پایان نامه تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس


دانشگاه هرمزگان

دانشکده پردیس دانشگاهی قشم

گروه مدیریت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته  مدیریت اجرایی

عنوان :

تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد محبی

     تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

هدف از این پژوهش تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس بوده است. جامعه اماری در این تحقیق شامل کلیه کارشناسان سازمان بنیاد مسکن در شهرستان بندرعباس می باشد.  نمونه گیری به روش خوشه ای و از میان کارشناسان در ادارات تابعه ینیاد مسکن شهرستان بندرعباس انتخاب شدند. تعداد 182 کارشناس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و پیمایشی بوده است. از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین نوسانات نرخ ارز و رکود  مسکن ارتباط وجود دارد. علاوه بر این ، یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان تقاضا برای مسکن  و رکود  مسکن ارتباط وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد که بین نرخ رشد نقدینگی و رکود  مسکن ارتباط وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان پیش فروش مسکن و رکود  آن ارتباط وجود

دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که بین سیاست مالی دولت وقیمت مسکن ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه ها:

 قیمت مسکن ، رکود مسکن ، سیاست مالی دولت ، میزان نوسانات ارز ،

 

 فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 1

مقدمه: 2

بیان مساله: 3

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 3

اهداف تحقیق: 5

اهداف فرعی: 5

هدف کاربردی: 5

سوالات تحقیق: 6

فرضیه های تحقیق: 6

فصل دوم مبانی نظری و سوابق تحقیق 7

مقدمه: 8

قیمت مسکن و اهمیت آن: 8

تعریف قیمت‌گذاری ملک : ‌ 9

اهداف قیمت گذاری: 9

عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری ملک 11

مراحل قیمت‌گذاری ملک 12

ابزارهای سنجش قیمت مسکن: 14

3- عوامل موثر بر بازار مسکن 18

سرمایه گذاری دربخش مسکن در غیاب بازار سرمایه 19

6-1- عوامل تاثیر‌گذار «برون‌زا» 27

6-2عوامل تاثیر‌گذار «درون‌زا» 29

عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن: 36

نقش تسهیلات بانکی: 36

تاثیر رونق و رکود سایر بازارهای سرمایه گذاری بر مسکن 38

تغییرات قیمت نهاده های تولید 39

وضعیت کلان اقتصادی و تحریم ها 39

تردید نسبت به آینده نرخ ارز 40

رابطه قیمت مسکن با بازاررهن واجاره 40

آشنایی با شهرستان بندرعباس: 41

1- چگونگی شکل گیری کلان شهر بندرعباس 42

1-1 تحولات کالبدی  شهر بندرعباس 42

2-1 تحولات جمعیتی شهر بندرعباس 46

3-1 بررسی روند تحولات الگوی مهاجرت در شهر بندرعباس 46

4-1-بررسی و‌یژگی‌های اجتماعی مهاجران وارده به شهر بندرعباس 48

بررسی و شناخت مبدأ مهاجرین وارد شده به شهر بندرعباس از سایر استان‌های کشور طی سال‌های 85-1375 52

5-1-بررسی مبدأ مهاجرین وارد شده به شهر بندرعباس از سایر شهرستان‌های استان هرمزگان طی سال‌های 85-1375 54

6-1 پیش‌بینی جمعیت و برآورد مهاجرت در افق طرح 1405 56

7-1 بررسی نرخ رشد طبیعی (موالید و مرگ و میر) و میزان مهاجرت در شهرستان بندرعباس 57

8-1-پیش‌بینی جمعیت در طرح مدیریت یکپارچه نوار ساحلی 58

9-1-پیش‌بینی جمعیت در افق طرح جامع مسکن استان هرمزگان 59

10-1 پیش‌بینی و برآورد مهاجرت در طی سال‌های آتی 59

2- تحولات اقتصادی شهر بندرعباس 62

1-2 وضعیت اقتصادی و الگوی مسکن 63

2-2 پراکندگی قیمت املاک مسکونی در شهر بندرعباس 63

3-2  شناخت نقش و جایگاه ویژگی های اجتماعی، کالبدی وعملکردی محلات غیررسمی شهر بندرعباس 64

4-2  جمع‌بندی و استخراج دیدگاه طرح‌های فرادست در ارتباط با اسکان کم‌درآمدها در شهر بندرعباس 72

1-4-2 جمع‌بندی نگرش‌های سطح کلان و میانی 72

2-4-2 جمع‌بندی سطح خرد 74

سوابق و پیشینه تحقیق: 76

مدل پیشنهادی تحقیق: 81

فصل سوم روش شناسی تحقیق 82

مقدمه: 83

روش و نوع تحقیق: 84

روش گردآوری اطلاعات: 84

ابزار گرداوری اطلاعات : 84

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 85

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 86

مقدمه: 87

الف) توصیف دادهها : 87

آزمون فرضیه های تحقیق 95

آزمون فرصیه2: 97

آزمون فرصیه3: 99

آزمون فرصیه4: 101

آزمون فرصیه5 : 103

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 106

مقدمه: 107

5-1- تبیین نتایج تحقیق: 107

5-2- پیشنهادات کاربردی تحقیق: 110

5-2-1 پیشنهادات استخراج شده از فرضیات تحقیق: 111

5-2-2 پیشنهادات محقق: 111

5-4-پیشنهادات محقق برای تحقیقات اتی: 116

5-5-مشکلات تحقیق: 117

نتیجه گیری : 118

منابع فارسی: 119

منابع لاتین: 125

فهرست جداول

جدول شماره 1 : روند تحولات جمعیتی در شهر بندرعباس 46

جدول شماره 2: روند مهاجرت در شهر بندرعباس 48

جدول شماره 3: توزیع (نسبت درصدی) مهاجرین از نقاط مختلف در هر یک از مناطق پنج‌گانه در زمستان 1362 49

جدول شماره4 : مبدأ مهاجرین وارد شده به شهر بندرعباس و استان هرمزگان طی سال‌های 85-1375 53

جدول شماره 5 : مهاجران وارد شده از سایر شهرستان‌های استان هرمزگان به شهر بندرعباس طی سال‌های 85-1375 55

جدول شماره 6 : میزان رشد و مهاجرت در مناطق شهری شهرستان بندرعباس سال‌های 85-1375 57

جدول شماره 7 : شاخص‌های حیاتی در مناطق شهری شهرستان بندرعباس در سال 1385 57

جدول شماره 8 : پیش‌بینی جمعیت شهرستان و شهر بندرعباس در افق 1405 در طرح مدیریت یکپارچه نوار ساحلی 58

جدول شماره 9 : گزینه‌های پیش‌بینی جمعیت افق طرح نقاط شهری شهرستان بندرعباس در طرح‌های فرادست 60

جدول شماره 10 : برآورد جمعیت افزوده شده در افق طرح 1405 61

جدول شماره 11: پاره‌ای از شاخص‌های اقتصادی جمعیت شهر بندرعباس در مقاطع مختلف سرشماری 62

جدول شماره 12 : شاخص تراکم جمعیتی در محلات غیررسمی شهر بندرعباس در سال 1385 64

جدول شماره 14 : برآورد جمعیت افزوده شده در افق طرح 1405 67

جدول شماره 15: موقعیت محلات غیررسمی در پهنه‌بندی و معابر پیشنهادی شارمند 68

جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 88

جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروهای سنی و جنسیت 88

جدول شماره 4-3: مقایسه میزان تحصیلات پاسخگویان بر حسب جنس 90

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب سابقه کار در حوزه مسکن 91

جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درامدماهیانه(تومان) 92

جدول شماره 4-6 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اگاهی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن 93

جدول شماره 4-7: ‌آزمون K-S (توزیع نرمال)برای خوبی برازندگی توزیع داده های مربوط  به متغیرهای تحقیق 94

جدول شماره4-8:خلاصه مدل رگرسیونی 95

جدول شماره4-9:نتایج تحلیل واریانس 96

جدول شماره4-10:ضرائب 96

جدول شماره4-11:خلاصه مدل رگرسیونی 97

جدول شماره4-12:نتایج تحلیل واریانس 98

جدول شماره4-13:ضرائب 98

جدول شماره4-14:خلاصه مدل رگرسیونی 99

جدول شماره4-15:نتایج تحلیل واریانس 100

جدول شماره4-16:ضرائب 100

جدول شماره4-17:خلاصه مدل رگرسیونی 101

جدول شماره4-18:نتایج تحلیل واریانس 102

جدول شماره4-19:ضرائب 102

جدول شماره4-20:خلاصه مدل رگرسیونی 103

جدول شماره4-21:نتایج تحلیل واریانس 104

جدول شماره4-22:ضرائب 104

جدول 4-23 : خلاصه  نتایج ازمون فرضیه‌های تحقیق 105

فهرست اشکال

شکل 2- نقشه بندرعباس 45

نقشه بندرعباس 54

نقشه بندرعباس 55

جدول شماره 13 : گزینه‌های پیش‌بینی جمعیت افق طرح نقاط شهری شهرستان بندرعباس در طرح‌های فرادست 6

فهرست نمودار

نمودار مقایسه ای نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی 20

نمودار شماره 4-1: گروههای سنی پاسخگو 89

نمودار شماره 4-2 : وضعیت تحصیلی پاسخگویان 90

نمودار شماره4-3 : سابقه کار کارشناسان 91

نمودار شماره 4-4 :  میزان درامد شرکت کنندگان 92

نمودار شماره 4-5 :  میزان اگاهی از میزان عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دچار حباب قیمتی بوده است

عنوان پایان نامه:

آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دچار حباب قیمتی بوده است

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نوسانات شدید قیمت در بازار سرمایه از دیر باز مساله ای بوده که سبب زیان عده ای از عاملین بازار شده است .این نوسانات عموماَ فضای نا مطلوبی در بازار ایجاد می کند که تا مدت ها با عث کاهش اطمینان خریداران شده و می تواند علتی برای انتقال بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد باشد .همواره تصور می شود ، نوسانات شدید قیمت سهام منتهی به حباب می شود . در حالی که شناسایی حباب های قیمتی و تمایز ان از نوسانات شدید قیمتی ، مو ضوع مهمی است که سال ها مورد توجه متخصصان مالی و اقتصادی قرار داشته است . در این پژوهش برآن شدیم که وجود حباب در بازار بورس اوراق بهادار تهران رادر خلال سالهای 1380تا 1390 مورد بررسی قرار دهیم.مدل نظری این پژوهش مدل حبابهای ذاتی است که اولین بار توسط فروت و آبستفیلد(1992) ارائه شد.که در واقع برجسته ترین مدل آزمون وجود حبابهای عقلایی است.با تخمین معادلات این مدل توسط آمارهای سری زمانی شرکتهای سهامی در بورس اوراق بهادار تهران وجود حباب در این بازار در طول دوره مذکور تایید شد و همینطور با آزمون فرضیه دوم علت حباب مبنی بر حملات سوداگرانه به منظور بهره بردن از سود رشد قیمتها در آینده،مورد تایید واقع شد.که این البته نشان از این دارد نگاه سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران عموما دوره های زمانی کوتاه مدت را در بر می گیرد و سهام یک شرکت به خاطر سود تقسیمی انتظاری این شرکت خریداری نمی گردد.وبیشتر به دنبال نوسانگیری های کوتاه مدت و استفاده از تغییرات قیمت سهم در کوتاه مدت می باشند..این فرهنگ و نوع نگاه به بازار سرمایه کشورباعث می شود که این بازار در معرض تلاطمهای ناشی از ورود و خروج سرمایه گذاران قرار گیرد که نتیجه ناپایداری و نااطمینانی بیشتر سرمایه گذاری در بازار سهام کشور را به همراه دارد.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

مفهوم حباب از قرن 17 وارد ادبیات اقتصادی شده است .با وجود این موضوع حباب قیمتی[1] تا اواخر قرن بیستم مورد پژوهش علمی قرار نگرفته است . (صالح آبادی ،دلیریان ، 1389)

نوسانات شدید قیمت در بازار سرمایه از دیر باز مساله ای بوده که سبب زیان عده ای از عاملین بازار شده است .این نوسانات عموماَ فضای نا مطلوبی در بازار ایجاد می کند که تا مدت ها با عث کاهش اطمینان خریداران شده و می تواند علتی برای انتقال بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد باشد . از این رو اقتصاد دانان در حوزه مالی بر آن شدند تا با استفاده از الگو های بنیادی[2] به تحلیل و پیش بینی رفتار قیمت در بازار سرمایه بپر دازند. (صمدی و همکاران 1388).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

پایان نامه مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

عنوان:

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

استاد راهنما:

دکتر اسمعیل ابونوری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1)  تعریف مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2) حدود و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3) فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-5) ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

2-1) ادبیات نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2-1-1) کانال های ممکن انتقال شوک ها ……………………………………………………………………………………………………………………….6

2-2) پیشینه تجربی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

3-1) معرفی مدل‏های گارچ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-1-1) ناهمسانی واریانس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

3-1-2) مدل‏های گارچ تک متغیره ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

3-1-2-1) مدل آرچ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

3-1-2-2) اشکالات مدل آرچ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

3-1-2-3) مدل گارچ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

3-1-2-4) مدل گارچ نمایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-1-3) مدل های گارچ چندمتغیره ………………………………………………………………………………………………………………………… 24

3-1-3-1)مدل گارچ برداری(VECH):…………………………………………………………………………………………………………………… 25

3-1-3-2) مدل گارچBEKK ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

3-1-3-3) مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC) ……………………………………………………………………………………………………… 25

3-1-3-4) مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) ………………………………………………………………………………………………………. 26

3-2) تصریح الگو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-2-1) معرفی الگو برای بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات چهارکشور به طورهمزمان ………………………………….. 27

3-2-2) محدودیت های استفاده ازمدل گارچ برداری ……………………………………………………………………………………………… 28

3-2-3) روش برآورد پارامترها درمدل گارچ برداری …………………………………………………………………………………………………… 29

3-2-4) معرفی الگوی بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات متقابل کشورهای موردمطالعه ………………………………….. 29

3-2-5) روش برآورد پارامترها در مدل گارچBEKK…………………………………………………………………………………………………. 31

3-2-6) الگوریتم برندت هال،هال و هوسمان(BHHH)  ………………………………………………………………………………………….. 31

3-2-7) آزمون لیونگ باکس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-3) جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………. 33

3-3-1) معرفی بورس اوراق بهادارتهران ……………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-3-1-1) دوره نخست (1357- 1346) ……………………………………………………………………………………………………………………. 33

3-3-1-2) دوره دوم (1367- 1358) ………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-3-1-3) دوره سوم (1383- 1368) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-3-1-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون) …………………………………………………………………………………………………………. 36

3-3-2) معرفی بازار سرمایه ترکیه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-3-2-1) انواع بازارها در بورس استانبول ………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-2-1-1) بازار سهام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-2-1-2) بازار بین ‌المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-3-2-1-3) بورس ابزارمشتقه ترکیه ………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-3-3) معرفی بازار .سهام مالزی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-3-3-1) بازار سرمایه اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-3-4) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار نزدک ……………………………………………………………………………….. 45

3-3-4-1) بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE)  …………………………………………………………………………………………………….. 45

3-3-4-2) بورس اوراق بهادار نزدک– بورس الکترونیکی (Nasdaq)  …………………………………………………………………….. 46

3-3-5) شاخص های قیمت بازار سهام ……………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-3-6) بازدهی بازار سهام و آماره های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………… 49

فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… 52

4-1) نتایج تجربی حاصل از مدلVECHبرای بررسی هر چهار بازار به طورهمزمان ………………………………………………. 53

4-2) نتایج تجربی حاصل از مدلBEKK برای بررسی بازارها به صورت دو به دو …………………………………………………… 55

4-2-1) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و امریکا ……………………………………………………………. 55

4-2-2) بررسی ارتباط متقابل بازدهی هاو نوسانات بازارسهام ایران و ترکیه …………………………………………………………….. 57

4-2-3) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و مالزی ……………………………………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 61

منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………. 65

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………… 7

فهرست جدول ها

جدول 3-1) آماره های توصیفی سری های بازدهی ………………………………………………………………………………………………… 49

جدول 3-2) آماره های آزمون دیکی فولر و لیونگ باکس . ……………………………………………………………………………………. 51

جدول 4-1) نتایج حاصل از مدل VECH(1,1) یرای سری های بازدهی …………………………………………………………… 54

جدول 4-2) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و امریکا……………………………………………………………………………….. 55

جدول 4-3) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و امریکا ………………………………………… 56

جدول 4-4) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و ترکیه ………………………………………………………………………………. 57

جدول 4-5) نتایج آزمون پرتمانتیو برای آزمون همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و ترکیه …………………………….. 58

جدول 4-6) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و مالزی ……………………………………………………………………………… 59

جدول 4-7) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و مالزی ………………………………………… 60

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای  74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از مدل تاکر و زاروین، ارتباط بین سودها و بازده جاری با وارد کردن شاخص عدم اطمینان محیطی در مدل برای سالهای 1385تا 1391 بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با  افزایش عدم اطمینان محیطی رابطه بین بازده سهام و هموارسازی سود قوی تر نمی گردد و پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بیشتر نمی باشد.

واژه های کلیدی: هموار سازی سود، پایداری سود، عدم اطمینان محیطی

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1مقدمه

بر مبنای مفروضات بازار سرمایه کارا، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی میباشد. حسابداران بر اندازه گیری سود تأکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان انتشار ان میباشند.(هندریکسون ومیشل،1992). هموارسازی سود عبارتست از تلاش مدیریت واحد تجاری برای کاستن نوسانات غیرعادی، تا ان اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیریت اجازه داده باشد(بیدل و کارل، 1973). بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در شرکتهایی که از یکک روند ثابت سودآوری برخوردار را ترجیح می دهند(تاکر وزاروین، 2006).

تحقیق میچلسون و همکاران (1998)  نشان میدهد که هموارسازی سود بر بازده آتی سهام شرکتها تأثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد. بازده سهام به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سهامداران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از عواملی که میتواند همبستگی میان هموارسازی سود و بازده جاری سهام را تغییر دهد، عدم اطمینان محیطی است که مبنای اصلی این تحقیق میباشد. عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان می باشد که متشکل از عواملی مانند دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کارف مشتریان و ارباب رجوع می باشد، که باعث نوعی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیمی شود. (حبیب و همکاران، 2011) .

سود ناشی از فعلیتهای غیر عادی و غیرمترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرار پذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف میشود.تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریانهای نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آنها پایداری سود و تکرار پذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است(ناظمی و خواجوی، 1384). تای در تحقیق خود به این نتیجه رسید که پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی کرده اند، پایین میباشد. بنابر این این تحقیق به دنبال تعین این موضوع است که پایداری سود در شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند تحت شرایط عدم اطمینان محیطی چگونه می باشد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه رجا

Industrial Management- financial

 Thesis “M.S”

عنوان :

بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران

Supervisor:

Jamal Khani Jazani (Ph.D)

Advisor:

Arash Haji Karimi (Ph.D)

September 2014

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر شاخص مدل پنج نیروی رقابتی پورتر    در نظر گرفته شده و پس از تایید روایی و پایایی آن، میان 284 نفر از مدیران و حسابداران شرکتهای صنایع غذایی و اساتید اقتصاد توزیع شد.

نتایج حاصل از بکارگیری آزمون t-student، معناداری تمامی 6 متغیر مستقل از نظر اقتصاد دانان و پنج متغیر مستقل (به جز تعداد مشتریان) از نظر مدیران و حسابداران را نشان می دهد. در انتها نیز این 6 متغیر ( تعداد تامین کنندگان، سیستم توزیع، تعداد رقبا، حمایت دولت، محصولات جایگزین و تعداد مشتریان) با استفاده از ستون بتا استاندارد از جدول ضرایب در تحلیل spss رتبه بندی شدند که در نهایت، تعداد تامین کنندگان و سیستم توزیع از نظر مدیران و حسابداران و محصولات جایگزین و تعداد تامین کنندگان از نظر اقتصاد دانان بعنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سود و نوسانات سود  شناخته شدند.

 

واژگان تخصصی:

رقابت پذیری، نوسانات سود، تعداد رقبای تجاری، صنعت

 

 

فهرست

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

 • بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….3
 • اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 4
 • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….5
 • سؤال های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….5
 • فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..5
 • متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….6
 • کلیات روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………..6
 • قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………8
 • تعریف واژگان تخصصی………………………………………………………………………………………………..9

 

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

بخش اول : رقابت پذیری و تئوری های مرتبط با آن…………………………………………………………………12

2-1-1- تعریف رقابت پذیری………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-2- سطوح رقابت پذیری…………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-2-1- رقابت پذیری در سطح بنگاه یا صنعت…………………………………………………………………….. 16

2-1-2-2- رقابت پذیری در سطح منطقه…………………………………………………………………………………..16

2-1-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی……………………………………………………………………………………..17

2-1-3- مروری بر تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری…………………………………..17

2-1-4- مدل رقابت پذیری مینتزربرگ………………………………………………………………………………………18

2-1-5- مدل رقابت پذیری کوتا و همکاران………………………………………………………………………………20

2-1-6- دیدگاه مبتنی بر منابع………………………………………………………………………………………………….21

2-1-7- دیدگاه موقعیت در بازار ……………………………………………………………………………………………..23

2-1-8- رابطه با تأمین کنندگان…………………………………………………………………………………………………24

2-1-9- دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………..25

2-1-10- سایر دیدگاه ها…………………………………………………………………………………………………………26

2-1-10-1- سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………………26

2-1-10-1-1- سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………….27

2-1-10-1-2- سرمایه سازمانی……………………………………………………………………………………………….28

2-1-10-1-3- سرمایه رابطه ای………………………………………………………………………………………………29

2-1-10-1-4- نقش سرمایه فکری بر رقابت پذیری…………………………………………………………………..29

2-1-10-2- دیدگاه مبتنی بر هوشمندی رقابتی…………………………………………………………………………..30

2-1-10-3- نقش هوشمندی رقابتی در افزایش توان رقابتی ……………………………………………………….33

2-1-10-4- مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………..36

2-1-10-4-1- مدیریت دانش، تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………….36

2-1-10-4-2- نقش مدیریت دانش در رقابت پذیری بنگاه ها……………………………………………………..37

2-1-10-5- فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..41

2-1-10-5-1- فناوری اطلاعات، تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………….42

2-1-10-5-2- نقش مداخله گر قابلیت یادگیری بازار…………………………………………………………………43

2-1-10-5-3- تجارت الکترونیک و توسعه توان رقابتی………………………………………………………………44

2-1-10-5-4- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول………………………………………………………..44

2-1-10-5-5- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع……………………………………………………………44

2-1-10-5-6- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت……………………………………………………………45

2-1-10-5-7- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع…………………………………………………………….45

2-1-10-6- مدل رقابت پذیری پورتر……………………………………………………………………………………….45

2-1-10-7- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ………………………………………………………………………….51

بخش دوم : نوسان پذیری سود و تئوری های مرتبط با آن ………………………………………………………..55

2-2-1- سود حسابداری………………………………………………………………………………………………………….55

2-2-2- نوسان پذیری سود………………………………………………………………………………………………………56

2-2-2-1- عوامل اقتصادی (محیط عملیاتی)………………………………………………………………………………56

2-2-2-1-1- ارتباط شرکت با محیط اقتصادی (عملیاتی)…………………………………………………………….56

2-2-3- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده………………………………………………………………….57

بخش سوم : صنایع غذایی……………………………………………………………………………………………………….60

2-3-1- تعریف صنعت……………………………………………………………………………………………………………61

2-3-2- تقسیم بندی صنایع………………………………………………………………………………………………………61

2-3-3- تعریف صنایع غذایی……………………………………………………………………………………………………62

2-3-4- تاریخچه صنایع غذایی…………………………………………………………………………………………………63

2-3-5- صنایع مواد غذایی در ایران…………………………………………………………………………………………..64

2-3-6- مشخصات عمومی صنایع غذایی…………………………………………………………………………………..65

2-3-7- عمده مشکلات صنایع غذایی……………………………………………………………………………………….68

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..71

3-1- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………72

3-1-1- الگوریتم پژوهش (فلوچارت پژوهش)…………………………………………………………………………..76

3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….77

3-3- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..80

3-4- حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………….80

3-5- روش گرد آوری داده ها و اطلاعات ………………………………………………………………………………..82

3-6- روش سنجش روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………..82

3-7- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….83

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………….85

3-9- جنبه نوآوری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..86

3-10- ابزارهای آماری…………………………………………………………………………………………………………….86

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….94

4-1- تحلیل داده ها متناسب با سوالات و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………95

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

5-1- جمع بندی فصل های گذشته……………………………………………………………………………………………109

5-2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………109

5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..114

5-4- پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….114

 

فهرست منابع ……………..…………………………………………………………………………………گ

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

 

استاد راهنما : دکتر اله کرم صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول
1-1- مقدمه
2-1- تعریف موضوع
3-1- اهمیت تحقیق
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع
5-1- سوابق مربوط
6-1- فرضیات تحقیق
7-1- قلمرو مکانی تحقیق
8-1- قلمرو زمانی تحقیق
9-1- روش تحقیق
10-1- ساختار تحقیق
فصل دوم
1-2- مقدمه
2-2- کلیات
3-2- بازار سرمایه در ایران
4-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار
1- از دیدگاه کلان
2- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
3- از نظر سرمایه گذاران
5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات
6-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی
7-2- هدفهای گزارشگری مالی
8-2- انتخاب نظریه سود
9-2- استدلال انتخاب نظریه سود
10-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود
11-2- سود تحققی و سود غیر تحققی
12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران
13-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام
14-2- تحلیل سود
15-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری
16-2- قیمتها و سودها
17-2- ویژگی بازار حقیقی و کامل
18-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند
19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با سود-قیمت
فصل سوم
1-3- مقدمه
2-3- انواع روشهای تحقیق
3-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی
4-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق
1- تعیین هدف
2- جمع آوری داده ها
3- تجزیه و تحلیل داده ها
4- بیان یافته ها
5-3- فرضیات تحقیق
6-3- تئوری فرضیه تحقیق
7-3- جامعه آماری
8-3- نمونه و نمونه گیری
9-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها
10-3- آماره تست فرضیات
11-3- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)
12-3- محاسبه ضریب رگرسیون
فصل چهارم
1-4- مقدمه
2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها
3-4- ضریب تعیین
4-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها
5-4- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی
1- ضریب همبستگی
2- نتایج آزمون فرض
3- ضریب تعیین
4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون
فصل پنجم
1-5- خلاصه تحقیق
2-5- ارزیابی نتایج آزمون فرض
3-5- محدودیت های تحقیق
4-5- پیشنهادات
5-5- توصیه برای تحقیقات آتی

 

 

 

 

 

فصل اول:

تعریف موضوع

 

 

 

1-1- مقدمه:

تکامل ساختارپولی و مالی اقتصادهایی که عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازهایی بوده  که  در جریان تغییر شکل این اقتصادها  پدید  آمده است. اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است. اما آنچه شکل امروزی  این ساختارها را ایجاد کرده مسیری  است که اقتصادهای  توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری  برای خرید  و فروش انواع  سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد.

از عمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات شرکتهای سهامی دربورس، سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکتها می باشند، به دست آوردن اطلاعات کافی جهت استفاده کنندگان فوق معمولا از کانال بورس اوراق بهادار انجام می شود. تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا” به خرید سهام شرکت مربوط می شود و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد:

 • سود سهامی که سرمـایـه گذاران در آینده دریافت خواهند نمود کی، به چه میزان ، و به چه نحوی خواهد بود، به عبارت دیگر، سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی به صورت نقد یا غیر نقد پرداخت خواهد شد.
 • در زمان فروش ســهام خریداری شده ، حاصل ازفروش آن چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزیع پول نقد یا سایر داراییها بین سهامداران یک شرکت سهامی است.توزیع سود سهام، فراهم کننده بازده سرمایه گذاری سهامداران است. متداولترین نوع سود سهام برای سهام عادی ، توزیع به شکل نقدی  ، غیرنقدی و سهمی می باشد.شرکتها زمانی سود نقدی توزیع میکنند که سود تحصیل شده داشته باشند وهمچنین وجوه نقد مورد نیاز برای توزیع سود نیز کافی باشد تا شرکت بتواند سود نقدی پرداخت نماید . از نظر تئوری  تاثیر توزیع سود به شکل نقدی در قیمت سهام  ، قیمت سهام باید به اندازه توزیع سود نقدی کاهش یابد . پرداخت سود سهام موجب کاهش داراییها و همچنین کاهش حقوق صاحبان سهام میگردد و ارزش شرکت به همان اندازه کاهش می یابد .

در این تحقیق سعی خواهد شد که از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین سود تقسیمی مصــوب مجمع شرکتهای پذیرفته شده  در بـــورس اوراق بهادار تهران  و همچنین روابط  بین  سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران با قیمت سهام شرکتهای مزبور و همچنین به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی پرداخته شود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

پایان نامه اثر تکانه ­های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

موضوع :          

اثر تکانه ­های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک ( ایران، ونزوئلا)

( جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )

استاد راهنما :

دکتر امیر منصور طهرانچیان

استاد مشاور :

دکتر سید مجتبی مجاوریان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 نفت به عنوان یک کالای استراتژیک چه از بعد اقتصادی و چه سیاسی دارای نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به­ویژه در خلال نیم قرن اخیر نوسانات قابل ملاحظه ای­ در بهای نفت را تجربه کرده است. نوسانات قیمت نفت می­تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در این تحقیق اثر تکانه­های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) از سال 1980-2010 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر شوکی به قیمت نفت، در جهت افزایش وارد ­شود با توجه به قدرت متغیر قیمت­های نفت در توضیح تغییرات اندازه دولت، در بلند مدت این متغیر سهم به سزایی بر اقتصاد ایران داشته و نوسانات آن می‏تواند ساختار اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار دهد.    

واژگان کلیدی: تکانه­های قیمت نفت، اندازه دولت

فهرست

فصل اول.. 1

مقدمه وکلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهمیت موضوع. 2

1-3- سؤالات پژوهش… 3

1-4- فرضیات پژوهش… 3

1-5- روش تحقیق.. 3

1-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 3

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 4

1-8- تعریف واژه­های تحقیق.. 4

1-8-1- تکانه نفتی.. 4

1-8-2- اندازه دولت.. 4

1-8-3- جهانی شدن تجارت.. 4

فصل دوم. 6

مروری بر ادبیات موضوع. 6

2-1- مقدمه. 7

2-2- مبانی نظری.. 7

2-2-1- تکانه نفتی.. 8

2-2-2- تأثیر تکانه­های نفتی بر اقتصاد کلان. 9

2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. 9

2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. 10

2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت.. 11

2-2-3- اندازه دولت.. 13

2-2-4- تأثیر تکانه­های نفتی بر اندازه دولت.. 14

2-2-4-1- تقاضای کل.. 15

2-2-4-2- عرضه کل.. 16

2-2-5- تکانه­های نفتی و بیماری هلندی.. 17

2-3- پیشینه پژوهش… 19

2-3-1- مطالعات خارجی.. 19

2-3-2- مطالعات داخلی.. 21

2-4- نتیجه­گیری.. 26

فصل سوّم. 27

روش تحقیق وجمع آوری اطلاعات.. 27

3-1- مقدّمه. 28

3-2- ایستایی (ریشه واحد) 29

3-3- مقدّمهای بر تحلیل­های خود رگرسیونی برداری (VAR) 30

3-4- ثبات و مانایی.. 34

3-5- تخمین و تشخیص… 37

3-6- وقفه و نقش آن در اقتصاد. 38

3-7- تعیین وقفه بهینه. 39

3-8- تابع عکس العمل آنی.. 40

3-9- تجزیه واریانس… 42

4-1- مقدمه. 47

4-2- برآورد الگو در ایران. 48

4-2-1- آزمون پایایی متغیّرهای الگو. 48

4-2-2- برآورد الگوی VAR.. 49

4-2-2-1- تعیین وقفه بهینه. 49

4-2-2-2-تخمین الگوی VAR.. 49

4-2-3- ماتریس واریانس – کوواریانس… 51

4-2-4- توابع عکس­العمل آنی (واکنش به ضربه) 52

4-2-5- تجزیه واریانس خطای پیش­بینی.. 56

4-3- برآورد الگو در ونزوئلا. 59

4-3-1- آزمون پایایی متغیّرهای الگو. 60

4-3-2- برآورد الگوی VAR.. 60

4-3-2-1- تعیین وقفه بهینه. 60

4-3-2-2-تخمین الگوی VAR.. 61

4-3-3- ماتریس واریانس – کوواریانس… 62

4-3-4- توابع عکس­العمل آنی (واکنش به ضربه) 62

4-3-5- تجزیه واریانس خطای پیش­بینی.. 66

فصل پنجم.. 69

نتیجه گیری.. 69

مقدمه. 70

نتیجه گیری.. 72

پیشنهادها 72

منابع……………………………….73

چکیده­ ا­­نگلیسی……………….78

پیوست……………………….79

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

پایان نامه ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M.A )

موضوع:

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

استاد راهنما:

دکتر احمدعلی اسدپور

استاد مشاور:

آقای مهدی دسینه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. تشریح و بیان موضوع تحقیق. 4

1-3. ضرورت انجام تحقیق. 7

1-4. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 10

1-5. اهداف تحقیق. 10

1-6.  سؤالات تحقیق: 11

1-7.  فرضیه‏های تحقیق: 11

1-8. روش شناسی تحقیق: 11

1-9. جامعه و نمونه آماری.. 12

1-10. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق. 13

1-11. محدویت های تحقیق. 15

1-12. ساختار تحقیق. 15

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1. مقدمه. 17

2-2. مروری بر ادبیات تحقیق. 18

2-2-1. تحقیقات داخلی.. 18

2-2-2. تحقیقات خارجی.. 24

2-3. سری های زمانی.. 30

2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی.. 31

2-3-2. ویژگی های سری های زمانی.. 31

2-3-3. مدل سازی سری های زمانی.. 31

2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز. 32

2-3-5. روش باکس- جینز. 33

2-3-6. تبدیلات.. 33

2-3-7. پیش بینی.. 35

2-3-8. انواع واریانس… 36

2-3-9. ویژگی های سری های زمانی مالی.. 37

2-4. واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ ) 39

2-4-1. فرآیند GARCH(p,q) 39

2-4-2. فرآیند GARCH(1,1) 41

2-4-3. آزمون مدل گارچ. 42

2-4-4. تخمین حداکثر درستنمایی در مدلهای گارچ. 44

2-5. شبیه سازی مونت کارلو. 46

2-5-1. تاریخچه شبیه سازی مونت کارلو. 47

2-5-2. اعدادتصادفی.. 48

2-5-3. تولید کننده های اعداد تصادفی.. 50

2-5-4. روش های تولید اعداد تصادفی.. 52

2-5-5. فرآیند شبیه سازی مونت کارلو. 52

2-5-6. روش های شبیه سازی مونت کارلو. 53

2-5-7. کاربردهای شبیه سازی مونت کارلو. 54

2-5-8. مزایا و معایب شبیه سازی مونت کالو. 56

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه. 59

3-2. روش گردآوری و تحلیل داده ها 59

3-3. قلمرو تحقیق. 59

3-4. جامعه و نمونه آماری.. 59

3-5. فرضیات تحقیق. 60

3-6. شیوه انجام تحقیق. 60

3-7. چگونگی بررسی سری های زمانی.. 61

3-7-1. ویژگیهای توزیع داده ها 61

3-7-2. معیار ریشه واحد. 62

3-7-3. آزمون بررسی اثرات ARCH.. 64

3-7-4. معیار خودهمبستگی.. 65

3-8 . مدل GARCH(1,1) 69

3-8-1. مدل سازی.. 69

3-8-2. خطاهای غیرنرمال. 69

3-8-3 . تخمین میانگین و واریانس شرطی با استفاده از مدل GARCH(1,1) 71

. 9-3شبیه سازی.. 72

3-9-1 . حرکت هندسی براونی.. 72

3-9-2. فرآیند اجرایی شبیه سازی مونت کارلو. 73

3-10. روش های ارزیابی نتایج تحقیق. 74

3-10-1. معیارهای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی.. 74

3-10-2. آزمون دایبولد-ماریانو. 75

فصل چهارم : نتایج

4-1. مقدمه. 77

4-2. روش شناسی و کلیات سری داده ها 77

4-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات سری های زمانی مورد مطالعه. 77

4-3-1. بررسی آزمون ریشه واحد. 79

4-3-2. بررسی آماره های توصیفی.. 80

4-3-3 . بررسی آزمون اثرات آرچ. 82

4-3-4.  بررسی آزمون خودهمبستگی.. 83

4-4. نتایج تجربی.. 84

4-4-1 . برآورد پارامترهای مدل گارچ. 84

4-4-2 . اجرای شبیه سازی مونت کارلو. 86

4-4-3 . پیش بینی.. 88

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1. نتیجه گیری.. 91

5-2. پیشنهادات.. 92

فهرست منابع

منابع فارسی.. 95

منابع غیرفارسی.. 97

پیوست

پیوست یک: برنامه شبیه سازی مونت کارلو. 101

چکیده انگلیسی.. 105

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول (4-1): نتایج آزمون ریشه واحد سری قیمت.. 79

جدول (4-2): نتایج آزمون ریشه واحد سری بازده 81

جدول (4-3): آماره های توصیفی سری بازده 82

جدول(4-4): نتایج آزمون اثرات آرچ.. 83

جدول (4-5): نتایج آزمون همبستگی بازدهی ها و همبستگی سریالی.. 84

جدول (4-6): نتایج تخمین مدل گارچ.. 86

جدول (4-7): نتایج پیش بینی خارج از نمونه برای افق یکماهه. 89

جدول (4-8): بهترین مدل ها در پیش بینی از نظر معیارهای سه گانه. 90

 

 فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار (4-1): سری زمانی قیمت سهام ( شاخص کل قیمت سهام) 79

نمودار(4-2): سری زمانی بازدهی.. 79

نمودار(4-3): بررسی نرمالیتی بازدهی ها 83

نمودار(4-4): فراوانی حاصل از شبیه سازی.. 89

 

چکیده

در این پژوهش به بررسی توان پیش بینی شبیه سازی مونت کارلو برای نوسان در افق یکماهه پرداخته شده است. هدف پژوهش در قالب دو فرضیه بیان شده است. فرضیه اول به این شکل مطرح شده که تفاوت معناداری در پیش بینی نوسانات قیمت سهام توسط شبیه سازی مونت کارلو با پیش بینی مدل گارچ وجود دارد و فرضیه دوم بیان میکند که با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود. دادهای پژوهش شامل سری شاخص کل قیمت سهام در فاصله سالهای 1376 تا 1391 می باشد. برای مدل گارچ از سه تابع توزیع نرمال ، t-استیودنت و GED استفاده شده است و برای ارزیابی نتایج از سه تابع زیان آماری RMSE ، MAE و MAPE کمک گرفته ایم. همچنین برای بررسی معناداری تفاوت پیش بینی های مدل گارچ و شبیه سازی مونت کارلو ، آزمون دایبولد-ماریانو را انجام میدهیم. نتایج حاکی از آن است که مدل گارچ پیش بینی های دقیق تری را نسبت به شبیه سازی مونت کارلو ارائه میدهد، اما پیش بینی های این دو روش با توجه به آزمون دایبولد-ماریانو تفاوت معناداری ندارند و بطور کلی می توان گفت شبیه سازی مونت کارلو نتایج قابل قبولی را برای پیش بینی نوسان بدست میدهد.

 

کلمات کلیدی: پیش بینی نوسان، مدل گارچ، شبیه سازی مونت کارلو، حرکت هندسی براونی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید