یافته های اصلی نتیجه ها:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

3- یافته های اصلی نتیجه ها:   در این قسمت با استفاده از روشهای آماری توصیفی واقعیتهای موجود در زمینه علل بزهكاری در نوجوانان دختر و پسر و پیامدهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . برای هر یك از متغیرها توزیع فراوانی و درصد محاسبه شده است. سپس به منظور یقین معنی…

علت جدایی از خانواده :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

14- علت جدایی از خانواده : جدول شماره 14 – توزیع فراوانی جدایی از خانواده را نشان می دهد كه بنا به جدول 90 نفر اظهار كرده اند كه سخت گیری علت جدایی بوده و 19 نفرجواب خیر و 11 نفر علت جدایی را اظهار نكرده اند . جدول شماره 14- توزیع فراوانی علت جدایی…

نقش مدارس :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

نقش مدارس : با توجه به سالهایی كه كودك در مدرسه می گذراند ، یكی از حساسترین نیروهایی كه بر او اثر دارند مدرسه است . مدرسه نمی تواند به تنهایی مسئله بزهكاری را حل و یا حتی از آن پیشگیری كند اما نقش مدرسه در این امر بسیار حساس و تعیین كننده است .…