دانلود رایگان مقالات رشته معماری


اصول معماري پايدار ايران نهفته در معماري كوير 40

ساختار معماري محله اي در بافتهاي کويري ايران 12

پايداري منظر و بوم در مناطق گرم و خشك و كويري ايران 14

نقش سازه در معماري کويري (نقش رسمي بندي درسازه هاي كويري) 17

مصالح و معماري کوير 11

معماري پايداري کويري ( طراحي موزه کويري سايه ها) 8

ساختمانهاي سنتي كوير( اجراي بناهاي پايدار در سايه ي مصالح استاندارد) 15

اثر فرم بر پايداري در مقابل زلزله در مناطق کوير 8

معماري يخچال، شاهكاري در دل كوير 12

راهکارهاي حفاظت از بناهاي تاريخي در برابر زمين زلزله 14

آب در معماري كوير ( حوض خانه هاي شهر كاشان ) 12

آب،نماد،کوير 10

معماري خاك سازگار ترين معماري با طبيعت و سرشت انسان 10

توسعه حيات درکوير 20

تعامل خانه و شهر، بررسي جايگاه شهر در روند شکل گيري خانه- نمونه موردي شهر اردستان 14

اكوتوريسم و جاذبه هاي طبيعي در جلب گردشگران در مناطق كويري 17

معماري پايدار کوير، ديروز و امروز 14

معماري پايدار كوير 14