلی از ساختار دندانی به کار می رود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات – گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان / موضوع:

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان: مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

مهندس حامد فضل اله تبار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در رابطه با سازمان هایی که قبلا برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام داده اند، تحلیل شکاف بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی های روز و سیستم های اطلاعاتی از قبل طراحی شده ،نیاز مند باز نگری در روند برنامه ریزی استراتژیک می باشد،که مقاصد آتی، وضعیت فعلی سازمان و ارزیابی میزان شکاف بین آن دو و تدوین نقشه راه یا تعیین مسیر مناسب جهت حرکت از وضعیت فعلی به سوی وضعیت مقصد(آتی) را شامل می شود .

در رابطه با تکنولوژی های روز ،در این تحقیق به بررسی شرایط و ویژگی های مرتبط با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر ، که به تازگی وارد دنیای تحقیقات آکادمیک گردیده اند، پرداخته ایم و راه های به کارگیری تکنولوژی رایانش ابری در سیستم های اطلاعاتی سازمان را مورد بررسی قرار داده ایم،یعنی از یک طرف جنبه تکنولوژی CloudERP را مورد ارزیابی قرار داده ایم و از سوی دیگر وضعیت برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها درجهت استفاده از تکنولوژی های روز را واکاوی نموده ایم.

تا آنجا که در رابطه با ارائه نقشه تعالی سازمان ها، مدل کارت امتیازی متوازن(BSC ) ارائه شده توسط شرکت مبنا را اساس طراحی کارت امتیازی جدیدی مبتنی بر تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب در رابطه با استفاده از تکنولوژی های روز(به عنوان مثال رایانش ابری) قرار داده ایم. این تحلیل شکاف از طریق مدل ارئه شده ما، صورت می گیرد، و خروجی آن طراحی کارت امتیازی جدیدی مطابق با تکنولوژی روز باشد. برای رسیدن به اهداف تعیین شده یک مدل Y مانند؛ ارائه می شود و مبنای انتقال به وضعیت آینده آن نیز متدولوژی EAP و تحلیل استراتژیک نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید از چهار وجه استراتژیکی، سازمانی، مدیریتی و عملیاتی می باشد .

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1- مقدمه

در این بخش به شرح کلیات تحقیق پرداخته می شود تا ایجاد ذهنیتی درست از موضوع تحقیق و چارچوب مورد نظر ، اهمیت آن و روش تحقیق ایجاد شود. از این رو در ادامه ، ابتدا به توجیه ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت سپس به بیان مسئله تحقیق می پردازیم و اهداف پیش رو را مشخص خواهیم کرد . معرفی روش پژوهش و تکنیک های اجرایی (مدل مفهومی تحقیق ) بخش بعدی این فصل خواهد بود و نهایتاَ به شرح مراحلی که در فصول آتی طی خواهیم کرد می پردازیم.

2- ضرورت و اهمیت موضوع

سیستم های سازمانی بواسطه طبیعتی که در آنها نهفته است، منطق خاص خود را بر استراتژیها، سازمان و فرهنگ آن حاکم می کنند . با وجود اینکه ممکن است در برخی موارد ، مجز ا بودن برخی از واحدها ی سازمانی مقبول مدیران باشد، اما ا ین سیستم ها، سازمان را به سمت یکپارچگی هر چه بیشتر از لحاظ اطلاعاتی سوق می دهند . از سوی دیگر این سیستم ها، اجرای فرایندهای عمومی را به سازمان دیکته می کنند، درحالیکه ممکن است اجرای برخی از فرایندها بصورت خاص برای سازمان، مزیت های رقابتی خاصی ایجاد کرده باشد.

اگر سازمانی بدون توجه داشتن به الزامات سازمانی و تجاری اقدام به پیاده سازی سیستم های سازمانی نماید، رویای یکپارچگی اطلاعات برای آن تبدیل به کابوسی دردناک خواهد شد . ممکن است منطق سیستم با منطق کسب وکار سازمان در تعارض باشد که این موضوع منجر به صرف هزینه و زمان زیاد و از دست رفتن مزایای رقابتی سازمان شده و یا اینکه تبدیل به وزنه ای سنگین بر پای سازمان برا ی حرکت آن به سمت جلو گردد . با وجود مزایای متعددی که پیاده سازی سیستم های سازمانی به همراه دارند ، اما ریسک پیاده سازی آنها نیز بالاست و مدیرانی که تصمیم به اجرای چنین سیستمی در سازمان خود دارند، باید توجه داشته باشند که شیفتگی نسبت به مزیتهای این سیستم ها مانع از توجه به مخاطرات همراه آنها نشود.

درنتیجه هر سازمان نیازمند پیاده سازی سیستمهای سازمانی بر اساس شرایط خاص خود خواهد بود، که مبنای انجام آن، داشتن برنامه ریزی مدون در جهت اهداف کسب و کار می باشد .

برای انجام این برنامه ریزی، باید پیشینه و شرایط تکامل برنامه ریزی را در نظر بگیریم. در روند تکامل برنامه ریزی استراتژیک ، پس از پیدایش ابعاد مختلف برنامه ریزی در همه زمینه ها، نیاز به برنامه ریزی در جهت سازمان دهی فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات احساس شد، متعاقب با آن ، مبحث برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و به دنبال آن برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شکل گرفت. در این نوع برنامه ریزی به تدوین آرمان ها ، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات پرداخته می شود. از این طریق می توان تصویر روشنی از جهت گیری سازمان در زمینه فناوری اطلاعات کسب کرد ونیز می توان سیستم های اطلاعاتی را به گونه ای توسعه داد، تا اهداف سازمان را به طور کامل برآورده نمایند.این برنامه ریزی تمامی جنبه های فناوری اطلاعات شامل سخت افزار،نرم افزار ،نیروی انسانی و ارتباطات را در بر می گیرد.

در زمان فعلی و با درنظر گرفتن آینده فناوری های مرتبط با سیستم های توزیع شده، و برای دستیابی به سیستم های سازمانی مبتنی بر تکنولوژی های روز، باید شرایط پیاده سازی سیستم های سازمانی مبتنی بر ابر، و برنامه های استراتژیک سازمان ها را که قابلیت اجرایی دارند، تواما مورد بررسی و پژوهش قرار داد.

3- هدف از تحقیق

استفاده از ERP در ظرف مدت این چند سال به طور ریشه ای دچار تغییرات شده است و امروزه ERP می تواند برای هر نوع شرکتی در هر شاخه کاری راه حل ارائه دهد.ERP ابری به منظور گسترش و کنترل برنامه ریزی منابع سازمانی راهی ساده است که سازمان ها دیگر نیاز به تحمل هزینه های مربوط به سرور های اضافی و دیگر هزینه های وابسته به آن نیستند. نرم افزار به عنوان سرویس (Software as a Service) در حال حاضر یکی از رایج ترین و نیرومند ترین نوع از سرویس های رایانش ابری می باشد . ERP با استفاده از Saas ،سازمان های کوچکتر با بودجه محدود را قادر می سازد تا بتوانند با دسترسی به این فناوری راهی برای مدیریت مالی ،انعطاف پذیری بالا در مقابل تغییرات،مقیاس پذیری بیشتر،کارایی بالاتر و قابلیت دسترسی بهتر و از طرفی نگهداری کمتر پیدا کنند[1] .

برای بررسی شرایط لازم جهت انتقال سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به تکنولوژی رایانش ابری ، از ابزار برنامه ریزی استراتژیک استفاده می نماییم و به همین دلیل،یکی از نتایج کلی این پژوهش ارائه مدلی جهت سهولت استخراج استراتژی های جدید بر اساس انطباق تکنولوژی های روز بر منابع سازمان می باشد .

همچنین لازمه این گونه تحقیقات وجود یک مطالعه موردی می باشد،که برای این منظور ساختار فناوری اطلاعات شرکت پست مد نظر قرار گرفته است،که اصلاح ساختار استراتژیک این شرکت(در رابطه با تکنولوژی های جدید) به عنوان یکی از شرکت های تابعه وزارت فناوری اطلاعات ایران، می تواند قدمی موثر در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از منابع سازمان باشد . با بررسی های آینده بر روی توسعه این پژوهش ، دستیابی به استانداردی جهت سازمان های مشابه در ایران، محقق خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی

شهرسازی (برنامه ریزی شهری)

ارزیابی طرح های  بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی

(نمونه موردی: محله مهدی آباد قصردشت-شیراز )

 استادان راهنما:

آقای دکتر عبدالرضا پاکشیر

خانم دکتر مهسا شعله

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 سودمندی رویکردهای مشارکت­جویانه و استفاده از مشارکت مردمی در پروژه­های نوسازی و بهسازی بافت­های فرسوده شهری، امری انکارناپذیر است به طوری که، امروزه ارگان­های دولتی، مقامات تصمیم­گیرنده و مجریان طرح­ها، همگی به این موضوع واقف شده اند که حضور و مشارکت مردم در امور شهر به ویژه در ارتباط با بافت­های فرسوده، نقش اصلی را در تحقق­پذیری این طرح­ها ایفا می­نمایند. بهسازی شهری از طریق تصمیم­گیری مشارکتی در سطح محلی امکان پذیر می­گردد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش تحلیلی- پیمایشی ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی مشارکتی محله مهدی آباد، به منظور سنجش میزان موفقیت این طرح در بهبود وضعیت محله و کیفیت زندگی ساکنان آن، از زمان اجرا تاکنون می­باشد. بدین منظور پس از بررسی ادبیات نظری و سوابق تحقیق، معیارها و شاخص­های موثر بر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی استخراج شده و سپس این معیارها در یک مدل سنجش بنا به موارد مذکور امکانات و محدودیت های پژوهش، وضعیت نمونه موردی و اهداف طرح مصوب و پژوهش پالایش و دسته بندی شدند. سپس به مقایسه تطبیقی شاخص­های بهسازی و نوسازی مشارکتی با وضع موجود محله پرداخته شد. جهت ارزیابی شاخص­های ذهنی از پرسشنامه و جهت ارزیابی شاخص­های عینی با استفاده از نقشه، آمارهای موجود و برداشت­های میدانی، محدوده مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله با میزان استاندارد شاخص­ها مقایسه شد و مطابق با مقیاس طیف لیکرت ارزش­گذاری شدند. برای بررسی و ارزیابی طرح مصوب محله نیز اهداف و مقاصد اعلام شده در طرح با استاندارد طرح­های بهسازی بافت فرسوده (مبانی نظری پژوهش) و وضع موجود محله مقایسه شد. همچنین طرح مصوب محله، از دیدگاه ساکنان و مدیران و مسئولین شهری نیز ارزیابی شد و میزان موفقیت طرح در جلب مشارکت مردمی سنجیده شد. با توجه به نتایج حاصله میزان موفقیت و اثرگذاری طرح از زمان اجرا تاکنون، ضعیف ارزیابی می­شود که با توجه به اینکه طرح هنوز در مراحل اولیه اجرا می­باشد، فرصت برگشت و اصلاح مسیر وجود دارد.

واژ‌گان کلیدی: مرمت شهری، بافت فرسوده، بهسازی و نوسازی، برنامه ریزی مشارکتی، محله مهدی آباد شیراز.

 فهرست مطالب

موضوع………..شماره صفحه

1 -کلیات تحقیق… 2

مقدمه. 2

1-1- طرح مسئله. 2

1-2- اهمیت موضوع. 3

1-3- ضرورت انجام پژوهش…. 6

1-4- انتخاب عرصه پژوهش…. 7

1-5- معرفی طرح مصوب محله. 9

1-6- اهداف پژوهش…. 9

1-7- سوالات پژوهش…. 10

1-8- پیشینه پژوهش…. 10

1-9- فرضیات تحقیق.. 12

1-10- روش تحقیق.. 13

1-11- مراحل تحقیق.. 13

1-12- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 15

1-13- جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری.. 15

1-14- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 16

1-15- مفاهیم و اصطلاحات… 16

2 – مروری بر متون مرتبط با موضوع پژوهش و ادبیات تحقیق… 20

مقدمه. 20

2-1- مرمت شهری.. 20

2-1-1- روایتهای سه گانه مرمت شهری.. 21

2-1-2- زبان مرمت شهری و استعاره فرسودگی شهر. 23

2-1-3- نظریه های بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری.. 27

2-1-3-1- نظریه اعیان سازی.. 27

2-1-3-1-1- شکاف اجاره املاک… 28

2-1-3-1-2- شکاف قیمت… 30

2-1-3-2- نظریه محرومیت زدایی و راهبرد برنامه ریزی اجتماعی.. 31

2-1-3-3- الگوی جایگزینی.. 32

2-1-3-4- الگوی پالایش شهری.. 32

2-1-3-5- راهبرد خودکفایی و خود تنظیمی.. 33

2-1-3-6- طرح تجمیع.. 33

2-1-3-7-  استفاده از سرمایه اجتماعی راه حلی پایدار در حل مسئله بافتهای فرسوده 35

2-1-3-8- دیدگاه توسعه پایدار در مرمت شهری.. 36

2-1-4- انواع فرسودگی.. 37

2-1-5- انواع بافت های فرسوده 39

2-1-5-1- بافت های شهری دارای میراث تاریخی- فرهنگی.. 39

2-1-5-2- بافت شهری فاقد میراث  تاریخی و فرهنگی.. 39

2-1-5-3- بافتهای فرسوده روستایی- شهری.. 39

2-1-5-4- بافت های حاشیه ای.. 40

2-1-6- ویژگی  بافت های فرسوده 40

2-1-7- معیارها و شاخص های فرسودگی.. 42

2-1-7-1- معیارهای تعیین بافت های فرسوده بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی.. 45

2-1-8- « تجدید نسل» به عنوان راهبردی برای مرمت و حفاظت شهری.. 45

2-1-8-1- تکوین نگرش تعاملی.. 46

2-1-8-2- فرهنگ محملی برای بازآفرینی.. 47

2-1-8-3- محیط زیست، قیدی  برای بازآفرینی.. 47

2-1-8-4- صنعت زدایی، مجال و ضرورتی برای بازآفرینی.. 48

2-1-8-5- خدماتی شدن، «بازآفرینی شهری» و تجدید ساختار کالبدی- کارکردی.. 49

2-1-8-6- توسعه از درون، «بازآفرینی» و بازگشت به شهر. 49

2-1-9- مداخله در بافت های فرسوده 50

2-1-9-1-  محتوای مداخله در بافت های فرسوده 50

2-1-9-2- اهداف مداخله در بافت های فرسوده 52

2-1-9-3- رویکردها و روشهای مداخله در بافتهای شهری.. 52

2-1-10- جمع بندی.. 55

2-2- رویکرد مشارکتی.. 57

2-2-1-مفاهیم وتعاریف مشارکت… 57

2-2-2- انواع مشارکت… 58

2-2-2-1- نقش مردم. 58

2-2-2-1-1- مشارکت فعال.. 58

2-2-2-1-2 – مشارکت منفعل.. 59

2-2-2-2- موقعیت مردم (در قبال طرح ها وبرنامه ها) 59

2-2-2-2-1- مشارکت انگیزشی.. 59

2-2-2-2-2- مشارکت تعاملی.. 60

2-2-3- طبقه بندی الگوهای مشارکت… 60

2-2-3-1- برحسب نوع مشارکت… 61

2-2-3-1-1- مشارکت در تصمیم گیری ومدیریت… 61

2-2-3-1-2- مشارکت درتامین مالی هزینه انجام طرحها 62

2-2-3-1-3- مشارکت در تامین نیروی انسانی.. 62

2-2-3-2- برحسب زمینه مشارکت… 63

2-2-3-3- برحسب نوع سازماندهی.. 63

2-2-4- طیف مشارکت ها 64

2-2-4-1- مقیاس کلان (بخش دولتی) 64

2-2-4-2- مقیاس میانی( بخش خصوصی) 65

2-2-4-3- مقیاس خرد (نهادهای محلی) 66

2-2-5- نظریه های شهرسازی برنامه ریزی مشارکتی.. 66

2-2-5-1- نظریه جیمز میجلی.. 67

2-2-5-2- نظریه شری ارنشتاین.. 68

2-2-5-3-نظریه اسکات دیوید سون.. 70

2-2-5-4-نظریه دیوید دریسکل.. 71

2-2-5-5-نظریه میانجی گری.. 73

2-2-6- ارزیابی نظریه های شهرسازی مشارکتی در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده 75

2-2-6-1- معیارهای ارزیابی نظریه ها 76

2-2-6-2- دسته بندی نظریه ها با توجه به شرایط ایران.. 77

2-2-6-3- بررسی نظریه های مشارکتی بافت فرسوده و تلفیق آنها با شرایط ایران.. 78

2-2-7- دیدگاههای مشارکت… 79

2-2-7-1- رهیافت ابزاری.. 79

2-2-7-2- رهیافت توسعه ای.. 80

2-2-7-3- مشارکت بعنوان حق مردم. 80

2-2-8- مشارکت و برنامه ریزی محله- مبنا 82

2-2-8-1- مشخصات نهاد مشارکت محله ای.. 83

2-2-8-2- الزامات تشکیل نهاد مشارکت محله ای.. 85

2-2-8-3- مزایای مشارکت مردم در برنامه ریزی محله. 85

2-2-9- جمع بندی.. 87

2-3- بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی.. 88

2-4- سوابق تحقیق.. 90

2-4-1- تجربیات موفق بهسازی و نوسازی مشارکتی بافت فرسوده 100

2-4-1-1- تجربیات جهانی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 100

2-4-1-2- تجربیات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در ایران.. 104

2-4-1-2-1- سنتز نهایی تجربیات بهسازی و نوسازی ایران.. 106

2-5- جمع بندی و نتیجه گیری.. 108

3- معرفی عرصه پژوهش و طرح مصوب… 119

مقدمه. 119

3-1- شناخت محدوده مورد مطالعه. 119

3-1-1- پیشینه تاریخی و وجه تسمیه. 120

3-1-2- شناخت ویژگی های جمعیتی و اقتصادی.. 121

3-1-3- تعیین و تدقیق محدوده مورد مطالعه. 121

3-1-4- بررسی نقش محدوده در شهر شیراز 123

3-1-5- جایگاه محدوده در طرح تفصیلی شهر شیراز 124

3-1-6- جایگاه محدوده در طرح بازنگری طرح تفصیلی.. 125

3-2- معرفی طرح مصوب محدوده مورد مطالعه. 125

4- شناخت تحلیلی عرصه پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات… 129

مقدمه. 129

4-1- روش شناسی تحقیق.. 129

4-1-1- روش تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه. 130

4-1-1-1-تعداد درجات مقیاس لیکرت… 131

4-1-1-2-تعیین پایایی پرسشنامه. 132

4-1-2- روش تحلیل اطلاعات حاصل از برداشت های میدانی.. 133

4-2- مقایسه تطبیقی شاخص های بهسازی و نوسازی مشارکتی با وضع موجود محله. 133

4-2-1- بررسی وتحلیل شاخصهای کیفیت زندگی در محله. 134

4-2-1-1- بررسی وضعیت کالبد و ساختار شهری.. 135

4-2-1-1-1- وضعیت کاربری اراضی موجود. 135

4-2-1-1-2- میزان کمبود یا مازاد سرانه کاربری ها نسبت به سرانه استاندارد. 136

4-2-1-1-3- بررسی وضعیت حمل و نقل و شبکه معابر. 136

4-2-1-1-4-تعداد طبقات ابنیه موجود در بافت… 139

4-2-1-1-5- مساحت واحدهای مسکونی.. 141

4-2-1-1-6-تراکم محله. 141

4-2-1-1-7- تراکم ساختمانی.. 142

4-2-1-1-8- وضعیت فضای سبز و پارک های محله ای.. 142

4-2-1-1-9- وجود مسیرهای پیاده مناسب… 143

4-2-1-1-10- وضعیت آب و فاضلاب، تامین انرژی و خدمات ارتباطی.. 143

4-2-1-2- بررسی وضعیت توسعه یافتگی اقتصادی.. 144

4-2-1-2-1- ترکیب شغلی اعضای خانوار 144

4-2-1-2-2- نرخ اشتغال.. 145

4-2-1-2-3- درصد شغل های محلی.. 145

4-2-1-2-4- درصد اراضی با کاربری تجاری و صنعتی.. 146

4-2-1-2-5- بررسی ارزش زمین و املاک محدوده 146

4-2-1-3- بررسی وضعیت سیمای شهری محله. 147

4-2-1-3-1- منظر و سیمای شهری محله. 147

4-2-1-3-2- کیفیت طراحی فضاهای عمومی  محله (بدنه و کف سازی) 148

4-2-1-3-3- کیفیت روشنایی فضاهای عمومی و معابر محله. 148

4-2-1-4- بررسی وضعیت توسعه یافتگی فردی و اجتماعی.. 149

4-2-1-4-1-  ترکیب سنی و جنسی اعضای خانوار 149

4-2-1-4-2- تعداد خانوار در واحد مسکونی.. 149

4-2-1-4-3- بعد خانوار 150

4-2-1-4-4- متوسط نفر در اتاق.. 150

4-2-1-4-5- نحوه تصرف مسکن.. 150

4-2-1-4-6- ترکیب سواد افراد. 151

4-2-1-4-7- میزان تعهد و مسئولیت پذیری.. 152

4-2-1-4-8- وضعیت همگونی اجتماعی جمعیت… 153

4-2-1-4-9- میزان تعاملات بین افراد. 153

4-2-1-5- توان باهمستان در حکمروایی.. 154

4-2-1-5-1- وضعیت شوراها و نهادهای محلی.. 154

4-2-1-5-2- میزان قدرت و نفوذ شورا و نهادهای محلی.. 154

4-2-1-5-3- وضعیت توجه نهادهای دولتی به تصمیمات محلی.. 155

4-2-2- بررسی وتحلیل شاخصهای فرسودگی در محله. 156

4-2-2-1- فرسودگی کالبدی.. 157

4-2-2-1-1- وضعیت دانه بندی بافت و درصد قطعات ریزدانه. 157

4-2-2-1-2- وضعیت نفوذ پذیری  بافت و عرض معابر. 159

4-2-2-1-3-کیفیت ابنیه موجود و درصد قطعات با درجه فرسودگی بالا. 160

4-2-2-1-4-عمر بنا 163

4-2-2-1-5- نوع مصالح به کار رفته در ابنیه موجود در بافت… 163

4-2-2-1-6- کیفیت دسترسی به نیازهای روزمره 166

4-2-2-1-7- کیفیت دسترسی به حمل و نقل عمومی.. 167

4-2-2-2- فرسودگی محتوایی.. 168

4-2-2-2-1- شاخص های اقتصادی.. 168

4-2-2-2-2- شاخص های اجتماعی-فرهنگی.. 170

4-2-2-2-3- شاخص های زیست محیطی.. 172

4-2-3- بررسی وتحلیل شاخصهای سنجش مشارکت… 174

4-2-3-1- گروه های ذینفع و ذینفوذ. 175

4-2-3-1-1- سازمانهای دولتی (سیاستهای مردم گرا) 175

4-2-3-1-2- شهروندان (جنبش های مردمی) 176

4-2-3-1-3- متخصصین فنی (طرح های مردمی) 177

4-2-3-2- عوامل موثر بر میزان مشارکت… 179

4-2-3-2-1- عوامل فردی و روانشناسی.. 179

4-2-3-2-2- عوامل اجتماعی و فرهنگی.. 182

4-2-3-2-3- عوامل اقتصادی.. 183

4-2-4- جمع بندی شاخص ها 184

4-3- بررسی و ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی مشارکتی مصوب محله. 188

4-3-1- شناخت و بررسی وضع موجود محله. 189

4-3-2- شناخت و طبقه بندی اهداف کلی و جزئی اعلام شده طرح مصوب محله. 189

4-3-3- مقایسه اهداف و مقاصد اعلام شده در طرح مصوب با استانداردهای جهانی.. 190

4-3-4- مقایسه اهداف طرح مصوب با وضع موجود محله. 192

4-3-5- ارزیابی طرح از دیدگاه ساکنان محله. 193

4-3-6- ارزیابی طرح از دیدگاه مدیران و مسئولین شهری.. 194

4-3-7- ارزیابی میزان موفقیت طرح در جلب مشارکت مردمی.. 195

4-3-7-1- میزان تمایل ساکنان به مشارکت در طرح و زمینه های مشارکت… 195

4-3-7-2- میزان مشارکت مردم در طرح.. 196

4-3-8- ارزیابی میزان موفقیت و اثرگذاری طرح.. 197

5 – جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و راهکارها 200

مقدمه. 200

5-1- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش…. 200

5-2- جمع بندی.. 204

5-3- بررسی مشکلات محله و ارائه راهکارهای پیشنهادی.. 205

5-3-1- تقویت اعتماد اجتماعی در محله. 207

5-3-2- دخالت دادن ساکنان در فرآیند تصمیم گیری.. 208

5-3-3- تشکیل ستادهای مردمی جهت رفع موانع و مشکلات محله (CBO , NGO) 208

5-3-4- افزایش رفاه عمومی و آسایش مردم. 208

5-3-5-توجه به منافع فردی.. 209

5-3-6- سودرسانی طرح ها به ساکنان.. 209

5-3-7- تامین منابع مالی.. 210

5-3-8- ایجاد دفاتر خدمات نوسازی در سطح محله. 211

پیوست 1- نمونه پرسشنامه مردم. 213

پیوست 2- نمونه پرسشنامه مسئولین و کارشناسان شهری.. 216

منابع فارسی.. 220

منابع لاتین.. 228

منابع اینترنتی.. 232

کلیات تحقیق

 مقدمه

در این فصل سعی شده است که ضمن تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق، ضرورت انجام این تحقیق وعرصه پژوهش بیان گردد .سپس با ذکر اهداف، سئوالات اساسی تحقیق مطرح شده جهت بررسی ارائه می­شود. در ادامه روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات در جهت اثبات فرضیه و نیل به اهداف بیان می­شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ­ونقل شهری پایدار

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه ­ریزی شهری

ارزیابی وضعیت حمل ­ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میانی نمونه ­موردی: شهر نیشابور

 استاد راهنما

آقای دکتر علی خاکساری رفسنجانی

استاد مشاور

آقای دکتر محمود جمعه­پور

استاد داور

آقای دکتر محمود صفارزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حمل­ ونقل شهری یکی از اصلی­ترین زیر بخش‌های توسعه و برنامه­ریزی شهری می­باشد. شهروندان همه روزه با شبکه­های پیاده و سواره و انواع مختلف حمل­ونقل تماس داشته و برای پاسخ­گویی به طیفی از نیازهای شغلی، تحصیلی، خرید، تفریح و غیره از حمل­ونقل شهری استفاده می­کنند؛ بنابراین حمل­ونقل به یکی از مهم­ترین بخش­های کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده است. اما متأسفانه طی سال­های اخیر بر اثر توسعه مبتنی بر حرکت اتومبیل، مسائل و مشکلات حمل­ونقلی متعددی بروز کرده است و تا زمانی که برنامه­های توسعه شهری برمبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند دستیابی به حمل­ونقل پایدار امکان­پذیر نخواهد بود. برای غلبه بر چنین مشکلاتی نیاز است که در گام اول حمل­ونقل شهری از بعد پایداری ارزیابی شده و سپس راه­حل­هایی برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد گردد.

هدف از ارائه­ی تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت حمل­ونقل درون شهری پایدار در شهرهای میانی بوده است که در آن شهر نیشابور به عنوان نمونه انتخاب شده و نظام موجود حمل و نقل این شهر با استفاده از تکنیک­های تحلیلیAHP[1]  گروهی و SWOT[2] مورد بررسی قرار گرفته است. نیشابور شهری تک­ هسته­ای بوده و بر اساس مطالعات انجام شده مشخص شد که حمل­ونقل این شهر و شیوه­های سفر در آن با شاخص­های حمل­ونقل پایدار فاصله دارد. هدف حمل­ونقل پایدار هرگز حذف هیچ­یک از شیوه­های سفر نبوده، بلکه فراهم آوردن امکانات و زیرساخت­ها و تشویق به استفاده از شیوه­های پایدارتر و به حداقل رساندن استفاده از شیوه­های ناپایدار می­باشد؛ و در نتیجه سعی می­شود مناسب­ترین ترکیب شیوه­های حمل­ونقل در آن ارائه گردد. برمبنای نتایج حاصل از AHP، مناسب­ترین ترکیب حمل­ونقل برای نیشابور اینگونه حاصل شد: 33.8% پیاده­روی، 22% دوچرخه­سواری، 14.5% اتوبوس و مینی­بوس، 12.5% تاکسی 9.6% اتومبیل شخصی و نهایتاً 7.7% موتورسیکلت. در نتیجه با استفاده از روش AHP پیاده­روی به­عنوان گزینه برتر شناخته شده و امکانات و محدودیت­های آن در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با استفاده از روش تحلیلی SWOT بررسی گردید و درنهایت نیز پیشنهاداتی در قالب راهبردهای چهارگانه ارائه شده و با استفاده از تکنیک QSPM[3] اولویت­بندی شد.

کلیدواژه: حمل­ونقل پایدار[4]، روش تحلیل سلسله­مراتبی گروهی (AHP ) ، ماتریس SWOT، توسعه پیاده­مدار[5]، نیشابور[6]

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق… 1

1-1- مقدمه. 2

2-1- بیان مسأله. 2

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع. 3

4-1- اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- هدف اصلی تحقیق.. 4

2-4-1- اهداف فرعی.. 4

5-1- پرسش‌های تحقیق.. 5

1-5-1 – پرسش اصلی.. 5

2-5-1- پرسش‌های فرعی.. 5

6-1- پیشینه تحقیق.. 5

7-1- فرآیند تحقیق.. 7

8-1- روش تحقیق.. 10

9-1- کاربرد نتایج تحقیق.. 12

10-1- مشکلات و موانع تحقیق.. 12

11-1- مفاهیم اصلی تحقیق.. 12

12-1- جمع‌بندی.. 16

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق… 17

1-2- مقدمه. 18

2-2- مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل.. 18

1-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980): 18

2-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران.. 22

3-2- نظریه‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با حمل و نقل پایدار 24

1-3-2- نظریه توسعه پایدار- توسعه پایدار شهری.. 24

2-3-2-  جنبش نوشهرسازی ( نوشهرگرایی) 27

3-3-2-دیدگاه‌های اندیشمندان حمل و نقل انسان محور 29

1-3-3-2-  جین جیکوبز. 29

2-3-3-2- کالین بوکانان.. 30

3-3-3-2-دونالد اپلیارد. 31

4-3-3-2-  پیتر کالتروپ… 32

4-2- ابعاد حمل و نقل پایدار شهری.. 32

1-4-2- بعد زیست‌محیطی حمل و نقل پایدار 33

2-4-2- بعد اجتماعی حمل و نقل پایدار 33

3-4-2- بعد اقتصادی حمل و نقل پایدار 33

5-2- محورهای حمل و نقل پایدار 34

6-2- اهداف حمل و نقل پایدار 35

7-2-راهبردها و استراتژی‌های عمده حمل و نقل پایدار 38

1-7-2-تغییرات در تکنولوژی وسایل نقلیه / سوخت… 39

2-7-2-اصلاح نحوه‌ی استفاده از وسایل.. 39

3-7-2-مدیریت تقاضا 39

4-7-2-استراتژی کاربری زمین.. 40

8-2- سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار 40

9-2- اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دست‌یابی به حمل و نقل پایدار 41

1-9-2- محدودیت تردد وسایل نقلیه. 41

2-9-2-تغییر ساختار شهری و کاربری زمین.. 42

3-9-2-کاهش نیاز به سفر و تقلیل تأثیرات سوء حمل و نقل.. 43

1-3-9-2-ترویج پیاده‌سازی.. 43

2-3-9-2- ترویج دوچرخه سواری.. 43

3-3-9-2-گسترش حمل و نقل عمومی.. 43

4-9-2-تغییر فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی.. 44

5-9-2-مدیریت تقاضای سفر. 44

1-5-9-2- پیش‌بینی پارکینگ‌ها 44

2-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای حرکت کالا. 45

3-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای معلولین.. 45

6-9-2- ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی.. 45

7-9-2-توجه به نقش شبکه‌ی حمل و نقل در مدیریت بحران حوادث طبیعی.. 46

10-2-شاخص‌های حمل و نقل پایدار 46

11-2-چالش‌های اصلی توسعه پایدار حمل و نقل.. 51

1-11-2-چالش‌های پایداری مالی و اقتصادی حمل و نقل.. 51

2-11-2-چالش‌های پایداری محیطی و بو مشناسی حمل و نقل.. 51

3-11-2-چالش‌های پایداری اجتماعی و توزیعی حمل و نقل.. 52

12-2-چارچوب نظری تحقیق.. 52

13-2-  پیاده‌سازی ( حمل و نقل پیاده‌ محور ) 53

1-13-2-  مقدمه. 53

2-13-2-  ضرورت و اهمیت موضوع. 54

3-13-2- مؤلفه‌های تأثیرگذار در محیط‌های پیاده‌سازی.. 55

4-13-2-  اصول و معیارهای حمل و نقل پیاده‌سازی.. 62

5-13-2- راهبردها و سیاست‌های حمل و نقل پیاده‌سازی.. 63

6-13-2-  نتیجه‌گیری.. 64

14-2- دوچرخه سواری.. 65

1-14-2- مقدمه. 65

2-14-2-  پیشینه تردد دوچرخه در جهان و ایران.. 66

3-14-2- انواع مسیرهای دوچرخه. 66

4-14-2- عوامل مؤثر در طراحی شبکه دوچرخه سواری موفق شهری.. 67

5-14-2-  نتیجه‌گیری.. 68

15- 2- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 68

فصل سوم : روش شناسی… 70

1-3- مقدمه. 71

2-3- روش تحقیق.. 71

3-3- جامعه‌ی آماری.. 73

4-3-روش نمونه گیری، حجم نمونه مورد مطالعه. 74

5-3- فرآیند تحقیق.. 76

6-3-تکنیک‌های آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات… 78

1-6-3- چارچوب مفهومی مدل روش تحلیل سلسله( AHP)  گروهی.. 78

1-1-6-3-  تصمیم گیری و روش تحلیل آن.. 78

2-1-6-3-دلیل استفاده از روش AHP. 78

3-1-6-3-  روش تحلیل سلسله (AHP) 79

4-1-6-3-  روش تحلیل سلسله (AHP) گروهی.. 81

2-6-3- چارچوب مفهومی مدل SWOT.. 83

1-2-6-3-  ضرورت و کاربرد تحلیل SWOT در شهرسازی.. 83

2-2-6-3-  مفاهیم پایه تحلیل SWOT.. 83

3-2-6-3-  چارچوب و فرآیند تکنیک SWOT.. 86

4-2-6-3-  مراحل انجام تحلیل SWOT و تلفیق آن با ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی IE. 87

7-3- محدودیت‌های روش‌شناختی تحقیق.. 89

8-3-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و شاخص‌ها 90

9-3- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 90

فصل چهارم : بررسی نمونه موردی و ارائه یافته‌های تحقیق… 91

1-4- مقدمه. 92

2-4- معرفی اجمالی قلمرو مکانی تحقیق ( شهر نیشابور ) 92

1-2-4- روند رشد و دگرگونی جمعیتی و گسترش شهر نیشابور 93

1-1-2-4- روند دگرگونی جمعیت شهر نیشابور 93

2-1-2-4- روند دگرگونی و گسترش شهر نیشابور 94

2-2-4- بررسی پیشنهادات حمل و نقلی طرحهای تهیه شده برای نیشابور 95

1-2-2-4- طرح تفصیلی نیشابور ( مصوب سال 1382) 95

2-2-2-4- مطالعات ساماندهی ترافیک شهر نیشابور ( مصوب 1382 ) 96

3-2-2-4-مطالعات نیازمندی‌های ترافیکی شهر نیشابور در افق طرح جامع شهرسازی.. 97

4-2-2-4-جمع‌بندی.. 98

3-2-4- مطالعه شبکه خیابان‌های اصلی شهر. 99

4-2-4- اهداف سفر در شهر نیشابور 100

5-2-4- بررسی شیوه‌های مختلف حمل و نقل در وضع موجود شهر نیشابور 102

1-5-2-4- حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی.. 102

1-1-5-2-4-اطلاعات خطوط تاکسیرانی و اتوبوس رانی موجود. 103

2-5-2-4- مطالعات مربوط به شبکه دوچرخه سواری نیشابور 106

4-2-5- 3-بررسی عبور و مرور عابرین پیاده و کریدورهای مربوطه در سطح شهر نیشابور 109

3-4- توصیف یافته‌های تحقیق.. 110

1-3-4- مقدمه. 110

2-3-4-  روش AHP گروهی.. 111

1-2-3-4- ساخت درخت سلسله. 112

2-2-3-4-  انجام مقایسه زوجی معیارها و زیر معیارها ( در صورت وجود ) 115

3-2-3-4-  مقایسه زوجی گزینه‌ها بر اساس معیارها یا زیر معیارها 116

4-2-3-4-  تشکیل جدول‌های مقایسه گروهی و استخراج اولویت‌ها از آن‌ها 117

5-2-3-4-  ترکیب جداول و انتخاب گزینه برتر. 117

6-2-3-4-بررسی نرخ سازگاری.. 118

3-3-4- روش SWOT.. 118

1-3-3-4-  مرحله یک : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس بررسی رقابتی.. 119

2-3-3-4- مرحله دوم : انواع راهبردهای امکان پذیر. 122

4-4- تحلیل یافته‌های تحقیق.. 126

1-4-4- نتایج حاصل از مراحل روش AHP. 126

2-4-4- نتایج حاصل از مراحل روش SWOT.. 144

1-2-4-4- مرحله اول: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس بررسی رقابتی.. 145

2-2-4-4-  مرحله دوم تعیین جایگاه راهبردها 149

3-2-4-4- مرحله سوم : تصمیم گیری؛ تعیین اولویت راهبردها با استفاده از تکنیک QSPM… 150

5-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 170

فصل 5 : جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات… 171

1-5- مقدمه. 172

2-5 – مروری بر اهداف طرح.. 173

1-3-5- هدف اصلی تحقیق.. 173

2-3-5- اهداف فرعی.. 174

3-5- پرسش‌های تحقیق.. 174

4-5- نتیجه‌گیری.. 178

5-5- پیشنهادات… 180

1-5-5- پیشنهادات این تحقیق.. 180

2-5-5- پیشنهاد پروژه‌ها و اقدامات آتی.. 180

1-2-5-5- اقدامات پیشنهادی.. 181

2-2-5-5- طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی.. 181

منابع.. 182

پیوست‌ها. 187

پیوست شماره1: پرسشنامه AHP با هدف شناسایی شیوه‌های حمل و نقل پایدار شهری برای نیشابور 188

پیوست شماره2: پرسشنامه SWOT با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پیاده‌سازی نیشابور 202

پیوست شماره3: پرسشنامه QSPM با هدف تعیین میزان اثر هر یک از عوامل در رسیدن به راهبردهای ارائه شده برای ارتقاء توسعه پیاده‌سازی..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

       رشته: مدیریت بازرگانی     گرایش بازرگانی بین الملل

عنوان :

تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه

 (مطالعه موردی : بیمه ایران)

استاد راهنما :

دکتر مریم اوشک سرایی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 3

1-2) بیان مسئله 4

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8

1-4) اهداف تحقیق 9

1-5) چهارچوب نظری تحقیق 9

1-5-1) مدل مفهومی تحقیق 11

1-6) فرضیه های تحقیق 12

1-7) تعاریف مفهومی  و عملیاتی متغیرهای تحقیق 12

1-8) قلمرو تحقیق 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1) وفاداری به برند 16

2-1-1) تعاریف وفاداری به برند 16

2-1-2) سیر تحول تاریخی 17

2-1-3) طبقه بندی مشتریان بر مبنای میزان وفاداری آن ها به برند 18

2-1-4) ابعاد اندازه گیری وفاداری به برند 20

2-1-5) اهمیت وفادری مشتریان به برند 25

2-1-6) عوامل تاثیر گذار بر وفاداری به برند 27

2-2) برند خدمات 35

2-2-1) تشریح برند خدمات 36

2-2-2) تاریخچه برند خدمات 36

2-2-3) ویژگی های برند خدمات 37

2-2-4) ابعاد برند خدمات 38

2-2-4-1) شواهد برند 39

2-2-4-2) شایعات برند 41

2-2-5) مدل برند خدماتی بری 41

2-3) سایر متغیرها ی تحقیق 42

2-3-1) رضایت 42

2-3-2) نگرش نسبت به برند 46

2-4) نتایج تحقیقات پیشین 47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه 55

3-2) روش اجرای تحقیق 55

3-3) جامعه و نمونه آماری 55

3-4) روش نمونه گیری 56

3-5) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 57

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه 64

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 64

4-3) توصیف متغیر های تحقیق 67

4-4) بررسی مدل تحقیق 70

4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد 70

4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 72

4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 73

4-5) قدرت تبیین مدل 73

4-6) تحلیل مسیر های حاصل از مدل ساختاری تحقیق 74

4-7) آزمون فرضیه ها 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه 78

5-2) نتیجه گیری 78

5-2-1) نتایج آمار توصیفی 78

5-2-2) نتایج آمار استنباطی 83

5-3) پیشنهاداتی بر اساس نتایج و فرضیات تحقیق 85

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 86

5-5) محدودیت های تحقیق 86

منابع و مأخذ 8

فهرست جداول

جدول  2-1) طبقه بندی وفاداری به برند توسط مصرف کنندگان، مطابق با خصیصه های 20

جدول 2-2) ارتباط شخصیت برند – وفاداری برند 34

جدول 3-1) تعداد پرسشنامه های توزیع و برگشت داده شده 56

جدول 3-2) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 57

جدول 3-3) توزیع سوالات پرسشنامه 58

جدول3-4)  آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق 60

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 64

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان 65

جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 65

جدول4-4) توصیف مدت زمان استفاده از خدمات این بیمه پاسخ دهندگان 66

جدول4-5) توصیف شغل پاسخ دهندگان 66

جدول4-6) توصیف متغیر شایعات برند 67

جدول4-7) توصیف ابعاد شایعات برند 67

جدول4-8) توصیف متغیر شواهد برند 68

جدول4-9) توصیف ابعاد شواهدبرند 68

جدول4-10) توصیف متغیر نگرش 69

جدول4-11) توصیف متغیر رضایت 69

جدول4-12) توصیف متغیر وفاداری 69

جدول4-13) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق 70

جدول 4-14) علایم به کار رفته در مدل 71

جدول 4-15) شاخص های معنی داری و برازش مدل 73

جدول 4-16) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری 74

جدول 5-1) توصیف معیارهای شواهد برند 79

جدول 5-2) توصیف معیارهای شایعات برند 81

جدول 5-3) توصیف معیارهای شایعات برند 82

جدول 5-4) توصیف معیارهای شایعات برند 82

جدول 5-5) توصیف معیارهای شایعات برند 83

فهرست نمودارها

نمودار 4-1) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد) 71

نمودار 4-2) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 7

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق 11

شکل 2-1) رابطه رضایت مشتری و وفاداری مشتری 29

شکل 2-2) مدل نام تجاری خدمات 42

 

چکیده

صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع رو به رشد جامعه حاضر جهان و ایران می باشد. با توجه به افزایش تعداد شرکت های مختلف و طبع آن؛ افزایش رقابت در بازار، نیازمند انجام تحقیقات متنوع و کسب نتایج روابط متغیر هایی است که پیشرفت در این بازار رقابتی و البته پر تحول را با اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات بهتر و سنجیده تر، میسر سازد. با توجه به ازدیاد شرکت‎های بیمه بدون شک با وجود فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در سال های آینده برای بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان به طوری که وفادار به شرکت بیمه باقی بمانند، عواملی موثر است وفاداری مشتریان یک عامل بارز در موفقیت کسب و کار یک شرکت بیمه است… مشتریان وفادار در صنعت بیمه مزایای بسیاری را با خود به همراه می آورند. از جمله این مزایا می توان به بهبود سود آوری شرکتهای بیمه، کاهش هزینه های بازاریابی بیمه، افزایش فروش، قیمت پایین مشتریان بیمه و… اشاره نمود در این راستا، انجام مطالعه ای در خصوص رابطه ی بین عوامل برند خدماتی بر رضایت و نگرش و نهایتا، بر وفاداری برند بسیار محسوس می باشد تا با انجام این گونه تحقیقات، گامی در جهت پیشرفت برندینگ و کسب رضایت مشتریان و نهایتا سود بیشتر، برداشته شود. بنابراین مطالعه حاضر در حوزه ی خدماتی بیمه ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا علاوه بر سنجش متغیرهای مذکور در شرایط فعلی، روابط بین آن ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. قابل ذکر است که آشکار شدن روابط بین متغیرهای مربوطه، می تواند گامی در جهت پیشرفت صنعت بیمه در داخل کشور باشد. سوال اصلی تحقیق با توجه به مدل تحقیق عنوان می‎کند که آیا ابعادبرند خدمات در حوزه خدماتی بیمه ایران می تواند بر وفاداری به برند تاثیر گذار باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بیمه ایران در نیمه اول سال 1393 می باشد. نمونه­گیری با استفاده از روش غیر احتمالی در دسترس انجام گردید. حجم نمونه 309 نفر تعیین شد. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های پژوهش نیز به دلیل بررسی و توصیف وضع موجود، متغیرهای تحقیق و روابط آنها در جامعه مورد بررسی، جزء تحقیقات توصیفی واز نوع همبستگی می‎باشد. روش گردآوری داده­ها و اطلاعات، میدانی و نیز ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه­­ی استاندارد می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل­یابی معـادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل بوده است. در نهایت با آزمودن فرضیه­ها، نتایج تجزیه و تحلیل­ها نشان می­دهد که بین شواهد با نگرش و شواهد با رضایت و رضایت با نگرش رابطه مثبت وجود دارد؛ همچنین بین شایعات با نگرش و شایعات با رضایت و شایعات با شواهد و نگرش با وفاداری ارتباط مثبت وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: برند خدمات، وفاداری برند، نگرش نسبت به برند، رضایت برند، شواهد برند، شایعات برند، بیمه ایران

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

چکیده:

 

مطالعات اخیر در زمینه عدالت سازمانی، بر تئوری عدالت و نتایج عدالت تأکید داشته اند. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش، آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرآیندهای سازمانی مانند: تعهد سازمانی، شهروندمداری، رضایت شغلی و عملکرد؛ اهمیت زیادی پیدا کرده است تحقیقات نشان داده اند که فرآیندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و اینکه چطور و چگونه برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد

اهداف پژوهش

  هدف کلی:هدف کلی این پژوهش ” بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی” میباشد.

اهداف فرعی  :الف – توصیف و تشریح متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی در سازمان تأمین اجتماعی.

ب –  تبیین و تحلیل رابطه متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی.

ج –  تعیین سهم و تأثیر هر یک از متغیرهای عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی.

د – ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی به منظور عملیاتی نمودنِ عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی.

روشهای اجرا: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی، می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش های آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شده است. در مطالعه حاضر جهت آزمون فرضیات تحقیق و دستیابی به اهداف تحقیق، پس از جمع‌آوری داده‏ها و تکمیل پرسشنامه‏ها، جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها از آزمون آماری کلموگروف اسمیرنوف و برای بررسی فرضیه های تحقیق در صورت نرمال بودن داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و در صورت نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است و برای تعیین سطح عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از آزمون تی-استیودنت (تی-تست) استفاده گردید. در نهایت برای رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شده است.

نتایج :  پژوهش حاضر نشان داد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، همچنین بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی، همچنین بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه معنی داری وجود داردکه درنهایت نتایج آماری نشان داد که عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارد.

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

1-1- مقدمه

در آخرین دهه‌ قرن بیستم بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران حول محور عدالت سازمانی به عنوان یک مفهوم مهم و موضوع اصلی تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی بوده است. عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می‌باشد. عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرآیند‌های حیاتی سازمانی مثل: تعهد سازمانی، شهروندمداری، رضایت شغلی و عملکرد اهمیت زیادی پیدا کرده است(کلکوایت، 2001: 386). علاوه ‌بر این ادبیات، اخیر بیانگر رابطه بین سبک رهبری، تصمیم­گیری و عدالت سازمانی است. رفتار منصفانه خواسته­ای است که همه‌ کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می‌کنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می‌شود که رهبران تمایل بیشتری به تأکید بر رعایت انصاف داشته باشند. پرسش این است، زمانی که مدیران به این انتظارات، توجهی ندارند چه اتفاقی ممکن است، بیفتد. گرینبرگ[1] نتیجه گرفت مدیرانی که این هنجارها را به وسیله رفتارهای غیرمنصفانه نقض می‌کنند، باعث می‌شوند کارکنانشان واکنش منفی نسبت به این رفتار نشان دهند. بنابراین انعکاس عدالت در رفتار مدیران، باعث می‌شود که شرایط خوبی هم برای سازمان و هم کارکنان به وجود آید (گرینبرگ، 2004: 322).

مطالعات اخیر در زمینه عدالت سازمانی، بر تئوری عدالت و نتایج عدالت تأکید داشته اند. با توسعه مطالعات در زمینه‌ عدالت، کانون تأکید از عدالت نتیجه­ای (برابری نتایج) به سمت عدالت اجتماعی (برابری رویه­ها و رفتار منصفانه با افراد) گرایش پیدا کرد. برخی از مطالعات اخیر، نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی نیز مانند عدالت نتیجه‌ای (توزیعی) مهم است و بین عملکرد مدیریتی و رفتار کارکنان رابطه وجود دارد (کروپانزانو و آمبروس، 2001: 131).

در تحقیق حاضر عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است؛ و هدف اصلی تحقیق تبیین وجود همبستگی میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی است.

1-2- بیان مسئله

شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمانها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آنها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی، یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمانهای اثربخش از غیراثربخش هستند چرا که سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم­داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی­کنند. امروزه از تلاشهای فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی و یاد می کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود، فعالیت می کنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراک از واقعیت شکل می گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتارهای فرانقشی یا رفتارهای شهروندی سازمانی، بروز پیدا خواهد کرد(پورعزت و قلی­پور، 1388: 25).

عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ، مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش، آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. در دهه­های احیر، بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران، حول محور عدالت سازمانی به عنوان یک مفهوم مهم و موضوع اصلی بوده است. عدالت در سازمان، بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد. عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرآیندهای سازمانی مانند: تعهد سازمانی، شهروندمداری، رضایت شغلی و عملکرد؛ اهمیت زیادی پیدا کرده است

(Greenberge,2004:65).

سازمان تأمین اجتماعی نیز، در رقابت با سایر سازمانها، می­بایستی از ابعاد مختلف و گوناگون، بر سرعت تحولات و تغییرات در فرآیندهای سازمانی خود بیافزاید تا بتواند به عنوان یک سازمانِ پیشرو و مبتکر در زمینه ورود فناوری اطلاعات، اتوماسیون اداری و … بیش از پیش فعال گردد و همچنین در مسیر جذب بیشتر سپرده و منابع مالی، قدم بگذارد. لذا سازمان تأمین اجتماعی می­بایست در راستای جذب منابع، ابعاد عدالت سازمانی را در بین کارکنان خود، بیش از پیش، توسعه داده و با بسط زیرساختهای فناوری اطلاعات در سطوح مختلف، طرحهای ابتکاری و نوینی را در زمینه مشتری­مداری، بنیان گذارد.

بنابراین، در تحقیق حاضر، عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و هدف اصلی تحقیق، تبیین وجود همبستگی میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی است. از این رو، پرسش اصلی تحقیق، عبارت است از این که رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی، چگونه قابل تبیین و تحلیل است؟ چگونه و با استفاده از چه راهکارهایی می­توان، زمینه­های لازم برای اجرایی نمودنِ عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی را، نهادینه و فراهم نمود؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان:

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

 پژوهش حاضر با عنوان ” بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی ” درصدد است تا به بررسی رابطه تلویزیون به عنوان متغیر مستقل با دو شاخص میزان مواجهه ( کل ساعات تماشا ) و نحوه مواجهه با شهروندی به عنوان متغیر وابسته با سه مقوله حقوق مدنی ، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی  بپردازد . در این پژوهش از نظریه پرورش ، نظریه استفاده و خشنودی و نظریه کانونی مارشال جهت چارچوب نظری استفاده شده است .

روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . جمعیت آماری سرپرست یا همسر سرپرست در خانوارهای عادی ساکن مناطق 1 ، 13 و 22 شهرتهران و در محدوده سنی 64-20 سال می باشند . نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام یافته و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده است .

جهت آزمون فرضیات ، آزمون  T ،F وr پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفته است .

یافته های پژوهش بر حسب محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مبین عدم وجود رابطه معنادار استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی  می باشد .

متغیرهای میزان مواجهه  ، نحوه مواجهه ،اعتبار رسانه ، جنس ، سن ، تعداد افراد خانوار ، وضعیت تأهل ، پایگاه اقتصادی اجتماعی و قومیت با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری نداشتند . ولی متغیرهای انگیزه تماشا و انتخاب آگاهانه برنامه های تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری داشتند.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، میزان مواجهه ، نحوه مواجهه ، انگیزه تماشا ، انتخاب آگاهانه

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

   فصل اول : کلیات

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2. بیان مسآله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………11    1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………15   

1-5. سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………16  

فصل دوم : ادبیات تحقیق

1-2. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-2.تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-1. شهروندی……………………………………………………………………………………………………………………………18

2-3.تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3-1. شهروندی………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3-2. نقش و تأثیر رسانه تلویزیون…………………………………………………………………………………………………30

2-4. نتیجه گیری از مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………….33

2-5. مفهوم نگرش……………………………………………………………………………………………………………………….34

2-5-1. تعریف نگرش…………………………………………………………………………………………………………………..34

2-5-2. ساخت نگرش………………………………………………………………………………………………………………….35

 2-5-3. تئوری فیش باین و آیزن……………………………………………………………………………………………………37

2-6. مفهوم شهروند و شهروندی…………………………………………………………………………………………………….38

2-6-1. تعریف شهروند و شهروندی…………………………………………………………………………………………………38

2-6-2.حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………………………………….41

2-7. طرح نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………43

2-7-1. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی تلویحی…………………………………………………………………46

2-7-1-1. شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس……………………………………………………47

2-7-1-2. شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر………………………………………………………………………………47

2-7-1-3. شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم………………………………………………………….47

2-7-1-4. شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس………………………………………………………………………48

2-7-1-5. شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز………………………………………………………………………..49

2-7-1-6. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال…………………………………………………51

2-7-1-7. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر……………………………………………………….52

2-7-1-8. نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس…………………………………………………………………54

2-7-1-9. تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی……………………………………………………………………60

2-8. چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………60

2-8-1. نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال………………………………………………………………………………60

2-8-1-1. تعریف شهروندی……………………………………………………………………………………………………………62

2-8-1-2. گسترش تاریخی شهروندی……………………………………………………………………………………………….62

2-8-1-3. ابعاد سه گانه شهروندی…………………………………………………………………………………………………..63

2-9 نظریه پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………67

2-9-1. روش تحقیق در نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………….69

2-9-2. انتقادات به نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………………..71

2-10. رویکرد استفاده و رضامندی……………………………………………………………………………………………………75

2-10-1. مخاطب شناسی………………………………………………………………………………………………………………..78

2-11. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..80

مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….83

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

فصل سوم : روش شناسی    

3-1. واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………86

3-2. معرفی جمعیت مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….86

3-3. ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………87

3-4 تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………..89

3-4-1. تعاریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………89

3-4-1-1. متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………….89

3-4-1-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………91

3-4-1-3. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..92

3-4-2. تعاریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………………………………..98

3-4-2-1. متغیر مستقل :استفاده از تلویزیون……………………………………………………………………………………..98

3-4-2-2. متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………99

3-4-2-3. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..101

3-2-2-4. متغیرهای زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………102

3-5. شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………103

3-6. تکنیک های آماری و استخراج داده ها…………………………………………………………………………………….103

3-7. جمعیت آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………..104

3-7-1. جمعیت آماری………………………………………………………………………………………………………………..104

3-7-2. نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………104

3-7-3. مراحل نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای………………………………………………………………………107

3-7-4. حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………107

3-8. اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………109

3-8-1. اعتبار …………………………………………………………………………………………………………………………..110

3-8-2. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………..110

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….113

4-2. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………113

4-3. بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………….113

4-4. متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….125

4-4-1.میزان مواجهه ………………………………………………………………………………………………………………….125

4-4-2.محتوای مواجهه……………………………………………………………………………………………………………..129

4-5.متغیرهای واسط………………………………………………………………………………………………………………….133

4-5-1.انتخابگری………………………………………………………………………………………………………………………133

4-5-2.انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………………………………….134

4-5-3.اعتبار رسانه……………………………………………………………………………………………………………………..136

4-6. بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….149

4-7.تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………….161

4-8. تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………165

 

فصل پنجم :نتیجه گیری

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..171

5-2 . مروری بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….171

5-3. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….182

5-4. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….185

5-5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….185

        فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….187

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………191

 

فهرست جداول

 جدول 3-1. تعریف عملیاتی استفاده از تلویزیون…………………………………………………………………………….98

جدول3-2. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی (بُعد احساسی)………………………………………………99

جدول3-3. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی ( بُعد عملی)…………………………………………………100

جدو ل 3-4. تعریف عملیاتی متغیر واسط………………………………………………………………………………………101

جدول 3-5. تعریف عملیاتی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………102

جدول 3-6. نمونه گیری از مناطق 22 گانه تهران……………………………………………………………………………..105

جدول 3-7. میزان آلفای متغیرها……………………………………………………………………………………………………111

جدول 4-1. توزیع نسبی جمعیت برحسب جنسیت پاسخگو………………………………………………………………114

جدول4-2. توزیع نسبی جمعیت برحسب سن پاسخگو……………………………………………………………………..115

جدول4-3. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت تأهل پاسخگو……………………………………………………..116

جدول4-4. توزیع نسبی جمعیت بر حسب قومیت پاسخگو……………………………………………………………….117

جدول4-5. توزیع نسبی جمعیت مورد بررسی برحسب سمت پاسخگو………………………………………………..118

جدول4-6. توزیع نسبی جمعیت برحسب مناطق مورد بررسی ……………………………………………………………118

جدول4-7. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت فعالیت پاسخگو…………………………………………………….120

جدول4-8. توزیع نسبی جمعیت برحسب شغل پاسخگو…………………………………………………………………….121

جدول4-9. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تقریبی درآمدماهانه………………………………………………………122

جدول4-10. توزیع نسبی جمعیت بر حسب واحد مسکونی………………………………………………………………….123

جدول4-11. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت رفت و آمد پاسخگو………………………………………………123

جدول4-12. توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدت اقامت در تهران…………………………………………………….124

جدول4-13. توزیع نسبی جمعیت بر حسب تماشای تلویزیون………………………………………………………………125

جدول4-14. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………………………….126

جدول4-15. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در طول هفته……………………………………………126

جدول4-16. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در شب و روز گذشته……………………………….127

جدول4-17. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز غیر تعطیل……………………………………127

جدول4-18.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز تعطیل………………………………………….128

جدول4-19.  توزیع نسبی جمعیت برحسب اولویت در تماشای شبکه ها………………………………………………129

جدول4-20.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای انواع برنامه های آموزشی………………………………………..130

جدول4-21توزیع نسبی جمعیت برحسب محتوای مواجهه……………………………………………………………………131

 جدول4-22.توزیع نسبی روش انتخاب برنامه ها………………………………………………………………………………133

جدول4-23.توزیع نسبی انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………….134

 جدول4-24 توزیع نسبی جمعیت برحسبمنبع کسب اخبار داخلی……………………………………………………….137

جدول4-25. توزیع نسبی جمعیت برحسب  منبع کسب اخبار خارجی………………………………………………….137

جدول4-26. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار داخلی……………….138

جدول 4-27. توزیع نسبی جمعیت  برحسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار خارجی………………….139

جدول4-28. توزیع نسبی طیف گویه های شاخص حقوق شهروندی……………………………………………………140

جدول 4-29. میزان توجه صداو سیما به شاخص های شهروندی………………………………………………………..142

جدول4-30. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد احساسی………………………………………………..144

جدول 4-31. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد عملی……………………………………………………145

جدول شماره 4-32. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق شهروندی………………………………..146

جدول 4-33. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق سیاسی…………………………………………….146

جدول 4-34. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق اجتماعی………………………………………….147

جدول 4-35. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق مدنی……………………………………………….148

جدول 4-36. ضریب همبستگی فرضیه 1 ………………………………………………………………………………………..150

جدول 4-37. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق اجتماعی )………………151

جدول 4-38. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق مدنی )……………………152

جدول 4-39. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق سیاسی )………………….152

جدول 4-40. ضریب همبستگی جنس   با حقوق شهروندی ………………………………………………………………..153

جدول 4-41. ضریب همبستگی سن با حقوق شهروندی……………………………………………………………………..154

جدول 4-42. ضریب همبستگی فرضیه 2 به تفکیک تعداداعضای خانواده……………………………………………..155

جدول 4-43. ضریب همبستگی درآمد با حقوق شهروندی………………………………………………………………..155

جدول 4-44. ضریب همبستگی مدت اقامت در تهران با حقوق شهروندی ………………………………………….156

جدول 4-45. ضریب همبستگی وضعیت تأهل با حقوق شهروندی………………………………………………………157

جدول 4-46. ضریب همبستگی قومیت با حقوق شهروندی……………………………………………………………….158

جدول 4-47. ضریب همبستگی فعالیت پاسخگو با حقوق شهروندی…………………………………………………..159

     جدول 4-48. ضریب همبستگی شغل با حقوق شهروندی………………………………...……………………….160      

جدول 4-49 مدل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….162

جدول 4-50. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی نگرش به حقوق شهروندی…………………………..163

جدول4-51.روابط معنادار در دیاگرام………………………………………………………………………………………………169

 

پیوست

نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….197

 

1-1 مقدمه

شهروندی از مهم ترین ایده های اجتماعی و یکی از مولّفه‌های مهم نظام‌های سیاسی و دموکراتیک و شاخصی مهم برای نشان دادن تحقّق دموکراسی در جامعه است . محتوا و مفهوم شهروندی ثابت نبوده و در طول تاریخ ، تغییر پیدا کرده است. شهروندی       (انگلیسی : citizen ship ) از مشتقات شهر (city  ) است . شهروندی را قالب پیشرفته  « شهرنشینی » می دانند . به باور برخی از کارشناسان ، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به  « شهروند » ارتقاء یافته اند . شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد، اما پس ازآن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت وکشور گسترش داده است . امروزه نیز بسیاری به  «شهروندی جهانی[1]» می اندیشند . یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر ، ایالت یا کشور است . این دیدگاه ، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی ، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ، شهرسازی ، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد . از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ، روابط مردم شهر ، حقوق و تکالیف آنان دربرابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف وروش انجام آن است. (شکری ،1386 :80 ) در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری ( شهرداری ) ، دولت یا بطور کلی قوای حاکم  می باشد . به مجموعه این حقوق ومسئولیتها[2] «حقوق شهروندی » اطلاق میشود( شکری،1386 : 72 ). مجموعه به هم پیوسته ای از حقوق، وظایف و تعهّدات و برخورداری برابر تمامی اعضای جامعه از مزایا و منابع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هسته مشترک تعاریف مختلف شهروندی است . به تعبیر فیتز پتریک، شهروندی بر دو اصل مبتنی است : اوّل این که دولت، تکثّرگرا و دموکراتیک باشد، زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند،بلکه دارای تبعه و رعیت هستند . دوم این که جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد. شهروندی در جامعه‌ای تحقّق می یابد که دولت و جامعه مدنی عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند .

شهروندی را می توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دموکراتیک و از لحاظ اجتماعی مساوات طلب هستند، اطلاق کرد. توجّه به این نکته اهمّیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین و مقرّراتی پیروی می‌کنند که خودشان به وجود آورده اند. شهروندی اشاره به زندگی روز مره ، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است . شهروندی از این منظر ، مجموعه گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است . فعالیت هایی که اگر چه فردی باشند ،اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد . همچنین است مشارکت های اقتصادی ، خدمات عمومی ، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد . در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد (قسیم اخگر، 1385 :18 ). عضویت افراد در جوامع مدرن با موقعیت شهروندی آنان نشان داده می شود. شهروندان دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هستند. در این میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حقّ مشارکت در قانون‌گذاری و حکومت است که شهروندی فعال[3]  به عنوان مبنای حاکمیت مردمی  بر پایه آن شکل میگیرد. این حقوق با مجموعه‌ای از وظایف و تعهّدات در قبال جامعه و دولت متوازن میشوند. در مقابل، دولت ـ ملّت نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می کنند، تحت پوشش قرار دهد.به عبارت دیگر، شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهّدات و مسوولیت ها منعکس می سازد و چارچوبی برای تعامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند. در مورد این پدیده، تحقیقات بسیاری از اندیشمندان مختلف صورت گرفته است که عمدتاً بر کار تی.اچ.مارشال تمرکز داشته اند .

در این میان آموزش شهروندی در زمینه آموزش این حقوق و تکالیف و مسئولیت ها باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاههای آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سر فصل درسی مجزا در مدارس و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی یا رسانه ملی در واقع به شهروندان می آموزد که چگونه یک شهروند فعال ، آگاه و مسئول می توانند باشند، در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست، بلکه به آنان می آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ کنند . تربیت شهروندی ، یکی از فروع شهروندی است . (برخورداری : 1381 ) شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می شود و دولت نیز آموزش های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می دهد . یکی از ابزارهایی که دولت جهت آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی و نیز فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیت های اجتماعی به شهروندان از آن بهره می برد رسانه ملی ( تلویزیون ) می باشد ، که این رسانه در آشنا کردن شهروندان به مسئولیت اجتماعی، فردی و…در سالهای اخیر اقداماتی را انجام داده است. .درواقع کار ویژه و اساسی در رسانه ها ، باز تولید و توزیع آگاهی است . این آگاهی ما را قادر می سازد تا به تجربه خود معنا بخشیده وادراک خود را شکل دهیم.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی-19- نرم افزارهایی كه موسسات برای آموزش مجازی استفاده می كنند:

19- نرم افزارهایی كه موسسات برای آموزش مجازی استفاده می كنند:

1- ظاهرسازی: یک فیلمانه یا سناریو برای هرکدام از دانشجویان مورد بررسی می باشد و برای ارزیابی و ترکیب بندی  مفهومات کلاس درس به تصمیم گیری نوبتی کمک می کند ظاهرسازی و وانمودها برای دانشجویان خیلی مفید هستند زیرا که می توانند نقشه امتحان CPA را شبیه سازی کنند و از سال (2004) ظاهرسازی به امتحان CPA اضافه شده است.

2- الیمینات: یک محیط کلاس درس مجازی می باشد که با اوقات واقعی برای مسیر آموزش  مجازی طراحی شده است که اجازه می دهد بین دانشکده و دانشجویان تعهد اثر بخش ایجاد شود (2005).

3- اسمارتینگ: تکنولوژی جدید کمک زیادی به مردم و مؤسسات می کند و نرم افزارهایی را برای دانشجویان آماده طراحی می کند كه توسط دانشکده ها نگهداری می شود و به وسیله این نرم افزار دانشجویان می توانند به شبکه وصل شوند و این نرم افزار مؤسسات را قادر می سازد که بهتر بتوانند از دانشکده ها و دانشجویان خودشان پشتیبانی  کنند.

 

20- نرم افزارهایی كه دانشجویان برای آموزش مجازی استفاده می كنند:

 • ارزیابی و آموزش در میدانهای شناخت (ALEKS): یک صفحه گستر وب می باشد که دستیاران آموزش را متمایز کرده است و مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای شناخت مزایای انفرادی و نشان دادن مهارت های آن استفاده می شود و توسط دایره آموزش طراحی شده است. این سیستم ابتدایی و اولیه است و برای تدریس حسابداری و ریاضیات یا بازرگانی استفاده می شود.
 • معلم خصوصی(Net Tutor): یک سیستم نرم افزار است که به معلم خصوصی و دانشجویان اجازه می دهد تا با همدیگر ارتباط مجازی برقرار کنند و تفاوت فیزیکی آن در مکان و موقعیت ها می باشد و نرم افزار معلم خصوصی دارای سه جزء می باشد.
 • معلم خصوصی زنده
 • سئوالات و جواب ها
 • بایگانی

که دانشجویان و کاربران با استفاده از رمز خصوصی به آن وارد می شوند و  ساعت استفاده هریک از دانشجویان را استاد تعیین می کند و اداره امور را بر عهده دارد و دانشجویان کاملاً به معلم خصوصی وابسته هستند. این نرم افزار شامل یک بایگانی نیز می باشد و طوری طراحی شده است که هر سئوال یا جواب یا وصولی دیگری برای اثبات مسائل و یا کمک به دانشجویان در آن نگهداری می شود و همچنین بر اثر تکرار سئوالات پرسیده شده و پاسخ داده شده به یک کتابخانه بزرگ واقعی تبدیل شده است.

C  – تامسون: برای حسابداری یک قدرت یاب پرسرعت و کامل شده تدریس آموزش مجازی می باشد که کاربران سیستم را در نهایت انعطاف پذیری و آسانی و سادگی استفاده و راههای کارآمد برای موفقیت دانشجویانی را که می خواهند نتایج یافته هایشان را تحویل دهند به طور کامل راهنمایی و هدایت می کند.

این نرم افزار شامل موارد ذیل می باشد:

1- آسانی استفاده:

دانشجویان توسعه یافته برای مهارتها و اساتید برای تست زدن از آن استفاده می کنند

2- راههای کارآمد برای موفقیت:

ذخیره کردن وقت و کارآمدی از ویژگی های این نرم افزار است و راههای نمره دادن تکالیف خانگی و گزارش دادن سریع و آسان را برای اساتید فراهم کرده است. دانشجویان شخصیت یافته و توانمند نقشه های آموزش را برای کارآمدی خود از بین کتابهای درسی مادی هدایت می کنند و هریک از نیازهای آرام دانشجویان برای ساختن علم وخلاصه دوره مطالعه برآورد می نماید .

3- نتایج:

دانشجویان را در زیر فشار سخت گزارش دادن و فهم بیشتر کمک می کند و آنها را برای رقابت بهتر در تست زدن های بهتر کمک می کند. این نرم افزار توسط شخصی به نام تامسون طراحی شده است.

D – نرم افزار دفترکل عمومی: چندین ناشر کتابهای درسی حسابداری نرم افزار دفتر کل عمومی  را برای دانشجویان معرفی کرده اند دنیای کامپیوتر نیزه شده حسابداری از میان شهود بیشتر و بر مبنای سیستم استفاده دوستانه کاربران طراحی شده است و هم چنین نرم افزارهای بازرگانی را که می خواهد در آینده استفاده شود طراحی کرده است.

21- پیشینه تحقیق :

تحقیقات این مطالعه شامل دو قسمت می باشد:

1/21 تحقیقات انجام شده در خارج از كشور:

1- مطابق بررسی اس چو مرا (1993) در هر نوع از جور کردن های برنامه های  آموزشی نقش اول دانشجو آموختن می باشد

 1. خیلی از دانشجویان آموزش مجازی بزرگسال و کارگر و متأهل هستند آنها خیلی از اختلافات را که در زندگیشان رخ می دهد هماهنگ می کنند.
 2. دانشجویان مجازی صداقت بیشتری از استدلالها را برای رقابت گرفتن دارند برخی از دانشجویان علاقه مند هستند که برای  بدست آوردن یک رتبه در  دوره هایشان رقابت  استفاده کنند و خیلی از دانشجویان برای آموزش گسترده خودشان رقابت می گیرند و علاقه مند به تکمیل نمره نیستند.
 3. در آموزش مجازی دانش آموزان و دانشجویان معمولاً جداگانه هستند و عامل های انگیزه ای شکل روییدن ، تماس یا رقابت با دانشجویان دیگر که حاضر هستند تفاوت دارد .
 4. دانشجویان مجازی و اساتید اغلب در ترم های عمومی کمتر زمینه دارند و تجربه های روز به روز دارند و این برای دانشجویان مشکل و سخت است و صحبت مجازی با اعضای هیئت علمی کار را دشوارتر می سازد.

2- مطابق بررسی تامپ سون (1998) مسیر آموزش مجازی مزرهای جغرافیایی را به وسیله اینترنت و دانشجویان شکسته است و مشارکت بر سر کلاسهای درس در هر کجا که دانشجویان یک رایانه دارند و به اینترنت متصل می شوند انجام می گیرد و یك کلاس درس مجازی  تشکیل می شود. دانشجویان برای دسترسی رقابت مادی و معنوی از آموزه های خودشان یا دانشجوی عضو دیگر در هر وقت از شبانه روز استفاده می کنند و از غیرهمزمانی های متنوع و ابزارهای ارتباط همزمان این فشار را تحمل میكنند.

3- در یک یادداشت كه  به وسیله چونج و سورانس (1999) بیان شده است از اصل یکسان نیز  می توان برای هر یک از  محیط های آموزش مجازی در هرکدام از سطوح عالی از اثربخشی که انتظار می رود استفاده كرد که پلی بین شکاف ارتباط و مسیرهای آموزش طولانی شده دانش آموزان و استاد زده شود. در یک محیط آموزش واقعی بر مبنای اینترنت دانشجویان و معلم به طور فیزیکی و جداگانه هستند و تکرار اثربخشی های آموزش مجازی میان دانشجویان یا اساتید ممکن است که اثری در یک آموزش مجازی داشته باشد مانند. یک اثر مثبت كه  فرض اثربخشی ها را ممکن و آسان می کند شناخت ساختمان فعالیت در رقابتهای واقعی می باشد.

4- کن ول تون (2000) بررسی کرده بود که نقش مربی و دانشجو بیشترین تغییر را در آموزش مجازی انجام شده دارند و تا به حال منظر کنفرانسها در کلاس ها برای حل کردن مشکلات رقابت آموزش مجازی بوده است که کجا سخنرانی کنند و یا کجا از آموزش مجازی استفاده کنند. کن ول تون(2000) نتیجه گیری کرده بود که لازم است کلاسهای آموزش مجازی در هر دوره ارتباطی بین همکاران و گفتگو کنندگان یا  بین اساتید و دانشجویان وجود داشته باشد.

واکنش دانشجو در این مطالعه مرا برای نتیجه گیری بهتر در محیط آموزش مجازی که بتواند اثربخش باشد و نیز یک محیط چهره به چهره باشد رهبری می کند. دسته بندی و ترکیب هم زمانی و غیرهم زمانی مادی در محیط صفحه گستر وب برای دانشجویان من که خوب کار می کنند خیلی مفید است و خیلی از دانشجویان من وقتی که من آموزش می دهم کلاس درس چهره به چهره را اداره می کنند و وقتی که من وارد سیستم مجازی می شوم دانشجویان مجازی من به سیستم متصل می شوند و برای خودشان هر دانشجودارای شکوفه خاصی است که در آخر هر ترم شکوفا می شود.

کن ولز(2000) اسلوان (2000) معتقد بودند ترقی های آموزش مجازی و تغییر در نقش های اساتید ، شکل حرکت و نقش کنفرانس را برای اساتید آسانتر می كند در نقش جدید خود اساتید راهنمایی دانشجویان را برای منابع مذاکره آسان تر و ارتباط و تشویق کردن دانشجویان شرکت کننده را لازم دارند.

5- . مطابق بررسی و تحقیق مالوف (2000) بیشتر دانش آموزان بالغ به خاطر کسب مهارتها دارای انگیزه قویتری هستند و شناخت آنها می تواند مورد استفاده راههای عملی قرار بگیرد زیرا که دانش امروز به جهان واقعی نزدیکتر است و بیشتر نیز پسندیده به نظر می رسد زیرا كه  دانش آموزان مجازی دانش امروز و کاربرد فردا را می خواهند.

6- ریو(2002) پیش بینی های کلیدی را بیرون از محیط کاری برای ثبت نام های آموزش مجازی انجام داد که با همدیگر جفت می باشند زیرا که دانشجویان مدرن بالغ به ابزاری نیاز دارند تا خود را محافظت كنند.

7- در یک بررسی دیگر که توسط رابرت (2006) انجام شد شخصیتهای حقوقی خدمات آموزشی گفته بودند که گزارش بررسی آموزش عالی نشان می دهد که بیش از 300 دانشجوی جاری و سابق برای سودثانویه مؤسسات آموزشی شامل فارغ التحصیل و مشغول به تحصیل به خاطر موارد ذیل مجددا ثبت نام شده بودند.

 • دانشجویان ثبت نام شده در برنامه های آموزش مجازی ذکر کرده بودند که راحتی و انعطاف پذیری و اینکه خودشان رئیس هستند دلایلی برای رقابت کردن می باشد زیرا که خیلی از دانشجویان از هم اکنون استخدام شده هستند و مثال رتبه های آموزش مجازی نیز به آنها فرصت برای ترقی در دوره های جاری خودشان و آموزش کمتر دیدن را می دهد تا انتظار شغلی خوب را با مساعدت سکوهای آموزشی جستجو کنند.
 • کارگران بالغ آموزش مجازی بیشتر راضی هستند مدارس مرکز کارگران بالغ شده است و همچنین خیلی از دانشگاهها نشان داده اند که عالیترین نوع مارک آموزشی را دارند کارکنان دانشجو مشاغل تمام وقت دارند و مدارس زمینه های راحتی بیشتری را بنا دارند که انجام دهند و بیشترین شکل رضایت را از لحاظ سود و هزینه داشته باشند.
 • برنامه های آموزش مجازی خط زدن بسیاری از برنامه سنتی دیگر است و دانشگاههای مهم و عمده بیشترین مدارس را در اختیار دارند که این دانشگاهها حدود (50%) دانشجویان مجازی را ثبت نام کرده اند همچنین نشان دادند که خوب آموزش می دهند. راحتی و انعطاف پذیری دلایل ذکر شده هستند و همچنین دلایل اولیه خود برنامه های آموزش مجازی می باشد و در همه موارد از راحتی بسیار ذکر شده است و رئیس به دنبال سودآوری و خدمت است و برنامه های بحرانی را به کار می بندد و دانشجویان نیز رضایت کامل دارند.
 • ماهیت دایره آموزش به دنبال کسب سود است و تلاش برای مالکیت همیشگی یك  موفقیت است ادامه دادن نرخ رضایت بالارفتن میزان پیشنهادات می باشد بررسی ما انتظار داشت که خیلی از رضایت دانشجویان برگشت پذیر می باشد و مدارس برای پیشرفت بهترنمره  می دهند.

8-  فول فورد و زهانج(1993) پی سی یا نو (2002) عقیده داشتند که آن ادراکات دانشجویان از تأثیرات می باشد وتأثیرگذاری واقعی نفوذ رضایت مندی بر اجرای نمایش آنها می گذارد. دانشجویان سطوح عالی تأثیرگذاری را مشاهده می کنند و تاثیرات سطوح عالی خوشحال کننده و رضایت بخش است و چگونه بهتر تجربه کردن و کمیت آموزش خودشان راگزارش می دهند هرچند تأثیرگذاری واقعی دانشجو نامضنون و مربوط به هم هستند. پی سی یا نو(2002) خوشحال بود که اگرچه دانشجویان آموزش مجازی احساساتی کیفی و کمی تأثیرگذاری مربوط به هم دارند.موقع و هنگام طراحی کردن یک سیستم رقابت مجازی، مربیان آموزش مجازی باید بیشترین رعایت را در ملاحظات تعلیماتی آموزشی داشته باشند و ادراکات دانشجویان ملاحظه کننده و ملاحظه شونده اهمیت هریک از کاربردها و تاثیر استراتژی ها را دارد این برای اساتید آموزش مجازی لازم است که برای طراحی کردن درست شیوه  آموزشی در بیرون برای مطابقت آموزش و پرورش دانشجویان تلاش نمایند.

9- نوت سال(2002) نتایجی یافت که عبارتند از:

 1. اختلافات بین ادراکات دانشجویان و توانایی رعایت کردن کیفی تعلیم کلاسهای آموزش مجازی با اهمیت هستند.
 2. تفاوتهای بین ادراکات توانایی کیفی رعایت کردن آموزش کلاسهای مجازی مبنی بر سن و سال بالا هرچند آنجا تفاوت های معنی داری بین احساسات دانشجویان سن و سال بالا وجود داشته باشد با اهمیت هستند.

10-  چانج (2003) بیاناتی اظهارکرد که دانش آموزان بالغ دارای مسئولیت های مختلف هستند که پس از چند سال که در کنار بوده اند به مدرسه برگشته اند و شکل یک محیط ظاهری دانشکده که همیشه نشان نمی دهد كه چند نفر ثبت نام كرده اند  با توجه به مطالعاتی  که تاکنون انجام شده است. به علاوه احساسات انفرادی ها  می تواند از آن وقتی که دانشجویان تماس چهره به چهره با دیگر دانشجویان یا دانشکده انجام نداده اند متفاوت باشد و این احساس فردی می تواند کم کم افزایش تعهدات آنها را و هدایت آنها را برای اجازه برنامه های  آموزشی کمک کند. دانش آموزان بالغ توانگری بیشتری برای اندوختن تجربه زندگی دارند که می توانند به منابع آموزش خدمت کنند.

11- نادسان(2004) بیان کرده بود که دلیل اصلی اساتید برای آموزش مجازی افراد بالغ این است که آنها باید نظرات  شیوه های آموزش را نیز یکی از عامل های مهم قراردهند و وقتی که یکسان سازی کردن تکنولوژی داخل طرح و  دوره تحصیل رقابت های خودشان است آنرا جدی بگیرند. وان نورد(2006) نتیجه گیری کرده بود که پشتیبانی کردن هریک از دانش آموزان در شیوه های آموزش دختر یا پسر فرصتهایی را برای هریک از دانش آموزان و برای ترقی های آنها چه دختر یا پسر برای گام برداشتن آنها آماده می کند. کمک کردن به دانش آموزان بالغ کاربرد اطلاعات آموزش داده شده برای علاقه زیاد در آموزش روشن و زنده می باشد. زیرا آموزش نمی تواند یک واقعیت از اوضاع زندگی ، آموزش راکه می خواهد دوره کوتاهی داشته باشد، بکار ببرد. در نتیجه گیری دیگری که به وسیله نادسون(2004) مطالعه شد دلالت بر این داشت که رقابت آموزش مجازی دانشجویان مدرن بالغ مزایا و برجستگی هایی را برای بناکننده مدل آموزش دارد. اساتید آموزش مجازی بنا کننده مدل تجربه لازم را دارند که برای بازکردن و بخش کردن همکاران آموزش مجازی از تجربه های داخل زمینه برای رقابت مادی استفاده کنند.

12- مطابق یک بررسی دیگر پان(2004) خیلی از صرفه جویها با استفاده از آموزش صفحه گستر وب برای دانشجویان حاصل می شود اگر به طور صحیح استفاده شود فواید ذیل را خواهد داشت:

 1. راحتی و آسایش: دانشجویان ممکن است که بخواهند در هرجا و هروقت مدتهای طولانی آن طور که می خواهند دسترسی به رقابت مجازی داشته باشند و از اینترنت و شبکه جهانی استفاده کنند به استثناء وقتی که اساتید ابزارهای لازم را انتخاب می کنند و می توانند از اوقات مخصوص برای اطاق صحبت و یا جلسات استفاده کنند.
 2. واکنش: وقتی که صفحه گستر فرمت می شود و حلقه زنجیر ایمیل داخل محدوده سخنرانی مجازی رقابت مادی آموزش مجازی می شود واکنش داده ها می توانند به سرعت جمع آوری شوند این خود اداره کردن و تست کردن آموزش مجازی می تواند دانشجو را آماده کند استفاده زیادی از این خودارزیابی داشته باشد و هم چنین از این زندگی ماشینی که به او کمک می کند تا نقایص خود را برطرف کند.
 3. کنترل دانش آموز: در یک صفحه گستر رقابت مجازی دانشجو دختر یا پسر بیشترین درخواست ها را در حرف زدن دارند و بابت صحبت کردن محدودیتی وجود ندارد زیرا که آنها می خواهند از میان واکنش های سازمان یافته آموزش خود را افزایش دهند اگر اساتید پایگاه سخنرانی خودشان باشند پس دانشجویان فرصت خواهند داشت که کنفرانس را مرور کنند و خواسته های خودشان را مطرح کنند.
 4. تماس: طولی شدن تکنولوژی ارتباطات خیلی از کارها را عملی کرده است بنابراین بیشتر اساتید و دانشجویان می توانند با همدیگر تماس بگیرند و کلمه به کلمه خواستهای آموزشی خود را مطرح کنند اغلب از تخته سیاه ها شاکی هستند زیرا که توانایی مرور دوباره مسئله را ندارند و این احساس بوجود آمده است که رقابت مجازی صفحه گستر باعث فقدان کلاس درسی سنتی چهره به چهره اثربخش بین استاد و دانشجویان شده است ولی در صفحه گستر اختیار دارند که خود طراحی بکنند و آموزش استراتژی بدهند و تکنولوژی ارتباطات رشد معکوس ندارد و این تکنولوژی رشد بیشتری نیز خواهد داشت و با آنچه که عامه مردم از تماس دارند فرق می کند.
 5. اثربخشی: در محیط آموزش اثربخش یک عامل اثربخشی وجود دارد که در اینجا هرکدام از اثرگذاری ها در میان دانشجویان و بین دانشجو و اساتید که هرکدام از این اثربخشی ها با اهمیت نیز می باشند در یک رقابت آموزش مجازی یک استاد می تواند دانشجویان را با کارآمدترین واکنش ها و اثربخشی ها و جواب دادن سئوالات از طریق ایمیل آماده کند دانشجویان و اساتید می توانند در هر بخش با همدیگرصحبت کنند و دانشجویان به وسیله یک وقت مصاحبه واقعی از وظایف کار واقعی صحبت و گفتگو می کنند و هم چنین تأثیرگذاری بین مشارکت کنندگان می تواند به صورت هم زمانی و غیر هم زمانی انجام شود.
 6. امکان دسترسی: برای دانشجویان کجا مشکل زنده آموزش و مراکز آموزشی وجود دارد و یا کجا محدودیت در وقت برای فضای آموزش دانشگاه وجود دارد به نظر می رسد که صفحه گستر رقابت مجازی به خاطر قیمت و ارزش زیاد دوسرطلای خود این مشکلات و محدودیت ها را برطرف نماید. در حقیقت صفحه گستر رقابت مجازی به هیچ عصر و زمانه و یا زندگی خاصی  تعلق ندارد و در هرکجا که بیشتر قابل دسترسی باشد امکان آموزش همیشگی و دائمی را فراهم می کند (2004).

13- مطابق بررسی گروه کالج هر(2005) گزارش شد که برخی از مدارس عمومی که تجارت می کنند دانشگاهها هستند. A: دانشگاه پونیکس با 900/143 دانشجوی مجازی و 45% رشد سالانه که توسط انجمن مدارس و دانشکده های شمال مرکزی اداره می شود.

B : دانشگاه دروری با 759/19 دانشجوی مجازی با 79% رشد سالیانه درآمد.

C :  دانشگاه کاپلن با 000/19 دانشجوی مجازی و 58% رشد سالیانه درآمد.

D :  دانشگاه بین قاره ای با 500/25 دانشجوی مجازی و 64% رشد سالیانه درآمد.

با توجه به مثالهای بالا دانشگاهها نشان دادند که عالیترین ثبت نام دانشجوی مجازی را برای سودآوری بازار انجام داده اند که با ترکیب زیاد ممکن است که 159/208 دانشجوی مجازی ثبت نام کرده باشند.

14- ویتینگ هام (2005) نیز موافق بود اگر چه در شیوه های آموزش تفاوت دارند اما  نیاز اساتید برای استفاده روشهای بحرانی برای کلاس های مادی حاضر تدریس همه دانشجویان می باشد. در آن جا چندین روش تدریس وجود داشتند که دانشکده ها می خواستند به عنوان روش مطلوب در آینده از آنها استفاده کنند مانند: یک تخته الکترونیکی سفید و رسانه آموزش چند گزینه ای و ویدئوهای موجود که می شود از آنها استفاده کرد. برخی از سکوهای نمایش یک تخته الکترونیکی دارد که اکنون قابل دسترس و در بازار موجود می باشد در صورتیکه دیگران ممکن است آن را نداشته باشند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی و شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد 130صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه