دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی

  فصل دوم مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی مفهوم رقابت رقابت به معنای عام كلمه از قدمتی به درازای زندگی اجتماعی انسان برخوردار است، گردهمائی افراد بشر در نقاط مسكون دنیا كه ابتدا تحت تأثیر ذات اجتماعی انسان صورت گرفت، زمینه‌ساز بروز نیازهای دیگری نیز شد. به مرور كه انسانها، حكومت داری را…

دانلود پایان نامه رایگان درباره دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات

دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات بطور كلی كلمه انتخابات را گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می‌شود، برای تحقق این امر باید امكانات و محیط مناسب و مساعد برای مردم، از سوی دستگاههای اجرایی و نظارتی مهیا گردد. سیاست‌گزاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط…

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

  فصل دوم اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران، بر سه بنیان اصلی استوار است كه «ماهیت»‌ و «هستی» آن در گرو صیانت از آن سه در گذار از تحولات می‌باشد. همین سه بنیان است كه «اصول بنیادین نظام سیاسی» را تشكیل میدهند و هیچ گونه تعرضی به آنها جایز نبوده…

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی نتیجه‌گیری

  فصل پنجم نتیجه‌گیری از آنجائیكه نتیجه هر تحقیق و پژوهش پاسخگوئی به سؤالاتی است كه پیرامون آن انجام می‌گیرد، لذا موضوع رقابت سیاسی مبحث تحقیقی قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعریف مفهومی رقابت كه در لغت‌نامه‌های معتبر به آن پرداخته شده نگاهی داشته و قالب اصطلاحی آن را تبیین نمائیم تا ماهیت…

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی كردن رقابت

فصل سوم آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی كردن رقابت آسیب‌شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران) ساختار الگوی رقابت سیاسی در ایران دارای نواقصی است كه گاهی پیامدهای امنیتی منفی‌ای را برای جامعه بدنبال می‌آورد. هر الگوی رقابتی می‌تواند و امكان آن می‌رود كه در برهه‌ای از زمان دچار اشكال شده و نتایج منفی امنیتی…

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد

اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران به اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی…

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی

بخش سوم   امنیت ملی بخش سوم : امنیت ملی فصل اول مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی مفهوم امنیت ملی:‌ مفهوم امنیت ملی همانند بسیاری از مفاهیم سیاسی و همانند خود سیاست، از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، این واژه مركب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف می‌نماید، لیكن با امعان نظر در فرایند آن…

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی

فصل دوم قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاكمیت دولت موقت توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زمانی كه دولت موقت جای خود را به…

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی

بخش دوم دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی بخش دوم: دیدگاه‌های صاحب‌نظران سیاسی فصل اول دیدگاه دال و رقابت سیاسی رابرت دال در نظریه‌های خود، از تكثر سیاسی لیبرال دفاع كرده است، وی حفظ ثبات قدرت سیاسی در جوامع غربی را به استناد برخی شواهد و آمارهای عینی از انتخابات، نحوة حل بحرانهای مختلف اجتماعی و نحوه…

دانلود پایان نامه رایگان درباره رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن

  فصل ششم رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن اول ـ در نگاه اولیه ، رقابت سیاسی را در چارچوب یك مسابقه تصویر كردیم كه در جوامع مختلف با هدف دستیابی به مناصب سیاسی و حفظ آنها برگزار می‌گردد. در این مسابقه رقابت دو سطح مشخص یافت: الف ـ سطح پنهان…