حدیث رفع

سومین دلیلی که این گروه به آن استناد می کنند این است که در این روایت نبوی صلی الله علیه وآله و سلّم آمده است: «نه چیز از امت من برداشته شده است: اشتباه، فراموشی، اکراه، آنچه نمی دانند، آنچه بر آن توانایی ندارند، آن چه بر آن مضطر شده اند، حسد، فال بد انداختن…