بررسی اثر درمان جامعه مدار بر کارکردهای اجرایی، حافظه توضیح‌حال- قسمت 2

فرایندهای فراشناختی آگاهانه مثل برنامه ریزی، جستجوی سازمان یافته، کنترل تکانه، رفتار هدف دار، نگهداری مجموعه، به کارگیری راهکارهای انعطاف پذیر، توجه انتخابی، کنترل توجهی، راه اندازی اعمال، سیالی و روانی اعمال و آزمایش خود اشاره می کنه (گیان کولا ، 2007).حافظه توضیح حالحافظه توضیح حال جنبه ای از حافظهه که به تجدید خاطرات، تجارب،…

بررسی اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی، حافظه شرح‌حال- قسمت 3

ه است اشاره دارد. ملامت دیگران: به افکاری که در رابطه با سرزنش و ملامت دیگران درباره آنچه برای فرد رخ‌داده است، اشاره دارد. نشخوار فکری: تفکر مداوم درباره‌ی احساسات و افکار مرتبط با رویدادهای منفی. فاجعه سازی: تأکید افراطی درباره احساسات و افکار مرتبط با رویدادهای منفی تسهیل حادثه با کل نگری (دیدگاه گیری):…

بررسی اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی، حافظه شرح‌حال- قسمت 4

کارکردهای اجرایی توسط سیستم های عصبی که حداقل تا حدی در قشر پیش پیشانی قرار دارند، واسطه‌گری می‌شوند (گیانکولا، موس و مارتین ، 1996). بعضی از محققین حتی تمایل دارند که تعریف عملکرد اجرایی را به آنچه لوب پیشانی انجام می‌دهد، فرو کاهند؛ اما این‌گونه تعریف، مشکل‌ساز است. به دلیل پیچیدگی ارتباطات بین لوب پیشانی…

بررسی اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی، حافظه شرح‌حال- قسمت 5

می‌کنند، هیجاناتشان را کنترل می‌کنند، با دیگران تعامل و ارتباط برقرار می‌کنند و اینکه چگونه خودشان و دنیا را درک و تجربه می‌کنند، مصرف‌کنندگان مواد اگرچه ازنظر ویژگی‌های شناختی، رفتاری، عاطفی، اجتماعی، بین فردی و … که از منابع زیستی روانی، اجتماعی ناشی می‌شود متفاوت هستند ولی غالب آن‌ها ویژگی‌های گوناگون شناختی را همراه با…

بررسی اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی، حافظه شرح‌حال

کلیات پژوهشی 1-1. مقدمه ۲ 1-2. بیان مسئله ۲ 1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش ۷ 1-4. اهداف پژوهش ۸ 1-۴-۱. هدف کلی ۸ 1-۴-۲. اهداف فرعی ۹ 1-۵. سوال های پژوهش ۹ 1-۶. فرضیه های پژوهش ۹ 1-۷. تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها ۹ 1-۷-۱. تعاریف مفهومی ۹ 1-۷-۲. تعارف عملیاتی ۱۰ پیشینه و ادبیات…