سیستم پشتیبانی مدیران ارشد (ESS):دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه


2-2-13- سیستم پشتیبانی مدیران ارشد : (ESS)

سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ، سیستم هایی هستند که نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد یا اجرایی را تأمین می کنند . این سیستم ها بالاترین سطح را از نظر ترکیب داده ها دارا می باشد و معمولاً شامل گزارشات به شکلهای استاندارد بوده و دارای نمودار نیز می باشند . سیستم پشتیبانی مدیران ارشد اطلاعات کلی و جامع ارائه می کند . اما در عین حال مدیران هر گاه بخواهند داده های بیشتری را دریافت کنند باید بتواند در جزییات نیز وارد شوند . این امر هنگامی اتاق می افتد که مدیر اجرایی با موضوعی برخورد کند که مشتاق می شود اطلاعات بیشتری درباره آن موضوع بدست آورد .

ویژگیهای این سیستم در جدول (2-7) ارائه شده است . مهم ترین ویژگی استفاده آسان از آن می باشد ، بهمین جهت تقریباً همیشه بصورت نمودار یا تصویر هستند .

جدول (2-7) ویژگیهای سیستم پشتیبانی مدیران ارشد

1- نمایش بصورت نمودار و تصویر

2- رابط جهت استفاده آسان از ESS

3- ارائه اطلاعات کلی و جامع

4- در صورت لزوم ، جزییات اطلاعات نیز ارائه می شود

5- هماهنگی منابع مختلف داده ها

6- به موقع بودن اطلاعات

 

ساختار سیستم پشتیبانی مدیران ارشد : همانگونه در شکل (2-11) ملاحظه می کنید . این سیستم داده ها را از انواع دیگر سیستم های اطلاعاتی دریافت می کند . در ضمن از افرادی هم که مدیر اجرایی را پشتیبانی می کنند ، مانند معاونین مربوطه اطلاعاتی دریافت می کند . ملاحظه می کنید که هدف اصلی یک سیستم پشتیبانی مدیران ارشد دریافت داده ها از منابع مختلف ، هماهنگ و ساز گار کردن آنها و نمایش اطلاعات حاصل به شکلی جامع است تا استفاده از آنها آسان باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (2-11) ساختار یک ESS کاربردی

– ویژگیهای سیستم پشتیبانی مدیران ارشد عبارتند از :

1- استفاده از آن آسان می باشد .

2- امکان داشتن اطلاعات دقیق

3- پشتیبانی از داده های خارجی

4- اثر بخشی در شرایطی که میزان عدم اطمینان بالا می باشد .

5- داشتن نگاه به آینده

– قابلیتهای سیستم پشتیبانی تصمیمات مدیران ارضد عبارتند از :

1- ارائه دیدگاه جامع از سازمان

2- پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک

3- پشتیبانی از سازماندهی و تامین نیروی انسانی در بلند مدت

4- پشتیبانی از کنترل استراتژیک

5- حمایت از مدیریت در شرایط بحرانی [1].

2-3- بخش سوم : برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

2-3-1- ماهیت و تعاریف برنامه ریزی :

«اگر نمی دانید به کجا می روید ، هر راهی شما را به آنجا خواهد رساند ». بر نامه ریزی های استراتژیک تعیین کننده مقصد سازمان ها و هماهنگ کننده همه فعالیتهای سازمان در راستای آن است . برنامه ریزی های استراتژیک را می توان مهمترین فعالیت مدیر عالی اجرایی (که نقش تصمیم گیرنده کلیدی سازمانها را بر عهده دارد) در هر سازمانی محسوب کرد . این مسئولیت بسیار مهمی است و برای انجام این فعالیت مهم و کمک به مدیریت عالی اجرایی ، تشکیل تیم برنامه ریزی یک ضرورت مطلق محسوب می شود . مدیریت عالی اجرایی و تیم برنامه ریزی او در هر سازمانی برای حفظ و بقاء و تداوم رشد سازمان ، می بایست توجه اصلی خود را بر این متمرکز کند که سازمان آنها در آینده قصد دارد به کجا برسد .[2]

تعاریفی متعددی درباره برنامه ریزی وجود دارد که در ادامه به شرح برخی از آنها می پردازیم :

1- «پیتر دراکر» برنامه ریزی را فرآیندی مستمر از تصمیمات سیستماتیک با در دست داشتن بهترین اطلاعات ممکن نسبت به آینده می داند .

2- «کونتز» و دیگران در تعریف برنامه ریزی می نویسد«برنامه ریزی شامل انتخاب از میان شقوق مختلف آینده ، برای کل موسسه و هر یک از ادارات یا واحدهای داخلی آن است ». اینکار مستلزم انتخاب هدفهای موسسه و تعیین راههای دست یافتن به آنهاست . به این تربیت ، برنامه ها یک نگرش منطقی نسبت به هدفهای از پیش تعیین شده بدست می دهد .[3]

3- برنامعه عبارت از تعیین هدف کوتاه و پیش بینی راه رسیدن به آن است . در واقع برنامه نوعی تعهد به انجام فعالیتهای معین برای تحقق هدف به شمار آید . [4]

4- برنامه ریزی عبارت است از تعیین هدف و یافتن یا پیش بینی کردن راه تحقق آن.

5- برنامه ریزی عبارت است از تصور و طراحی وضعیت مطلوب و یافتن و پیش بینی کردن راهها و وسایلی که نیل به آن را میسر سازد .

6- برنامه ریزی عبارت است از طراحی عملیات برای تغییر یک شیء یا موضوع بر مبنای الگوی پیش بینی شده .

7- برنامه ریزی در یک سازمان فعال عبارت از پیش بینی آینده ، آماده شدن برداشتن گامهایی برای به حداقل رسانیدن تهدیدات یا اجتناب از آنها و از همه بهتر استفاده از فرصتهای آینده است .

در تعاریفی که از برنامه ریزی به وسیله پژوهشگران مختلف شده است ، سه ویژگی عمده به چشم می خورد که عبارتند از :

الف) برنامه ریزی ها یقیناً با پیش بینی همراه است و اصولاً قبل از اینکه عملی انجام پذیرد بایستی نوع کار و چگونگی انجام آن را معلوم کرد .

ب) برنامه ریزی یک نظام تصمیم گیری است ، مشتمل بر فرآیند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینده انجام پذیرد و تنظیم طرحهای اجرایی برای دستیابی به هدفها.

ج) برنامه ریزی بر نتایج مطلوبی تاکید دارد که در آینده به دست می آید . بعبارت دیگر ، برنامه ریزی وسیله ای است برای حصول اطمینان نسبت به تامین هدفهای عمده سازمانی در زمان مورد نظر . [5]

2-3-2- لزوم برنامه ریزی :

لزوم برنامه ریزی را می توان با توجه به چهار وجه مهم آن ، به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد :

الف ) از جهت کمک به رسیدن به هدفها و مقاصد

ب) از لحاظ اولویت آن نسبت به سایر وظایف مدیریت

ج) از نظر جامعیت

د) از حیث بازدهی نتایج برنامه ها .

در مورد وجه اول باید متذکر شد که هدف در برنامه و کلید طرحهای مربوط به آن در واقع رسیدن به هدفها و مقاصد سازمان است . این اصل از طبیعت سازمان یافته است که با اجرای هدفهای گروهی از طریق همکاری آگاهانه تحقق می یابد . [6]

تقدم وظیفه برنامه ریزی نسبت به سایر وظایف مدیریت (وجه دوم) کاملاً روشن است و به عبارت دیگر تقدم وظیفه برنامه ریزی نسبت به سایر وظایف مدیریت (وجه دوم) کاملاً روشن است و به عبارت دیگر در میان وظایف مدیریت که برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، انگیزش ، رهبری ، ارتباطات و کنترل را شامل می شود ، وظیفه برنامه ریزی از اولویت خاصی برخوردار است و در رأس آنها قرار دارد .

از نظر جامعیت باید گفت که اگر ماهیت برنامه ریزی با توجه به اختیارات مدیران و خط مشیء ها و چارچوبهای تعیین شده از جانب مافوق تغییر می کند ، اما برنامه ریزی در هر صورت یکی از وظایف اصلی کل مدیران در تمام رده هاست . با اینکه کلیه مدیران ، از بالاترین مقام مدیریت تا سرپرستان هر یک به نحوی برنامه ریزی می‌کنند ، لیکن طرح و برنامه کاری که سرپرستان رده های پایین مدیریت تنظیم می‌کنند به مقدار زیادی با برنامه استراتژیک که مدیران عالی تدوین می کنند تفاوت دارد . در حالیکه مدیران رده بالای سازمان جهت کل موسسه را در برنامه ریزی ملحوظ می دارد ، مدیران در تمام رده های دیگر نیز بایستی برنامه های خودشان را به نحوی تنظیم کنند که دست یابی به هدفهای سازمان را میسر سازد .[7]

در مورد وجه چهارم اهمیت برنامه ریزی ، یعنی بازدهی منابع برنامه ها ، لازم است توضیح داده شود که اصولاً بازدهی یک برنامه ، بر اساس سهمی که در حصول هدفها و مقاصد سازمان دارد ، با توجه به هزینه ها و سایر عوامل لازم برای اجرای آن ارزیابی می شود . یک برنامه ممکن است رسیدن به هدفها را تسریع کند ولی به بهای سنگین تمام شود . برنامه هایی دارای بازدهی هستند که از طریق آن بتوان با هزینه معقول به هدفها و مقاصد سازمانی دست یافت . در بخش هزینه ها فقط امکانات مادی یا تولید مورد نظر نیست بلکه میزان رضایت خاطر فردی و گروهی نیز باید به حساب آید .[8]

برنامه ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد . اگر نگرش مبتنی بر برنامه ریزی به سراسر زندگی افراد تسری می یابد ، نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل و تفکر آینده نگر ، و عزم راسخ بر استمرار آن ، برایشان ایجاد می شود .

بعلاوه ، تحقق اهداف فردی و سازمانی نیز مستلزم برنامه ریزی است ؛ بطوری که حتی برای نیل به اهدافی بسیار جزئی و زودگذر – نظیر رفتن به یک مهمانی یا فروش یک محصول – نیز باید برنامه ریزی شود . در واقع نیاز به برنامه ریزی از این مسئله ناشی می شود که همه سازمانها با فعالیت در محیطی پویا ، مترصد آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند .

پویایی محیط و وجود تلاطم در آن و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی ، بر ضرورت انکار پذیر نامه ریزی می افزاید .[9]

پیتردراکر معتقد است بین اثر بخشی (تحقق اهداف و انجام کارهای درست) و کارایی (درست انجام دادن کارها) تفاوت وجود دارد ؛ هر چند که در مراحل هدفگذاری و تحقق اهداف هردوی این مفاهیم ، مد نظر قرار می گیرند .

ص 76

الف ) تعیین ماموریتها و هدفهای دوربرد

ب) تفکیک و تجزیه اهداف بلند مدت در قالب هدفهای کمی و کیفی کوتاه مدت

ج) تدوین و تنظیم خط مشی ها و اتخاذ سیاستهای کلی

د) طرحریزی و تنظیم برنامه های عملیاتی (تاکتیکی )

هر چند که با برنامه ریزی استراتژیک وضعیت آینده ، پیشگویی نمی شود ، این برنامه ریزی در موارد ذیل به مدیران کمک می کند .

1- فائق آمدن بر مسائل ناشی از مقتضیات آتی

2- ایجاد فرصت کافی برای تصحیح خطاهای اجتناب پذیر

3- اتخاذ تصمیمهای صحیح در زمان مناسب

4- تمرکز بر انجام فعالیتهای ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب .[10]

[1] اصغر ، صرافی زاده ، فناوری اطلاعات در سازمان ، مفاهیم و کاربردها ، انتشارات میر ، 1383 ، صص 74-70

[2] ج بیلو ، پاتریک ، راهنمای اجرای برنامه ریزی استراتژیک ، ترجمه منصور شریفی کلویی ، نشر غزال ، 1376 ، صفحه 13

[3] ایران نژاد ، پاریزی و ساسان گهر ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل ، موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی ، 1373 ، صفحه 131

[4] – Koonts,Harold and others (1988), Management : 8 thed , New York : Hcgraw Hill , Pa:103-104

[5] ایران نژاد . پاریزی و دیگران ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل ، موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی ، 1373، صفحه 122

[6] Peter lorange , rarar thy chak , managing the stra tegic Process framework for multibusiness firm , hall In Ternational Editions , (1997),Pa:327

[7] احمدی ، حسین ، برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن ، نشر کانون فرهنگی سایه نما ، 1378 ، صفحه 14

[8] ایران نژاد ، پاریزی و دیگران ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل ، موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی 1373 ، صفحه 124

[9] Bedin , Arthur G.(1986) , Managemeut , Japan: Dryelen Dress , C.B.S. Publishing Japan . pa:100

[10] Terrg, George R.(1977),”principles of management, 7Thed: Home Wood, Richard D,Irwin.Pa:179

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات :دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

2-1- 14- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات :

اگر بخواهیم تمامی ابعاد و جنبه های مختلف فناوری اطلاعات را ذکر کنیم می توان این ابعاد و جنبه های مختلف را در قالب زیر جای داد :

Robots

EPP[1]

GIS[2]                                                                                         CRM[3]

GPS[4]                                                                                        SCM[5]

WFM

Simulation

Scheduling

e-business                                                                                                TPS[6]

e-learning                                                                                                 MRS[7]

e-banking                                                                                                 DSS[8]

e-university                                                                                              ES[9]

e-commerce                                                                                             EIS[10]

e.goverment                                                                                             OAS[11]

e-commerce                                                                                             KWS[12]

e.goverment                                                                                             GDSS[13]

 

 

 

 

 

شکل 2-3- ابعاد و جنبه‌های گوناگون فناوری اطلاعات


2-2- بخش دوم : سیستمهای اطلاعاتی

2-2-1- اهمیت اطلاعات برای مدیریت :

در اکثر سازمانها ( به جز سازمانهای کوچک) مدیریت به ندرت مستقیماً به عملیات کاری توجه می کند . مدیریت تلاش می کند با استفاده از منابع رسمی (مانند MIS) سازمان یا منابع غیر رسمی (مکالمه تلفنی ، ملاقات حضوری ، تماسهای اجتماعی و نظایر آن) تصمیم گیری و برنامه ریزی کرده و همچنین فعالیتها را کنترل کند .

مدیریت با تغییرات سریع و محیطهایی که هر روز پیچیده تر می شوند سر وکار دارد . برای هر تصمیم گیری ، نیاز به توجه به عوامل گوناگون ضروری است . از جمله این عوامل می توان به برنامه ریزیها و قوانین دولتی ، نگرشهای کار فرمایان ، مشتریان ، گروههای مصرف کننده و نظایر آن اشاره کرد .

در هر یک از موارد بالا ، مدیریت نیاز به اطلاعات مناسبی دارد که دانش او را افزایش و عدم اطمینان وی را کاهش دهد .

بدون داشتن اطلاعات مناسب ، مدیر نمی تواند فعالیت کار آمدی داشته باشد . بنابر این به نظر می رسد بهتر است به جای عبارت آشنای «مدیریت ، انجام دادن کارها از طریق دیگران است » با اضافه کردن چند کلمه ، عبارت : «مدیریت ، با استفاده از اطلاعات مناسب و از طریق افراد ، کارها را انجام می دهد» را بکار ببریم .[14]

اطلاعات مانند صوتی می باشد که در رگهای سازمان جاری است بدون این اطلاعات هیئت مدیر (مغز شرکت ) نمی تواند تصمیمات کلیدی بگیرد . قسمتهای خرید و پرسنلی و مالی (دهان ، قلب ، شش و …) نمی تواند منابع مورد نیاز خود را برای ادامه حیات سازمان بدست آورند .

هر سازمانی که داده های صحیح ، دقیق ، به هنگام و جامع را در اختیار داشته باشد و بتواند در کمترین زمان ممکن به داده های مورد نیازش دستیابی داشته باشد ، موفق تر است . نقش داده و اطلاعات در مدیریت سازمانها نقش حیاتی و اساسی است ، هر چه فضای اطلاعاتی یک سازمان دقیقتر ، شفاف تر ، منسجم تر و سیستماتیک تر باشد ، سازمان بهتر می تواند به اهدافش نایل آید . بنابر این امروزه اطلاعات بعنوان منبع مهم استراتژیک برای سازمانهای مطرح می باشد . [15]

2-2-2- تعریف سیستم اطلاعات :

فناوری اطلاعات (IT) مربوط به کاربرد سیستمهای اطلاعات ، ارتباطات و مکانیزاسیون اداری و نیز کامپیوتر است . اگر فناوری اطلاعات را مثلثی در نظر بگیریم سه رأس آن را سیستمهای اطلاعات (IS) ، اتوماسیون اداری (OA) و ارتباطات تشکیل می دهد . ارتباطات این اجزا به معنای فناوری اطلاعات است . رأس اول مثلث ، سیستم اطلاعات است که در زیر به بررسی اجزاء آن می پردازیم .

[16]

 

[17]                          [18]

شکل (2-4)

سیستم اطلاعات از دو جزء «سیستم» و «اطلاعات» تشکیل شده است .

– سیستم : مجموعه ای از اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگیهای معین ، بهم وابسته یا مرتبط می شوند و این اجزاء با محیط اطراف خود یک کل را تشکیل می دهند[19].رفتار هر سیستم متأثر از وابستگی متقابل عناصر تشکیل دهنده آن سیستم است و دیگر خصوصیات یک سیستم ، نظم کل گرایی و هدف مند بودن می باشد . عناصر اصلی یک سیستم که موجودیت آن را تشکیل داده و در رسیدن به اهداف ، آن را یاری می کنند عبارتند از :

* ورودیها : شامل عواملی که صوربستهای مختلفی وارد سیستم می شوند .

* پردازش : فرآیند تبدیل ورودی هاست.

* خروجیها : حاصل و نتایج فرآیند تبدیل است .

* بازخور : نظامی که طی آن عملیات کنترل می شود .

* محدوده و محیط سیستم : کلیه سیستمها دارای مرزی هستند که آنها را از محیطشان جدا می کنند . سیستم و محیط عمل خارج از آن است که بر رفتار سیستم اثر می گذارد .

هر سیستم ممکن است از چندین زیر سیستم تشکیل شده باشد . هر زیر سیستم بخشی از کار سیستم را انجام می دهد .

در طبقه بندی دیگری با یک نگرش ایستا عناصر هر سیستم همان بخشهایی هستند که سیستم را شکل می دهند ، در حالیکه با یک نگرش کارکردی ، بخشهایی که وظایف اساسی تقسیم را بر عهده دارند ، عناصر آن سیستم هستند : به این ترتیب عناصر یک سیستم عبارتند از :

1- ورودیها

2- فراگرد (خانه پردازش )

3- خروجیها

4- بازخور کنترلی .[20]

محدوده محیط سیستم

 

 

 

 

 

شکل (2-5)

– اطلاعات :

* اطلاعات چیست ؟ معنای اطلاعات در هر سازمان ، بسیار فراتر از چیزی است که تصور می شود . اطلاعات عبارت است از داده پردازش شده ای که گیرندگان پیام آن را تفسیر و درک کند . باید توجه داشت که شخص که اطلاعات را می فرستد آن را تغییر شکل می دهد . از آنجا که فرآیند تفکر و تفهم افراد متفاوت است . پیام می تواند معانی مختلفی داشته باشد . برای تبدیل داده ها به اطلاعات ، باید داده ها تحلیل ، خلاصه یا پردازش شوند . تنها کاربر می تواند تعیین کند که یک گزارش حاوی اطلاعات یا فقط داده های پردازش شده است . بنابر این ، در هنگام تهیه گزارشها و پیامها ضروری است از نیازها ، تحصیلات ، موقعیت کاربران در سطح سازمان ، و سطح آشنایی آنها بازبان آگاه باشیم .این امر باعث کاهش عدم اطمینان می شود . اگر پیام یا گزارشی دارای چنین روندی نباشد صرفاً داده تلقی می شود .

* داده و اطلاعات : عبارتهای داده و اطلاعات اکثر اوقات به جای هم بکار می روند ، اما این بی دقتی از طرف مدیران و متخصصان امری غیر قابل اغماض است . داده ها گروهی از نمادها (کلمات ، اعداد ، نمودارها…) هستند که رخدادها را نشان می دهند . داده ها حقایقی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق بدست می آیند و سرانجام مواد خام و اولیه‌ای هستند که پردازش نشده اند . در اغلب گزارشها و یادداشتهای سازمان‌، داده ها به چشم می خورند . برای مثال ، تاریخ و مقدار یک صورت حساب یا چک ، جزئیات لیست حقوقی ، تعداد وسایل نقلیه ای که از نقطه خاصی در کنار جاده گذاشته اند … . نمونه هایی از داده ها هستند داده ها از منابع خارجی و داخلی اخذ می‌شوند.[21]

داده های گرفته شده از منابع خارجی به آسانی قابل استفاده اند (صورت وضعیت بانکی ، صورت حساب خرید). اما برای جمع آوری داده ها از منابع داخلی، نیاز به اندازه گیری مناسب فعالیتهایی است که در داخل جریان دارد و برای ثبت آنها سیستمهایی وجود دارد (از دیدگاه فرایند تولید داده ها ، سیستمها می توانند بصورت خود کار داده ها را تولید کنند).

برای شکل دهی اطلاعات ، داده ها باید پردازش شوند ، اما باید توجه داشت اقدام صرف پردازش داده ها به تنهایی باعث تولید اطلاعات نمی شود .

* ویژگیهای اطلاعات مناسب و مربوط : تجربه و تحقیق نشان داده است استفاده از اطلاعاتی مناسب است که دارای ویژگیهای زیر باشند :

– به موقع بودن : تنها از اطلاعاتی استفاده می شود که در زمان مناسب به مدیر ابلاغ شوند . تأخیر در جمع آوری ، پردازش یا ارسال اطلاعات موجب تبدیل اطلاعات ضروری به گزارشهای بی مصرف می شود .

– مناسبت : اطلاعاتی که به نوعی در حوزه فعالیت مدیر قرار داشته و به وظایف وی مرتبط باشند مناسبند ، خواه این اطلاعات برای برنامه ریزی باشند یا تصمیم گیری . همچنین مناسبت در بر گیرنده ملاحظاتی می شود که به موقعیت و سطح مدیر در سازمان بر می گردد . واضح است که بین نیازمندیهای اطلاعات مدیران راهبردی (سطح بالا) و مدیران سطح عملایتی تفاوتهای چشمگیری و جود دارد .

– دقت : اگر اطلاعات دقیق باشند ، مدیران می توانند با اعتماد آنها را برای مقاصد مورد نیازشان بکار ببرند . در دنیای اطلاعات چیزی بنام دقت محض معنی ندارد . افزایش سطح دقت باعث افزایش هزینه می شود ، اما به ضرورت باعث افزایش ارزش اطلاعات نمی شود .

– جزئیات : اطلاعات باید دارای حداقل موارد جزئی باشد . وجود هر حرف اضافه به معنای پردازش بیشتر ، تحلیل اضافه تر ، اشغال فضای بیشتر و احتمالاً منجر به اخذ تصمیمهای بی ارزش تر خواهد شد.

– تکرار : اطلاعات باید به دفعاتی که به نوع تصمیم یا فعالیت مربوط است ، تولید شوند . اغلب گزارشها در حالت عادی ، در فاصله های زمانی چرخشی (روزانه ، هفته ای ، ماهانه … ) تولید می شوند .

– قابلیت فهم : اطلاعاتی که به شکل و سبک ویژه ای نمایش داده می شوند ، به آسانی برای مدیران قابل درک اند . تولید کننده اطلاعات باید از دانش فنی ، سطح معلومات و خصوصیات فردی دریافت کننده و همچنین مشخصات گروهی که وی با آنها کار می کند … آگاهی کافی داشته باشد . این امر به تولید کننده اطلاعات کمک می کند تا بر اساس سطح درک مدیر به اطلاعات قالب دهد و آنها را ارایه کند . این تنها راه ارزش دادن به اطلاعات است.[22]

* تعریف سیستم اطلاعات : سیستم اطلاعات (IS) به سیستمی گفته می شود که برای کاربران در یک سازمان داده یا اطلاعات فراهم کند . برای مثال سیستم دستی حقوق و دستمزد را می توان نام برد . اگر بخواهیم تعریف مجزایی برای سیستم اطلاعات مکانیزه ارایه دهیم باید گفت : یک سیستم مکانیزه کامپیوتری نیز برای کاربران یک سازمان داده یا اطلاعات فراهم می کند اما در این سیستمها از ابزاری بنام کامپیوتر (سخت افزار ، نرم افزار ) استفاده می شود . سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد از این جمله است .

گروهی از نویسندگان سیستم اطلاعات را همانطور که از نامش پیداست بعنوان سیستم در نظر گرفته و آن را از دید سیستمی تعریف کرده اند . آنها معتقدند یک سیستم اطلاعات را می توان از نظر فنی به مجموعه ای از اجزای مرتبط با هم تعریف کرد که اطلاعات را به منظور حمایت از تصمیم گیری و کنترل در یک سازمان جمع آوری ، پردازش و ذخیره و توزیع می کنند .

علاوه بر حمایت از تصمیم گیری ، هماهنگی و کنترل ، سیستمهای اطلاعات می توانند به مدیران و کارکنان کمک کنند تا مسایل را تحلیل ، موضوعهای پیچیده را تجسم و محصولات جدید خلق کنند .

در سیستم اطلاعات نیز مانند هر سیستمی سه فعالیت اصلی انجام می گیرد . ورودی، داده‌های خام را از درون سازمان یا محیط بیرون جمع آوری می کند . پردازش ، این ورودیهای خام را به شکل معنا داری تبدیل می کند.

خروجی ، اطلاعات پردازش شده را به افراد ارائه می دهد . بازخور در سیستم اطلاعات بسیار ضروری است . این بازخور اطلاعات را به افراد مناسب در سازمان بر می گرداند تا بتوانند مرحله ورودی را ارزیابی یا تصحیح کنند. [23]

بنا به تعریفی دیگر سیستمهای اطلاعاتی وسیله ای برای به جریان انداختن اطلاعات در رگهای سازمان می باشند . هر سیستم اطلاعاتی به جمع آوری ، پردازش ، ذخیره سازی تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات برای هدفی خاص می پردازد .

هدف عمده سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر یافتن راه کارهایی برای مسائل کسب و کار سازمانی در محیط سازمانی می باشد . نباید از نظر دور داشت که کامپیوتر ها در تسهیل کار و ارتقاء کارایی نقش دارند . اما سیستم اطلاعاتی بسیار فراتر از کامپیوتر می باشند و استقرار موفق آنها مستلزم شناخت رویه های سبک و کار سازمان و محیط بیرونی آن که توسط سیستم اطلاعاتی پشتیبانی می شود ، می باشد.

[1] – Enterprise Resaurce Planning .

[2] – Geographic Information system.

[3] – Customer Relationship Management.

[4] – Geographic point system.

[5] – Supply chain Managemtnt.

[6] – Transaction processing system.

[7] – Managmetn Reporting system.

[8] – Decision suppont system.

[9] – Expert system.

[10] – Executive Information System.

[11] – Office Automation system.

[12] – Knowledge work system.

[13] – Group Decision suppont system.

[14] ثاقب تهرانی ، مهدی و دیگران ، مدیریت فناوری اطلاعات ، موسسه کتاب مهربان نشر ، 1384 ، صفحه 4

[15] علی احمدی ، علیرضا و دیگران ، برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات ، انتشارات تولید دانش ، 1383 صفحه 4

[16] – Information system.

[17] – Office Automation.

[18] – Communication.

[19] Hall , A.D&R.E.fagen , 1968,(Definition of system) , modera systems Research for the Behaviorol scientist , chicago , Aldin Publishing , Pa.18

[20] رضائیان ، علی ، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1382، صفحه 30

[21] ثاقب تهرانی، مهدی و دیگران ، مدیریت فناوری اطلاعات ، موسسه کتاب مهربان نشر ، 1384 ، صص 5-4.

[22] ثابت تهرانی ، مهدی و دیگران ، مدیریت فناوری اطلاعات ، موسسه کتاب مهربان نشر ، 1384 ، صص7-5.

[23] مه‌آبادی ، امین اله ، متدلوژی BSP راهنمای طراحی MIS ، انتشارات آذرخش ، 1378 ، صفحه 10

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فهرست منابع :دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته كار

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

-ادگینتون،دی. دبل یو. ادگرتون،وی.آر. بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه،ح.نیكبخت
(1382).چاپ دوم،تهران،انتشارات سمت،ص :216.

 

-ادموند،آر.بورك. بازگشت به حالت اولیه مطلوب در، ورزش،ترجمه،ن.
خواجوی(1382 ). انتشارات دنیای حركت، ص: 63.

 

-امیر ساسان، ر.( 1373). بررسی ایمنی سلولی وارزیابی زیر رده های لنفوسیتی
متعاقب یك فعالیت شدیدهوازی(90 درصد HR ) درورزشكاران مرد ومقایسه
 آن با غیر ورزشكاران. یان نامه كارشناسی ارشدتربیت بدنی، دانشگاه تهران،
ص ص:79-78

 

-آقا سید عبداله،س. (1373).بررسی سیستم ایمنی سلولی در معتادان به مواد مخدر
     (قبل وبعد از باز پروری ).پایان نامه درجه دكترا، دانشگاه علوم پزشكی ایران
ص :68.

 

– آقای علی نژاد،ح.(1379)مقایسه تأثیر مصرف ویتامین Cو E تركیب ویتامینهای C وE برپاسخ های ایمنی سلولی وهومرال در مردان تمرین كرده پس از یك    فعالیت بدنی تا سرحد واماندگی.رساله دكترا تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.ص:71.

 

بلانتی،ژ.اصول پایه ایمونولوژی،ترجمه ف.كاردان وهمكاران (1376).انتشارات
چهره،ص:48.

 

– بیژه،ن.(1379).بررسی اثرات فعالیت ورزشی اكسنتریك وكانستریك برفاكتورهای
ویژه سیستم ایمنی زنان ورزشكار (فرضیه آسیب پذیری بافت عضله ).پایان نامه دكترا تربیت بدنی،دانشگاه تربیت مدرس،ص ص:99-97.

 

 

-تقسیمی،ج.(1376). بررسی عوامل هماتولوژیك خون ورزشكاران استقامتی ومقایسه آن
با غیر ورزشكاران، پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ص:67.

 

-تدای. بوام گارتنر. آندرواس، ج. سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی(2)ترجمه، ح.
سپاسی.(1376)، چاپ اول، انشارات سمت، ص:420-387.

 

-ترتیبان،ب. موذنی، م. قراخانلو، ر. ناظم، ف. (1380).اثر تمرینات كشتی در پیش وفصل   مسابقه روی   ایمنی سلولی وكورتیزول سرم كشتی گیران جوان. چكیده مقالات سومین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، ص:46.

 

-حسینی،ف وهمكاران. (1368 ).ایمونولوژی،انتشارات آستان قدس رضوی،
ص : 37.

 

-رویت،بروستوف. ایمونولوژی، ترجمه، ب. قاضی جهانی. (1377). انتشارات سماط، ص:37.

 

-زردی، ن.(1379). هشت هفته برنامه‌ آمادگی جسمانی بر تعداد گلبولهای سفیدخون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی، پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه گیلان،   ص:52.

-سلامی،ف.(1380). مقایسه اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی شناگران زن باشگاهی،
مقاله تربیت بدنی فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، پیش شماره 1، ص ص:60-50

 

-عسگری، ر. (1373)،بررسی اثر یك فعالیت شدید هوازی (90 درصدHR بیشینه ) برمیزان IJG  وسیستم بیگانه خواری در مردان ورزشكار،پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران،ص: 42.

 

-علی یاری زنوز.ن. (1376).چكیده ایمونولوژی،موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاد،            ص: 37.

 

 

-فرایی،ك. 1377.تأثیر یك جلسه فعالیت شدید هوازی برتعداد گلبولهای
سفید خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی،پایان نامه كارشناسی ارشد
تربیت بدنی،دانشگاه گیلان،ص :47.

 

-كوهن، ل.هالیدی،م. (1372).آمار درعلوم تربیتی وتربیت بدنی، ترجمه،ع.
دلاور،چاپ اول،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،ص : 78.

 

-گایتون،جان هال. فیزیو لوژی پزشكی (1).ترجمه،ف.شادان (1375).
چاپ نهم،انتشارات چهر،ص ص : 652-647.

 

-مك آردل،وكچ،ف،كچ. فیزیولوژی ورزشی (1) انرژی وتغذیه، ترجمه،خالدان.1. (1379).  انتشارات سمت، ص ص:335-312.

 

-ملیجی،م، (1378).تاثیر فعالیت بدنی فزاینده تا سرحد خستگی روی تعداد
لكوسیت ها وزیر رده های آن وفعالیت بیگانه خواری نوترو فیل ها در
كشتی گیران نخبه ومردان غیر ورزشكار. پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی،
دانشگاه تربیت معلم تهران،ص:67.

 

-مجتهدی، حسین، خالدان، ا. گائینی، ع. كاشف، م.(1379). مقایسه واثرات دوبرنامه ورزنه   تمرین ویژه با بازیافت های بلند مدت وكوتاه مدت بر برخی از عملكردهای فیزیولوژیكی عضلات در دوقلوهای همسان. كاربرد علوم در ورزش. چكیده مقالات.ص:101.

 

-نورائی،م.(1366).كالبد شناسی وفیزیو لوژی برای پرستاران، چاپ دوازدهم،انتشارات چهر، ص ص:159-156.

-وادی،خ.(1373) مقایسه ایمنی سلولی دوندگان استقامتی و غیر ورزشكاران، پایان
كارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس،ص: 71.

 

– ویلمور، ج.كاستیل، د. فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی،ترجمه ض.معینی وهمكاران.
(1382).تهران،مبتكران، جلد دوم، ص ص: 140-128.

 

-Arja.2001.overtraining. the physican and sports medicine: over training http: www.phys sports med. Com/issues/2001/05/01/uusitalo.htm.

 

-Baj ,Z. kantorski , g. Magewska ,E.1994. Immunological status of competitive cyclists before and after the traininj season. Int.j. sport Med 15:319-324.

 

-Berk, L. S. Nieman, DC. youngberg,W. S. and et. aL. 1991. The effects of Long endurance running On natural killer cells marathoners. Sci.sports.Exercise.22:207-212.

 

-Borg, G.1986.psychophysical studies of effort and exertion : some historical , theortical,and empirical aspects, in the perception of Exertion in physical work (eds Borg,G. and ottoson,o.) Macmillan. London. P p:3-14 table 10.2 the Borg to 20 rating of perceived exertion scale.

 

-Brahmi,z. Thomas, j.E. Park,M. Dowdes Well,I.R.1985. The effect of acute exercise on natural killer cell activity of Trained and sedentary subjects. Journal of clinical Immunology. 5:321.

 

-Brenner,I. K.M. sheck, P.N. and shephard, R.j. 1994. Infection in athletes. Sport Med. 17:86-107.

 

-Bruce, R.A.F. kusumi.and D.Hosmer. 1973.Maximal oxygen intake and nomographic assessment of function aerobic impairment in cardiovascular disease. American heart journal. 85: 562-546.

 

-Bury,T.B. and F. pirany.1995.Effeet of prolong exercise on neutrophil my eloproxidase secretion. Int.j.sport Med. 6:410-412.

 

-Clarke,M.1984. the constructs steress and conping as a rationale for nursing activities. g. o. Advanced Nursing .9: 207 – 275.

 

-Costill,D.L.Maglischo,E.and Richardson,A.1991.Hand book of sports medicine. Swimming. London:Black well publishing.

 

-Dar –o validation report.british columbia department of hfatthe. june.1975.

 

-Deuster,p.A.Curlate,A.M.cowan.M.L.And Finklman. F. D. 1988. Exercise induced changes in populations of pripheral blood manonuclear cells. Med.sci. sport Exe.20:276-280.

 

-Feher,H.J. and et.al.1978. the in fluence of physical exercise on peritonial macrophage Function; histochernical and phagocytic studies.sport med/11:33-35

 

-Fitzgerald,L.1991. Over training increases the susceptibiliti to infiction. Int.j. of sport med/12:55-58.

 

-Foster, C Jackson, A. S. Pollock, M. L. 1984. G eneralized equations for predicting functional capacity from tread mill performance. sport med/13:60-64

 

-Frank, L.R. Hat Faludy,z. peter konits, M.1991. sport or vosi szemle Hungarian review of sports. Med.(Bodapest). 32(2): 85-90.

 

-Fry, A. C. Kramer, W. J.1997. Resistance exercise overtraining and overreaching. Neuro endo Crine Respones. http: //www. Geocities .Com / bony joes / overtraining. htm1.

 

-Gabriel, H. urhausen, A. Isindermann , w. 1995. Blood hormones and markers of Training and overtraining.     sports medicine , 20 : 255-260.

 

 

-Galun, E. R. Burstein, E. Assia.1987.changes of white blood cell durinj prolonged exercise. International journal of sport Medicine. 8: 252-255.

 

-Gleeson, M. Medonald, w. A.Gripps, A. w. 1995. the effect on     immunity of long term intensive training in elite swimmers. Clinical and Exterimental Immunology. pp: 102-216.

 

-Heat, G. w. Ford, E. s. craven, T. E. 1997. Exercise and the Indidence of upper Respiratory tract infection. Medicine and sciencein sports and Exercise.23:186-190.

 

-Joki, E, 1977, the immunological status of athletes. J. Med. Sport. 17: 129 – 134.

 

-Keen, p. Mecartly, D. A. passfield, L. 1995. Leucocytes counts during a mutli-stage cycle race-the mile race. British journal of sport Medicine. 29: 61-65.

 

-Koutedakis, Y. and sharp , CC. 1998. seasonal variations of injery and overtraining in elite athletes. Clin. J. sportmes. C11: 18-22.

 

-Liesen. h. uhlenbruck, g. 1992. sports immunology. sports. sci. reiview. 1:94-116.

 

-Lined.F.1987. Runing and upper respiratory tract infection. Journal of sport science. 9:21-23.

 

-Mac carthy, o. a. dalem , 1988. the leucocytosis of exercise: a reiview and model. Sports med. 5: 282-287

 

-Maccarthy, o. A.macdonald, I. A. and et. al. 1992. changes in the leucocyte count during and after brief intense exercise. Eur. j. AppL. physiol. 64: 518-522.

 

 

-Mackinnon ,L.T.,1989,Exercise and natural killer cells. what is the relationship?, sport medicine. 7:141-149.

 

-Makinnon,l.t.hooper,s.Gordon,R.1992, tress hormones in over trained swimmers. abstract, medicine and science in sports and exercise. 24: 264.

 

-Mackinnon,L.T. 1992, Exercise and immunology. Human kinetic books. Champaing. P P. 1-113.

 

-Mackinnon,l.t.1997.effects of overreaching and overtraining on immune function. in kreider. R. B. fry. A. C. O. overtraining in sport human kinetics book.pp:219-241

 

-Mackinnin ,l. t. 1999. advences in exercise immunology. human kinetics publisher.6:155-159

 

-Newsholme, E. A. and parry, m. billings. 1990. properties of Glutamine releas from muscle and its importance for the immune system. journal of parenteral. 14: 635- 675.

 

-Nieman, d. c. and et.al.1992. Effects of brief, heavy exertion on circulating,lymphocyte,subpopulations.j.med.sci.in.sport.and exercise.pp: 1345-1399.

 

-Nieman, D.C. Johnssen, L .M. 1990. Infectious Marathon. journal Of Sport Medicinand Physical Fitness. 30: 316-328

 

-Nieman,d.c.berk,l.s.and et.al.1989. Effects of long endurance running on immune system parameteres and lymphocyte funtion in experienced marathoners.int.j.sport.med. 10(5):317:323.

 

-Nilson.k. schoene. r. b. robertson, h. t. escourrov. p. and, smith. n. j. 1981. the effect of iron epletiont on exercise inuced lactate production subject. medicine and science in sport and exercise. 13: 29.

-Seymone-D. nomographic assessment of function aerobic impairment in cardiovascular disease. American Heart journal. 85: 546-562.

 

-Peters. e. m. batman. e. d. 1983. respiratori tract infection. south african medical journal. 64: 582-584.

 

-Phillip. b. sparling. david. c. nieman. and patrie. connor. o. 1993. selected scientific aspects of marathon racing and update fluidre placement. immune funtion. psychological factors and the gender diffrence. sport and med.15(2):216-132

 

-Pyne. D. B. 1994. Regulation of neutrophil funetion during exercise .sport african medical journal. 94:582-584.

 

-Ricken. k. h. rider. t. and et al. 1990. changes in lymphocyte sub populations after prolonged exercise. int. g. sport. med. 11(2): 132-135.

Koutedakis Sharp, 1995. Seasonal variations of injury and overtraining in elite athletes. Clin J sport med.(1) : 18-21.

 

-Sharp, r. l. vitelli, c. a. costill, d. l. and thomas, r. 1984. comparison between blood lactate and heart rate profiles during aseason of competitive swime training. Journal of swimm ing research. 1: 17-20.

 

-Shek. P. N. sabiston, b. h. buguet, a . and radomsk, m. w. 1995. strenuous exercise and immunological changes: amultiple – time – point analysis of leucocyte subsets, cd4/cd8 ratio, immuneglobulin production and NK cell response.int.j. sport.med.16:466-474.

 

-Shephard,r.j.verde,t.j.tomas,s.g.shek,p.n.1991.physical activity and immune seystem.canadian.j.sports.16:163-185.

 

-The physican and sports medicine,1993:vo:2(1).pp:125-133.

 

-Tidball,j.g.1995.in flammatory cell response to acute muscle injury. medicine and science in sports and exercise.27:1022-1032.

 

-Tietz, n. ed. 1990. clinical guide to laboratory testes. 2 end ed. philadelphia, w. b. sunders. co.

 

-Tomasi,t.b.tyrudeau.f.b.czerwinski,o.erredye,s.1982.immune parameters in athletes before and after strenuous exereise.j.of.clinical immunology.2:173-178.

 

-Tony,j.verde,scottg.thomas.robert,w.moore.pang shek.and roy,j.shephard.1992.immune responses and increased training the elite athlets. J.of apple.physiology.73:1494-1499.

 

-Wilmore, J. H. Costill, D. L. 1988. Training for sport and activity. CCChapter 11. Dubuque , I A: Wmc. Brown. http. // www-rohan/ sdsu/edu/dep/Coachsci / Csa/vol 13 / Wilmore 1. htm.

 

-Rushall Thoughts. 1993. Testing for over traininig. http : //www-rohan.sdsu. Edu/dep/Coac hsci / Csa/vol 13/ rushall 5 htm.

Abstract

The aim of this study was effect of there methood of over training on the proffestional karate ka mens immune system.

Dependent Variables are:

Leucocyte number, Monocyte persentage, Lamphocyte persentage, Notrophile persentage, and EuoziNophile persentage, this resarch was sems experimental wich had done in field methood 32 proffestional karate ka men participated in this research and we take blood befor and ofter training 4 weeks and 3 day on the ergometer.

The results shown that in the all groups the leucocytes increased and have a significent different. SO:

There were significent different in leucocyte between the control groups and the frist experimental group and the three group

There were not significent different in lamphocytes in all groups

 

There were not significent different in noutrophile in all groups

There were significent different in euozinophile between the control groups and the first experimental group .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

محدودیتها : دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

محدودیتها :

 1. عم اطلاع كافی از فعالیتهای حركتی دانش آموزان.
 2. عدم اطلاع كافی از سابقه وراثتی دانش آموزان.
 3. عدم اطلاع كافی از وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان.
 4. آزمودنیها به صورت كاملاً تصادفی و بدون دخالت انتخاب شدند.
 5. همه دانش آموزان در گروه سنی 13 و 12 و 11 سال قرارداشتند.
 6. شرایط اجرای آزمون برای آزمودنیها كاملاً یكسان بود.
 7. كمبود امكانات ورزشی
 8. پراكندگی روستاها
 9. منطقه ای بودند و ضعف بنیه جسمی‌دانش آموزان در اجرای آزمون.
 10. كمبود مربی ورزشی.

 

محدودیت های زمانی :

این پژوهش فقط یك نیمه دوم سال تحصیلی انجام شد و از نظر زمانی وقت محدودی در برداشت وبا امتحانات نوبت دوم برخورد كرده است .

 

محدودیت مكانی :

این پژوهش فقط در مناطق محروم میان جلگه انجام شد به علت ضعف بنیه جسمی‌دانش آموزان قادر به اجرای بعضی از آزمونها مثل بارفیكس، دوی 540 متر نبوده به همین علت در این منطقه از اعتبار برخوردار نبوده شاید در مناطق دیگر دارای اعتبار باشد .

 

پیشنهاد به مسئولین :

 1. شایسته است مربیان محترم ورزش در تمام مراحل و ساعات تدریس رعایت مسائل انضباطی واخلاقی را بنمایند و آگاه باشند كه در نحوه برخوردشان با دانش آموزان جوانب احتیاط را رعایت كنند.
 2. با توج به نتایج تحقیق و اهمیتی كه قوای جسمانی برپیشرفت تحصیلی دارد باید این موضوع مورد توجه عمیق و دقیق برنامه ریزان درسی وزارتخانه آموزش و پرورش قرار گیرد تا برای تربیت نیروی متخصص ورزشی برای دوره های دبستان وسایر دوره ها اقدام شود.
 3. با توجه به اهمیت این موضوع باید به درس تربیت‌بدنی برای افزایش كارآیی عضلات و در نهایت تقویت قوای جسمانی دانش آموزان در ساعت ورزش توجه بیشتری شود.
 4. نظر به اهمیت قوای جسمانی در تعلیم و تربیت نسبت به احداث و تجهیز فضاهای آموزشی و تامین وسایل ورزشی مورد نیاز اهتمام لازم به عمل آید.
 5. مربیان تربیت‌بدنی باید افرادی پركار وبا حوصله وجدی باشند و در برخورد با       دانش آموزان صبور و برای آنها احترام قائل شوند.
 6. معلمین باید خود به تربیت‌بدنی اهمیت بدهند ودر صورت امكان در ساعات ورزش تعلیم اصول ورزشی بپردازند واز لباسهای ورزشی در میدان استفاده كنند.
 7. برای تشویق دانش آموزان به ورزش باید هنگام صبح ودر صبحگاه تمرینات مناسب انجام شود تا دانش آموزان با روحیه باز به كلاس درس حاضرشوند .
 8. كتابهای مصور جهت دانش آموزان در كلاس تدوین شود این كتابها در بردارنده فعالیتهای ورزشی و بهداشتی مناسب سالانه دانش آموزان درهر كلاس با توجه به فصول مختلف ونیازهای آنان باشد.
 9. كتاب های راهنمای تدریس معلمین در این مقطع همراه با محتوی فعالیتهای سالانه فصلی و طرح یك ساعت درس ورزش و نحوه ارزشیابی تهیه شود.
 10. باتوجه به محتوی برنامه‌های ارائه شده از كار معلمین مربوطه ارزشیابی به عمل آید .
 11. فضا و امكانات و تجهیزات كافی ورزشی در اختیار آموزشگاهها قرار گیرد و به شرایط اقلیمی استانها دراین خصوص توجه شود.
 12. با توجه به اهمیت ورزش ما نسبت به تامین و تربیت معلم به ویژه ورزش برای مدارس ابتدایی اقدام شود و توانایی عملی مربیان ورزش با تشكیل دوره های آموزشی تقویت شود .

 

پیشنهاد به معلمین :

 1. تمرینهای ورزشی یا خصوصیات جسمانی و مراحل رشد دانش آموزان متناسب باشد .
 2. در مدارس به هیچ وجه از ساعات ورزشی برای آموزش دروس دیگر استفاده نشود یعنی ساعت ورزش گرفته شود.
 3. از آنجا كه تحرك و جنبش و كنجكاوی از ویژگیهای بارز این دوره است وفعالیت بدنی می‌تواند عامل در یادگیری و رشد ذهنی، عاطفی، اجتماعی، جسمی‌دانش آموزان گردد باید مربیان تربیت‌بدنی به شكل گیری عادات ورزشی و علاقه به تمرینهای حركتی را در این دوره مورد نظر قرار دهند .
 4. در قالب كلاسهای آموزش خانواده، آگاهی لازم در خصوص ورزش به خانواده ها داده شود .

 

پیشنهاد به محققین :

تحقیقات مناسب دیگری در این زمینه در مقاطع مختلف تحصیلی اجرا شود وبا توجه به اینكه اجرای تست های آزمون ایفرد مستلزم فرصت زمان لازم می‌باشد بهتر است محققین فرصت كافی در اختیار داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

الف ) كتب

 1. آزاد، احمد، مبانی تربیت‌بدنی و ورزش، انتشارات كمیته ملی المپیك جمهوری اسلامی، بهار 74.
 2. باقری ،قدرت الله، اصول آموزش آمادگی جسمانی (رشته تربیت‌بدنی و علوم       ورزشی ) دانشگاه پیام نور، مهر 74 .
 3. پیمانی زاد، حسین ( مدرس )، اصول و مبانی تربیت‌بدنی ویژه دانشجویان دوره كارشناسی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، جزوه انتشار یافته زمستان 76.
 4. تربیت‌بدنی 1، از سری انتشارات آزمایشی متون درسی ،دانشگاه پیام نور، آبان 75.
 5. خلجی، حسن ،اصول ومبانی تربیت‌بدنی ( رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ) دانشگاه پیام نور.
 6. رازی ،محمود، روشهای آماری ،‌جزوه انتشار یافته زمستان 76.
 7. راهنمایی تدریس وارزشیابی واحدهای درسی تربیت‌بدنی نظام جدید، آموزش متوسطه، هسته تحقیقات كارشناسی تربیت‌بدنی ،انتشارات ضریح آفتاب، 1376 .
 8. روش تدریس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی ویژه مراكز دانشسراهای تربیت معلم، رشته های آموزش ابتدایی وتربیت‌بدنی، دفتر تحقیقات برنامه ریزی درسی، كد 1032 ، سال 68
 9. شاركی، براین، فیزیولوژی آمادگی جسمانی، ترجمه ،بهروز ژاله دوست ثانی، محمد رضا دهخدا ،انتشارات اداره كل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش، پائیز 72 .
 10. مجموعه مقالات اولین كنگره علمی ورزشی مدارس كشور، معاونت مطالعات اداره كل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش و پرورش، پائیز 73 .
 11. كریمی، جواد، نگاهی به تاریخ تربیت‌بدنی جهان، نشر دانشگاهی تهران، سال 64 .
 12. كاشف، مجید ،مجتهدی، حسین، اثرات فعالیت بدنی بركودكان، مجموعه مقالات وزارت آموزش و پرورش اداره كل تربیت‌بدنی، زمستان 72.
 13. طباطبائی، محمود، كالبد شناسی سلسله اعصاب مركزی ،انتشارات ایران، ارشاد، سال 65 .
 14. شهسواری ،ابوالحسن، خلاصه مقالات برگزیده، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر آموزش ابتدایی، اردیبهشت 76 .
 15. مظلومی، رجبعلی ،ورزش در مسیر تاریخ، انتشارات اداره كل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش نشریه پژوهشی و تحقیقی نیرو نشاط، دفتر هشتم، بهار، 66
 16. نادری .عزت الله ، سیف نراقی ،مریم، اختلالات یادگیری ،‌انتشارات امیر كبیر، چاپ دوم، سال 66 .
 17. نصفت، مرتضی ،اصول وروشهای آماری انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، سال 74 .
 18. نمازی زاده، مهدی، سلحشور، بهمن، تربیت‌بدنی عمومی، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها با همكاری موسسه انتشارات امیر كبیر ، سال 66.
 19. شكوهی یكتا، تعلیم وتربیت اسلامی، شركت چاپ و نشر ایران، سال 66 .
 20. نیلگون، شمس، روش تدریس تربیت‌بدنی، 1375 .

ب ) نشریات :

 1. ورزش و ارزش، نشریه ماهانه اداره كل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش پرورش شماره 43، بهمن 64 .
 2. ورزش و ارزش نشریه ماهانه اداره كل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش پرورش شماره 44، اسفند 64 .
 3. ورزش و ارزش نشریه ماهانه اداره كل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش پرورش شماره 45، فروردین 65 .
 4. ورزش و ارزش، نشریه ماهانه اداره كل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش، شماره 54، اردیبهشت 66 .

ج ) پایان نامه :

 1. انبائی فریمانی، حسن، بادیانی، محمد، مطالعه رابطه میان آمادگی جسمانی و بهره هوشی در دانش آموزان كلاس پنجم ابتدایی، سال تحصیلی 75-74 .
 2. رمضانی، فریبرز، گلزار، سید اصغر زاده بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان پسر عضو تیمهای ورزشی منتخب وغیرعضو در مقطع متوسط استان خراسان، سال 75-74، ناظر طرح سید رضا عطارزاده، حسینی، اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان، كارشناسی تحقیقات، بهار 76 .
 3. علائی، محمد، مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان ورزشكار و غیر ورزشكار، استاد راهنما، جناب آقای غفاری ، سال تحصیلی 73 .
 4. گائینی، عباسعلی، ارتباط بین آمادگی های حركتی ـ آمادگی ذهنی معلمان و مربیان ورزش دانشكده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، سال 67.
 5. مختار زاده، صفدر، بررسی رابطه فعالیتهای بدنی و آمادگی جسمانی با یادگیری و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان شورای تحقیقات اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان، زمستان 76 .
 6. نیكوكار ،محمد رضا ،مقایسه عملكرد تحصیلی دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی با سایر دانش آموزان دوره راهنمایی شهر دزفول با توجه به رشد و توانایی كلامی، ناظر، حسین الهامپور، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان، شورای تحقیقات .
 7. یادگار ،محسن، مقایسه آمادگی عمومی‌بدنی دانش آموزان تیز هوش و معمولی كلاسهای دوم دبیرستان در استان لرستان، استاد راهنما : جناب آقای دكتر سید امیر احمد مظفری، استاد مشاور : جناب آقای دكتر محمد كاظم واعظ موسوی، بهمن 75 .

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

مطالعات انجام شده در خارج از كشور : دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

مطالعات انجام شده در خارج از كشور :

آرنت 2در مورد ارتباط بین آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی بانوان دانشگاهی تحقیق انجام داد. آزمونهای مصرف آمادگی جسمانی عبارت بودند از : پرش طول جفتی، كشش بارفیكس ،پرس سینه، تست پله سه دقیقه ای و معدل درسی نیز نمایانگر پیشرفت تحصیلی بود. كلیه 826 نفر بانوان دانشگاهی به صورت سه گروه آمادگی جسمانی طبقه بندی می‌شدند وبرای گروههای طبقه بندی شده معدل درسی نیز مشخص شد.

تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد كه از لحاظ معدل درسی در هر یك از گروهها اختلاف معنی داری وجود دارد یعنی كسانی كه از لحاظ معدل درسی پیشرفته ترند از لحاظ آمادگی جسمانی نیز بالاترند اما درهر حال مقدار رابطه بین متغییرهای آمادگی جسمانی و معدل درسی به اندازه كافی بالا نبود كه بتوانبر اساس آن پیشگویی كرد 1.

ایدز مور 2 در سال 1951 « لستن » 3در سال 1964، نمرات درسی ورزشكاران و غیر ورزشكاران را با هم مقایسه كردند و در هر دو مورد ورزشكاران معدل درسی بالاتری نسبت به غیر ورزشكاران داشتند.

«كلاس مایر » 4و همكارانش با كودكان سنین مختلف كاركرده اند و روی ارتباط بین « رشد بدنی » و « عملكرد ذهنی » مطالعه می‌كنند، به طور صریح و روشن نتیجه گرفته اند كه با اینكه یك برنامه سازمان یافته تربیت‌بدنی هیچ اثری بر نمرات هوشی ندارد لیكن چنین برنامه ای دارای اثر مساعدی بر نمرات تحصیلی دارد 5.

اغلب پژوهشهای انجام شده بر روی جمعیت بهنجار، درباره ارتباط متغییرهای آمادگی جسمی‌یا حركتی با عملكرد ذهنی نتایج متناقضی بدست آورده اند و بین عملكرد ذهنی و رشد جسمی هیچ ارتباط معنی داری نیافته اند. این تناقضات غالباً به علت عدم توانایی در ارائه تعریفی روشن وواضح از حیطه حركتی و جسمانی وبیان مفهوم این حیطه رخ داده است .

 

تحقیقات انجام شده در داخل كشور :

در بررسی ارتباط بین آمادگی های حركتی و آمادگی های ذهنی معلمان و مربیان ورزش ،نتایج تحقیقات به عمل آمده نشان داده است كه بین آمادگی های ذهنی و آمادگی های حركتی معلمان ورزشی مرد همبستگی معنی داری وجود دارد. در حالیكه در گروه زنان همبستگی معنی دار نبود 1.

در بررسی و.ضعیت تحصیلی دانش آموزان پسر، عضو تیمهای ورزشی منتخب و غیر عضو كه بخشهای مختلف تئوری « سن اندامی » و « اولسون 2 كه بر اساس قد، وزن، قدرت گرفتن دستها، سن دندانی وسن استخدامی استوار است. ارتباطی ناچیز با         اندازه گیریهای ذهنی دارد .

جارمن در سال 1965 همبستگی معنی دار منفی بین نتایج 21 آزمون كه قابلیتهای مختلف ذهنی و بدنی را اندازه گیری می‌كرد بدست آورد. جارمن می‌گوید : با وجود آن كه همبستگی چند متغییر، بین متغییرهای بدنی و موفقیت های تحصیلی معنی دار بوده است ولی میزان ضریب همبستگی آن قدر ناچیز و پائین است كه نمی‌توان موفقیت تحصیلی را به كمك آزمونهای بدنی پیش بینی كرد.

از طرفی اسماعی و جی جی گرایر 1 در كتاب خود تحت عنوان تكامل شكل یافته استعداد حركتی و اجرای ذهنی، چنین نتیجه گرفتند كه بین فعالیتهای ذهنی و عواملی مانند رشد جسمانی، قدرت، سرعت ونیرو همبستگی پایینی وجود دارد و می‌افزایند بین میزان رشد جسمانی و رشد ذهنی رابطه پایینی وجود داشته است وبه هر حال آنها از مطالعه خود در مقطع متوسطه استان خراسان، سال تحصیلی 1375-1374، فریبرز رمضانی و سید اصغر زاده گلزار چنین نتیجه ای گرفته اند :

 • دانش آموزان عضوتیمهای ورزشی در دوران تحصیل خوداز درصد مردودی بالاتری در مقایسه باگروه غیر عضو برخوردار می‌باشد. این تفاوت حدود 10 درصد می‌باشد. ( 37% به 27% )
 • دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی هم چنین از نسبت تجدیدی بالاتری نسبت به گروه غیر عضو برخوردارند هر چند این تفاوت نسبت به مردودیها كمتر است.
 • دانش آموزان غیر عضو تیمهای ورزشی نسبت به دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی موفقیتهای علمی ودرسی ( مانند المپیادهای ریاضی ،شیمی و …) بیشتری داشته اند. نسبت گزارش شده 2 به 1 می‌باشد .
 • میانگین بدست آمده در مورد دانش آموزان ورزشكار 07/14 است وهر واحد انحراف معیار معادل 4/2 می‌باشد .

میانگین بدست آمده در مورد دانش آموزان غیر عضو تیمهای ورزشی 67/14 است وهر واحد انحراف معیار معادل 73/2 می‌باشد .

بین میانگین معدلهای دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی ودانش آموزان غیر عضو تفاوت معنی داری وجود دارد1 .

حسن انبائی فریمانی ومحمد بادیانی در سال 1375 تحقیقی را به عنوان مطالعه رابطه میان آمادگی جسمانی و بهره هوشی در دانش آموزان كلاس پنجم ابتدایی دبستانهای پسرانه فریمان انجام دادند ك نتیجه آن نشان می‌دهد.

1 ـ بین توانایی های حركتی وهوشی دانش آموزان همبستگی وجود دارد .

2 ـ بین نیروی عضلانی و هوش دانش آموزان همبستگی وجود دارد.

3 ـ بین چابكی و هوش دانش آموزان همبستگی وجود دارد .

4 ـ بین سرعت و هوش دانش آموزان همبستگی وجود دارد. (1) انبائی فریمانی، بادیانی، 1375

جناب آقای محمد نیكوكار در مقایسه عملكرد تحصیلی دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی با سایر دانش آموزان دورة راهنمایی شهر دزفول با توجه به رشد اجتماعی وتوانایی كلامی چنین نتیجه گرفتند :

متوسط عملكرد كلی تحصیلی دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی به طور معنی داری از سایر دانش آموزان بالاتر است. میانگین عملكرد كلی تحصیلی دختران ورزشكار از دختران غیر ورزشكار بالاتر بوده وولی بین پسران دو گروه تفاوتی ملاحظه نگردید2 .

جناب آقای محسن یادگار در مقایسه آمادگی عمومی‌بدنی دانش آموزان تیز هوش و معمولی كلاسهای دوم دبیرستان در استان لرستان چنین نتیجه گیری كرد كه :

دانش آموزان تیزهوش آزمون آمادگی عمومی‌بدن ایفرد را بهتر از دانش آموزان معمولی انجام داده اند و امتیازهای بدست آمده نشان می‌دهد كه در آزمودنهای پرش طول جفتی ،دو 9*4 متر رفت و برگشت ، دوی 45 متر، 540 متر، آمادگی حركتی ومعدل شش آزمون، دانش آموزان تیزهوش وضعیت بهتر داشتند ودر آزمون كشش بارفیكس وآمادگی جسمانی ،دانش آموزان وضعیت بهتری داشتند در آزمون دراز ونشست دو گروه با هم اختلافی نداشتند1.

2-Arent

1-رمضانی، گلزار ، 1376

2- Eedzmore

3-Leston

4- Classmier

5-رمضانی، گلزار، 1376

1-عباسعلی گائینی، 1367

2-Olson

1-J.J.Grayer

1-رمضانی، گلزار، 1376

2- نیكوكار، 1375

 

1-یادگار، 1375

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فهرست مطالب:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار (واحد قیامدشت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول……………………………….. 1

مقدمه…………………………………. 2

بیان مساله ……………………………. 4

فرضیه‌های تحقیق…………………………. 5

اهداف كلی……………………………… 5

اهداف جزیی ……………………………. 5

اهمیت و فایده پژوهش…………………….. 6

تعریف اصلاحات ………………………….. 8

تعریف عملیاتی …………………………. 8

فصل دوم

تعاریف سلامت روان ………………………. 11

تاریخچه مختصری بر سلامت روان……………… 12

اصول بهداشت روان……………………….. 13

انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)…………….. 15

رابطه ورزش با سلامت روان…………………. 15

زنان و فعالیت بدنی …………………….. 17

جمعیت مسن و فعالیت بدنی…………………. 18

تعاریف ورزش …………………………… 19

تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال …………… 19

كاربرد ورزش هندبال در جامعه……………… 20

نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان .. 21

مكتب انسان گرایی……………………….. 23

مكتب رفتار گرایی……………………….. 23

مكتب شناخت گرایی ………………………. 24

ورزش از دیدگاه اسلام ……………………. 25

ورزش و درمان ………………………….. 25

پیشینة مطالعاتی در جهان…………………. 27

پیشینة مطالعاتی در ایران ……………….. 29

فصل سوم

روش تحقیق …………………………….. 32

جامعه تحقیق……………………………. 32

نمونه تحقیق……………………………. 33

چگونگی نمونه‌برداری……………………… 33

توضیح درباره نمونه‌ها……………………. 34

نحوه نمره گذاری ……………………….. 33

ابزار تحقیق……………………………. 34

– روایی پرسشنامه ………………………. 36

– اعتباری پرسشنامه……………………… 37

روش آماری……………………………… 40

فصل چهارم

محاسبات آماری علائم جسمانی……………….. 44

تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی…………… 44

محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب………… 48

تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب…….. 48

محاسبات آماری كاركرد اجتماعی…………….. 51

تفسیر و بیان نتیجه كاركرد اجتماعی………… 51

محاسبات و بیان افسردگی………………….. 54

تفسیر و بیان نتیجه افسردگی………………. 54

محاسبات آماری سلامت عمومی………………… 56

تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی……………. 56

فصل پنجم

خلاصه‌ای از فصول…………………………. 60

مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین………. 60

محدودیتهای پژوهش……………………….. 61

پیشنهادات …………………………….. 63

منابع و مآ‎خذ……………………………


فهرست جداول

جدول علائم جسمانی (1-4)…………………… 46

جدول علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)………. 49

جدول كاركرد اجتماعی (3-4)………………… 53

جدول علائم افسردگی (4-4)………………….. 55

جدول سلامت عمومی (5-4)……………………. 57


فهرست نمودارها

نمودار علائم جسمانی (1-4)…………………. 46

نمودار علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)…….. 49

نمودار كاركرد اجتماعی (3-4)………………. 52

نمودار علائم افسردگی (4-4)………………… 55

نمودار سلامت عمومی (5-4)………………….. 57


چكیده:

در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غیرورزشكار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:

1- بین علائم جسمانی در زنان ورزشكار با زنان غیر ورزشكار تفاوت وجود دارد.

2- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غیرورزشكار تفاوت وجود دارد.

3- بین كاركرد اجتماعی در زنان ورزشكار با زنان غیر ورزشكار تفاوت وجود دارد.

4- بین افسردگی در زنان ورزشكار با زنان غیرورزشكار تفاوت وجود دارد.

گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوی 42-20 ساله می‌باشد كه 30 نفر از آنان دانشجویان ورزشكار حرفه‌ای مجموعه شهید شیرودی و 30 نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشكار واحد قیامدشت در سال 1385 می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشكار و غیرورزشكار با 03/3 t= و با اطمینان 99% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمینان 99% و بین كاركرد اجتماعی با 53/3 t = و با اطمینان 99% و 999% و بین افسردگی با 59/2 t = و با اطمینان 95/% و در نهایت بین سلامت عمومی با 57/2t= و با اطمینان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تجزیه و تحلیل آماری:پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

فصل چهارم

“توصیف داده ها”

 

 

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یكی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل بطور كلی عبارت از روشی است كه از طریق آن كل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسأله تا دسترسی به یك نتیجه هدایت می شود.

روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش مقایسه ای می باشد، در این روش علاوه بر اینكه از روش توصیفی استفاده می شود اطلاعات جمع آوری شده با یكدیگر مقایسه نیز می گردد.

آزمودنیهای آماری در تجزیه و تحلیل مقایسه ای به منظور تصمیم گیری درباره رد یا تأیید فرضیه های پژوهشی بكار برده می شود.

 

جدول (1-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 1 ( زیبایی ظاهر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
5

6/2%

4

80%

1

20%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
15

7/7%

7

7/46%

8

3/53%

فراوانی

درصد%

کم
111

6/56%

67

4/60%

44

6/39%

فراوانی

درصد%

متوسط
45

23%

18

40%

27

60%

فراوانی

درصد%

زیاد
20

1/10%

12

60%

8

40%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

جدول شماره 1-4 بیانگر این مطلب است که :

از کل 196 نفر جامعه آماری 6/56 % بطور متوسط به زیبایی ظاهری اهمیت می­دهند که از این تعداد
4/60% را دانشجویان کارشناسی ترم اول و 6/36% را کارشناسی ارشد می­باشد و 23% اهمیت زیادی
می­دهند که 40% برای کارشناسی ترم اول و 60% کارشناسی ارشد.

بعبارت دیگر بر اساس نتایج حاصل زیبایی ظاهر اهمیت متوسط و زیاد در بین دانشجویان دارد و هر دو گروه به این مسئله اهمیت می­دهند.

جدول (2-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 2 ( آراستگی ظاهر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
4

2%

3

75%

1

25%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
7

6/3%

4

1/57%

3

9/42%

فراوانی

درصد%

کم
49

25%

27

1/55%

22

9/44%

فراوانی

درصد%

متوسط
98

50%

54

1/55%

44

9/44%

فراوانی

درصد%

زیاد
38

4/20%

20

6/52%

18

4/47%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول شماره 2-4 بیانگر این مطلب است که :

هر دو گروه کارشناسی ترم اول و کارشناسی ارشد اهمیت زیاد به آراستگی ظاهری می­دهند بگونه­ای که از 196 نفر کل جامعه آماری 50% به این موضوع اهمیت زیاد داده اند که از این تعداد 1/55% کارشناسی ترم اول و 9/44 % کارشناسی ارشد می­باشد و حدود 25% اهمیت متوسط داده­اند که 1/55% کارشناسی ترم اول و 9/44% کارشناسی ارشد را شامل می­شود.

جدول (3-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 3 (خوش اندام بودن) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
2

1%

1

50%

1

50%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
7

6/3%

2

6/28%

5

4/71%

فراوانی

درصد%

کم
78

8/39%

48

5/61%

30

5/38%

فراوانی

درصد%

متوسط
70

7/35%

35

50%

35

50%

فراوانی

درصد%

زیاد
39

9/19%

22

4/56%

17

6/43%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول شماره 3-4 بیانگر این مطلب است که :

از کل 196 نفر پاسخ دهنده 8/39% اهمیت متوسط و 7/35% اهمیت زیاد به ( خوش اندام بودن ) داده­اند که در گزینه متوسط 5/61% کارشناسی ترم اول و 5/38% کارشناسی ارشد می­باشد در مورد اهمیت زیاد بطور یکسان هرگروه 50% به مسئله خوش اندام بودن توجه کرده­اند.

جدول (4-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 4 (سن همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
4

2%

4

100%

0

0%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
11

6/5%

6

5/54%

5

5/45%

فراوانی

درصد%

کم
108

1/55%

65

2/60%

43

8/39%

فراوانی

درصد%

متوسط
51

26%

27

9/52%

24

1/47%

فراوانی

درصد%

زیاد
22

2/11%

6

3/27%

16

7/72%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

همانطوریکه در جدول شماره 4-4 ملاحظه می­شود سن همسر 1/55% بطور متوسط مورد توجه قرار گرفته که از این تعداد 2/60% مربوط به دانشجویان کارشناسی ترم اول و 8/39% مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد می­باشد بعبارت دیگر تقریبا” نیمی از جمعیت پاسخ دهنده اهمیت سن همسر را بطور متوسط می­دانند و 26% اهمیت زیاد به سن همسر می­دهند که 9/52% شامل دانشجویان کارشناسی ترم اول و 1/47% کارشناسی ارشد می­باشد.

جدول (5-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 5

(خواندن قرآن و کتابهای دینی) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
14

1/7%

7

50%

7

50%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
19

7/9%

11

9/57%

8

1/42%

فراوانی

درصد%

کم
97

5/49%

50

5/51%

47

5/48%

فراوانی

درصد%

متوسط
46

5/23%

28

9/60%

18

1/39%

فراوانی

درصد%

زیاد
20

2/10%

12

60%

8

40%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول شماره 5-4 نشان می­دهد که از کل 196 پاسخ دهنده 5/49% بطور متوسط به خواندن قرآن و کتابهای دینی اهمیت می­دهند که بین دانشجویان کارشناسی ترم اول و کارشناسی ارشد تفاوت زیادی وجود ندارد و 5/23% اهمیت زیادی به این مسئله داده­اند که دانشجویان کارشناسی ترم اول 9/60% و کارشناسی ارشد 1/39% می­باشد.

جدول (6-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 6 (رعایت حجاب ) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
10

1/5%

6

60%

4

40%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
20

2/10%

14

70%

6

30%

فراوانی

درصد%

کم
82

8/41%

47

3/57%

35

7/42%

فراوانی

درصد%

متوسط
62

6/31%

28

2/45%

34

8/54%

فراوانی

درصد%

زیاد
22

2/11%

13

1/59%

9

9/40%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می­شود 8/41% بطور متوسط به مسئله رعایت حجاب اهمیت داده­اند که 3/57% شامل دانشجویان کارشناسی ترم اول و 7/42% دانشجویان کارشناسی ارشد می­شود و 6/31% به رعایت حجاب اهمیت زیاد داده­اند که 2/45% از آنها کارشناسی ترم اول و 8/54% کارشناسی ارشد هستند.

جدول (7-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 7 (روزه گرفتن) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
7

6/3%

3

9/42%

4

1/57%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
11

6/5%

4

4/36%

7

6/63%

فراوانی

درصد%

کم
55

1/28%

31

4/56%

24

6/43%

فراوانی

درصد%

متوسط
76

8/38%

37

7/48%

39

3/51%

فراوانی

درصد%

زیاد
47

5/24%

33

2/70%

14

8/29%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

جدول شماره 7-4 نشان دهنده این مطلب است که :

نماز خواندن و روزه گرفتن در بین دانشجویان اهمیت متوسط 1/28% ، زیاد 8/38% و خیلی زیاد 24% دارد یعنی دانشجویان جامعه ما با توجه به اعتقاد دینی که در کشور ما وجود دارد به مسئله نماز خواندن و روزه گرفتن توجه می­کنند.

جدول (8-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 8 (فامیل بودن همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
104

1/53%

58

8/55%

46

2/44%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
55

1/28%

33

60%

22

40%

فراوانی

درصد%

کم
23

7/11%

10

5/43%

13

5/56%

فراوانی

درصد%

متوسط
6

1/3%

2

3/33%

4

7/66%

فراوانی

درصد%

زیاد
8

1/4%

5

5/62%

3

5/37%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

بر اساس جدول شماره 8-4 فامیل بودن همسر چندان مورد توجه دانشجویان نیست بگونه­ای که از کل دانشجویان پاسخ دهنده حدود 1/53% اهمیت خیلی کم و 1/28% اهمیت کم به این مسئله داده­اند یعنی ازدواج با فامیل در بین دانشجویان چه کارشناسی ترم اول و کارشناسی ارشد اهمیت خود را بدلایل مختلف از دست داده است.

جدول (9-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 9

(همشهری بودن همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
53

27%

31

5/58%

22

5/41%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
52

5/26%

25

1/48%

27

9/51%

فراوانی

درصد%

کم
46

5/23%

25

3/54%

21

7/45%

فراوانی

درصد%

متوسط
27

8/13%

14

9/51%

13

1/48%

فراوانی

درصد%

زیاد
17

7/8%

12

6/70%

5

4/29%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
195

100%

107

9/54%

88

1/45%

فراوانی

درصد%

جمع

 

در جدول فوق همشهری بودن همسر مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس آن 27% خیلی کم ، 5/26% کم و 5/23% بطور متوسط به آن پاسخ داده اند که در بین دانشجویان کارشناسی ترم اول و کارشناسی ارشد تفاوت چندانی در این زمینه مشاهده نمی­شود یعنی همشهری بودن هم مانند فامیل بودن چندان مورد توجه نیست.

جدول (10-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 10

(زبان و قومیت یکسان) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
40

4/20%

25

5/62%

15

5/37%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
33

8/16%

22

7/66%

11

3/33%

فراوانی

درصد%

کم
51

26%

23

1/45%

28

9/54%

فراوانی

درصد%

متوسط
44

4/22%

20

5/45%

24

5/54%

فراوانی

درصد%

زیاد
28

3/14%

18

3/64%

10

7/35%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

همانطور که در جدول 10-4 مشاهده می­گردد یکسانی زبان و قومیت بطور متوسط 26% دارای اهمیت است و 4/20% خیلی کم اهمیت دارد که این مسئله در بین دانشجویان کارشناسی ترم اول 5/62% و کارشناسی ارشد 5/37% می­باشد و 4/22% اهمیت زیاد به یکسانی زبان و قومیت در امر ازدواج داده­اند که 5/45% بین دانشجویان ترم اول کارشناسی و 5/45% بین دانشجویان کارشناسی ارشد است.

جدول (11-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره 11 (شغل پدر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
18

2/9%

12

7/66%

6

3/33%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
35

9/17%

23

7/65%

12

3/34%

فراوانی

درصد%

کم
68

7/34%

42

8/61%

26

2/38%

فراوانی

درصد%

متوسط
60

6/30%

20

3/33%

40

7/66%

فراوانی

درصد%

زیاد
15

7/7%

11

3/73%

4

7/26%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

در خصوص شغل پدر همسر جدول 11-4 بیانگر این مطلب است که :

از کل 196 پاسخ دهنده 68 نفر پاسخ متوسط ، 60 نفر پاسخ زیاد و 35 نفر پاسخ کم داده­اند حدکم و متوسط بین کارشناسی ترم اول بترتیب 7/65% و 8/61% می­باشد در صورتی که حد زیاد برای کارشناسی ارشد 7/66% اهمیت دارد یعنی دانشجویان کارشناسی ارشد بیشتر از دانشجویان ترم اول کارشناسی به شغل پدر همسر آینده شان اهمیت می­دهند.

جدول (12-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سوال شماره 12

(شغل مادر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
32

3/16%

22

7/51%

10

3/31%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
58

6/29%

30

7/51%

28

3/48%

فراوانی

درصد%

کم
75

3/38%

41

7/54%

34

3/45%

فراوانی

درصد%

متوسط
27

8/13%

14

9/51%

13

1/48%

فراوانی

درصد%

زیاد
4

2%

1

25%

3

75%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول 12-4 در مورد شغل مادر همسر می­باشد که دانشجویان چندان اهمیتی به آن نمی­دهند بطوری که 3/38% بطور متوسط و 6/29% کم و 2/16% درصد خیلی کم به مسئله شغل مادر همسر توجه دارند این مسئله در بین دانشجویان کارشناسی ارشد اهمیت کمتری نیست به دانشجویان ترم اول کارشناسی دارد.

جدول (13-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سوال شماره 13

(درآمد پدر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
18

2/9%

12

7/66%

6

3/33%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
34

3/17%

24

6/70%

10

4/29%

فراوانی

درصد%

کم
64

7/32%

28

8/43%

36

3/56%

فراوانی

درصد%

متوسط
59

1/30%

30

8/50%

29

2/49%

فراوانی

درصد%

زیاد
21

7/10%

14

7/66%

37

3/33%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

همانطوریکه در جدول 13-4 ملاحظه می­شود از کل افراد نمونه 7/32% یعنی 64 نفر بطور متوسط به درآمد پدر همسر اهمیت می­دهند و 1/30% یعنی 59 نفر درصد زیاد به این مسئله توجه دارند این موضوع در بین دانشجویان کارشناسی ترم اول بطور متوسط 8/43% و دانشجویان کارشناسی ارشد 3/56% و در حد زیاد بترتیب 8/50% و 2/49% می­باشد.

جدول (14-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سوال شماره 14

(درآمد مادر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
33

8/16%

20

6/60%

13

4/39%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
56

6/28%

33

9/58%

23

1/41%

فراوانی

درصد%

کم
76

8/38%

38

50%

38

50%

فراوانی

درصد%

متوسط
24

2/12%

13

2/54%

11

8/45%

فراوانی

درصد%

زیاد
7

6/3%

4

1/57%

3

9/42%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

بر اساس جدول 14-4 درآمد مادر همسر اهمیت کم و متوسط برای دانشجویان دارد حد متوسط حدود 8/38% که بین دانشجویان کارشناسی ترم اول و ارشد تفاوتی ندارد و در حد کم کارشناسی ترم اول 9/58% و کارشناسی ارشد 1/41% می­باشد. حدود 8/16% اهمیت خیلی کم دارد که این مسئله در بین دانشجویان ترم اول 6/60% و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 4/38% است.

جدول (15-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سوال شماره 15

(تحصیلات پدر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
17

7/8%

10

8/58%

7

2/41%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
34

3/17%

19

9/55%

15

1/44%

فراوانی

درصد%

کم
88

9/44%

53

2/60%

35

8/39%

فراوانی

درصد%

متوسط
40

4/20%

17

5/42%

23

5/57%

فراوانی

درصد%

زیاد
17

7/8%

9

9/52%

8

1/47%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول 15-4 بیانگر این مسئله است که :

توجه به تحصیلات پدر همسر درصد متوسط 9/44% می­باشد که در کارشناسی ترم اول 2/60% و در کارشناسی ارشد 8/39% می­باشد و در حد زیاد 4/20% می­باشد که درصد کارشناسی ارشد 5/57% درصد کارشناسی ترم اول 5/42% درصد می­باشد اهمیت خیلی کم 7/8% اهمیت خیلی زیاد نیز به همین اندازه است.

جدول (16-4) فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سوال شماره 16

(تحصیلات مادر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
15

7/7%

11

3/73%

4

7/26%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
39

9/19%

17

6/43%

22

4/56%

فراوانی

درصد%

کم
92

9/46%

58

63%

34

37%

فراوانی

درصد%

متوسط
37

9/18%

17

9/45%

20

1/54%

فراوانی

درصد%

زیاد
13

6/6%

5

5/38%

8

5/61%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول 16-4 در خصوص تحصیلات مادر همسر می­باشد که از کل 196 نفر 92 نفر پاسخ اهمیت متوسط داده­اند که این مسئله 58 یعنی 63% مورد مربوط به دانشجویان ترم اول کارشناسی و 34 نفر حدود 37% مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد می­باشد و در حد زیاد 9/18% می­باشد که 9/45% شامل دانشجویان کارشناسی ترم اول و 1/54% مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد می­باشد و مقادیر کم 7/7% و زیاد 6/6% است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

مقیاس تایید خویشتن راتوس:پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان

مقیاس تایید خویشتن راتوس 1

دستور العمل                

در جمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می كند . برای نمره گذاری ، معیار زیر را در نظر بگیرند !

3+: كاملا درست

2+: درست

1+: تا اندازه ای درست

1-: تا اندازه ای غلط

2-: غلط

3-: كاملا غلط

 1. اكثر مردم خودشان را تایید می كنند و جسورتر از من هستند ……………………………………………….
 2. به علت كمرویی ، از بیرون رفتن با جنس مخالف خوداری می كنم …………………………………………….
 3. وقتی غذای رستوران به میل من نمی شود ، خیلی راحت اعتراض می كنم…………………………………..
 4. مواظب هستم كه به دیگران آسیب نرسانم ، حتی اگر خودم آسیب ببینم …………………………………….
 5. اگر فروشنده به زور بخواهد جنسی راكه مورد علاقه من نیست نشان بدهد

به دشواری می گویم نه ؟ ……………………………………………………………………………………………………..

 1. وقتی از من می خواهند كاری انجام دهم ، همیشه می پرسم چرا……………………………………………….
 2. بارها اتفاق می افتد كه به دنبال بحث جدی می گردم ………………………………………………………………
 3. سعی می كنم مثل اكثر كسانی كه موقعیت مرا دارند بیشترفت كنم …………………………………………..
 4. واقعیت این است كه مردم ، اغلب از من سوء استفاده می كنند…………………………………………………
 5. دوست دارم با افرادی كه تازه آشنا شده ام وبا افراد بیگانه وارد بحث شوم ………………………….
 6. اغلب نمی دانم كه در مقابل جنس مخالف چه بگویم ……………………………………………………………….
 7. در تلفن كردن به وزارت خانه ها یا ادارت دولتی تردید می كنم ……………………………………………..
 8. دوست دارم تقاضای در خواست شغل را با پست بفرستم نه این كه مصاحبه شوم …………………..
 9. اینكه بخواهم اجناس خریداری شده را بر گردانم ناراحت می شوم …………………………………………
 10. اگر یكی از خویشاوندان مورد احترام مرا نارحت كند ، معمولا خشم خودرا فرو می خورم نه اینكه اظهار نارضایتی كنم ………………………………………………………………………………………………………………
 11. از این كه مبادا مورد مسخره قرار بگیرم از مطرح كردن سوال پرهیز می كنم…………………………….
 12. به هنگام بحث ، از ترس عصابی شدن ، كل بدنم می ارزد……………………………………… ……………
 13. اگر یك سخنران مشهور ، چیزی بگوید كه از نظر من غلط است ، عقیده خود را برای شنوندگان اعلام می كنم ………………………………………………………………………………………………………………………..
 14. از چانه زدن بر سر قیمت پرهیز می كنم …………………………………………………………………………….
 15. وقتی كار مهمی انجام میدهم ، دوست دارم دیگران را در آن سهیم كنم …………………………………….
 16. درمورد احساسات خود راحت و صادق هستم…………………………………………………………….. ………
 17. اگركسی درموردمن غیبت كند یا دورغ بگوید ، هرچه زودتر با او تماس می گیرم و مسائل را روشن می كنم………………………………………………………………………………………………… ………………………………
 18. اغلب برایم دشوار است كه بگویم نه ………………………………………………………………………………….
 19. اغلب سعی كرده ام خشم خود را فرو برم تا فاجعه نیافرنیم……………………………………………………..
 20. در رستوران یا درجای دیگر ، اگر انتظار من بر آورده نشود اعتراض می كنم ………………………..
 21. وقتی ازمن تعریف می شود ، نمی دانم چه بگویم………………………………………………………………….
 22. اگر در سینما ، افرادی كه در كنار من هستند با صدای بلند حرف بزنند ، از آنها می خواهم كه ساكت باشند یا دورتر بروند ………………………………………………………………………………………… . ………….
 23. در یك صف ، هركس بخواهد از من جلو بزند ، مجبورش می كنم كه منتظر نوبت خود باشد………………………………………………………………………………………………………………………………….
 24. در اظهار نظر درنگ نمی كنم …………………………………………………………………………………………. .
 25. مواردی پیش می آید كه لال می مانم …………………………………………………………………………………

 

مقیاس اندازه گیری نگرشهای صیمیانه

دستور العمل

جملات زیر ، به احساسات و نگرشهای شما درباره دیگران ، همچنین به روابطی كه با آنها برقرار می كنید ، مربوط می شود . این جملات مخصوصا نزدیكی ، صمیمیت و اعتماد به دیگران را در بر می گیرند . هرجمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر با احساس شما مطابقت می كند . حرف مناسب را در خانه مربوط به آن بنویسید .

A كاملا مخالف B تا اندازه ای مخالف ، C . بدون نظر ، D. تا اندازه ای موافق ، E . كاملا موافق .

 1. دوست دارم احساساتم را با مردم د میان بگذارم ……………………………………………………………..
 2. دوست دارم خودم را به مردم نزدیك احساس كنم ……………………………………………………………
 3. دوست دارم مردم از احساساتشان برای من حرف بزنند………………………………… ……………….
 4. می ترسم ك اگر احساساتم را برای مردم بیان كنم ، از طرف آنها طرد شوم ………………………….
 5. می ترسم كه در روابط صمیمی تحت سلطه دیگران قرار گیرم………………………………………………
 6. از این كه در روابط صمیمی پذیرفته شوم ، اغلب تردید دارم ……………………………………………….
 7. از این كه خیلی به مردم اعتماد داشته باشم ، می ترسم ………………………………………………………
 8. بیان احساسات ، مرا به مردم نزدیك می كند…………………………………………………………………….
 9. نمی خواهم از هیجانهایی صبحت كنم كه دیگران را ناراحت می كنند……………………………………..
 10. در ردابط صمیمی ، نسبت به مردم خیلی سخت گیر هستم ……………………………………………….
 11. دوست دارم خودم را به كسانی كه برایم جذاب هستند نزدیك احساس كنم ………………………..
 12. علاقه دارم اسرار درونی خود را برای دیگران فاش كنم ………………………………………………….
 13. از صبحت كردن درباره مسائل جنسی با كسی كه برایم جذاب است می ترسم…………………….
 14. دوست دارم به شخصی كه جذب من شده است نزدیك شوم ……………………………………. …..
 15. نمی خواهم به دیگران نزدیك شوم ، زیرا ممكن است اختلافهایی به وجود آید ……………………
 16. دوست دارم با كسانی كه برایم جذاب هستند رابطه صمیمی داشته باشم……………….. …………
 17. وقتی انسانها به یكدیگر نزدیك می شوند ، دوست دارند خیلی مراقب خودشان نباشند…………………………………………………………………………………………………………………………
 18. روابط صمیمی برایم رضایت كامل به همراه می آورد……………………………………………………….
 19. در جستجوی روابط صمیمی هستم ……………………………………………………………………………….

20برقراری روابط صمیمی برایم مهم است …………………………………………………………………………..

 1. نیاز ندارم كه احساسات و افكار خود را با مردم در میان بگذارم ……………………………………….
 2. وقتی به دیگران نزدیگ می شوم ، احتمال دارد چیزهای ببینم كه پذیرش آنها برایم دشوار است……………………………………………………………………………………………………………………. …….
 3. دوست دارم تقریبا همه كسانی را كه با من صمیمی هستند بپذیرم……………………………………
 4. از حریم شخصی خود دفاع می كنم تا دیگران خیلی به من نزدیك نشوند …………………………….
 5. سعی می كنم به اشخاصی كه تمام فكرشان نزدیك شدن به من و اظهار صمیمت است اعتماد نكنم……………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. می ترسم كه در روابط صمیمی ، فردیت خود را از دست بدهم …………………………………………
 7. می ترسم كه اگر وارد یك رابطه صمیمی جدی شوم ، كنترل خود را از دست بدهم ……………….
 8. روراست وراحت بودن با دیگران ، در من احساس نزدیك بودن با آنها ایجاد می كند………………………………………………………………………………………………………………….. ……. ……
 9. اگر فرد دیگری بودم ، دوست داشتم خودم را بشناسم ………………………………………………….
 10. فقط به كسانی نزدیك می شوم كه با علایق مشترك دارم ………………………………………………
 11. صحبت كردن از اسرار زندگی جنسی ، این احساس را به وجود می آورد كه به دیگران نزدیك هستم…………………………………………………………………………………………………. ……………………….
 12. به طور كلی ، نیبت به جنس خود و جنس مخالف ؛ به یك اندازه احساس نزدیكی می كنم ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 13. وقتی كسی از نظر فیزیكی جذب من می شود ، تمایل پیدا می كنم كه با او بیشتر صمیمی شوم………………………………………………………………………………………………………………………………….
 14. برای من دشوار است كه با بیشتر از یك نفر رابطه صمیمی داشته باشم ………………………………
 15. معمولا ، وقتی با مردم راحت و صمیمی هستم ، احساس خوبی به من دست می دهد……………………………………………………………………………………………………………………………………
 16. طبق عادت ، می توانم مردم را بپذیرم ……………………………………………………………………………….
 17. پیش از آنكه با دیگران رابطه صمیمی برقرار كنم ، باید مطمئن باشم كه می توانم خودم را كنترل كنم……………………………………………………………………………………………………………………………….
 18. صمیمیت را قبول ندارم……………………………………………………………………………………………….
 19. از شنیدن داستانهای روابط صمیمی بین مردم لذت می برم…………………………………………………
 20. با مردم دوراست حرف زدن ، احساس صمیمیت مرا بیشتر می كند……………………………………
 21. سعی می كنم به مردم اعتماد داشته باشم و به آنها نزدیك شوم ………………………………………
 22. به نظر من ، كسانی كه می خواهند با دیگران صمیمی باشند ، دلایل پنهانی برای نزدیك شدن دارند…………………………………………………………………………………………………………………………….
 23. وقتی با دیگران صمیمی می شوم، امكان این كه باریچه قرار بگیرم زیادست……………………….
 24. در مجموع ، فرد محافظه كاری هستم …………………………………………………………………………….
 25. به نظر ، سكس و صمیمیت مثل هم است ، یكی بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد……………………………………………………………………………………………………………………………..
 26. فقط در رابطه فیزیكی می توانم صمیمی باشم…………………………………………………………………..
 27. كسانی كه با آنها رابطه صمیمی برقرار می كنم ، انتظارتشان اغلب مانع رضایت خاطر من می شود………………………………………………………………………………………………………………………………
 28. برای حفظ روابط صمیمی ، سازش می كنم ……………………………………………………………………
 29. وقتی از نظر فیزیكی كسی را جذب می كنم ، تمایل پیدا می كنم ك بااو روابطه صمیمی داشته باشم……………………………………………………………………………………………………………………………..

50 صمیمیت ، به همان اندازه كه می تواند احساسات بد به همراه آورد ، احساسات خوب نیز به همراه می آورد………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

 • اعتماد به نفس راه خوشبختی ، نینوایی – ژیلا ، تهران (1373) انتشارات گلشن .
 • عزت نقس – elaine – ایلین شیهان ، مترجم : مهدی گنجی – تهران (1378) نشر ویرایش .
 • عزت نفس و سلامت روان – دكتر قربانعلی اسدالهی و دكتر غفور موسوی اصفهان – انتشارات اركان .
 • روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)- لورای . برك ، مترجم : یحیی سید محمدی – تهران (1385) انتشارات ارسباران .
 • آسیب شناسی روانی – آزاد حسین ، تهران – انتشارات بعثت .
 • بررسی و مقایسه سطح عزت نفس زنان دارای فرزند و فاقد فرزند – كد (368) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر .
 • بررسی و مقایسه میزان عزت نفس دانش آموزان دختر رشته های مخطلف تحصیلی سال دوم مقطع متوسطه شهرستان تاكستان – كد (365) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

نتیجه گیری :دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

 

فصل پنجم

” نتیجه گیری”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

همسر گزینی و ازدواج بعنوان پایه ای جهت تشكیل خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است . هر چند بر خلاف گذشته ، امروزه زوجین آزادی بیشتری در انتخاب یكدیگر دارند اما سؤالی كه اساساً در این پژوهش مطرح است و در اینجا در پی پاسخ به آن هستیم اینكه « آیا افزایش میزان تحصیلات افراد در ملاكهای انتخاب همسر تأثیر دارد؟ برای پاسخ به این سئوال تئوریهایی مطرح گردید از جمله؛ تئوری همسان همسری و مجاورت مكانی و تئوری مبادله در تئوری همسان همسری به این مسئله پرداخته شد كه افراد اغلب تمایل دارند با كسانی ازدواج كنند كه ویژگیهای مشابه با آنها داشته باشند از جمله كركاف و دیویس از طرفداران عمده این دیدگاه هستند، كه در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند، كه افراد همسان در بیشتر اوقات یكدیگر را انتخاب می كنند و هر چه شباهت و همگونی میان آنها آشكارتر باشد این چنین بنظر می رسد كه پیوند میان آنها استوارتر است. و تئوری مخالف این دیدگاه كه از جنبه روانشناسی مطرح شد تئوری نیازهای مكمل است. عمده ترین طرفدار این تئوری رابرت وینچ و پیروانش هستند. آنها معتقدند فرد در میان افراد واجد شرایط در جستجوی زن یا مردی است كه بتواند بیش از دیگران نیازهای او را ارضاء كند در واقع فرضیه اصلی آنها این است كه در مورد همسرگزینی الگوی احتیاجات هر همسر، متمم و مكمل الگوی احتیاجات فرد است و نه مشابه آن. البته بعضی از جامعه شناسان سعی كردند همسان همسری و ناهمسان همسری را با اندكی مسامح به یكدیگر نزدیك نمایند.

از طرف دیگر افرادی نظیر ریچارد ازلی بر مجاورت مكانی زوجین قبل از ازدواج تأكید دارند. ازلی عقیده دارد اصل عمومی همسان همسری، همسران بالقوه را به دو دسته واجد شرایط و فاقد شرایط قرار می دهد، به لحاظ نظری گروه واجد شرایط برای اكثر افراد بسیار بزرگ است ،‌اما عملاً مجاورت مكانی شرایط را محدود می سازد.

از بین دیدگاههای مطرح شده می توان گفت تقریباً تمام تحقیقاتی كه تاكنون در زمینه همسرگزینی انجام شده اند این نتیجه را نشان می دهند كه همسان همسری به عنوان متداولترین شكل انتخاب همسر می باشد. پژوهش حاضر نیز تئوری همسان همسری را در زمینه تحصیلی و سنی در بین افراد تحصیل كرده تأیید
می كند، زیرا بر اساس نتایج بدست آمده هر چقدر سطح تحصیلات افراد افزایش یافته تمایل به داشتن همسری كه شرایط تحصیلی و سنی مشابه داشته باشند بیشتر شده است. امّا بر خلاف نظریه مجاورت مكانی ، نتایج این پژوهش نشان داد كه افراد تحصیل كرده به تشابه قومی و مكانی در امر ازدواج اهمیتی نمی دهند.

در نظریه مبادله، ازدواج به عنوان نمونه ای از مبادله اجتماعی تلقی می گردد. یعنی ازدواج بین زن و مرد در صورتی شكل می گیرد كه هر كدام چیزی از خود مایه می گذارند و چیزی نیز كسب می كنند. بر این اساس هر چقدر سطح تحصیلات افزایش یابد توجه به ملاكهای مادی نیز بیشتر می شود، در حالی كه نتایج این بررسی حاكی از آن است كه هر چند ملاكهای مادی برای همه افراد اعم از دختر و پسر در امر ازدواج بسیار مهم است اما این معیار متأثر از تحصیل نمی باشد. در واقع امروزه توجه به مسائل اقتصادی نه تنها برای افراد تحصیل كرده ، بلكه برای تمام افراد جامعه در ازدواج نقش تعیین كننده و مهمی دارد و اغلب افراد آنرا عامل موفقیّت در زندگی آتی می دانند.

به این ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت كه در این پژوهش از بین معیارهای مطرح شده برای ازدواج ملاكهای رفاه مادی، اعتقادات مذهبی، زیبایی ظاهری، و اصالت خانواده و قومیت چندان تحت تأثیر تحصیل قرار نگرفته اند، یعنی در بین دانشجویان در دو مقطع كارشناسی ارشد و كارشناسی ترم اول تفاوت در این زمینه زیاد نیست . هر چند توجه به ملاكهای مادی، زیبایی ظاهری و اصالت خانواده برای هر دو گروه در حد بالا اهمیت دارد. ملاكهای اعتقادات مذهبی و قومیت در حد متوسط مورد توجه آنها قرار دارد ، ولی توجه به تشابه تحصیلی و تشابه سنی در بین دانشجویان در دو مقطع متفاوت بوده است ، بگونه ای كه با افزایش میزان تحصیلات تمایل به همگنی سنی و تحصیلی در امر ازدواج بیشتر می شود. هر چند مطالعات پیشین در مورد همسان همسری زوجین حاكی از آن است كه تفاوت سنی زن و مرد همواره به نفع مردان بوده و بعنوان هنجاری مسلط پذیرفته شده بود و تحقیقاتی كه توسط ساروخانی و شهابی و صدیق اورعی در ایران بعمل آمده نیز مؤید این مدعاست. اما مطالعات نشان می دهد امروزه با گسترش تحصیلات به ویژه در میان زنان تمایل به همسان همسری از نظر سنی و تحصیلی افزایش یافته بگونه ای كه در آینده شاهد افزایش ازدواج های همسان از نظر سنی و تحصیلی خواهیم بود. در این پژوهش نیز این گرایش مشخص شده است .


محدودیت ها

ضروری می نماید در این بخش به محدودیت های مشاهده شده در جریان تحقیق اشاره شود.

یكی از مهمترین محدودیت هایی كه در حین انجام تحقیق با آن مواجهه بودم عدم همكاری بسیاری از دانشگاههای دولتی در ارائه كتب به دانشجویان دانشگاه آزاد بود. در واقع بدست آوردن كتابهای مورد نیاز با سختی و با گذراندن مراحل طولانی امكانپذیر بود، در حالی كه تحقیقاتی این چنینی نیاز به همكاری مراكز علمی و آموزشی دارد.

مسئله دیگری كه با آن مواجهه شدم عدم تمایل دانشجویان در تكمیل پرسشنامه بود بخصوص دانشجویان كارشناسی ارشد كه بدون میل و رغبت به این مسئله پرداختند. شاید دلیل این مسئله اینچنین باشد كه هنوز در بین افراد جامعه ما، حتی افراد تحصیل كرده، تحقیق و پژوهش جایگاه خود را نیافته است .

نكته دیگری كه می توان به آن اشاره كرد اینست كه از آنجایی كه پژوهش حاضر بر اساس نمونه ای از دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن انجام پذیرفته و چون دانشجویان از سطح آگاهی بالایی برخوردارند و عموماً ویژگیهای خاصی را دارا می باشند لذا در تعمیم یافته های تحقیق به كل جامعه باید جانب احتیاط را رعایت نمود و نهایت دقت را در این خصوص بعمل آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات

با توجه به محدودیت های مورد اشاره و با عنایت به تعداد قابل ملاحظه جمعیت كشور و اینكه بر اساس آمار رسمی ، كشور در آینده دارای سیزده میلیون زوج آماده ازدواج خواهد بود پیشنهاد می شود تا تحقیقی جامع و كامل پیرامون آرمانها، الگوها و شیوه های همسرگزینی در بین جوانان انجام گیرد. این امر مسئولان جامعه را قادر خواهد ساخت، تا بتوانند سیاستگزاری و برنامه ریزی خود را بر اساس اطلاعات بدست آمده و حقیقی استوار سازند تا از هر گونه استناد به موارد غیر واقعی خودداری گردد. آگاهی از علائق ، دیدگاهها و جهت گیریهای جوانان ( بخصوص جوانان تحصیل كرده ) می تواند در صد كثیری از مشكلات این قشر ویژه و حساس را مرتفع سازد.

همچنین انجام یك تحقیق مقایسه ای بین الگوهای جوانان دانشگاهی و غیر دانشگاهی نیز ضروری است چرا كه قشر پرجمعیت خود شامل چندین زیر مجموعه می شود كه می توانند متأثر از جمعیت، سن ، سطح سواد مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، جغرافیایی و …. دیدگاههای متفاوتی داشته باشند و غالباً نگرشهای افراد تحصیل كرده و افرادی كه فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند تفاوتهای جوی وجود دارد، كه شناخت آنها در انجام ازدواجهای موفق می تواند مؤثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

نظریه مجاورت مكانی (همجواری):دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

3-3-2- نظریه مجاورت مكانی (همجواری)(The theory of propinquity):

چنانچه در پیش رفت فشارهای اجتماعی تأثیر خود را بر افراد به صورت مختلف گذاشته و آنها را در عین آزادی با برخی كنترلهای خود محدود می نمایند از جمله كنترل كننده ها عامل جغرافیایی است كه علیرغم توسعه و گسترش امكانات ارتباطی همچنان تأثیر مهم و ژرف خود را بر بسیاری از امور اجتماعی از جمله همسرگزینی می گذارد. آلن ژیرارد در این خصوص می گوید در واقع امكان انتخاب به معنای امكان برخورد است و نزدیكی محل سكونت خود به گونه ای مقدمه و زمینه ای برای وصلت افراد بشمار می رود. اقامتگاه افراد و سكونت آنان در مكانهایی خاص آنها را با افرادی محدود مواجه می سازد كه معمولاً گزینش همسر از میان این محدود افرداد صورت می گیرد تحقیقات زیادی در این مورد بعمل آمده و فرض فوق را به اثبات رسانده است‌”از جمله جیمزبوسارد (1932) جامعه شناس آمریكایی ضمن مطالعات خود برای اولین بار دریافت كه احتمال اینكه فردی، فردی دیگری را بعنوان همسر انتخاب كند در شرایط مساوی بستگی به فاصله منزل آنها از همدیگر دارد” (شهابی 1371 ، 27) كه كرنولد می گوید: نظریه همجواری می پذیرد كه ازدواج در میان اشخاصی كه از نظر مكان به یكدیگر نزدیك هستند به مقیاس گسترده تری انجام می شود تا ازدواجی كه معلول تصادف باشد معنای این سخن سلطه و چیرگی مكان بر اراده انسان نیست بلكه بدین معناست كه كسانیكه بهم نزدیك هستند تعداد زیادی صفات و عادات همگون دارند.

این مسئله بیانگر این نكته می باشد كه هر چه افراد بیشتر با یكدیگر برخورد و ملاقات داشته باشند فرصت آشنایی و ازدواج آنها بیشتر است. فراوانی و میزان تماس آنها بستگی به مجاورت مكانی آنها دارد. در جوامعی كه همسرگزینی بصورت خود انتخابی صورت می گیرد افرادی كه هرگز همدیگر را ندیده اند نمی توانند با همدیگر ازدواج كنند آن گروه از افراد جامعه كه محل زندگیشان به هم نزدیك می باشد و یا در محیطی مشترك به كار و یا تحصیل مشغولند و یا به یك سازمان و باشگاه مشترك تعلق دارند بیشتر بسوی همدیگر كشیده می شوند بنابراین دو نوع مجاورت را می توان از یكدیگر تشخیص داد مجاورت سكنایی و مجاورت سازمانی. (توضیح در قسمت همسان همسری سازمانی ارائه شد).

در مجاورت سكنایی تمایل افراد به انتخاب همسر از میان كسانیكه به لحاظ جغرافیایی در نزدیكی و دسترس آنها زندگی می كنند می باشد. اولین مطالعه در این زمینه توسط جیمز بوسارد در فیلادلفیای آمریكا صورت گرفت وی آدرس محل سكونت پنج هزار نفر از افراد تازه ازدواج كرده را از دفاتر ثبت ازدواج تهیه نمود و به بررسی آنها پرداخت و پی برد كه 6/1 از آن افراد در فاصله یك ساختمان ، یك سوم در فاصله پنج ساختمان وبیش از نیمی از آنها در فاصله بیست ساختمان از همدیگر سكونت
داشته اند. وی نتیجه گرفت كه نسبت ازدواجها متناسب با افزایش فاصله بین طرفین بطور قابل ملاحظه ای كاهش می یابد. هر چند جغرافیا گرایان بر عامل مجاورت مكانی بطور خاص تأكید می كنند اما باید یادآور شد كه از دیدگاه گزینش همسر جغرافیا عاملی در كنار دیگر عوامل است و هر روز نیز از سلطه آن بر اراده انسانها كاسته می شود.

 

نقد نظریه:

در نقد این نظریه می توان گفت كه: اولاً نظریه فوق بیانگر اهمیت یك عامل غیر شخصی بنام عامل جغرافیایی در روند همسرگزینی است ولی صرفاً مبین یك امر بدیهی و آشكار است و آن اینكه ازدواج بین كسانی صورت می گیرد كه فرصت دیدار همدیگر را داشته باشند و همجواری در ارتباط با همسرگزینی صرفاً بعنوان یك عامل محدود كننده عمل می كند و هیچكس نمی تواند همسر خود را از میان بی نهایت همسر ممكن انتخاب كند.

دوماً: این نظریه عامل افزایش امكان تحرك و دسترسی به وسایل حمل و نقل و در نتیجه تحرك جغرافیایی را از یاد می برد و امروزه از نقش این عامل در روند همسرگزینی كاسته شده است و سوماً: مهاجرتهای داخلی بین المللی در كشورها امكان بروز ازدواجهای خارج از قاعده همجواری را فراهم ساخته است علیرغم اینكه مهاجرین معمولاً در محل خاصی سكنا می گزینند ولی باز هم به ازدواج در درون یك محل سكونت یا قشر مشخص مهاجر كه خود نیز بدانها وابسته هستند می پردازند.

 

4-3-2- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر:

این نظریه كه عمدتاً به بررسی زمینه های تأثیر تصویر مكتسبه از والدین در فرزندان در جریان همسرگزینی می پردازد بیشتر پایه های روانشناختی داشته و عموماً از آراء و نظریه های زیگموند فروید ناشی شده است فروید و بطور كلی روانكاروان و رواشناسان بر این باورند كه انسانها معمولاً بدنبال همسری هستند كه آن نوع از روابط روان شناختی را كه آنها در كودكی تجربه كرده اند تداوم بخشند فروید معتقد است كه عوامل تعیین كننده انتخاب همسر بطور وسیعی از طریق مراحلی كه فرد در توسعه روانی-جنسی طی می كند شكل می گیرد او مطرح می كند كه عشق اول آدمی متوجه یكی از والدین است و در نوجوانی فرد مجدداً نسبت به كسی عشق می ورزد ولی این بار او بطور ناخودآگاه معشوق خود را با توجه به كیفیات و ویژگی های یكی از والدین انتخاب می كند. در برخی از اوقات پسر یا دختر احساس تعلق شدید عاطفی نسبت به خواهر یا برادر خود پیدا می كند حال فرقی نمی كند كه منظومه واقعی مناسبات آنها در خانواده چگونه است مهم این است كه وی وقتی به بزرگسالی رسید سعی می كند تا این الگوی متناسب را همچنان تداوم بخشد و یا آنرا در فردی كه می خواهد بعنوان همسر انتخاب كند ببیند در این توسعه روانشناختی دوره ای پنهانی پدید می آید كه در طی آن میزان رشد روانشناختی فرد بطور قابل ملاحظه ای كاهش می یابد بهرحال رشد نهایی در سن بلوغ و تحرك شدید قوای جنسی مثلث ادیپی گذشته را مجدداً احیاء كرده و این در حالی است كه مانعی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در مقابل عشق با محارم وجود دارد. با وجود این در قالب تلاش برای یافتن شخصیتی طبیعی فرد سائقه جنسی خود را متوجه دیگران ساخته یا موضوعاتی كه از لحاظ اجتماعی قابل قبول تر است (مانند دوست دختر یا دوست پسر داشتن) را انتخاب می كند با این وصف اگر ارتباط پسر با مادر خود در عهد طفولیت
رابطه ای رضایت بخش نباشد وی ممكن است در جستجوی دختری باشد كه دارای ویژگیهای كاملاً متفاوتی از مادرش باشد و ‌آن نوع ارتباطی را برای او برقرار نماید كه وی در زمان كودكی اش آرزوی آنرا داشته است. مثلاً پسری كه مادری ضعیف ناتوان و ریز نقش دارد ممكن است زنان قوی سالم و درشت اندام را به همسری برگزینند. البته درصورتیكه آن زنان از نظر او قوی هیكل و سالم باشند. اغلب تحقیقات پیرامون نظریه فرویدی حول این محورها متمركز گردیده اند: 1- كوشش برای نشان دادن اینكه تضاد بین فرزند والدین جنس مخالف برای آزاد نمودن فرزند از عقده ادیپ و صدور اجازه به او برای پیشرفت عشق ضروری است. 2- اثبات این نكته كه مردان بیشتر به سمت زنانی كه شبیه مادران خود بوده و دختران نیز به سمت مردانی كه شبیه پدرانشان باشند كشیده می شوند.

كوششهایی نیز برای نشان دادن تشابه فیزیكی بین همسر انتخابی جنس مخالف صورت گرفته كه اغلب در نشان دادن این تشابه شكست خورده اند كه این مطلب را یادآوری می كند كه علیرغم دیدگاه فوق علائق فرزندان با والدین تفاوتهای فاحشی داشته و احساسات آنان نیز با احساسات والدین تطابق ندارد مطالعه ای در همین زمینه توسط جادلیكا صورت گرفته كه محقق سعی داشته بیشتر بر واقعیات تأكید نماید تا تصور.(1986) وی در مطالعه بر روی ساكنان هاوایی ازدواجهایی را انتخاب نمود كه در آنها والدین افراد مورد بررسی از زادگاههای متفاوتی بودند و خود افراد مورد بررسی با شخصی كه از زادگاه یكی از والدینشان بوده ازدواج نموده بودند در تطابق با نظریه فرویدی وی فرض نمود كه پسران
می بایست بیشتر همسر خود را از كسانی انتخاب نمایند كه با مادر خود هم زادگاه باشند و دختران نیز برعكس در تأیید بسیاری از مطالعات قبلی او دریافت كه گزینش همسر بطور قابل ملاحظه ای بیشتر تحت تأثیر مادر بود تا پدر. ولی با این وجود پسرها بیشتر از دختران تحت تأثیر مادرانشان بودند در حالیكه دختران بیشتر از پسران تحت تأثیر پدران خود بودند وی نتیجه گیری نمود كه این داده ها تئوری روانكاوی را در مورد تأثیر غیر مستقیم والدین بر روی انتخاب زوج تأیید می كنند.

 

نقد نظریه:

در این زمینه می توان گفت كه این نتیجه گیری چندان معتبر نیست چرا كه هر چند تأثیر مادر در انتخاب بیشتر بود (در مورد هر دو جنس) اما بطور كلی انتخاب هم زادگاه والدین (جنس مخالف) بسیار كم بود بطوریكه بدون توجه به نظریه روانكاوی نیز می توانست تبیین شود و حتی می تواند به تأثیر عوامل فرهنگی نسبت داده شود.

در یك نقد كلی در مورد دیدگاه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر می توان گفت كه:

“1- برای تبیین اینكه آیا تأثیر عامل فوق در گزینش همسر چقدر می باشد باید دید كه آیا این تأثیر بر روی آنهایی است كه كاملاً عقده ادیپی خود را حل كرده اند. (در مقایسه با آنها كه این عقده را حل ننموده اند) این ضرورت در تحقیقات مشابه تحقیق فوق هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفت و معیاری نیز برای تمایز بین این دو ارائه نشده است.

2-فقدان دقت در مورد بسیاری از مفاهیم نظریه روانكاوی غالباً تكرار كارهای فروید را غیر قابل آزمون ساخته است در مورد بحث بالا یعنی عقد ادیب تأثیر عوامل جامعه شناختی با نظریه روانكاوی درآمیخته شده و می توان نتیجه گیری كرد كه داده ها بطور اندكی با تغییر روانكاوانه انطباق داشته و بیشتر منطبق با تفسیری جامعه شناختی است. بهر حال نظریه تصور از والدین از این لحاظ كه بر خلاف سایر نظریه ها به تأثیر عوامل ناخودآگاهاه و غیر ملاحظه كارانه و انگیزش در روند انتخاب همسر تأكید می كند كمك قابل ملاحظه ای به شناخت روند فوق می باشد. اما به نظر نمی رسد كه این عامل در روند انتخاب همسر اهمیت زیادی داشته باشد.” (شهابی 1371 ، 60).

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه