یافته های اصلی نتیجه ها:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر


3- یافته های اصلی نتیجه ها:

 

در این قسمت با استفاده از روشهای آماری توصیفی واقعیتهای موجود در زمینه علل بزهكاری در نوجوانان دختر و پسر و پیامدهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . برای هر یك از متغیرها توزیع فراوانی و درصد محاسبه شده است. سپس به منظور یقین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها آزمون مجذور كا و همبستگی غیر پارامتریك استفاده شده است و نتایج آن در پایان هر جدول ذكر گردیده است.

جدول شماره 1- توزیع فراوانی نوجوانان بزهكار را بر حسب محل تولد نشان می دهد كه مطابق این جدول 9 نفر

(5/7%) از این زنان در روستا و 60 نفر (50%) در شهرستان ، 51 نفر (5/42%)در تهران متولد شده اند. توصیف جدول شماره 1- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین محل تولد و بزهكاری از آزمون مجذوز كا استفاده شد چون مجذور محاسبه شده (04/37) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور كا جدول -(99/5) است بنابراین ارتباط بین این دو متغیر معنی دار است .

جدول شماره 2- توزیع فراوانی وضعیت تاهل والدین و داشتن نوجوان بزهكار را نشان می دهد. بر اساس این جدول 35 نفر (16/29%) مجرد و 85 نفر (83/70%) متاهل هستند . توصیف جدول شماره 2 به منظور تعیین معنی دار بودن ارتبط بین در حال جدا شدن و متاهل بودن نسبت به انجام اعمال بزهكارانه از آزمون مجذور كا استفاده شد . چون مجذور محاسبه شده (83/20) با درجات آزادی در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور كا جدول (84/3) است بنابراین بین این متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 3- توزیع فراوانی سن برادر بزرگتر بزهكار و مجرم نوجوانان بزهكار را نشان می دهد كه بر اساس آن 30 نفر سنین18-13 ، 39 نفر سنین 23-19 ، 17 نفر 24-28 و 33 نفر 29-33 ، 5 نفر 34-38 ، 6 نفر 39 . توصیف جدول شماره 3- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین سن از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه محاسبه شده (65/51) با درجات آزادی 5در سطح 05/0 بزركتر از مجذور جدول (07/11) است بنابراین بین دو متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 4- توزیع فراوانی دارا بودن پدر معتاد ، نوجوانان بزهكار را نشان می دهد و بنا به جدول 74 نفر (6/61%) دارای پدر معتاد و 46 نفر (3/38%) فاقد پدر معتاد. توصیف جدول شماره4- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط این دو متغیر بعد از محاسبه مجذور كا، مجذور محاسبه شده (52/6) با درجات آزادی 1 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور كا جدول (84/3) است پس بنابراین بین این دو متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره5- توزیع فراوانی دارا بودن پدر بیكار نوجوانان بزهكار را نشان می دهد . بنا به جدول 74 نفر از نوجوانان دارای پدز بیكار و 46 نفر از آنها فاقد پدر بیكار بودند. توصیف جدول شماره5- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین در متغیر از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (52/6) بزركتر از مجذور كا جدول 84/3 با درجات آزادی 1 و سطح 05/0 بود پس نتیجه می گیریم بین این دو متغیر ارتباط معنی دار وجود دارد .

جدول شماره 6- توزیع فراوانی نحوه زندگی خانواده بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 84 نفر از آنان طلاق گرفته و 31 نفر از آنان هنوز جدا نشده اند و 5 نفر از آنان مشخص نكرده اند . به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (05/81)با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (99/5) است بنابراین بین این دو متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 7- توزیع فراوانی مشكلات روانی (سابقه بستری) خانواده نوجوان بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 73 نفر از والدین سابقه بستری و 47 نفر سابقه بستری نداشته اند. به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (62/5) با درجات آزادی 1 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (84/3) است بنابراین بین این دو متغیر ارتبط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 8- توزیع فراوانی موقعیت زن از نظر طرد شدن از خانواده یا ترك كردن خانه خود را نشان می دهد كه بنا به جدول 83 نفر خانواده را ترك كرده اند و 26 نفر از آنها خانواده آنها را ترك كرده و 11 نفر نامشخص هستند. توصیف جدول شماره 8- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (12/72) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (99/5) است بنابراین بین این دو متغیر ازتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 9- توزیع فراوانی وابستگی نوجوانان بزهكار به خانواده را به اعضاء خانواده نشان می دهد و بنا به جدول 7 نفر وابسته به پدر، 22 نفر وابسته به مادر، 8 نفر وابسته به خواهر، 8 نفر وابسته به برادر، 6 نفر وابسته به همسر و 5 نفر وابسته به نزدیكان، 64 نفر به هیچكدام از افراد وابستگی نداشته اند. توصیف جدول شماره 9- برای تعیین معنی دار بودن ارتباط بین وابستگی نوجوانان بزهكار به خانواده، از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (903/161) با درجات آزادی 6 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (59/12) است بنابراین بین این دو متغیر ارتباط معنی داردی وجود دارد.

جدول شماره 10- توزیع فراوانی فرزند چندم خانواده را نشن می دهد بنا به جدول 21 نفر فرزند اول، 24 نفر آخرین فرزند، 8 نفر تك فرزند و 67 نفر جزء این سه گروه نبوده اند. توصیف جدول شماره 10- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین فرزند چندم خانواده بودن با بزهكاری از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبات شده (63/65) با درجات آزادی 3 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (81/7) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی دار وجود دارد.

جدول شماره 11- توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده را در نوجوان بزهكار نشان می دهد كه بنا به جدول 19 نفر (4-3)، 25 نفر (6-5)، 37 (8-7)، 36 بیشتر از 8 نفر در خانواده بودند و 3 نفر در بهزیستی زندگی كرده اند. به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین پر جمعیتی و بزهكاری از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور حاسبه شده (49/32) با درجات آزادی 4 در سطح 05/0 از مجذور جدول (89/9) بزرگتر است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 12- اجتماعی یا غیر اجتماعی بودن پدران نوجوانان بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 82 نفر دارای دوستلن زیاد و 38 نفر تنها می باشند. توصیف جدول شماره 11- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (12/16) با درجات آزادی 1 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (85/3) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی دار وجود دارد.

جدول شماره 13- توزیع فراوانی اختلاف سلیقه در خانواده را در نوجوان بزهكار نسبت به اعضاء خانواده نشان می دهند كه بنا به جدول 82نفر (3/68%) بلی و 30 نفر (25%) اختلاف سلیقه با خانواده نداشتند و 8 نفر (6/6%) اظهار نكرده اند. توصیف جدول شماره 13- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین اختلاف سلیقه داشتن با خانواده از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (6/302) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (99/5) است بنابراین بین متغیرهای بالا ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 14- توزیع فراوانی جدایی از خانواده را نشان می دهد كه بنا به جدول 90 نفر اظهار كرده اند كه سخت گیری علت جدایی بوده و 19 نفر جواب خیر و 11 نفر علت جدایی را اظهار نكرده اند. توصیف جدول شماره 14- به منظور تعیین معنی دار بودن سخت گیری به عنوان علت جدایی از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (54/94) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (99/5) است بنابراین بین سخت گیری به عنوان یك عامل ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره15- توزیع فراوانی اختلال در سازگاری، نوجوانان بزهكار را نشان می دهد. بنا به جدول 54 نفر كاملا موافق و 28 نفر موافق و 22 نفر مخالف و 16 نفر كاملا مخالف بوده اند . توصیف جدول شماره 15- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیر اختلال در سازگاری از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (96/27) با درجات آزادی 3 در سطح 05/0بزرگتر از مجذور جدول (81/7) است بنا براین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 16- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی نوجوانان بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 20 نفر به علت طلاق والدین و 62 نفر به علت فوت و 9 نفر به علت تمایل به داشتن رابطه نامشروع و 29 نفر ازدواج مجدد نكرده اند. توصیف جدول شماره 16- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (16/52) با درجات آزادی 3 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (81/7) است بنابراین بین این متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 17-توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی نوجوانان بزهكار را در خانه نشان می دهد كه 68 نفر از آنها در وضعیت اقتصادی كم درآمد بوده و 46 نفر در حد متوسط اقتصادی و 6 نفر از نظر وضعیت اقتصادی در سطح بالایی بودند . توصیف جدول شماره 17- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین مشكلات مالی و ضرب و شتم از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (4/49) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (99/5) است بنابراین بین این متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

جدول شماره 18-توزیع فراوانی چگونگی وضع اقتصادی خانواده نوجوانان بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 52 نفر دارای وضع اقتصادی كم درآمد و 30 نفر در حد متوسط اقتصادی و 3 نفر در سطح بالایی از وضع اقتصادی بودند. توصیف جدول شماره 18- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین وضعیت اقتصادی خانواده و بزهكاری نوجوانان از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (032/40) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (99/5) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 19- بنا به داده های جدول 29 نفر از نوجوانان بزهكار در نزد والدین ، 13 نفر از زنان در نزد اقوام و 47 نفر تنها ، 3 نفر نامشخص و 28 نفر از نوجوانان بزهكار در نزد دوستانشان زندگی می كنند. توصیف جدول شماره 19- به منظور معنی دار بودن ارتباط بین چگونگی زندگی نوجوانان بزهكار و ضرب شتم از آزمون مجذور كا استفاده شد وچون مجذور محاسبه شده (65/41) با درجات آزادی 4 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (89/9) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 20- توزیع فراوانی شغل مادر نوجوانان بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 6 نفر از زنان در مهدكودكان و 12 نفر در نگهبانی و8 نفر در آشپزخانه ، 78 نفر در خانه و 12 نفر در تولیدی اشتغال به كار دارند . توصیف جدول شماره 20- به منظور و تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور وحاسبه شده (4/204) با درجات آزادی 5 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (07/11) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 21- توزیع فراوانی وجود ناراحتی های عصبی و روانی والدین نوجوانان بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 22 نفر از والدین نوجوانان بزهكار دارای ناراحتی روحی بوده و 98 نفر فاقد ناراحتی های روحی و عصبی بودند. توصیف جدول شماره 21- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (12/48) با درجات آزادی 1 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (84/3) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 22- توزیع فراوانی دارا بودن سواد را در نوجوانان بزهكار نشان می دهد كه 58 نفر از زنان با سواد و 62 نفر از زنان بی سواد بودند. توصیف جدول شماره 22- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین سواد داشتن یا عدم سواد با بزهكاری از آزمون مجذور كا استفاده شد وچون مجذور محاسبه شده (12/0) با درجات آزادی 1 در سطح 05/0 كوچكتر از مجذور جدول (84/3) است بنابراین بین داشتن یا نداشتن سواد با بزهكاری ارتباط معنی داری وجود ندارد.

جدول شماره 23- توزیع فراوانی داشتن مشكلات جنسی نوجوانان بزهكار را نشان می دهد. كه 39 نفر كاملا موافق با مشكلات جنسی ، 16 نفر موافق و 3 نفر مخالف بودند. به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین مشكلات جنسی با بزهكاری از آزمون مجذور كا استفاده شد وچون مجذور محاسبه شده (42/34) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (99/5) است بنابراین بین متغیرهای ذكر شده ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 24- توزیع فراوانی ضعف بنیادهای دینی و مذهبی را نشان میدهد كه بنا به جدول 76 نفر دارای ضعف بنیادهای دینی و مذهبی و 44 نفر نیستند . توصیف جدول شماره 24- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین ضعف بنیادهای دینی و مذهبی با بزهكاری از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (52/8) با درجات آزادی 1 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (84/3) است بنابراین بین این متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 25- بنا به جدول فوق 28 نفر از مادران به دلیل كمبود محبت و 32 نفر به علل اقتصادی و 6 نفر به علت تشویق والدین و 14 نفر به دلیل تشویق دوستان و 22 نفر به دلیل فراموشی مشكلات زندگی و 18 نفر به دلیل نا امنی اقدام به جدایی نموده اند. به منظور تعیین معنی داربودن ارتباط بین متغیرها ازآزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (4/22) با درجات آزادی 5 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (07/11) است بنا براین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 26- بنا به اطلاعات جدول 62 نفر كاملا موافق و 30 نفر موافق و 28 نفر نیز مخالف . توصیف جدول شماره 26- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها ازآزمون مجذور كا استفاده شده وچون مجذور محاسبه شده (02/18) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول (99/5) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 27- بنا به جدول 58 نفر كاملا موافق و 9 نفر موافق و 24 نفر مخالف و 29 نفر كاملا مخالف توصیف جدول شماره 27- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها ازآزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (006/24) با درجات آزادی 3 در سطح 05/0 بزرگتر از (81/7) است بنابر این بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 28- با توجه به جدول 79 نفر (8/65%) از نوجوانان كاملا موافق و 9 نفر (5/7%) موافق و 29 نفر مخالف و 3 نفر (5/2%) كاملا مخالف می باشند. توصیف جدول شماره 28- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط این متغیرها از آزمون مجذور كا استفاده شد وچون مجذور محاسبه شده (06/19) با درجات آزادی 3 در سطح 05/0 بزرگتر از (81/7) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد.

4-توصیه برای پژوهشهای بعدی

الف- ارائه برنامه های مدون و مداوم برای پیگیری اثر بخشی كاهش آسیبها .

ب- بررسی مقایسه ای نتایج حاصله است پژوهش حاضر با پژوهشهای مشابه .

ج- مصاحبه های تكمیلی با نوجوانان آسیب دیده.

د- ساخت ابزارهای نظر سنجی بر اساس نتایج پژوهشی به دست آمده از تحقیقات انجام گرفته.

 

فهرست منابع

 

  • آزرمی ، ایرج ، ضرب و شتم نوجوانان ، انتشارات توحید ، تهران ، 1375
  • احدی ، حسن – محسنی . نیكچهر (1374) ، روان شناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی و جوانی )چاپ پنجم ، نشر بنیاد ، تهران.
  • آزاد ، حسین (1372) ، آسیب شناسی روانی ، چاپ اول ، انتشارات بعثت ، تهران.
  • امار فعالیتهای سازمان بهزیستی كشور ، سالهای 66-63 ، تهران، 1367 .
  • براهنی ، محمد نقی (1371) ، روان آزمایی، آناستازی، آ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران.
  • بهرامی ، هادی ، تاثیر ساخت خانواده در شخصیت كودكان ، تهران ، نشریه روان شناسی رازی ، شماره 13.
  • بهنام ، جمشید – ساختارهای خانواده و خویشاوندی در ایران – تهران 1348 .
  • بیرجندی – پروین – روانشناسی رفتار غیر عادی ، 1346 .
  • پور افكاری ، نصزت الله (1373) ، فرهنگ جامع روان شناسی و روانپزشكی ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران .

10-پور افكاری ، نصرت الله (1373) ، فرهنگ جامع روان شناسی و روانپزشكی ،جلد دوم ، چاپ اول ، انتشارت دانشگاه تهران ، تهران .

11-پودات ، نسرین – سیف ، علی اكبر – فیض میترا (مترجمان ) ، رفتار درمانی كاربرد و بازده ، تالیف اولیه ری ، دانیل ترنس – ویلسون 1975 – تهران – انتشارات رشدیه – چاپ دوم 1366.

12-دلاور ، علی (1374) ، روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، چاپ هفتم ، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران .

13- دلاور ، علی (1375) ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ،چاپ اول ، نشر ویرایش ، تهران.

14- رحمانیان ، نور الدین (مترجم) روان شناسی رشد – گروه نویسندگان خارجی – تهران – نشر آگاه 1367.

15-ساراسون ، باربارا0ا0 ،روان شناسی مرضی، ترجمه بهمن نجاریان و همكاران ، انتشارات رشد ، 1371.

16-ستوده ، هدایت ا… (1373) ، آسیب شناسی اجتماعی،تهران ، انتشارات آوای نور.

17-سلیمی اشكوری ، هادی – تازه های روان پزشكی كودكان و نوجوانان تهران – انتشارات چهر . 1355.

18-سیف نراقی- مریم – نادری-عزت ا…- اختلالات رفتاری كودكان و روشهای اصلاح و ترسیم آن، 1370.

دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.

19-سیف ، علی اكبر(1374) روان شناسی پرورشی، چاپ سیزدهم ، انتشارات آگاه ، تهران.

20-شاملو ، سعید(1368) ، آسیب شناسی روانی .چاپ دوم ، انتشارات رشد ، تهران.

21- شریفی ، حسن پاشا (1372) ، اصول روان سنجی و روان آزمایی ،چاپ اول ، انتشارات رشد ، تهران.

22-شریفی ، حسن پاشا ، نجفی زند ، جعفر (1374)، روشهای آماری در روان شناسی ، علوم تربیتی ، اجتماعی(علوم تربیتی)، چاپ ششم ، نشر دانا ، تهران.

23-شریفی حسن پاشا- نگارش و ترجمه- اصول روان سنجی و روان آزمایی، انتشارات رشد ، چاپ اول ، 1372.

24-شریفی ، حسن پاشا-طالقانی ، نرگس(مترجم) روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری- بست- جان(مؤلف) – تهران – انتشارات رشد ، 1369.

25-عظیمی . سیروس، روان شناسی عمومی، انتشارات صفار ، چاپ اول ، 1370.

26-كرومبولتز. جان . دی ، كرومبولتز‌، هلن ، بی (1989)، تغییر دادن رفتارهای كودكان ونوجوانان، (ترجمه یوسف كریمی، 1372)، تهران ، انتشارات ستاره .

27-معتمدی ، زهرا. رفتار با نوجوانان، (1372) ، تهران ، انتشارات لك لك.

28-منشی طوسی ، م تقی، (مترجم) اختلالهای رفتاری كودكان ، ویكس نلسون ایزرائل، (مؤلف) ، انتشارات آستان قدس رضوی.1369.

29-میلانی فر – ناصر – روان شناسی كودكان و نوجوانان – نشر قومی 1370.

30-نوابی نژاد – شكوه، رفتارهای بهنجار و نا بهنجار كودكان –                                                                              تهران – زمستان 1370.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

علت جدایی از خانواده :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

14- علت جدایی از خانواده :

جدول شماره 14 – توزیع فراوانی جدایی از خانواده را نشان می دهد كه بنا به جدول 90 نفر اظهار كرده اند كه سخت گیری علت جدایی بوده و 19 نفرجواب خیر و 11 نفر علت جدایی را اظهار نكرده اند .

جدول شماره 14- توزیع فراوانی علت جدایی ( سختگیری ) نوجوانان بزهكار .

متغیر

بلی

خیر

اظهار نشده

جمع

فراوانی

90 19 11 120

درصد

75 3/15 16/9 100

 

توصیف جدول شماره 14 – به منظور تعیین معنی دار بودن سختگیری به عنوان علت جدایی از آزمون مجذور كا

استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده ( 54/94 ) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول

(99/5) است بنا بر این بین سخت گیری بعنوان یك عامل ارتباط معنی داری وجود دارد .

15- اختلال در سازگاری :

جدول شماره 15 – توزیع فراوانی اختلال در سازگاری ، نوجوانان بزهكار را نشان می دهد . بنا به جدول 54 نفر كاملاً موافق و 28 نفر موافق و 22 نفر مخالف و 16 نفر كاملاً مخالف بوده اند .

جدول شماره 15 – علت اختلال در سازگاری

متغیر

كاملاً موافق

موافق

مخالف

كاملاً مخالف

جمع

فراوانی

54 28 22 16 120

درصد

45 3/23 3/18 3/13 100

 

توصیف جدول شماره 15 – به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیر اختلال در سازگاری از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده ( 96/27 ) با درجات آزادی 3 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول               (81/7 ) است بنا بر این بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

16- علت تناقض فرهنگی :

جدول شماره 16 – توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی نوجوانان بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 20 نفر بعلت طلاق والدین و 62 نفر بعلت فوت و 9 نفر بعلت تمایل به داشتن رابطه نامشروع و 29 نفر ازدواج مجدد   نكرده اند .

جدول شماره 16- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی

متغیر

كاملاً موافق

موافق

مخالف

كاملاً مخالف

جمع

فراوانی

20 62 9 29 120

درصد

6/16 6/51 5/7 16/24 100

 

توصیف جدول شماره 16- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور كا استفاده شد و

چون مجذور محاسبه شده ( 16/52 ) با درجات آزادی 3 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول ( 81/7 ) است بنا

براین بین این متغیرها ارتباط معنا داری وجود دارد .

 

 

17 ـ از لحاظ مشكلات مالی :

جدول شماره 17 ـ توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی نوجوانان بزهكار را در خانه نشان میدهد كه 68 نفر از آنها در وضعیت اقتصادی كم در آمد بوده و 46 نفر در حد متوسط اقتصادی و 6 نفر از نظر وضعیت اقتصادی در سطح بالایی بودند .

جدول شماره 17 ـ مشكلات مالی نوجوانان بزهكار .

 

متغیر كاملا موافق موافق مخالف جمع
فراوانی 68 46 6 120
درصد 6/56 3/38 5 100

 

توصیف جدول شماره 17 ـ به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بودن ارتباط بین مشكلات مالی و ضرب و شتم از آزمون مجذور كار استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (4/49) با درجات آزادی 2 در سطح 05 /0 بزرگتر از مجذور جدول (99/5) است بنابراین بین این متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

18 ـ از لحاظ اقتصادی خانواده :

جدول شماره 18 ـ توزیع فراوانی چگونگی وضع اقتصادی خانواده نوجوانان بزهكار را نشان میدهد كه بنا به جدول 52 دارای وضع اقتصادی كم در آمد و 30 نفر در حد متوسط اقتصادی و 3 نفر در سطح بالایی از وضع اقتصادی بودند .

 

جدول شماره 18 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده

 

متغیر كاملا موافق موافق مخالف جمع
فراوانی 52 30 3 85
درصد 17/61 2/35 52/3 100

 

توصیف جدول شماره 17 ـ به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین وضعیت اقتصادی خانواده و بزهكاری نوجوانان از آزمون مجذور كار استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده( 032/40) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول( 99/5) است بنابر این بین متغیر ها ارتباط معنی داری وجود دارد .

19 ـ فرد نزد چه كسی بسر برده است :

بنا به جدول 29 نفر از نو جوانان بزهكار در نزد والدین ، 13 نفر از زنان در نزد اقوام و 47 نفر تنها ، 3 نفر نامشخص و 28 نفر از نوجوانان بزهكار در نزد دوستانشان زندگی می كنند .

 

 

 

 

جدول شماره 19 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی فرد نزد افراد را بیان می دهد .

 

متغیر والدین اقوام همسر تنها نامشخص دوست جمع
فراوانی 29 13 ـ 47 3 28 120
درصد 16/24 8/10 ـ 16/39 16/4 3/23 100

 

توصیف جدول شماره 19 ـ به منظور معنی دار بودن ارتباط بین چگونگی زندگی نوجوانان بزهكار و ضرب و شتم از آزمون مجذور كار استفاده شد و چون مجذور ممحاسبه شده( 65/41) با درجات آزادی 4 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول( 89/9) است بنابر این بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

20 ـ شغل مادر :

جدول شماره 20 ـ توزیع فراوانی شغل مادر نوجوانا ن بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 6 نفر از زنان در مهد كودكان و 12 نفر در نگهبانی و 8 نفر در آشپزخانه ، 78 نفر خانه دار و 12 نفر در تولیدی اشتغال دارند .

 

جدول شماره 20 ـ شغل مادر نوجوانان بزهكار

 

متغیر مهدكودك شیفت نگهبانی خدمات آشپزخانه خانه دار تولیدی جمع
فراوانی 6 12 4 8 78 12 120
درصد 5 10 3/3 6/6 65 10 100

 

توصیف جدول شماره 20 ـ به منظور و تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور كار استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده( 4/204) با درجات آزادی 5 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول( 07/11) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

نقش مدارس :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

نقش مدارس :

با توجه به سالهایی كه كودك در مدرسه می گذراند ، یكی از حساسترین نیروهایی كه بر او اثر دارند مدرسه است . مدرسه نمی تواند به تنهایی مسئله بزهكاری را حل و یا حتی از آن پیشگیری كند اما نقش مدرسه در این امر بسیار حساس و تعیین كننده است . در یك طرح خوب سازمان یافته ، انتظارات اجتماع از آنچه كه مدرسه در مورد كودكان می تواند انجام دهد ، باید بر تعقل صحیح و نه بر افكار واهی استوار باشد .

گفته می شود كه فرستادن كودكان به مدرسه در سنین بین پنج و هفت سالگی ، بهترین فرصت را جهت پیشگیری اولیه از بزهكاری آنان فراهم می كند . حتی در سنین بالاتر نیز می توان به آنها رسید و كمك كرد . معلم كه یك ناظر تعلیم یافته است در موقعیتی است كه می تواند كودك را مورد مشاهده و ارزیابی قراردهد . احتمالا ، بعد از اینكه معلم مدت زیادی كودك را زیر نظر گرفت ، می تواند شواهد و نشانه های شخصی و اجتماعی را كه بر كودك اثر می گذارند كشف كرده و به او كمك كند .

 

 

 

مدرسه با همكاری خانه ، تجربه یادگیری اساسی را برای همه كودكان مهیا می سازد . مسلما ، هیچگاه مدرسه نمی تواند محرومیت كودك را از یك خانه راحت ، و یا والدین عاقل و دوست داشتنی به طور كامل جبران كند. اما مدرسه می تواند كودك را نسبت به ارزشهای اساسی خود آگاه سازد و به او بیاموزد كه چگونه می تواند آنها را پرورش دهد . در نتیجه حضور نوجوان در یك مدرسه خوب امید است كه او به صورت فردی توانا و شایسته بار آید .

یكی از مسئولان آموزش و پرورش در یكی از كشورها برنامه ای با چهار اصل تنظیم كرده است كه با استفاده از آن ، مدارس زیادی می توانند به بزهكاران نوجوان كمك كنند . آن چهار اصل عبارتند از :

1- كاهش تعداد شاگردان هر كلاس تا معلم بتواند به یكایك شاگردان رسیدگی كند .

2- تربیت و آماده كردن معلمانی كه نشان داده اند توانائی كار كردن به طور سازنده با كودكان را دارند .

3- فراهم آوردن افراد متخصص برای كمك به معلمان در مواجهه با مسائل خاص در مدرسه و مهیا ساختن كلینیكی ( مشتمل بر خدمات پزشكی ، روانشناسی و اجتماعی ) برای كودكانی كه به كمكهائی و رای مسئولیت مدرسه نیاز دارند .

4- جلب پشتیبانی والدین و هماهنگ كردن تلاشهای آنها و كاركنان مدرسه جهت طرح ریزی نقشه هایی به منظور مقابله كردن با مسئله بزهكاری .

گرچه این نكات پیشنهادی قابل تحسین هستند ، به ندرت مدیر یا بازرسی را می توان یافت كه آنها را نكات اصیل و دست اول به حساب بیاورند . اگر بودجه مدرسه اجازه دهد كمتر مدرسه ای است كه خدمات روانشناسان ، مددكاران بهداشتی و اجتماعی را نفی كند . بر شمردن ضعفهای مدارس به ندرت راه علاج را به ما می گویند . در بسیاری از شهرهای دنیا علت اصلی شرایط نامناسب مدارس عامل اقتصادی است . عدم وجود كلاسهای درس ، كتاب ، لوازم و همین طور معلمان تعلیم دیده مسائل بی نهایت اضطراری را تشكیل می دهند .

این نكته را نیز می توان از برنامه چهار ماده ای پیشنهاد شده استنباط كرد كه داشتن مدارس ابتدایی و متوسطه به اندازه كافی برای یك شهر یا اجتماع نباید ارضاء كننده باشد.وجود ساختمان مدرسه ، و معلم به تعداد كافی به خودی خود اهمیت چندانی ندارد ، آنچه ملاك است پیشرفت دانش آموز است .

مرحله بعدی ، دقت و مراقبت از اطفال است ، صحنه های رنگارنگ زندگی اجتماعی و روابط افراد ، چگونگی روابط افراد یك جامعه مسلما در سعادت و خوشبختی و ایجاد نظم و آرامش و بی نظمی ، هرج و مرج زندگی اجتماعی جزء عوامل مؤثر بر شمرده می شوند . اطفال در سنین شباب بر سر دو راهی مهمی قرار می گیرند كه با كمترین مسامحه و سهل انگاری ، موجبات تباهی خود و خانواده خویش را فراهم می سازند و در بزرگی و عظمت یك ملت لطمه غیر قابل جبرانی وارد می نمایند .

انحراف كودكان و نوجوانان بزرگترین مصیبت و بد بختی برای یك ملت است و هدایت صحیح اطفال از مهمترین مسائل است . ایام كودكی و جوانی پربهاترین لحظات عمر افراد یك ملت است . یك ملت لایق ، خواهان زندگی شایسته است ، زیرا آینده آن ملت از آن كودكان و به همت مردانگی ، تقوی ، فضیلت و داشتن علم و درایت و بالاخره به عزت نفس اینان بستگی تام دارد . و اینان هستند كه باید بر جلال و شكوه و عظمت بزرگی موجود بیافزایند . حفظ و حراست این ذخایر گرانبها و هدایت ، راهنمایی آنان به شاهراه عزت نفس ، تهذیب اخلاق بزرگترین وظیفه ملتی است كه به سعادت و نیكبختی فرزندان خود علاقه مند است و بایستی كودكان را از گزند گمراهی مصون و در امان نگاه داشت .

چون وظایفی دقیق و خطیر دارند و بایستی از شیرینی تقوی كام برگیرند و لذت زندگی را از طریق مشروع بدست آورند و در نیك و بد ایام دیگران شریك باشند و به جای مجازات وی باید به هدایت و حفاظت و راهنمایی آنان پرداخت .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه