وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر


2- وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی :

مدارس باید انسانهای سالم و مفید و خوشبخت به بار بیاورند ، مدرسه اهمیت بیشتری بر روی پیشرفت فكری و عقلانی می دهد و توجه بیشتر به پیشرفت روانی- اجتماعی دانش آموزان می كند. از نظر بهداشت روانی مدارس

دو وظیفهُ اصلی بر عهده دارند :

اولاً ) اینكه برنامه تعلیماتی به نحو مثبتی درست شده باشد و روش انظباط به طریقی باشد كه ایجاد ناراحتیها

ی عصبی- روانی جلوگیری بنماید .

ثانیاً )شناختن آن عده از كودكانی كه اختلال رفتار دارند و فراهم كردن وسایل درمان برای احتیاجات جسمی روانی كودك كه این امر قسمت عمده ای از تربیت را به عهده دارد و یكی از عوامل بسیال مهم پرورش شخصیت كودك می باشد . كه این دو مهم به عهده خانه و مدرسه می باشد .گاهی مدارس ، موقعیتهای بسیار ناسالم و نامطلوبی را برای جوانان ایجاد میكنند در مدارس شلوغ و پر جمعیت كه معلمان با انبوهی از دانش آموزان و وظایف متعدد مواجهند برای معلمان فرصت كمی باقی می ماند كه به مشكلات دانش آموزان رسیدگی كنند مثلاً دانش آموزی كه در مورد وضع تحصیلی، اجتماعی یا شخصی خیش به كمك محتاج است و امید به دریافت كمك هم ندارد ممكن است به شیوه های جبرانی به رفتارهای بزهكارانه روی آورد و از این طریق تا حدی جلب توجه احساس موفقیت بنماید .مدارس در پیشگیری بزهكاری نقش موًثری دارند چون می توانند با برنامه های درسی متنوع و سازنده فعالیتهای فوق برنامه وتسهیلات ورزشی ، هنری ، تفریحی و آموزنده ، به كودكان و نوجوانان فرصتی برای اظهار وجود و رشد و شایستگی بدهند . بدون ایجاد چنین برنامه هایی در مدارس بدون شك مسئله بزهكاری به ویژه برای آنان كه دارای محیط خانوادگی نامساعد هستند روز به روز شدیدتر خواهد گشت ، بعد از خانه،مدرسه مهمترین محیط تربیتی می باشد كه قسمت مهمی از تعلیم را عهد ه دار می باشد . آموزش پایه، شغل و زندگی اجتماعی آینده در مدرسه پی ریزی می شود و كمبودهای تربیت خانوادگی را مربیان بایستی جبران نمایند و محیطی مثبت جبران كننده و سازنده برای اطفال محروم از

یك محیط گرم زندگی آینده آماده نمایند و تا حدودی ناراحتی آنها را بایستی تسكین بخشند . آموزگار در سالهای اول در شخصیت ، تربیت و سازندگی كودك موثر است و عدم توجه ، تخریب روحیه ، خشونت و عدم شناسایی شخصیت و اخلاق او ، طفل ممكن است به طرف ناسازگاری ، فرار ، حوادث نامطلوب كشانده شود پس بایستی تدابیر تربیتی ، اجتماعی ، روانی خاصی در رابطه با دانش آموزان اتخاذ نمود .

3- تاُثیر عامل اقتصاذی در بوجود آمدن بزهكاران :

فقر مادی ، احتیاج و نامساعد بودن وضع اقتصادی دراكثر موارد باعث انحراف و دزدی می شود . فقر وتنگدستی بیش از حد باعث منحرف گشتن می شود اما سطح عالی زندگی و آسایش اجتماعی نیز ، برخی وقتها با فساد و انحراف نسل جوان همراه می باشد .آمارشرارت در برخی كشورهای شرقی این نكته را تاُیید می كند كه افزایش اوقات فراقت مردان بالغ نیز در انحراف آنان بی تاُثیر نیست و نوع بزه حاصله از فقر ، در بیشتر موارد دزدی می باشد ، كه دزدی از رایج ترین انواع ناسازگاری و عصبانیها و مخالفتهای جوامع كم درآمد است . سرقت به خاطر تهیدستی و به وسیلهُ نوجوانان انجام می گیرد ولی در جوامعی كه احتیاج به مسكن، خوراك ندارند عامل روانی نقش مهمی ایفا می نماید كه نشانه نقص روانی – واجتماعی است و بر اثر

1- سالنامه آماری كشور،1362

نقایس روانی مرتكب خلاف می شوند كه همانا فقر عاطفی است .كنترل كم فرزندان از لحاظ اخلاقی، ازدیاد فرزندان ،درآمد كم پدر، احتیاجات مادی ،ندادن پول توجیبی به طور ماهانه ، عدم پیروی از نظم و تربیت در خرج پول، نامساعد بودن وضع مالی و تربیتی ، ترس ناشی از تربیت و تجربه مورد سرزنش والدین قرارگرفتن موجب می گردد كودك احتیاج خود را مطرح نكند و اگر تمایلی دارد به خاطر احساس شرم، ناراحتی، تنبیه

به طور دیگری كه سرانجام منجر به كارهای خلاف می گردد خود را ارضاء نماید . پس در درجه اول باید اولیاء ترسی را كه ناشی از تنبیهات مكرر و محروم كردن كودك از غذا ، تفریح و پول در او ایجاد كردند از بین ببرند تا اگر در صورتی كودكان عمل خطا انجام دادند بتوانند برای رهایی از آن با خیال راحت به كار ناپسند خود اعتراف نمایند و پوزش بخواهند و دیگر اینكه وقتی كودك از رنج دیگران شاد می شود به خاطر حیران مسخره قرار گرفتن خود دست به این عمل زده و از زشتی عمل خود آگاه نیست و دیگر اینكه تعصب والدین در منزل و انكار كار ناپسند كودك باعث می گردد و در وحله اول ، آن رفتار ادامه یابد و به خاطر حمایت بیمورد مادر از فرزند به خاطر خلافكاریهایش باعث می شود تخم بدی در زمینهُ شخصیت فرم نیافته آن بكارد . و پنهان و تنبیه نكردن آن ، عواقب بدی را به دنبال خواهد داشت.فقر اقتصادی ، مهمترین عاملی است كه در ارتكاب جرایم موُثر شناخته شده است .زیراشرایط نامساعد اقتصادی مولد بزهكاری است و بیشتر بزهكاران جوان از خانواده های بسیار فقیر بیرون می آیند.

الف ) رابطه جنگ و جرم :

مشكلات اقتصادی كه بر اثر جنگ یا بهرانها پدید می آیند زمینه را برای انحراف اخلاقیواجتماعی افراد و به خصوص جوانان آماده می كند .از تجلیات این مشكلات، بیكاری ، ولگردی،گدایی و سایر آفات اجتماعی ا ست.

البته پیدایش این آفات كلاًمربوط به زمان جنگ و بحرانها نمی باشد بلكه درزمان رفاه و ترقی براثرحوسرانیها

و تجمل پرستی های غیر منطقی وعقلانی افراد نیز این عامل موجب بروز جرائمی همچون سرقت وكلاهبرداری می گردد . دیگر اینكه در زمان جنگ به علت شركت پدر در جنگ و كار مادر، فرزندان از لحاظ روحی و جسمی متروك می شوند و بحرانهای اقتصادی ، بیكاری ، مردم را در معرض فقر و بیماریهای روحی اجتماعی قرار می دهد كه با كلیه جنگها همراه می باشد در نتیجه اشخاص غیر عادی افزایش می یابد و درمان و بی سر وسامانی وا جرم و نوسانات اقتصادی در پیدایش و كمیت و كیفیت بزهكاریها تاثیر می كنند .

پس جنگ در گسیختن نظم و آرامش موثر است و از عوامل شوم اجتماعی و افزایش جرائم جوانان است و

بحرانهای اقتصادی افراد را در معرض بیماری روحی و جسمی قرار می دهد .

ب)رابطه فقر و جرم :

فقر، انسان را به راه بزه و انگیزش ارتكاب جرم می كشاند.وجود اختلاف طبقاتی باعث می گردد كه طبقه محر

وم خود را در مقایسه با طبقه مرفه جامعه قرار دهد در نتیجه نوعی احساس حقارت می كند كه برای جبران شروع آن دست به تخریب می زند و چون در خانواده های فقیر، خانواده ها در اتاقهای كوچك همه با هم زندگی می كنند در نتیجه تماسشان با هم بیشتر است و در آنها اختلاف سلیقه و زمینه مشاجره و روحیه متجاوز بیشتر است و زمینه تقلیدشان از خانه و كوچه است و والدین بیسواد هم وقتی از نظر مادی در مضیفه هستند با لقمه نانی، فرزندشان را سیر می كنند و آنها را از درس خواندن باز می دارندو با تهدید و خشونت به كار وادارشان می كنند كه در نتیجه كودك با دیدن انواع وسایل رفاه، وقتی نوعی احساس احتیاج كرد امكان دارد دست به ارتكاب بزه بزند.

رابطه سینما و مطبوعات با جرم:

به نظر اكثر مردم علت بزهكاری را می توان به وضوح در سینماها مشاهده و مطالعه كرد ، به ویژه آنكه بعضی از فیلمهابه رفتارمجرمین و بزهكاران جلال و شكوه خاصی می بخشند. فرض بر این است كه دیدن اینگونه فیلمها باعث تخریب صفات اخلاقی و تحسین صفات غیر اخلاقی می شود ، اما جدیدترین و دقیقترین تحقیقات علمی نتوانسته اند میزان تاثیر این فیلمها را تعیین كنند.

موضوع تاثیرسینما دركودكان و نوجوانان یكی ازمطالب مورد بحث است. فیلمهای تحریك آمیز را نیز به ندرت می توان عامل اساسی بزهكاری دانست.به احتمال قوی می توان گفت كه استفاده دایم وعادت كردن به چنین برنامه هایی بر حسب موضوع فیلم سبب می شود كه بیننده آنها صفات قهرمانان داستانها را كسب كند، ولی پرداختن معمولی به چنین برنامه هایی نمی تواند عامل منحصر به فرد بزهكاری باشد.

4ـ بیكاری و بی ثمر بودن:

بحران اقتصادی، باعث بیكاری می شود در این صورت جوانان برای تأمین زندگی خود در مضیقه هستند و گاهی مرتكب بزه می شوند.جوانانیكه از نظر عرفی و قانونی به سن كار كردن رسیده اندچنانچه كاری پیدا نكنند احساس بی ارزشی می كنند و مورد سرزنش اطرافیان قرار می گیرند و در این صورت احتمال می رود كه برای ابراز مخالفت یا برای جبران محرومیت یا برای تخلیه فشارهای درونی دست به نوعی بزه بزنند. درنتیجه نبودن امكانات برای كار كردن نوجوانان و صرف انرژی آنان در جهتی سازنده و در نتیجه احساس بیهودگی و پوچی از یكرو و احساس حقارت و ناكامی ناشی از وضع بد اقتصادی ـ اجتماعی خانوادگی و تحصیلی از سوی دیگر می تواند به رفتاربزهكارانه بیانجامد و در بیشتر موارد بزهكاری،ناشی از بیكاری و احساس پوچی نوجوانان است و احتمالأ یك عامل روانی هم وجود دارد كه آن هم، احساس ناامنی است كه مانع از پرورش متعادل و سازگار فرد است.

به طور كلی اغلب این نظریه وجود دارد كه اگر نوجوانان از گوشه و كنار خیابان به دور باشند و انرژی اضافی آنها بهگونه ای مصرف شود، از خلافكاری و بزه آنها جلوگیری می شود.چنین به نظر می رسد كه اشتغال و یا خستگی، مجال بد بودن را به آنها نخواهد داد و معمولأ این بحث وجود دارد كه خلاف و بزهكاری آنان نتیجه

1ـ بزهكاری نوجوانانمسئلهای برای دنیای مدرن،ویلیام س .كواراكیوس (یونسكو)،ترجمه جعفرنجفی زند،نمایشگاه كتاب كودك،ص 27و26

5ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهكاری:

پیدا نكردن راه صحیح برای مصرف انرژی زیاد آنهاست.حتی گفته شده كه دلتنگی و علامت،حتی ترس از آن،محرك عدهای از بزهكاران است.

بعضی از علماء حقوق، درجه حرارت رطوبت، تاریكی ، روشنایی، ماههاوسال، روزهای هفته، ساعات روز و سایر عوامل طبیعی را در ارتكاب جرائم مؤثر دانسته و نظریات مختلفی ابراز داشته اند . بدین معنی كه معتقدند به

نسبتی كه انسان به حط استوا نزدیكتر می شود بزهكاری افزایش می یابد در كشورهای شمالی، ملتهایی هستند كه كمترمعایب دارند و به اندازه كافی،صداقت و صراحت لهجه وتقوی در آن یافت می شود ولی وقتی

به كشورهای گرمسیر می شوید گمان خواهید كرد كه از سرچشمه اخلاق دور می شوید كه در مجموع در نواحی معتدل وحاصلخیز آمار بزهكاریها پائین تر از نواحی گرمسیر و خشكی است كه از نعمت آب و هوا، محصولات زراعتی محروم هستند .

دانشمند دیگری به نام (كتله)بلژیكی دركتاب معروف خود به نام ،تحقیق درباره گرایش ارتكاب به جرم ،عوامل محیطی را در ارتكاب جرم مد نظر قرار داده و مكتبی بوجود آورد كه بعدها به نام مكتب جغرافیایی یا(مكتب فرانسوی ـبلژیكی)موسوم گشت.

همچنین (فری)معتقداست كه تأثیرمحیط زیست در انسان مهم است بهاین دلیل كه درنواحی گرمسیری،اكثرا قتل، ضرب وجرح عمدی،انقلابات بیشتر ازمناطق سردسیری است ودرفصول گرم سال رخ می دهد.همین طور در فصل تابستان چاقو كشی وارتكاب اعمال منافی عفت بیشتراست در صورتیكه در زمستان معمولاسرقت وجرائم مشابه آن بیشتر به چشم میخورد كه در مجموع جرائم علیه اشخاص درمناطق گرمسیر و اموال در نواحی سردسیر بیشتراتفاق می افتد.دریك موقعیت جغرافیایی عملی گناه نابخشودنی است ودرموقعیت دیگر مخالف آن رفتار گناه محسوب می شود زیرا انسان مثل نبات وحیوان تحت تأثیر عوامل طبیعی قرار دارد ودر   مقابل آنها عكس العمل نشان می دهد حرارت تابستان باعث تعریق بیشتر در بدن می شودوسرمای زمستان اعصاب و نسج پوست رامنقبذ می كندو برآمدگیهای آنرا به هم فشرده می نماید.علاوه بر آن مهتاب،آتشفشانی كوهها، زلزله نیز ممكن است تأثیر مستقیم در بزهكاری داشته باشد.

وبالأخره در هر كدام از نقاط كوهستانی و شهرهای ساحلی ،جرائم مخصوص وجوددارد و بزهكاری معمولا در حومه شهرهای بزرگ ودر بخشهای معینی از شهرهای بزرگ بیشتر است و در شهر بزرگ بیشتر از روستا،بزه وجود داردو در نواحی كوهستانی بیشتراز نواحی جلگه هاو همچنین (فری) روی اثرات محیط خانوادگی ،حرفه ومشاغل افرادنیز توجه می كرد.ولی این بدان معنی نیست كه در شهرهای كوچكتر وحتی در روستاها اثری از

بزهكاری وجود ندارد.بدیهی است كه موقعیت جغرافیایی به تنهایی نمی تواند عامل زیر بنائی این مسئله باشد بلكه وضع اقتصادی بد و فقر فرهنگی كه معمولا با جمعیت زیاد و گاهی روابط نامطلوب خانوادگی و احتمالا

1ـ منوچهریان،مهر انگیز،مسئله جرائم اطفال،انتشارات انجمن ملی ایرانحمایت كودكان وابسته یونسیف تهران،134،ص35

2.Quetelet

3- صلاحی،جاوید،كیفر شناسی،انتشارات دانشگاه ملی ایران،تهران1354 ،ص 42،41

ارزشهای غیر اخلاقی و معیارهای ضد اجتماعی همراه است بیشتر در این زمینه نقش دارند.

6 ـ تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی:

اگر محیط خانه مناسب نباشد، كودك سعی میكند آن محیط را ترك كند و پناه به دیگران می آورد تا اینكه بتواند از جار و جنجال و زد و خورد خانواده به مجامع عمومی برود و در نتیجه ولگردی، معاشرتهای زیانبار با افراد ناباب كوچه و بازار منتهی می شود. این اتمسفر ناسالم اماكن،رفقای بد در اثر تشویق او به كارهای ناشایست او را به زندان عاذت می دهند و به راههای انحرافی دیگر نیز می كشانند و در این مورد روانشناسان، قضاوت مطالعاتی نموده اند و مهمترین علل را در سرگرمیهای انحرافی و منافی عفت و نمایشنامه های نامناسب و نحوه تربیت نادرست دانسته اند كه تربیت ذوق اخلاقی، تكامل هوش و ارشاد عاطفی وسیله مفیدی برای پیشگیری از این امور است .

7ـ عوامل مربوط به محیط انتخاب:

عادت به معاشرت با رفتارهای بد، اطفال رابه محیط ناسالم می كشاند و این عادت ناپسند تا آنجا مؤثر است كه حتی افرادی كه دراثر این عامل به زندان افتاده اند پس از خاتمه دوران محكومیت دوباره به جستجوی رفقای سابق خویش رفته اند. مطالعه در مورد مرتكبین تكرار جرم این نظر را ثابت نموده است.

8ـ عوامل مربوط به سازمانهای كیفری و زندانها:

یكی از عوامل مؤثر، تشویق به جرم، سازمانهای بد كیفری و زندانها، حبسهای كوتاه مدت و توقیف موقت است كه باید حتی الامكان صرفنظر كرد چون اطفالی كه از والدین جدا گشته وبه سازمانهای كیفری فرستاده می شوند یا در اثر سخت گیری بیش از حد ویا دراثر سهل انگاری این سازمانها،زمینه مساعدی برای ارتكاب مجدد بزه را فراهم می سازند.

9 ـ عامل پس افتادگی فرهنگی وپیشرفت تكنولوژی:

در جوامع در حال رشد ،وقتی یك زمینه صنعتی ایجاد می شود متناسب با آن زمینه،تغیراتی در روابط خانوادگی و اجتماعی باید ایجاد شود. اگر چنین تركیباتی، صورت نپذیرد روابط خانوادگی را مختل می كند وطبعا باعث ناهنجاریهایی در فرزندان واحیانا بزهكاریها می شود.

10ـ شهر نشینی:

زندگی در روستاهها، ساده تر و روابط افراد در آنجا بازتر و همنوایی گروهی بیشتر است. درشهرها، روابط صمیمانه بین افراد كاهش می یابدو بیشترافراد به سوی فرد گرایی حركت می كنند و ذز واقع نوجوانان از یك محیط امن و قابل پیش بینی و همراه با روابط صادقانه برخوردار نیست . وجود جامعه ای نامرتبت همراه با وضعیت بحرانی دوره نوجوانی، آنان را به دام بزهكاری و انجام كارهای خلاف می اندازد.

10ـ تراكم و افزایش جمعیت:

تراكم جمعیت در محلات نیز از عوامل بزه شمرده شده است. محلات شلوغ به محلاتی پر جمعیت اطلاق می شود كه با سیستم خانه سازی غیر بهداشتی و ناقص شكل گرفته و از وسایل آرامش و آسایش و رفاه كافی برخوردار نیست . این محلات كه در بدترین وضعیت اجتماعی و اقتصادی قرار دارد محل و ماورای بسیاری از مشكلات اجتماعی است . از عوامل دیگر بز همكاری میتوان ضعف بنیه اخلاقی،اقتصادی،،وسایل ارتباط جمعی و … را نام برد .

11ـ نقش تربیت در بزهكاری كودك:

تربیت اجتماعی و اعتقادات مذهبی ازعواملی است كه ازسقوط افراد به منجلاب گنهكاری جلوگیری می نماید. پیروزی رفتار نیك و شكست وسوسه های شیطانی را تأمین می كند .

      

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

علل و عوامل مؤثر در بزهكاری :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

علل و عوامل مؤثر در بزهكاری :

برای تأمین سلامتی افراد ،‌پیشگیری مرض بهتر از معالجه آن است پس باید قبول كنیم كه از نظر حفظ مصالح اجتماعی پیشگیری نیز بهتر ازمجازات است ولی می دانیم كه برای پیشگیری از بزه ، شناختن علل وانگیزه های آن لازم است بنابراین در این مبحث قبل از هر چیز به بررسی علل بزهكاری می پردازیم .

این نكته مسلم است كه هیچ معلولی بدون علت نیست مثلاً طفلی كه مرتكب جنایت و یا هر نوع عمل ضد اجتماعی می شود به احتمال قوی ، تحت فشار اجتماعی ، خانوادگی ، جسمی و روانی خویش قرار دارد .عوامل فردی و جسمی نظیر نقایص روانی و علل جسمانی از یك سو و عوامل اجتماعی ،‌ اقتصادی و خانوادگی مربوط به محیط زندگی طفل از سوی دیگر رل مهمی را در بزهكاری او بازی می كنند به طوركلی چهار عنصر اصلی كه هر یك دارای معنا و مفهومی كاملاً جداگانه و گسترده است در گرایش به بزهكاری مؤثر هستند یكی از عناصر آن عامل است . عامل ،‌پدیده ای است كه د رآفرینش ،‌ رشد و شكل گیری وبالاخره پیدایش جرم نقش بسیار مؤثری را ایفا می كند . عامل هیچگاه بوجود آورنده جرم نیست بلكه در واقع پرورش دهندة‌ آن می باشد . نقش عامل از نظر تأثیر بخشی ،‌ بستگی كامل به افراد دارد زیرا عاملی كه با قدرت فراوان بر روی فردی اثرات بسیار عمیقی می بخشد و او را در مسیر بزهكاری قرار میدهد ممكن است نسبت به دیگری فاقد آن قدرت و اثر باشد و نقش زیانبخشی ایفا ننماید و یا درجه نفوذش زیادتر نباشد . مثلاً عاملی كه به سادگی ممكن است بر روی فرد بیسوادی اثر كند و مقدمات بزهكاری اورا فراهم آورد ،‌ نمی تواندبر فرد آموزش دیده و باسواد تأثیر نماید . از طرفی ظرفیت تحمل افرد نسبت به یكدیگر فرق می كند زیراممكن است فردی در برابر ناراحتیها ،‌زودتر تسلیم شود و دست به اقدامات ناهنجار بزند ولی فرددیگری قدرت ایستادگی و مقاومت بیشتری داشته باشد . عواملی كه تأثیر قوی دارند به عوامل نادر موسومند كه هم نسبت به افراد و هم اجتماع فرق می كنند . از طرفی عوامل جرم باهم فرق می كنند زیرا هر دسته از عوامل ،‌جرم خاصی رابوجود می آورد. بنابراین اگر فرضاً عوامل سازنده یك جرم خاص به دو نظر یكسان اثر بخشد ،‌نوع جرم ،‌ نحوه ارتكاب آن به وسیله ای كه بكار می رود و … همه بستگی به خصوصیات آن دو نفر دارد. جرم شناسان هم در بررسیهای خود به عوامل مختلفی اشاره كرده اند . زیرا برای آنكه جرمی به وقوع به پیوندد به تعداد زیادی عامل نیازمند است كه باید با هم جمع شوند و بر هم اثر بخشند . عنصر دوم ، علت است . علت آفریننده جرم است ولی ظهور آن بستگی كامل به عوامل مختلف دارد یعنی اگر چند عامل گرد هم آیند و رویهم اثر بخشند در نتیجه جرمی بوجود می آید و در واقع مجموعه آنها علت است و عنصر سوم ،‌انگیزه است . انگیزه یك پدیده روانی است كه كاملاً فردی و درونی می باشد كه گاهی انگیزه می تواند به حدی نیرومند باشد كه بدون برخورداری از یاری عوامل خارجی ،‌ جرمی را بوجود آورد. ناراحتیهای شدید روانی ، اختلافات مختلف درونی ،‌ جنونهای گوناگون و … از انگیزه های بسیارقوی می باشند كه قادر هستند گاهی مستقیماً نقش مؤثری را در ایجاد جرم ایفا نمایند و عنصر چهارم هم شرط است . شرط پدیده ای است كه زمینه را برای ارتكاب جرائم گوناگون به خوبی آماده می سازد . شرط یاشرایط راباید پدیده ای به مراتب قویتر از كلیه عوامل محسوب كرد. زیرا زمانی كه شرط یاشرایطی به عوامل موجود اضافه شوند امكان ایجاد جرم جدید و افزایش جرائمی كه وجود داشته است بسیار زیاد می شود .

پس جرم از امتزاج و تركیب چندین عامل بوجود می آید و برای شناسایی و كشف علت حقیقی آنها باید ابتدا این عاملها را شناخت و به حدود تأثیراتشان پی برد ودر جهت تدابیر اصلاحی و تهذیبی آنان بر آمد به طور كلی دو دسته از عوامل در ایجاد بزهكاری مؤثر می باشند :

 • عوامل ذاتی و فردی
 • عوامل خارجی كه خارج از وجود طفل قرار دارند كه همانا اثر ثانوی محیط و اجتماع است .

عوامل فردی همچون نقایص و عیوب ارثی ،‌یا عارضی در طفل ،‌عوامل جسمانی و روانی ،‌روحیه ضعیف و تلقین پذیر اتفاقات در محیطهای نامناسب بخصوص كودكان و اطفالی كه روحی حساس و اعصابی ضعیفتر از بزرگسالان دارند طبعاً خیلی زودتر از آنان ،‌متهور تأثیرات سوء‌نظیر فقر ،‌بیكاری و سرمشقهای بد قرار می گیرند . رفتار معاشرین ناشایسته ممكن است موجبات سقوط طفل را فراهم سازند . عوامل ذاتی و سرشتی ،‌توارث،‌اثراتی كه امراض در فرد ایجاد می كند به سه صورت ممكن است :

 • مجموعه صفات و اوصاف موروثی منتقل از پدر و اجداد
 • تحولاتی كه از آغاز زندگی جنینی بر اساس این صفات و به دنبال یك سلسله قبل در تكوین شخصیت طفل موثر است و موجد یك صفات تازه ای گردیده است .
 • تركیب و شكل گرفتن تمام آنها در یك وضعیت ثانوی و تازه ای تحت عنوان طنیت و سرشت ذاتی شخص باتوجه به اثراتی كه حوادث و اتفاقات بعد از تولد در طفل بجای خواهد گذاشت.

نقایص ارثی ،‌ دوران جنینی ،‌حوادث زمان كودكی در رشد طفل و شخصیت او مؤثر است و اگر اخلالی در آن بوجود آید این عوارض ممكن است مانع رشد طبیعی كودك و پرورش شخصیت اوشود و یا اینكه در تكامل او تأخیر ایجادنماید . و سپس به صورت نقایص شخصیت نه اختلالات عاطفی و هر نوع پریشانیهای روانی درونی ظاهر شود و تحت اثر این عوارض و حالت غیر طبیعی ذاتی خودمرتكب اعمالی شود كه با زندگی اجتماعی ناسازگار و مخل نظم جامعه باشد كه در هنگام مواجه با بزه های اطفال ناسازگار باید به شخصیت و خصوصیات اخلاقی آنان توجه نمود. ممكن است انگیزه آنان ناشی از وضع غیر عادی باشد در آن صورت باید برای معالجه به مؤسسات خاص طبی برد.

علل فردی و اثراتی كه توارث یا امراض روانی و اختلالات عاطفی می تواند در طفل ایجاد كند هر چند موضوع بیشتر به زیست شناسی روانپزشكی بستگی دارد صفات ارثی در بعضی از موارد ممكن است مستقیماً به فرزندان منتقل شود و در بعضی موارد فقط قسمتی قابل انتقال می باشد مثل صرع 1% ولی كابوس وحشت شبانه نزد اطفال ،‌ راه رفتن درخواب ،‌تشنجات و هیجانات عصبی بیشتر قابل انتقال است و اغلب عوارض مرض به صورت یك سلسله هیجانات و تحریكات عصبی و عدم تعادل در اعمال و حركات طفل ظاهر می شود. صفات و خصوصیات اخلاقی و عوارض روانی از والدین قابل انتقال است و گاهی تظاهر آن بلافاصله یك نسل در نسل بعد ظاهر می شود . صفات ارثی بعضی صفات و عوارضند كه ذاتی و در هنگام تكوین و تولد بوجود می آید و یا بر اثر اتفاقات و حوادث دوران بارداری و زایمان ایجاد می شود . مجموعه این عوامل اعم از ازثی –ذاتی صرفنظر از بیماریها كه اختلالاتی به طور مستقیم در طفل ایجاد نمایند و بر اثر جلوگیری از رشد طبیعی و سالم طفل سبب می شود كه طفل فاقد یك شخصیت محكم و قوی بوده و امكان ارتكاب نزداین

اطفال و جوانان بیشتر است . از طرفی حساسیت روانی جوان و قابلیت انطباق او با هر شرط اجتماعی و تحولاتی كه در حیات جوان پیش می آید و بالاخره محیطهای مختلف شغلی ،‌ تربیتی ،‌اقتصادی،‌خانوادگی كه با آن مواجه است ، انگیزه ها و عوامل درونی وبرونی بزهكاران جوان را تشكیل می دهد .

علل مجرمیت و شناخت انگیزه ها و عوامل و آثار اجتماعی،روانی،اقتصادی،فردی بزهكار جوان مشكل قدیمی است كه بعضی علل موروثی و برخی اكتسابی وپاره ای عواملی سرشتی وروحی و…راذكرمی كنند كه ما باید علل را بشناسیم ودرصدد آن باشیم كه وسایل مبارزه با آن را فراهم نمائیم و از میزان بزهكاری بكاهیم.پس یك علت و دسته علل مطلق دلیل بزه نیست بعضی خصوصیات بدنی،عده ای عوامل و آثار اجتماعی مثل سینماـمطبوعات ـمحله های فقیر و پر جمعیت،وضع جغرافیایی ،اندازه گیری درجه حرارت و رطوبت،بی خبری از خداوند و بی اعتنایی به اوامر و مذهب خود میدانند كه علت واحد نیست و تاثیر علل در اشخاص و

موقعیتها فرق دارد. عوامل جرم زمینه مساعدی دارد و انگیزش خارجی را تقلیل می دهد كه باید آن عاملی كه

بیشتر مؤثر است را از بینبرد و یا سطح تعلیم و تربیت افراد را بالا برد و بر طبق موازین عقلی و اجتماعی مهیا نمود.تحقیقات گسترده ای كه به منظور پی بردن به علل تخلف جوانان از قوانین اجتماعی انجام شد.نتایج زیر استنباط گشته كه این افراد آمادگی بیشتری برای ارتكاب بزه دارند:

1ـ افراد كمتر از 15 سال.

2ـ افرادیكه در حومه شهرها زندگی می كنند.

3ـ نوجوانانی كه از تفریحات سالم و تحصیلات برخوردار نیستند.

4ـ نوجوانانی كه از لحاظ مالی در رفاه بوده ولی از توجه و محبت بی بهره بودند.

5ـ عدم رشد معنوی و اخلاقی نوجوانان.

6ـ خصوصیات جسمانی پسران.

7ـ پسران بیش از دختران.

به طور خلاصه وقتی نیازهای نوجوانان برای احراز هویت،امنیت،استقلال و بحث با شكست مواجه شود، رفتارضد اجتماعی آنان به عنوان كوششی است در جهت تنشهای انباشته شده وناكامی آنان.پاره ای از شرایط هم به بزهكاری می انجامدمنجمله كم هوشی ، فقر فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ،تعارض درخانواده، خانواده های از هم پاشیده ،بی محبتی والدین نسبت به فرزند،نبود ضوابط اخلاقی صحیح در خانواده،تحقیر و شكست درمدرسه و احساس حقارت ناشی از عیوب جسمانی یا علل تخیلی یا واقعی كه در بحثهای بعدی به اختصاردرباره عوامل مهم ان اشاره می گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

اختصاصات بزهكاریهای اطفال و نوجوانان:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

اختصاصات بزهكاریهای اطفال و نوجوانان:

با وجود شباهتهایی كه بین جرائم اطفال و نوجوانان و جرائم بزرگسالان وجود دارد. معهذا بزه های ارتكابی كودكان از نظر انگیزه، چگونگی وقوع جرم و نحوة ارتكاب و پیش بینی های قبلی برای ارتكاب جرم با جرائم بزرگسالان متفاوت است و دارای ویژگی های مخصوص خود می باشد كه اهم آن عبارتند از:

1-بزه های فردی در اطفال و نوجوانان همیشه ساده تر و نزد اكثر آنها با بزه های كوچك شروع می گردد. این بزه ها بیشتر به صورت دزدی از فروشگاهها، دزدی مواد خوراكی، میوه، اشیاء كوچك و سهل الوصول می باشد. در بزه های گروهی، بزه ها به صورت دیگری در می آیند، یعنی اول با سرقتهای كوچك شروع می شود و سپس به سرقت های بزرگ منجر می گردد. در بیشتر موارد، كودك یا نوجوانی است كه سابقة جرم یا شرارت داشته و همانا اوست كه رهبری و هدایت گروه را بر عهده می گیرد و بزه با تداركات قبلی و احتیاط های لازم انجام می شود و امكان دارد گروه، بزه های متعددی مرتكب شود بدون آنكه دستگیر گردد. و گاهی 1 یا 2 نفر از اعضاء دستگیر می شوند و حتی الامكان سایرین را معرفی نمی كنند و در اینجا یك مسئله پیش می آید كه از نظر تربیت مجدد برای طفلی كه دستگیر شده حائز اهمیت است چون وقتی دوستان آن، آزاد باشند كوشش دارند طفل را پس از طی تدابیر تربیتی یا به طرق دیگر به گروه جذب كنند و در اینجا احتمال ارتكاب مجدد جرم وجود دارد به همین دلیل كودكانی كه به صورت گروهی بزه انجام می دهند در بیشتر موارد در شمار مرتكبین تكراری بزه در می آیند.

2- جرائم اطفال- بزه های كودكان و نوجوانان غالباً به صورت گروهی انجام می شود.

كودكان و نوجوانان همانطوریكه در اكثر بازیها، معاشرتها، محیط مدرسه، بازی و اجتماع با دوستان هستند در انجام عمل خلاف نیز تمایل دارند كه بیشتر دسته جمعی به این گونه اعمال اقدام كنند و بیشتر اوقات پس از ایجاد گروه برای سرگرمی، به دست آوردن پول یا تفریح دست به دزدی و یا مرتكب بزه های دیگر مثل تخریب یا جرائم جنسی می گردند.

جرائم گروهی در میان كودكان و نوجوانان و گروههای بزهكار كم سن وسال در بعضی از كشورها و به وفور و به صورتهای گوناگون دیده می شود.

بزه های گروهی:

یك دسته از نوجوانان از راه رفاقتهای گروهی و ایجاد سرو صداهای فراوانی، تشكیل گروههای آزاد را در سنین نوجوانی می دهند كه اگر طبیعی باشد، مسئله أی نیست اما در صورتیكه برای انجام بزه باشد بایستی از ادامة كار آنها جلوگیری به عمل آورد. مفهوم بزهكاری های گروهی این است كه وقتی دو یا سه نفر یا بیشتر افراد جمع می

شوند و نقشة ارتكاب جرمی را طرح می كنند بعد از تهیه و تدارك كلیة مسائل اقدام به ارتكاب بزه های گوناگون

می كنند. روش زندگی كودكان و نوجوانان برای انجام بزه مناسبتر است چون در مدرسه و كارگاه چندین نوجوان به

سر می برند. بی نظمیها، شیطنتها و حتی بزهكاریهای نوجوانان به نحو گروهی باعث ایجاد شجاعت و شهامت بیشتر میگردد. بزهكایری گروهی صورت كوچكی از اجتماع است كه دارای ویژگیهایی به شرح زیر می باشد:

اولاً) دارای سلسله مراتب تقریباً منظم و سازمان ابتدایی و رئیس می باشد.

ثانیاً) دارای قاعده و مقررات مناسب آداب (فریادها، كلمات سمبلیك) می باشند و اكثراً میعادگاه معین دارند و دور هم جمع می شوند و نقشه می كشند. مثل كافه، كنار كوچه، میدانها، در اماكن محیط دبیرستان، دبستان، سالنها، اماكن زیر زمینی، پاركها، مساجد، خراجه ها، قهوه خانه ها، جنوب شهر و …

بزه های پنهان:

در گذشته طبقه بندی از سوابق بزهكاران نشانگر این بود كه این كودكان در شرایط زندگی فقیرانه بزرگ شده اند. اما قسمت دوم نتیجة گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می دهد. زیرا در حال حاضر نمی توان گفت كه بزهكاری نوجوانان به یك دستة اقتصادی- اجتماعی خاصی محدود است. شواهد زیادی نشان می دهند كه كودكان با داشتن در آمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهكار می شوند.

گزارشی دربارة كش رفتن از مغازه در نقش مشتری، در بلژیك، نوعی از بزهكاری پنهان را بیان می كند. بنابه این گزارش این نوع دزدی ها به ندرت به دادگاه كشیده می شوند. اطلاعات حاصله از منابع دیگر نشان می دهند كه این اعمال در موارد نسبتاً همگانی توسط كودكان تقریباََ12 ساله صورت می گیرد كه نود درصدشان پسران هستند. این اعمال غالباً توسط گروههایی صورت می گیرند كه اعضای آنها همدیگر را برای دزدی تحریك می كنند تا سبب خنده و تفریح شوند. آنها بیشتر در خانواده های مرفه هستند تا طبقات دیگر.

این موضوع تأكید می كند كه مسئلة بزهكاری جنبة دیگری نیز دارد و ما نمی توانیم فقط به كودكان یا نوجوانانی بپردازیم كه به سبب جلب توجه مقامات مسئول بزهكار نامیده شده اند. در هر كشوری گروههای دیگری نیز هستند مانند افرادیكه اشیاء مغازه ها را بلند می كنند، اما به دلایلی به پلیس یا مقامات رسمی معرفی نمی شوند. بعضی مواقع خانواده ها و یا مدارس از آنها حمایت می كنند و یا شاكی بر اثر فشار منصرف می شود. بدین ترتیب بزهكاران دو گروه هستند:

گروه اول: یعنی بزهكاران شناخته شده كه می توان آنها را به قسمت بیرون آمده از یك قطعه یخ بزرگ شناور به روی آب تشبیه كرد.

گروه دوم: كه بزهكاران ثبت نشده اند و بیشتر به آن قسمت از قطعه یخ شناور شباهت دارد كه زیر آب پنهان است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریاتی چند راجع به بزهكاری:

   در مورد بزهكاری كودكان و نوجوانان، نظرات بسیاری از ابراز شده است كه به فهرست اعم آنها اكتفا می كنیم:  

 • موروثی بودن ( نارسائی كروموزومی)1:

مفهوم این نظریه این است كه بزهكاری، معلول نارسائیهای كروموزومی می باشد و تركیب كروموزومی آنها x yy می باشد كه در بعضی از افراد مجرم معلوم شد كه بسیاری از مردانی كه تركیب كروموزومی فوق را داشتند افرادی كاملاً بهنجار و مطیع از قانون بودند و تنها 2%از افراد مجرم را این دسته تشكیل می دهند ولی نكتة جالب اینجاست   كه آن موقع هنوز وسائل كافی برای پیدا كردن و بازشناسی افراد طبیعی از افراد غیر طبیعی نبود ولی كم كم با ایجاد روش رنگ كردن فلوئرسانت توانستند افرادی را كه دارایy اضافی هستند را از سایر افراد مجزا كنند به نحوی كه مقایسة ساخت ارثی اساسی بین انواع جوامع به سهولت انجام پذیرفت. اما به علت فقدان پژوهشهای كنترل شده با تعداد قابل توجهی از آزمودنیها و مهمتر از آن به سبب اینكه تعداد كمی از مجرمان دارای این ویژگی هستند این ساخت ارثی توضیح زیادی دربارة رفتار جنایی،جنون حاصل از عدم تعادل كروموزومها و بزهكاری به دست نمیدهد.

كه برخی از دانشمندان نیز فرضیة بزهكار بالقوه را به كلی رد كرده اند و می گویند هیچ نوجوانی به طور ارثی و مادرزادی، بدخو، ظالم و خلافكار نیست.2

عده نیز به این باور شدند كه عوامل فرهنگی، اجتماعی باعث بزهكاری كودكان و نوجوانان می شود و مطالبات خود را در حول این محور انجام دادند مثل مطالعات (النورگلواك)3 كه در خصوص نوجوانان پسر و بررسی های ژرف (خانم گی زلاكنیكا)4 دربارة بزهكاری دختران كه عمدتاً به تأثیر عوامل خانوادگی، روابط والدین و فرزندان و نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی تأكید می ورزند.5

1 رضاعی‚ حسین‚ بیماری های مغز و روان‚ انتشارات چهر، تهران 1335‚ ص 123

2 سیاسی‚ علی اكبر‚ نظریه های مربوط به شخصیت‚ انتشارات دانشگاه تهران 1342 ‚ ص 243

3 Eluor Galwak

4 Giesla Kowike

5 كی نیا‚ مهدی‚ مبانی جرم شناسی‚ انتشارات دانشگاه تهران 1357‚ص 1104

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

نتیجه گیری پژوهش:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههای رسوخ مُدهای غیر متعارف بر جامعه

فصل 5

نتیجه گیری پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

خلاصه پژوهش

منابع

پیوست ها

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

شاید مدگرایی و تقلید و الگو گرایی در میان جوانان و نوجوانان از مسایلی باشد که اظهارنظر قطعی و یقینی درباره آن بسیار سخت و دشوار است .

در این تحقیق نیز علاوه براینکه در فصل اول و در بان مسئله به شرح مد و مدگرایی و تقلید و الگوپذیری اشاره شده و به اهمیت و اهداف تحقیق اشاره شده و در تبیین متغیرها تا حدی به آن پرداخته شده است ولی باید گفت علیرغم دقت همه جانبه مطالب همه مطالب الگو و مدگرایی نیامده است .

به همین دلیل در فصل دوم از منابع روان شناسی رفتاری و جامعه شناسی رفتاری به استخراج مفاهیم مرتبط با الگوپذیری و نقش نمایی و مدگرایی پرداخته شده است و دیدگاه های مختلف نظری و تئوری در این زمینه پرداخته شده است . ولی آنچه مسلم است این است که مدگرایی خوب است اگر از هنجارها و ارزش ها و باورهای ملی و اجتماعی فراتر نرود و اگر هم رفت آفت و آسیب بر پدیده های ارزشی نباشد .

در یک کلام باید گفت نتیجه گیری بحث مد و مدگرایی معطوف به نتیجه است . یعنی صرف استفاده از یک رنگ ، استفاده از یک مدل ، استفاده از یک آرایش ، تبعیت از طرز پوششی ، پیروی از روش خاص لباس پوشیدن و راه رفتن و آرایش و … بد نیست و اگر بتواند انگیزه تعدد و تنوع طلبی نوجوان و جوان را خنثی کند ، بسیار سودمند هم هست . زیرا اصولاً نوگرایی و تنوع طلبی و احساس و نیاز به تغییر و تحول در فطرت و خون جوانان قرار داده شده است . و اصولاً پوشیدن لباس شاد و خوشایند و استفاده از تزیین و بوهای خوش و شرکت جوانان در محافل عمومی با شادابی و خوشحالی و نیز مردم پسند بسیار پسندیده و خوش پسند است که رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار تاکیدات فراوانی در این باره به ما کرده اند.

اما غرب و کشورهای غربی و کارتل های اقتصادی فقط با نیت چپاول و غارت ثروت ها و نیز تغییر دادن هویت انقلابی و شورآفرینی علمی به ابتذال و ملنگی و آوارگی و دل مشغولی به همین مدها و مدل ها بتوانند کشورها را غارت کنند و باید مسئولان و دولت مردان و صاحب نظران در این زمینه هشیار باشند که هستند .

در روش تحقیق هم با استفاده از پرسشنامه 10 سوالی با 5 گزینه که در میان 200 نفر از دانشجویان ارائه شده است این موارد مورد سوال آنان واقع شده است که جوانان ضمن تاکید به نیاز به تنوع و تغییر و نبود الگوهای مناسب و جذاب با نیازهای خود در ایران و میهن اسلامی به الگوها و مدل های خارجی که متناسب با نیازهای آنان و مطابق افراد و شرایط متنوع آنان است روی می آورند و معتقدند که حتی مدها و الگوهای ملی و ایرانی هم تحت نظارت و محدودیت قرار دارند و استفاده از مدل های ذکر شده مشکلاتی به بار می آورد . و اگر قرار است مشکلاتی داشته باشد بگذارید با مدل های خارجی داشته باشد .

 • شناخت نیازهای جوانان
 • ارائه مدل های پارچه و کفش و وسایل صوتی و تصویری و نقلیه مطابق با نیازهای جوانان
 • عدم محدودیت و ملاحظه کاری از ویژگی های مدل های بیگانه است . و محدودیت و کم تنوعی و تکرار در مدل های ایرانی از الگوهای ملی و میهنی است .

محدودیت ها و ملاحظات پژوهش :

خوشبختانه محدودیت ها و ملاحظات چندی در ارئه و برگزاری تحقیق وجود نداشت و از لحاظ پرداختن و ارائه و گفتگو با افراد و جوانان مشکلاتی دربرداشت.

تنها مشکل و محدودیت به هنگام مصاحبه و برقراری ارتباط بود که جوانان فکر می کردند که غرض از گفتگو و صحبت با آنان برخورد و امر به معروف و نهی از منکر با آنها بوده که پس از ادامه گفتگو مشخص گردید که غرض از گفتگو و تکمیل پرسشنامه ادامه و تکمیل تحقیق بوده و در این صورت همکاری خوبی نشان دادند .

 • محدودیت دوم از لحاظ کمبود منابع تئوری و نظری بود که منابع و اطلاعات زیادی در دسترس نبود
 • محدودیت سوم از لحاظ آماری و فرصت زمانی اندک بود که این تحقیق در فاصله برگزاری امتحانات ترم بهاره انجام گردید .
 • و بالاخره تفاوتهای مدگرایی در جنس دختر و پسر که در این تحقیق از هم جدا بررسی و مطالعه نشده اند .

 

 

 

پیشنهادات

با توجه به مطالعه منابع ارزشمند و درگیری و قرار گرفتن در نیاز ها و خواسته های جوانان و نیز اشراف و آگاهی از شرایط و مقتضیات اجتماعی و نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد .

 • رادیو و تلویزیون مدل های پسندیده و به هنجار ایرانی و خارجی را خود در برنامه های تلویزیونی و سریال ها ارائه نماید .
 • نمایشگاههای بهاره وتابستانی و پاییزی زمستانی در این زمینه در تمام استان ها برگزار گردد .
 • در ورود مدل های نابهنجار کنترل بیشتری شود .
 • و در بی توجهی به مدل های نابهنجار و توجه به مدل های ملی و میهنی خود به خود این مد ها از مد می افتند .
 • استفاده هنرپیشه ها و صاحبنظران و مسئولان از مدل های هنجار و ترویج آن در میان جوانان و نوجوانان

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ مورد استفاده

ردیف نویسنده و سال اثر ترجمه انتشارات محل انتشار
1 اتو کلاین برگ ، 1372 روان شناسی اجتماعی علی محمد کاردان اندیشه تهران
2 دلاور ، علی ، 1373 روش های آماری در علوم تربیتی _____—– پیام نور تهران
3 دوان شولتز ، 1377 نظریه های شخصیت جمعی از مترجمان ارسباران تهران
4 سید محمدی ، یحیی، 1377 روان شناسی یادگیری              —– روان تهران
5 شعاری نژاد ، علی اکبر ، 1365 جامعه شناسی آموزش و پرورش              —– امیر کبیر تهران
6 محسنی ، منوچهر ، 1362 جامعه شناسی عمومی              —– طهوری تهران
7 نصری ، عبداله، 1372 مبانی انسان شناسی در قرآن              —– فیض کاشانی تهران
8 هنسون، 1372 تکنولوژی جدید ارتباطی داوود حیدری ارشاد اسلامی تهران

 

 

 

 

جوانان عزیز :

پرسشنامه ای که در اختیار شماست ، حاوی سوالاتی درباره راههای رسوخ و نفوذ مدهای غیر متعارف و ناهنجار در ایران است . خواهشمند است با مطالعه دقیق و انتخاب گزینه مناسب ما را در رسیدن به اهداف تحقیق یاری و مساعدت کنید . « ذکر مشخصات اختیاری است »

نام :                       سن :                       تحصیلات :

نام خانوادگی :           جنس :                    شغل:

با احترام گوهر امامی

ردیف عناوین سوالات خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
1 اصولا جوانان به تغییر و تحول در لباس و پوشش و رفتار علاقه مندند .          
2 الگوهای جذاب و مورد پسند در الگوهای خارجی بیشتر است .          
3 الگوهای بیگانه با هر نیتی نیازهای جوانان را بهتر می شناسند .          
4 تنوع و روزانگی و تناسب در مدل های خارجی با سلایق جوانان تناسب دارد .          
5 برای هر تیپ و هر زبان و هر فردی الگوی متناسب و شایسته وجود دارد .          
6 عامل یا عوامل بازدارنده در الگوهای بیگانه بسیار کم است .          
7 الگوهای ملی و ایرانی محدود و بسیار اندک هستند .          
8 خود الگوها تحت نظارت و چهار چوب قرار دارند و اصولا از مد و الگو تبعیت نمی کنند .          
9 تنوع و روزانگی در مدل هنجار ایرانی متناسب با نیازهای جوانان نیست .          
10 از نیازها و خواسته های متنوع جوانان در الگوسازی و مدل گرایی استفاده نمی شود .          

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههای رسوخ مُدهای غیر متعارف بر جامعه

از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند

قبلاً به حساسیت زدایی منظم برای درمان موفق فوبیها اشاره کردیم . سپس درباره شیوه درمانی دیگری به نام غرقه سازی بحث کردیم که می تواند موثر باشد ، ولی برای بیمارکمتر خوشایند است . شیوه های مختلف سرمشق گیری یک روش درمانی دیگر را نیز شامل می شود . گاهی اوقات سرمشق گیری چندین مزیت بر حساسیت زدایی منظم دارد : این شیوه را می توان در مورد بیماران بسیار جوان به کار برد ، که ممکن است نتوانند دستورات درمانگر را در طول مدت آموزش آرمیدگی عضلانی عمیق ، دنبال کنند . این شیوه می تواند سریع تر باشد و وقت کمتری را بگیرد ، مخصوصاً هنگامی که از فیلم یا نوارهای ویدیویی استفده می شود . به خاطر ماهیت واقع بینانه برخی از شیوه های سرمشق گیری ( به طوری که بعداً شرح داده می شود ) ، ممکن است تعمیم بهتری به موقعیت های دنیای واقعی وجود داشته باشد .

بندورا و همکاران او برای ارزیابی توان درمانی سرمشق گیری ، آزمایش هایی را انجام داده اند . بندورا ، گروسک و من لاو کوشیدند تا ترس شدید از سگ ها را در کودکان کاهش دهند . کودکان به چهار گروه تقسیم شدند . گروه اول 8 جلسه سه دقیقه ای سرمشق گیری تدریجی داشتند که در آنها کودکی همسال را مشاهده کردند که با سگ مهربانی بازی می کرد . کودک به سگ نزدیک شد ، آن را نوازش کرد ، به آن بیسکویت داد ، قلاده سگ را به دست گرفت و با او گردش کرد و بالاخره به محل نگهداری سگ رفت و با آن بازی کرد . در این گروه برای کم کردن اضطراب ، زنجیره سرمشق گیری در یک بافت میهمانی صورت گرفت ( با کلاه های میهمانی ، بادکنکها ، شیرینیجات و جوایز). کودکان گروه دوم ، همان زنجیره سرمشق گیری را بدون بافت میهمانی مشاهده کردند . گروه سوم ، بافت میهمانی را با حضور سگ ، ولی بدون الگو تجربه کرد ( برای کنترل مواجهه با سگ ) . گروه چهارم ، بافت میهمانی را بدون سگ و الگو تجربه کرد ، سپس همه کودکان ، دو آزمون رفتاری بعد از درمان داشتند که از آنها خواسته شد تا از الگو تقلید کنند ، در یکی از آزمونها باید فوراً این کار را می کردند و در آزمون بعدی ، یک ماه بعد . هر دو گروهی که الگو داشتند ، از دو گروه بدون الگو بهتر بودند ، و تفاوت مهمی بین بافت میهمانی و بافت خنثی وجود نداشت . در دو گروهی که الگو را دیده بودند ، این بهبودی ها ، یک ماه بعد بدون تغییر ادامه داشت .

در آزمایش بعدی ( بندورا و من لاو ، 1968 ) ، شیوه ها یکسان بودند و به جز اینکه کودکان به جای یک الگوی زنده ، یک فیلم را تماشا می کردند ( اصطلاح سرمشق گیری نمادی برای اشاره به شیوه هایی به کار برده می شود که به جای الگوی زنده ، شامل الگویی در یک فیلم یا صرفاً توصیف کلامی یا کتبی رفتار الگوست ) . در یک گروه ، همان الگو و سگ در هر صحنه وجود داشتند ، در حالی که ، در گروه بعدی ، فیلم شامل کودکان مختلفی بود که با سگهای مختلف بازی می کردند . تصور بر این بود که استفاده از الگوهای چندگانه ممکن است به کودکان کمک کند که رفتارهای الگو را به رفنتارهای خودشان تعمیم دهند . گروه سوم فیلمی را می دید که درباره سگ ها نبود .

هر دو گروه آزمایشی از این درمان بهره بردند ، اما گروهی که الگوهای چندگانه داشت ، در آزمون پی گیر یک ماه بعد ، یادداری بهتری را نشان داد. بندورا و من لاو ، همچنین نشان دادند که اغلب کودکان گروهی که الگوی چندگانه داشتند ، مایل به انجام چالش انگیزترین رفتار ، یعنی ، وارد شدن به محل نگهداری سگ بودند .

سرمشق گیری برای از بین بردن فوبیها در بزرگسالان نیز به کار برده شده است . در نوعی از سر مشق گیری به نام سرمشق گیری توام با مشارکت ، بیمار در هر مرحله درمان ، رفتار الگو را تقلید می کند ، و درگیری بیمار با موضوع فوبی هر بار سخت تر می شود . برای مثال ، بندورا ، بلانکارد و ریتر ( 1969 ) از این شیوه برای افرادی که فوبی مار داشتند استفاده کردند . در طول مدت درمان ، درمانگر بدون اینکه بترسد ، مار بزرگی را در دست می گرفت . ابتدا از بیمار درخواست می شد که به بازوی درمانگر که مار را نگهداشته بود ، دست بزند ، سپس دست او را لمس کند ، بعد خود مار را لمس کند و الی آخر تا اینکه بتواند نگهداشتن مار را کنترل کند و اجازه دهد که مار به دور او بپیچد . بندورا و همکاران استدلال نمودند که سرمشق گیری توام با مشارکت باید مخصوصاً به این علت موثر باشد که بیمار را با تجربه واقعی مواجه می سازد . در واقع ، آنها متوجه شدند که سرمشق گیری توام با مشارکت ، تقریباً دو برابر درمان های سرمشق گیری نمادی و حساسیت زدایی منظم ، موجب بهبودی می شود . سرمشق گیری توام با مشارکت هنگامی که برای درمان انواع فوبیها دیگر به کار برده شد ، مثل ترس از ارتفاع ، آمپول ، یا دندانپزشکان ، موفق بوده است .

خلاصه فصل

بندورا و والترز معتقدند که نظریه یاگیری سنتی ناقص است ، چون نقش یادگیری مشاهده ای را نادیده گرفته است . برخلاف یادگیری سنتی که بر اهمیت تجربه فردی تاکید دارد ، یادگیری مشاهده ای به مقدار زیاد از طریق تجربه جانشینی صورت می گیرد . بندورا و والترز همانند فروید معتقدند که تجربه های اولیه کودکی می تواند تاثیر مهمی بر شخصیت بزرگسال داشته باشد ؛ ولی از نظر آنها ، این تجربه ها از طریق اصول یادگیری اجتماعی تاثیرات خود را اعمال می کنند .

چند تن از نخستین روان شناسان ، مثل بالدوین ، مورگان و مک دوگال ، معتقد بودند که انسان و حیوان ، گرایش فطری به رفتارهایی دارند که می بینند دیگران آنها را انجام می دهند . ویلیام جیمز معتقد بود که گرایش تقلید در انسان و حیوان ، غریزی است . ملتزوف و مور ، گرایش قابل اطمینانی را در کودکان برای تقلید مشاهده کردند .

نتایج آزمایش های ثرندایک ، از ادعای ویلیام جیمز مبنی بر اینکه حیوانات قادر به یادگیری به وسیله تقلید هستند ، حمایت نکرد . ثرندایک نتیجه گرفت که حیوانات نمیتوانند به وسیله مشاهده یاد بگیرند و باید طبق قانون اثر ، فعالانه پاسخ بدهند و پیامدهای پاسخدهی خود را تجربه کنند تا یاد بگیرند .

ثرپ، یادگیری مشاهده ای را به سه طبقه تقسیم کرد : تسهیل اجتماعی ، تقویت موضعی ، و تقلید واقعی .

میلر و دلارد در کتاب مشهور خود بیان داشتند که یادگیری مشاهده ای ، نوع دیگری از یادگیری ( غیر از شرطی سازی کلاسیک و کنشگر ) نیست ، بلکه صرفاً نوع خاصی از شرطی سازی کنشگر است . به اعتقاد آنها ، یادگیری مشاهده ای ، مستلزم موقعیت هایی است که محرک تمیزی ، رفتار شخص دیگر باشد ، و پاسخ مناسبی که تازه رخ می دهد ، شبیه رفتاری باشد که مشاهده کننده آن را انجام می دهد . تحلیل آنها از تقلید ، تنها در مواردی کاربرد دارد که یادگیرنده در آنها (1) رفتار یک الگو را مشاهده می کند ، (2) فوراً پاسخ وی را کپی می کند ، و (3) تقویت دریافت می دارد . از نظر میلر و دلارد ، تقلید در واقع نوع خاصی از تعمیم است که شواهد آزمایشی دیگری نیز از این مفهوم تقلید تعمیم یافته حمایت کرده اند .

از دید بندورا ، نظریه تقلید تعمیم یافته ، همانند نظریه های دیگر تقلید ، نامناسب است . بندورا ، تقویت را برای یادگیری رفتارهای جدید از طریق مشاهده ، ضروری نمیداند، ولی انتظار تقویت برای عملکرد این رفتارهای جدید را لازم می داند .

نظریه بندورا یک نظریه شناختی است که چهار عامل تعیین کننده را برای وقوع رفتار تقلیدی با اهمیت می داند : (1) فرایندهای توجه ، (2) فرایندهای یادداری ، (3) فرایندهای تولیدی حرکتی ، و (4) فرایندهای تشویقی وا نگیزشی .

عواملی که بر احتمال وقوع تقلید اثر می گذارند عبارتند از : (1) ویژگی های الگو ، (2) ویژگی های یادگیرنده ، و (3) ویژگی های موقعیت .

بخش عمده ای از مطالعات بندورا و همکاران وی صرف بررسی این موضوع شد که چگونه رفتار پرخاشگرانه می تواند از طریق اعمال یک الگو ترغیب شود .

زمینه هایی که تاثیرات مشاهده و تقلید در آنها بیشتر از همه بررسی شده است ، عبارتند از : فوبی ها ( هراس ها ) ، اعتیادها ، رشد شناختی و قضاوت های اخلاقی و رفتار اخلاقی .

عمدتاً به خاطر کار با نفوذ بندورا ، سرمشق گیری یکی از ابزارهای مهم برای رفتار درمانگران محسوب می شود . بندورا و والترز معتقدند که یک الگو به سه طریق می تواند بر رفتار مشاهده کننده اثر بگذارد : تسهیل رفتارهای کم احتمال ، فراگیری رفتارهای جدید ، و از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

ویژگی های یادگیرنده :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههای رسوخ مُدهای غیر متعارف بر جامعه

ویژگی های یادگیرنده

همراه با آغاز پژوهش اولیه بندورا ، تلاش های متعددی برای پی بردن به تفاوت های فردی که با گرایش شخص به تقلید از دیگران همبستگی دارند ، صورت گرفت . به نظر می رسد که بسیاری از متغیرهای کشف شده ، به موقعیت های خاصی مربوط می شوند و در حالی که برخی از آنها کاملاً واضح هستند ، موارد دیگر این گونه نیستند . بندورا در پسرها بیشتر از دخترها گرایش به تقلید از رفتارهای پرخاشگری یافت . آبراموویچ و گروسک ( 1978) در بررسی تقلید همسالان در مدت بازی سازمان نیافته ، متوجه شدند که کودکان کوچکتر ( 4 ساله ) از کودکان بزرگتر ( 9 ساله ) تقلید بیشتری کردند . شگفت انگیز اینکه آنها دریافتند که کودکان سلطه گر ( که از خود آنها زیاد تقلید می شد ) نیز گرایش به رفتار تقلیدی داشتند .

با اینکه بسیاری از ویژگی های همراه با تقلید ممکن است خاص موقعیت باشد ، یک اظهار کلی و از نظر شهودی منطقی این است که افرادی که از رفتارهایشان مطمئن نیستند ، با احتمال بیشتری از رفتارهای دیگران تقلید می کنند . بسیاری از مطالعات ، با دادن تکالیفی به آزمودنی ها که یا در آنها شکست می خوردند و یا موفق می شدند ، سطح اطمینان آنها را به صورت آزمایش ، دستکاری کردند . برای مثال ، در بررسی رابرتس و همکاران (1982) ، به کودکان دوره ابتدایی در یک تکلیف انتخاب کالا ، پسخوراند مثبت یا منفی داده شد ، و آنهایی که پسخوراند منفی دریافت کرده بودند ، در تکلیف بعدی ، از الگوی ویدیویی تقلید بیشتری کردند . آبلسون و لسر (1959) متوجه شدند کودکانی که اعتماد به نفس کمی دارند نیز آمادگی بیشتری برای تقلید دارند . در یک آزمایش دیگر ، ژاکوبزاک و والترز (1959) دریافتند کودکانی که در یک تکلیف جداگانه ، استقلال نشان داده بودند ( یعنی ، کوکانی که با وجود داشتن مشکل ، کمک دیگران رانپذیرفتند ) ، از کودکان بسیار وابسته ( که حتی هنگام عدم نیاز به کمک ، آن را پذیرفتند ) ، با احتمال کمتری الگو تقلید نمودند.

ویژگی های موقعیت

در حالی که این درست است که مردم هنگام تردید درباره یک رفتار درست احتمال بیشتری تقلید می کنند ، این نیز درست است که برخی از موقعیتها به خاطر ماهیت شان ، تردید بیشتر و ینابراین ، تقلید بیشتری را فراخوانی می کنند . برای مثال ، در مطالعه ژاکوبزاک و والترز که در بالا به آن اشاره شد ، تکلیف بسیار مبهم بود . آزمودنی ها باید برآورد می کردند نوری که به اندازه سرسوزن بود، در یک اتاق کاملا تاریک چه مقدار حرکت می کند . عملا نور همیشه ساکن بود ، ولی به خاطر حرکتهای تصادفی چشم آزمودنی ها ، به نظر متحرک می رسید . با توجه به ابهام این موقعیت ، تعجب آور نیست که آزمودنی ها از یک الگو تقلید کردند . تلن پل و دولینگر ( 1978 ) با مواجه ساختن آزمودنی ها نوجوان با تکلیفهایی دو گزینش احتمالی ( موقعیت کم تردید ) داشتند ، کوشیدند تا میزان تردید درتکلیف را کنترل کنند . آنها دریافتند که کودکان موقعیت پر تردید ، تقلید بیشتری از الگو کردند .

دشواری تکلیف حتی در کودکان بسیار کوچک ، برتقلید اثر می گذارد . در مطالعه هرنیک ( 1978) کودکان نوپا ( 14تا 28 ماهه ) با کمک زن بزرگسالی که نقش الگو را داشت ، در سه تکلیف با دشواری مختلف شرکت داشتند . هارنیک بیشترین تقلید را در تکلیفهایی یافت که دشواری متوسط داشتند . اگر تکلیف برای این کودکان خیلی آسان بود ، زحمت تقلید از الگو را به خود نمی دادند ؛ اگر تکلیف زیاد دشوار بود ، آنها حتی با کمک الگو ، در انجام آن کوشش نمی کردند .

عامل موقعیتی دیگری که می تواند مهم باشد ، شیوه معرفی الگوست . در یکی از بررسیهای بندورا ( 1962) ، کودکان یک گروه ، الگوی زنده ای را دیدند که رفتارهای پرخاشگرانه انجام می داد ، کودکان گروه دیگر ، فیلمی را از الگو دیدند و کودکان گروه سوم ، شخصیت کارتونی را دیدند که همان رفتارها را نشان می داد . با اینکه ممکن است انتظار داشته باشیم که نحوه معرفی الگو اثر زیادی داشته باشد ، ولی بندورا بین این سه گروه تفاوت مهمی نیافت ، همه آنها از گروه گواه که اصلا الگویی را ندیده بودند ، در آزمایش بعدی ، پرخاشگری بسیار بیشتری را نشان دادند . مطالعه بسیار متفاوت دیگری که آن نیز تفاوتی بین الگوی زنده و الگوی ویدیویی نیافت ، توسط ادل ، اکوئین ، الفورد ، ابریانت ، برادلین ، وگیبن هاین ( 1982) انجام شده است . این پژوهشگران برای آموزش دادن به والدینبرای استفاده از شیوه های تقویت جهت کودکانشان ، چندین روش را امتحان کردند . گروههای مختلف والدین ، اطلاعات را از طریق الگوی زنده ، الگوی ویدیویی ، دستورات کتبی ، یا نوار کاست دریافت کردند . چند روز بعد ، این والدین را هنگام تعامل با کودکانشان در خانه آنها مورد مشاهده قرار دادند . همه گروهها مطالبی را درباره استفاده از شیوه هایتقویت ، آموخته بودند ، اما آنهایی که در گروه نوار کاست قرار داشتند ، از سه گروه دیگر مطالب کمتری را یاد گرفتند ؛ البته این تفاوت چشمگیر نبود . با این حال ، این دو مطالعه نمی گویند که الگوهای فیلمی همیشه به اندازه الگوی زنده موثر واقع می شوند، اما از آنجایی که در برخی از موقعیتها می توانند بسیار موثر باشند ، به طوری که در پایان این فصل خواهیم دید ، رفتار درمانگران اغلب در تلاش برای آموزش مهارتهای جدید به مراجعان خود ، از الگو های فیلمی یا ویدیویی استفاده می کنند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

چكیده:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

چكیده

هدف از این پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعه كلیه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است :

الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی

ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی

و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی (روش آماری تحلیل رگرسیون ) به كار بسته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است :

بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندی می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهای سازمان می شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.

كلید واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندی ، رفتار شهروند سازمانی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول 🙁 كلیات تحقیق )

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- سئوال و فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 7

1-5-1- سوال اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2- فرضیات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی …………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-1- تعریف نظری………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-2- تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………. 9

 

فصل دوم 🙁 مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

2-1- مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1- 1- مبانی نظری رفتار شهروندی ………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2- مبانی نظری تعهدسازمانی …………………………………………………………………………………………… 29

2-2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 44

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

2-2- 1- پیشینه خارج از كشور…………………………………………………………………………………………………. 44

2-2-2- پیشینه داخل كشور………………………………………………………………………………………………………. 46

 

فصل سوم : ( روش تحقیق )

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری :…………………………………………………………………………………… 59

3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):……………………………………………………. 59

3-5- ابزار اندازه گیری:………………………………………………………………………………………………………………… 59

1- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………. 59

2- پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-6- شیوه اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 60

3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:…………………………………………………………………………………………… 60

 

فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها )

4- 1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-2 ) آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-3) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل پنجم :( نتیجه‌گیری و پیشنهادها )

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-2- نتیجه گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3- محدودیتها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

الف – فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

ب- لاتین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

پیشینه داخل كشور:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

2-2-2- پیشینه داخل كشور

خلاصه تعدادی از تحقیقات انجام شده در ایران به شرح زیر می باشد :

ترابیان فرد (1381) به بررسی تعیین سهم هریك از عوامل موثر (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان كاری) در بهره وری دبیران آموزش و پرورش شاهین شهر ” پرداخته است . وی بهره وری بالای نیروی انسانی را با عوامل بسیاری مرتبط می داند كه در تحقیق ایشان ارتباط سه عدد از این عوامل تاثیر گذار و مرتبط با بهره وری مورد بحث قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شده است. سه عاملی كه ارتباط آنها با بهره وری سنجیده شده شامل: رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان كاری می باشد كه این عوامل در این تحقیق نقش متغیرهای مستقل را داشته و بهره وری نقش متغیر وابسته را ایفا می كند. برای سنجش ارتباط این سه متغیر با متغیر وابسته بهره وری از روش آماری رگرسیون استفاده شده است. نتایج زیر حاصل این بررسی است: 1-بین سه متغیر مستقل تحقیق و متغیر وابسته بهره وری ارتباط معنی داری وجود دارد.2-این ارتباط مستقیم و مثبت می باشد.3-مقدار ارتباط موجود بین متغیرهای رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و وجدان كاری با مقدار افزایش میزان بهره وری به ترتیب 62/0، 148/0 و 347/0 می باشند. 4- در بین دبیران شاهین شهر متغیر رضایت شغلی با ضریب تعیین 63/0 بیشترین ارتباط را با مقدار افزایش میزان بهره وری دبیران داشته و متغیرهای وجدان كاری با ضریب تعیین 347/0 و متغیر تعهد سازمانی با ضریب تعیین 148/0 در رتبه های بعدی قرار دارد.

رضائی (1379) به بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین كاركنان ستاد سازمان بهداشت و درمان و صنعت نفت پرداخته است.با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون های انجام شده نتایج میدانی حاصل از این تحقیق بصورت زیر ارائه می شود . 1- كاركنان سازمان از رضایت شغلی مناسب برخوردار نیستند . 2- تعهد سازمانی در بین كاركنان سازمان مثبت نیست . 3- با افزایش میزان رضایت شغلی ، میزان علاقه مندی كاركنان نسبت به شغل و سازمان خود و همجنین نسبت به اهداف و ارزشهای آن باعث افزایش تعهد سازمانی آنان و استمرار خدمت كاركنان در سازمان خواهد شد . 4-رابطه رضایت شغلی با بعد هنجاری تعهد سازمانی نسبت به سایر ابعاد قوی تر است . 5- بین میزان رضایت شغلی كاركنان با توجه به سطح تحصیلات آنان تفاوت وجود دارد .6- بین میزان رضایت شغلی كاركنان با توجه به سابقه كار آنان تفاوت وجود دارد . 7-بین میزان تعهد سازمانی كاركنان با توجه به سطح تحصیلات آنان تفاوت وجود ندارد .در واقع وجود یا عدم وجود تعهد سازمانی در بین كاركنان باسطح تحصیلات آنان ارتباط ندارد . 8-بین میزان تعهد سازمانی كاركنان با توجه به سابقه كار آنان تفاوت وجود ندارد . بدین معنی كه وجود یا عدم وجود تعهد سازمانی در بین كاركنان ارتباطی با سابقه كار آنان ندارد

سروش (1383) به بررسی مقایسه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و همبستگی آنها با منتخبی از ویژگیهای فردی بین مسئولین تربیت بدنی، آموزشگاهها و مدیران ادارات سازمان تربیت بدنی انجام داده است .سئوال اصلی پژوهش عبارت بود از اینكه آیا تفاوت معنی داری بین رضایت شغی و تعهد سازمانی افراد تحت بررسی وجود دارد؟ همچنین آیا تفاوت معنی داری بین مولفه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد تحت بررسی وجود دارد؟ رضایت شغلی توسط پرسشنامه شاخص توصیف شغلی ‏‎تعهد سازمانی توسط پرسشنامه تعهد سازمانی ‏‎ و مشخصات جمعیت شناختی توسط پرسشنامه ویژگی های فردی اندازه گیری شد. از مجموع 100 پرسشنامه ارسالی، تعداد 83 عدد آن برگشت داده شد كه نرخ برگشتی آن برابر با 83 درصد بود. همچنین از مجموع 83 نفر شركت كننده در این تحقیق تعداد 53 نفر مسئولین تربیت بدنی آموزشگاهها و تعداد 30 نفر مدیران ادارات تربیت بدنی استان خراسان بودند. داده های گردآوری شده از طریق آزمون تحلیل واریانس یك طرفه ‏‎و ضرایب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد كه در كل نمونه تحت بررسی، میانگین رضایت شغلی مسئولین برابر با 32/17 و در مدیران برابر با 87/16 و میانگین تعهد سازمانی مسئولین برابر با 15/56 و در مدیران برابر با 93/55 بود، كه در مجموع از نظر مقایسه میانگین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مسئولین در سطح بالاتری بودند. در بررسی و مقایسه خرده مقیاسهای رضایت شغلی با تعهد سازمانی به غیر از مولفه نوع كار و تلاش بیشتر در راه سازمان در بقیه موارد مسئولین نسبت به مدیران در سطح بالاتری قرار داشتند. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نتایج زیر بدست آمد : 1- بین رضایت شغلی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 2- بین تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 3- بین خرده مقیاسهای رضایت شغلی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 4- بین خرده مقیاسهای تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 5- بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی ارتباط معنی داری مشاهده شد.

وحیدیان رضا زاده (1381) در تحقیقی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان معلمین مرد تربیت بدنی شهر مشهد و همچنین ارتباط برخی از ویژگیهای فردی آنها با متغیرهای تحقیق ” را مورد بررسی و اندازه گیری قرار داده است .سوال اصلی تحقیق عبارت از این است كه آیا ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد تحت بررسی وجود دارد یا خیر. همچنین آیا ارتباط معنی داری بین برخی از ویژگیهای فردی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد تحت بررسی وجود دارد یا خیر.نتایج حاصل ازتحقیق عبارتند از :

1 – بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی نمونه تحت بررسی رابطه معنی داری مشاهده شد. 2 – بین رضایت شغلی از نوع كار با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. 3 – بین رضایت از سرپرست مافوق با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. 4 – بین رضایت از همكاران با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. 5 – بین رضایت از ارتقا و ترفیع با تعهد سازمانی رابهط معنی داری مشاهده شد. 6- بین رضایت از حقوق و مزایا با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد. 7 – بین برخی از ویژگیهای فردی با رضایت شغای رابطه معنی داری مشاهده نشد.8- بین برخی از ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

بیک‌لیک (1380) به بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان. کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران پرداخته است پژوهش فوق به منظور شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است، که از بین کلیه کارکنان شاغل، 973 نفر (642 نفر مرد و 331 نفر زن) 15 درصد، 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 97 نفر کارمند مرد و 53 نفر کارمند زن انتخاب گردیدند.

جهت دستیابی به این هدف پرسشنامه‌ای حاوی 33 سؤال با طرح دو نوع پرسش، 9 سؤال مربوط به مشخصات فردی و 23 سؤال در رابطه با اهداف پژوهش، و همچنین یک سؤال باز در ارتباط با نظر کارکنان در مورد عوامل مؤثر در رضایت شغلی مطرح گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارمندان، رضایت از مدیریت، رضایت از نحوه ارزشیابی، رضایت از حقوق و مزایای شغلی، رضایت از امنیت شغلی، رضایت از امکانات رفاهی و رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار، در سطح پایین رضایت قرار گرفته‌اند یعنی به طور کلی کارکنان از موارد فوق ناراضی می‌باشند. درخصوص اهداف هفت‌گانه پژوهش، تفاوت بین میزان رضایت شغلی زنان و مردان وجود دارد، یعنی رضایت مردان بطور کلی از زنان بیشتر است. ولی تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دارنبود.

در رابطه با سؤالات پنجم تا هشتم پژوهش‌ بین رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار، امکانات رفاهی، ارزشیابی، امنیت شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

یوسفیان (1383) به بررسی وضعیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان استان یزد پرداخته است نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد .

1- در مردان بیشترین جزء رضایت شغلی مربـوط به بعد سرپرست (90/3) و در زنـان مربوط به كـار و سرپـرست (1/4) می باشد. 2-كمترین رضایت در مردان و زنان در مورد پرداخت حقوق می باشد (به ترتیب 33/2, 67/2). 3- رضایت شغلی مردان و زنان فقط با حقوق آنها ارتباط مثبت و معنی داری دارد.4- تعهد سازمانی معلمان مرد با حقوق ارتباط معنی دار دارد. 5- تعهد سازمانی معلمان زن با سن و سابقه كار آنها ارتباط معنی دار و معكوس دارد.6- در معلمان مرد و زن رضایت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری دارد. 7-رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مرد نسبت به معلمان زن در سطح پایینتری قرار دارد

سمیعی (1385)به بررسی رابطه خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان مناطق پنج‌گانه شهرداری شهر اهواز پرداخته است .براساس فرضیه‌های تحقیق بین خصوصیات شخصی با تعهد حسابگرانه، مستمر و هنجاری همبستگی مثبت، بین خصوصیات شخصی با تعهد نگرشی و عاطفی همبستگی منفی و بین ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. در قسمت دوم فرضیه‌های تحقیق بیان شده ضرایب همبستگی چند متغیری بین خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی از ضریب همبستگی ساده بین هر یک از متغیرهای خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی بالاتر است.

جامعه آماری تحقیق کارمندان مناطق پنجگانه شهرداری شهر اهواز بودند. 27% جامعه آماری به عنوان آزمودنی استفاده شد، بنابر این تعداد نمونه 180 نفر بوده است. ابزارهای مورد استفاده برای سنجش ویژگیهای شغلی، زمینه‌یابی تشخیصی شغل تعهد حسابگرانه ، پرسشنامه تعهد سازمانی تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، و خصوصیات شخصی از گزارشی که توسط خودآزمودنیها بیان گردید، بوده‌اند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تعداد فرزندان، سابقه استخدام، هویت وظیفه و پس‌خوراند حاصل از شغل با تعهد حسابگرانه، بین هویت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد نگرشی، بین هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد عاطفی و بین حقوق ماهیانه، هویت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از شغل، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد هنجاری رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین سایر متغیرهای خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی رابطه معنی‌دار مشاهده نشد. همچنین یافته‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین ضرایب همبستگی چند متغیری و ساده خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی وجود ندارد.

مدنی(1384) به بررسی میزان تعهد سازمانی كاركنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی در شركت ملی صنایع پتروشیمی)پرداخته است .به منظور تعیین میزان تعهدسازمانی كاركنان شركت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت بندی عوامل موثر بر آن، پژوهش حاضر انجام شده است. در مجموع مشخص شد كه تعهد سازمانی (كل)، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر كاركنان مورد بررسی بالاتر از حد متوسط بوده است. هم چنین مشخحص شد كه رضایت از شغل یكی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تعهد سازمانی است و همبستگی قوی و مثبت با آن دارد، دسترسی به شغل در خارج از سازمان بالاترین همبستگی منفی را با تعهد مستمر داشته و این رابطه از طریق متغیرهایی مانند تحصیلات و رتبه ی سازمانی نیز با واسطه ی رضایت شغلی، تاثیر قابل توجهی بر تعهد سازمانی به ویژه تعهد عاطفی داشته اند. یافته های پژوهش نشان داد كه روابط بین برخی از متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش را می توان بر اساس نظریه های مبادله، برابر، انتشار و سلسله مراتب نیازهای مازلو تبیین كرد، ولی با در نظر گرفتن تعامل بین متغیرها، نتایج پژوهش با نظریه ی سیستم ها و ساختار بندی، برازش بهتر و مناسب تری دارد.

شاهوردی( 1385)به تهیه و استاندارد ساختن مقیاس تعهد سازمانی و تعیین میزان آن در كاركنان وزارت صنایع و معادن پرداخته است . ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ی برگرفته از منابع اینترنت و نمونه‌های موجود است. جامعه‌ی آماری، شامل 1545 نفر كارمندان رسمی و پیمانی ستاد وزارتخانه و سازمان‌های استانی آن بوده‌اند. تعداد 900 نفر پاسخنامه را تكمیل و اعاده نمودند. از این تعداد 868 فقره پاسخنامه كه ازهرنظركامل بود وارد محاسبات آماری گردید.پرسشنامه دارای 102 ماده و برپایه مقیاس4 درجه‌ای لیكرت به‌ترتیب : كاملاً مخالفم، نسبتاً مخالفم، نسبتاً موافقم و كاملاً مخالفم رتبه‌بندی شده ‌است توسط محقق ساخته شده . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد كه تعهد سازمانی كاركنان وزارت صنایع و معادن بیش از حد متوسط وبالاست.

صباغیان راد و همكاران (1385) ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسین تربیت بدنی عمومی دانشگاه های آزاد كشور را مورد بررسی قرار داده اند .

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی، در میان مدرسان تربیت بدنی عمومی بوده است. اهداف اختصاص این پژوهش، توصیف وضعیت تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی به تفكیك مدرسان هیات علمی و مدرسان حق التدریس، مقایسه تحلیل رفتگی و تعهد سازمانی در این دو گروه و همچنین رابطه بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی به طور مجزا در هر یك از گروه های مدرسان هیات علمی و حق التدریس و مقایسه میزان ارتباط متغیرها در بین دو گروه بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدرسان تربیت بدنی عمومی 1 و 2 دانشگاه های آزاد اسلامی بودند. نمونه آماری این پژوهش 399 نفر از 50 دانشگاه شامل 212 نفر هیات علمی و 187 نفر از آنان حق التدریس بودند، كه به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش (1996) با سه جزء فرسودگی عاطفی، كاهش عملكرد شخصی و تهی شدن از ویژگی های شخصی و پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن (1991) با سه جزء تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد پیوستگی بود. در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور سازمان دادن، خلاصه كردن و طبقه بندی نمرات خام و توصیف داده ها استفاده شد. تفاوت میانگین ها توسط تست تی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی پیرسون در سطح (a=0.05) برای محاسبه ضرایب همبستگی و Zr فیشر برای بررسی معنادار بودن تفاوت میان ضرایب همبستگی استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، فراوانی و شدت تهی شدن از ویژگی های شخصی مدرسان هیات علمی، با جز تعهد عاطفی آنان رابطه معنی دار دارند. فراوانی تهی شدن از ویژگی های شخصی مدرسان حق التدریس و جز تعهد عاطفی و تعهد هنجاری ارتباط معنی دار دارند. میان شدت تهی شدن از ویژگی های شخصی با جزء تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد. میان رابطه ما بین تعهد عاطفی و فراوانی فرسودگی عاطفی، و تعهد عاطفی و شدت تهی شدن از ویژگی های شخصی، در دو گروه هیات علمی و حق التدریس تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج نشان می دهند كه تعهد سازمانی مدرسان هیات علمی بیش از مدرسان حق التدریس می باشد. تنها جز تعهد عاطفی می تواند پیشگویی برای تحلیل رفتگی (تهی شدگی از ویژگی های شخصی) مدرسان باشد.

طالب پور و امامی (1385) ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد را مورد بررسی قرار داده اند .

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد است. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی و به شكل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری آن 182 نفر از دبیران تربیت بدنی مرد شهر مشهد بودند كه به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور گرد آوری اطلاعات، از سه پرسشنامه اطلاعات فردی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی استفاده شده است. برخی از نتایج پژوهش نشان می دهد كه میزان تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی برابر با (SD=7.75 و (M=49.26 می باشد كه بیانگر سطح تعهد سازمانی متوسط و بالایی است. همچنین میزان دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی برابر با (SD=6.91 و (M=44.75 می باشد كه حاكی از متوسط بودن میزان دلبستگی شغلی در افراد تحت بررسی است. در مقایسه میانگین تعهد سازمانی كه با استفاده از روش تحلیل واریانس انجام پذیرفت تفاوت بین میانگین های تعهد سازمانی در نواحی تحت بررسی با ضریب همبستگی (0.035=(P. معنادار بود و در ادامه از طریق آزمون تعقیبی توكی مشخص شد كه نواحی سه و هفت نسبت به یك و چهار از تعهد سازمانی بالاتری برخوردار است.

كوزه چیان و همكاران (1382) ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان را مورد بررسی بررسی قرار داده اند . این تحقیق به روش توصیفی و به شكل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری مدیران، برابر با تعداد نمونه آماری (64) است. از جامعه آماری معلمان نیز، 300 نفر برای نمونه، به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات، از سه نوع پرسشنامه اطلاعات فردی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندار و…) و آمار استنباطی (آزمون ETA، ضریب همبستگی و آزمون تعقیبی دانكن برای ارزیابی اختلافات در میانگین ها) استفاده شد.

برخی از نتایج پژوهش نشان می دهد كه: میزان تعهد سازمانی مدیران (6.32 SD= و 56.48M=) از تعهد سازمانی معلمان (8.29SD= و 52.7 M=) و میزان رضایت شغلی مدیران (0.56SD= و3.44 M=) از رضایت شغلی معلمان (0.572 SD= و 3.29M=) بیشتر است. بین تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود (P<0.05). بین رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود دارد (P<0.05)، بین سن و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین سن و تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود ندارد.

نتایج تحقیق كرمشاهی (1376)نشان می دهد بین رضایت از حقوق و مزایای دریافتی توسط معلمان و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: 1- هر چه معلمان دوره ابتدایی از مدیریت آموزش و پرورش منطقه به خاطر عنایت آنان به مشکلات و گرفتاریهای فردی و محیط کار و صمییمت آنان نسبت به آموزگاران رضایت داشته باشند بالطبع موجب رضایت شغلی معلمان خواهد شد. 2- هر چه مدیران دبستان از نظر اخلاقی و رفتاری اهل مشورت و تفاهم و خوش برخورد بوده و همچنین نسبت به مشکلات همکاران آموزگار با درایت برخورد نمایند در رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی اثر مستقیم دارد. 3- هر چه معلمان دوره ابتدایی از همکاران آموزگار خود رضایت داشته باشند در رضایت شغلی آنان اثر مستقیم دارد. 4- هر چه معلمان دوره ابتدایی از محیط و فضای آموزشی از نظر کمی و کیفی رضایت داشته باشند در رضایتمندی شغلی آنان اثر دارد. 5- هر چه معلم از حقوق و مزایایی که از شغل معلمی دریافت می نمایند رضایت داشته باشد و حقوق دریافتی مناسب تلاش و کوشش خود بداند در رضایت شغلی وی تأثیر مستقیم وبالایی خواهد داشت. 6- بین منزلت اجتماعی معلمان در جامعه و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

افخمی (1386) به بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی كارشناسان معاونت نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش پرداخته است .در این پژوهش ارتباط بین دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی از یک طرف و متغیر هوش هیجانی از طرف دیگر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. جامعه ی مورد بررسی، کارشناسان معاونت نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش است که از بین آن ها 71 نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با تخصیص متناسب اخذ شد. به هرکدام از این نمونه ها سه پرسش نامه ی رضایت شغلی(پرسش نامه ی مینه سوتا)، تعهد سازمانی(پرسش نامه ی مایر و آلن) و هوش هیجانی(پرسش نامه ی بارـ اون) داده شد. برای تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS و نرم افزار هوش هیجانی مرکز مشاوره ی پویا استفاده شد. مهمترین نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر هستند . رضایت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم دارد.. هوش هیجانی با تعهد سازمانی رابطه ندارد2- هوش هیجانی با تعهد مستمر رابطه ی معکوس دارد.. برای دارندگان مدرک لیسانس، هوش هیجانی با تعهد سازمانی ارتباط معکوس دارد.. هوش هیجانی با رضایت شغلی ارتباطی ندارد.. برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه ی مستقیم دارد .

زارعی(1383) در پژوهش خود تحت عنوان” ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ و ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ و ن‍واح‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رش‍ی‍راز” به این نتایج دست یافت: ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌و رگ‍رس‍ی‍ون‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ ب‍ی‍ن‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ و ت‍ع‍ه‍دس‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‌ و ن‍واج‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ب‌- در ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ب‍ن‍دی‌ رف‍ت‍ارس‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ اب‍ع‍اد م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ح‍ک‍ای‌ از آن‌ دارد ک‍ه‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از ب‍ع‍دم‍ن‍ف‍ی‌ رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ آن‍ه‍ا را م‍ن‍ج‍ر م‍ی‌ش‍ود ای‍ن‌ راب‍طه‌ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ آم‍اری‌ گ‌ ب‍رای‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ م‍ردان‌ در س‍طح‌۰۱ > ف‌م‍ورد ت‍ای‍ی‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌ ول‍ی‌ ب‍رای‌ زن‍ان‌ در س‍طح‌۰۵ / > ف‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍دس‍ت‌ن‍ی‍ام‍د ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‌ ع‍اطف‍ی‌ م‍س‍ت‍م‍ر ه‍ن‍ج‍اری‌ ب‍ا اب‍ع‍اد رف‍ت‍ارس‍ی‍اس‍ی‌ م‍وی‍د ای‍ن‌ اس‍ت‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فهرست مطالب:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

فهرست مطالب

چکیده:

فصل اول : مقدمه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف پژوهش

سوالات اصلی پژوهش

سوالات كلی

سوالات اختصاصی

متغیرهای پژوهش :

تعاریف عملیاتی متغییرها :

تعاریف نظری متغییرها :

 

فصل دوم : پیشینه ی پژوهش

اختلال های روانی

1-1پیش زمینه تاریخی

ماقبل تاریخ و ارواح شیطانی

یونان باستان و توجیهات پزشكی

قرون وسطی و دیوشناسی

عصر خردگرایی و درمان مبتنی بر اصول اخلاقی

عصر جدید و بیماری روانی

1-2ملاك های تعریف نابهنجاری

چشم اندازهای تاریخی رفتار غیرعادی

دیدگاه های روانشناختی در مقابل دیدگاه های عضوی

زمینه فراهم است

ملاك های قانونی

ملاك های آماری

ملاك های انحراف از هنجار

ملاك های بهداشت روانی

ملاك های اجتماعی و روان شناختی

چهار مباحثه

ملاك های بیماری روانی

1-3رویكردها/ الگوها

الگوی پزشكی (یا زیست – شیمیایی)

الگوی روان پویشی

الگوی رفتاری

الگوی شناختی

الگوی ساختارگرای اجتماعی

الگوی انسان گرا/ وجودگرا

رویکرد تکاملی

الگوی نظام های خانوادگی

الگوی اجتماعی- فرهنگی

الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)

رویکرد التقاطی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه روان پویشی

دیدگاه یادگیری

دیدگاه شناختی

دیدگاه انسان گرایی- هستی گرایی

دیدگاه اجتماعی

ارزش رویكرد تعاملی

دیدگاه روان پویشی

4- راهنمای تشخیص و طبقه بندی

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM)

رویكرد طبقه بندی

سیستم چندمحوری

پنج محور DSM-IV-TR

محور I: اختلال های بالینی

محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی

محور III:بیماری های جسمانی:

محور IV: مشكلات روانی- اجتماعی و محیطی

محور V: ارزیابی كلی عملكرد

اختلال های خُلقی

اسكیزوفرنی و اختلال های مربوط

اختلال های شخصیت

اختلال های مرتبط با رشد

اختلال های مرتبط با پیری و شناختی

اختلالهای مرتبط با مواد

اختلال های خوردن و اختلال های كنترل تكانه

تجربه انسان در مورد اختلال های دورانی

تأثیر اختلال های روانی بر فرد: داغ و پریشانی

تاثیر اختلال روانی بر خانواده

تأثیر اختلال روانی بر جامعه

2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی

2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)

مكانیسم ها و سبك های دفاعی

مكانیزم های دفاعی

طبقات و نمونه های مكانیزم های دفاعی

2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

دفاع های نارسیستیک

دفاع های نابالغ

دفاع های نوروزی

دفاع های سالم

طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران

 

فصل سوم : روش پژوهش

ابزار پژوهش :

معرفی ابزار پژوهش

پرسشنامه SCL-90-R

سوالات اضافی

پایایی آزمون:

شیوه اجرا و نمره گذاری

. پرسشنامه سبك های دفاعی (DSQ)

روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

فصل پنجم : بحث

مقدمه

الف) بحث:

ج) محدودیت ها:

د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها :

 

منابع و ماخذ

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تأثیر اختلال روانی بر جامعه:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

تأثیر اختلال روانی بر جامعه

هركسی كه در محله ای زندگی كرده است كه یك بیمارستان روانی دولتی در آن قرار دارد می داند كه در تأمین نیازهای افرادیكه پریشانی روانی دارند بعداز مرخص شدن آنها از بیمارستان، مشكلات زیادی وجود دارد. در آغاز دهه ی 1970، در مورد نقل مكان بیماران روانی از بیمارستان ها به محیط های كمتر محدود كننده، جنبشی ملی بوجود آمد. در اواسط دهه ی 1970، بیمارستان های روانی معمولاً چندین هزار بیمار رادر خود جای می دادند. در اواسط دهه ی 1990 این تعداد كاهش یافت. تعدادی از موسسات تعطیل شدند و آنهایی كه بازماندند در مقیاس كوچكی عمل می كردند. برخی از افراد ترخیص شده نزد خانواده هایشان برگشتند، ولی اغلب آنها به خانه های اجتماعی نقل مكان یافتند و با چند تن از افراد ترخیص شده زندگی كردند. در تعدادی از جوامع از این بیماران به نحو شایسته ای مراقبت می شود ولی در تعدادی از مناطق، مخصوصاً در شهرهای بزرگ، دهها و حتی صدها نفر وجود دارند كه قبلاً بستری شده بودند و اكنون بدون كاشانه، غذا، یا مراقبت پزشكی رها شده اند.

تأثیر اختلال های روانی بر جامعه را نمی توان به راحتی ارزیابی كرد، ولی متخصصان سلامت روانی قبول دارند كه مشكلات روانی هزینه هنگفتی برای جامعه دارد. معمولاً خانواده ها از هم می پاشند و جوامع آسیب می بینند. بار دیگر سرگذشت ربكا را در نظر بگیرید. از دست رفتن بازدهی و مشاركت او در جامعه، برای اجتماع زیان بار هستند. هزینه های مالی توان بخشی او را می توان بطور مستقیم ارزیابی كرد. مداوای او به درمان فشرده، بستری كردن، انتقال به جامعه، و حمایت پی گیر نیاز دارد. وقتی به این واقعیت فكر می كنید كه صدها هزار نفر مانند ربكا در خیابانهای آمریكا وجود دارند، متوجه ی فاجعه ی زندگی های ناخرسند خواهید شد كه بار گرانی برای جامعه دارند.

 

2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی

2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)

مکانیسم های دفاعی فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود [1] را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا برعهده دارد. آنها ازطریق اجتناب از اضطراب و یا شیوه ای خاص از مواجهه با اضطراب شرایط روانی را سازمان و بقاء می بخشند. بنابراین آنها تلاش هایی را در رویارویی با تعارض روانی انجام می دهند و می توانند رفتارهای مقابله ای را تسهیل کنند, ولی استفاده به شیوه ای نامناسب از آنها (همچون انکار، فرافکنی، جابجایی، انزوا)، می تواند رشد روانی را مختل کند و از پاسخ های مقابله ای مفید جلوگیری بعمل آورد. همچنین زمانی که از مکانیسم های دفاعی بطور مداوم استفاده می شود، می توانند بسیار مخرب باشند. استفاده مکرر از انکار و فرافکنی پارانوئید می تواند دلیلی بر قطع تماس با افراد و دنیای واقعی گردد و پیامد آن انزوا و فرورفتن به دنیایی که خود فر خلق کرده است، باشد.

در واقع (خود) با درنظر داشتن اصل واقعیت (حقایق بیرون و محیط) خواسته های آنها را با استفاده از      مکانیسم های دفاعی کنترل و در مسیر درست که برای فراخود[2] نیز قابل قبول باشد، هدایت می کند. آنها ابزاری در دست خود هستند، خود بتواند جلد خواسته های بی پایان غریزه محور و بی منطق نهاد [3] را بگیرد و در عین حال با توجه به واقعیت و اخلاق، خواسته های نهاد را بصورت معقول و جامعه پسند برآورده سازد. اگر این مکانیسم ها نباشد یا کم کاری خود را از دست بدهند، نهاد (غرایز)، خود را مغلوب ساخته و شخصیت فرد در هم می شکند (پالهوس، 1997، به نقل از نعمت، 1387).

براساس تعریف DSM-IV-TR (2000) مکانیسم های دفاعی فرایندهای خود کارآمد روانشناختی هستند که از افراد در برابر اضطراب و آگاهی از خطرهای درونی و بیرونی حمایت می کنند. این مکانیسم ها واسطه بین واکنش فرد به تعارض های هیجانی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی هستند.

اندروز و همکاران در سال 1993 تعداد 20 مکانیسم دفاعی را برحسب سه سبک دفاعی متمایز کردند.    مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب برعهده دارند، برحسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کارآمد یا ناکارآمد باشند. مکانیسم های دفاعی رشدیافته به منزله شیوه های مواجهه انطباقی، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند و مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته شیوه های مواجهه غیرمنطقی و ناکارآمد محسوب می شوند.

فروید ساختار شخصیت را شامل سه ساخت روانشناختی نهاد، من و فرامن می داند. این سه ساخت بطور مداوم بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند. به عقیده فروید من در مواجهه با خواسته های کشاننده ی نهاد از     مکانیسم های دفاعی که به کار مهارکردن اضطراب می آیند، استمداد می کند (منصور و دادستان، 1374، به نقل از علی بخشی 1385).

شناسایی مکانیسم های دفاعی بدون توجه به اضطرابی که آنها را فرا می خواند، قابل درک نیست. فروید با طرح نظریه دوم خود در خصوص اضطراب، احساس اضطراب را ناشی از علامت محرک دانست و آن ساختاری که این علامت را درک کرده و به دفاع از خویش در برابر معنای تهدیدآمیز آن می پردازد را من معرفی کرد که اضطراب را درک و سپس نیروهایی را برای دفاع در مقابل خطر قریب الوقوع ناشی از برانگیختگی ها به جنبش در می آورد (قربانی، 1382).

اگر چه فروید مفهوم دفاع را با مکانیسم های سرکوب گری آغاز می کند اما این برای او تنها آغاز راه بوده است. او به زودی دریافت که سرکوبگری تنها تدبیر من در مقابل انگیختگی ها نیست. اما در این سایر    مکانیسم ها جایگاهی اختصاصی دارد. هزینه ای که من جهت استمرار مکانیسم های دفاعی می پردازد، بار سنگینی را بر اقتصاد روانی تحمیل می کند. مکانیسم های دفاعی پس از آنکه من را یاری می رساندند همچنان در ساختار منش فرد تثبیت می شوند و بعنوان روش معمول واکنش های عادی و شخصیتی فرد در می آیند و در طی دوران زندگی و حیات روانی فرد، هرگاه وضعیتی مشابه با وضعیت نخستین رخ می دهد، مجدد از نو تکرار می شوند (علی بخشی، 1385).

فروید در آثار مختلف خود ده مکانیسم دفاعی را مطرح کرد: درون فکنی، همانند سازی، فرافکنی، بازگشت علیه خود[4]، معکوس شدن[5]، واپس روی، تشکل واکنشی(واکنش سازی) [6]، مجزاسازی[7] و امحا[8] (فروید 1996، به نقل از مهدیزاده 1387).

آنا فروید در اثر مشهور خود با عنوان من و مکانیسم های دفاعی در سال 1964، به گسترش افکار پدر درباره مکانیسم های دفاعی و نظام دارکردن آنها پرداخت. او جایگاه من در نظام روان تحلیلگری را توصیف کرد و باتوجه به فعالیت های بالینی خویشتن در خلال تحلیلگری کودکان، چندین مکانیسم دفاعی دیگر به آنها افزود. وی واکنش های دفاعی را به سه علت نسبت داد:

 1. وقتی ارضای نهاد (برای مثال بواسطه یک رفتار جانبی) احساس بی ارزشی و گنهکاری را در فرامن به راه      می اندازد.
 2. هنگامیکه من در برابر خطرات جهان برونی که ریشه در واقعیت دارند، قرار می گیرند.
 3. وقتی من کوشش می کند تا علیه برانگیختگی های قدرتمند ناهشیار از خود دفاع یا حمایت کند (آنا فروید 1936).

این سه علت پایگاه من را در معرض خطر سقوط و ناامیدی قرار می دهند و موجب می شوند که این پایگاه مکانیسم های دفاعی خود را به راه اندازد تا اولاً به واسطه آنها بتوانند موانعی را در برابر این خطرها ایجاد کند و ثانیاً قدرت مهارگری خود را به منزله عامل اجرایی شخصیت بدست آورد. آنا فروید نه تنها ده مکانیسم دفاعی را که توسط پدرش عنوان شده بود بازشناسی و توصیف کرد بلکه خود نیز چندین مکانیسم دفاعی دیگر بر آنها افزود.

بطور خلاصه می توان گفت مجموعه مکانیسم هایی که افراد بکار می گیرند، سبک دفاع شخصی را می سازد که فروید آن را بصورت فراوانی استفاده از مکانیسم های دفاعی متفاوت در مقایسه با یکدیگر تعریف کرد و از آن به عنوان متغیر اصلی برای شناخت شخصیت، آسیب شناسی و میزان سازش یافتگی نام برد و این فرضیه ای است که برحسب یافته های پژوهشی بسیار، مورد تائید قرار گرفته است (بشارت، 1384).

مكانیسم ها و سبك های دفاعی

مكانیزم های دفاعی

افراد برای اینكه از اضطراب مصون بمانند، از راهبردهای گوناگونی برای دور نگهداشتن افكار، غرایز، و   احساس های غیرقابل قبول از آگاهی هشیار، استفاده می كنند كه فروید آنها را مكانیزم های دفاعی نامید. به عقیده ی فروید، همه ی افراد برای دورنگهداشتن تجربیات بالقوه آزارنده، از مكانیزم های دفاعی استفاده      می كنند. فقط در صورتیكه مكانیزم های دفاعی بصورت خشك و افراطی مورد استفاده قرار گیرند، منبع اختلال روانی می شوند.

دیدگاه های فعلی در مورد مكانیزم های دفاعی، براساس ملاحظات نظری و رابطه ی این مكانیزمها با سلامت روانی كلی، آنها را طبقه بندی می كنند (ویلانت، 1994). مولفان DSM-IV، براساس این رویكرد، یك طرح طبقه بندی به نام مقیاس عملكرد دفاعی تهیه كرده اند. این طبقات، روش مفیدی را برای درنظرگرفتن     مكانیزم های دفاعی و نحوه ای كه آنها در اختلال های روانی گوناگون آشكار می شوند، در اختیار می گذارند. نمونه هایی از این مكانیزم های دفاعی در جدول زیر، ارائه شده است.

طبقات و نمونه های مكانیزم های دفاعی

مكانیزم دفاعی تعریف نمونه
دفاع های بسیار سازگارانه                   پاسخ های سالم به موقعیت های استرس زا
شوخی

humor

تاكید كردن بر جنبه های خنده دار یك تعارض یا موقعیت استرس زا ماریا با خوشرویی، تجربه تحقیرآمیزی را كه طی آن روی یخ سرخورد، درحالیكه یك گروه پسر او را می دیدند، دوباره به نمایش گذاشت.
ابراز وجود

Self-assertion

برخورد كردن با موقعیتهای دشوار بوسیله ی ابراز مستقیم احساسات و افكار به دیگران وقتیكه پدر پدرو به او گفت به علت گرفتاری زیاد نتوانسته است در مراسم فارغ التحصیلی او شركت كند، پدرو گفت كه از دست او عصبانی و از وی ناامید شده است.
منع

Suppression

اجتناب كردن از افكار مربوط به مسائل ناراحت كننده مارین عمداً تصمیم گرفت از فكر كردن به مشكلات مالی درحالیكه مشغول مطالعه كردن برای امتحان بود، خودداری كند.
راهبردهای ناهشیاری كه به افراد كمك می كنند افكار، احساسها، خاطرات، امیال و ترس های آزارنده را از آگاهی هشیار دور نگهدارند.
جابجایی

Displacement

جابجا كردن احساس ها یا تكانه های نامقبول از هدف اصلی این احساس ها به كسی كه كمتر تهدیدكننده است یا به یك شیء. بعد از اینكه فرد از جانب كارفرمایش موردانتقاد قرار گرفت، ساكت ماند، اما بعداً بدون دلیل مناسبی بر سر كارمندان زیر دستش فریاد كشید.
تجزیه

Dissociation

تجزیه كرد فرایندهای شناختی، ادراكی و حركتی كه معمولاً یكپارچه هستند در عمكرد فرد درحالیكه مربی جك جلوی كل اعضای تیم هاكی، او را بخاطر دریافت ضربه ی پنالتی تحقیر كرد، جك با فكركردن به مهمانی ای كه آن شب می خواست برود، از این شرمساری فاصله گرفت.
توجیه عقلی

Intellectualization

متوسل شدن به تفكر بیش از حد انتزاعی در واكنش به موضوعی كه موجب تعارض یا استرس شده است. گابریل بجای تمركزكردن روی جنبه های ناراحت كننده سپردن مادرش به خانه ی سالمندان، مفصلاً درباره ی نقطه ضعفهای سیستم تأمین اجتماعی صحبت می كند.
واكنش وارونه

Reaction formation

تبدیل كردن احساس یا میل ناپذیرفتنی به ضد آن، برای پذیرفتنی تر كردن آن جرالد كه مخفیانه به هرزه نگاری معتاد بود، به صورت علنی از معلم دبیرستان دخترش بخاطر توصیه ی یك رُمان كلاسیك با محتوای جنسی انتقاد كرد.
سركوبی

Repression

راندن ناهشیارانه ی امیال، افكار، یا تجربیات از آگاهی ژانین قادر نبود هیچیك از جزئیات مربوط به تصادف وحشتناك اتومبیل را به یاد آورد.
دفاعهایی كه تصورات ذهنی         تحریف تصویر ذهنی از خود، بدن، یا سایرین به منظور

را اندكی تحریف می كنند                   تنظیم كردن عزت نفس

خوارشماری

Devaluation

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با نسبت دادن ویژگی های منفی به خود یا دیگران پاتریك ادعا كرد كه مشكلات ارتباطی با دوست دخترش به علت ناپختگی وی، هوشبهر پائین و فقدان فرهیختگی اوست.
آرمانی ساختن

Idealization

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با نسبت دادن خصوصیات مثبت اغراق آمیز به دیگران كاترین عدم جذابیت شوهرش را با متقاعدساختن خودش و دیگران به اینكه او غرق در افكار خلاقانه و نبوغ است، نادیده گرفت.
همه توانی یا قدرت مطلق

Omnipotence

پاسخ دادن به استرس بوسیله ی اجرای نقش برتر نسبت به دیگران هرچه مقدار تنش نورمن در كارش به عنوان كارگزار بورس بیشتر       می شود به احتمال بیشتری با همكارانش به صورت تحقیرآمیز صحبت می كند.
دفاع های انكاری دور نگهداشتن عوامل استرس زا، افكار، احساسها، تكانه ها یا مسئولیت ناخوشایند یا ناپذیرفتنی از آگاهی  
انكار

Denial

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با امتناع از پذیرفتن جنبه ی دردناك واقعیت یا تجربه ای كه برای دیگران آشكار است كاندیس بجای مبارزه كردن با هیجانهای عذاب آور مربوط به تشخیص سرطان در خودش، طوری با بی اعتنایی عمل میكند كه انگار به این بیماری مبتلا نیست.
فرافكنی

Projection

نسبت دادن صفات یا احساس های شخصی ناخوشایند به دیگران برای مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ویژگی های شخصی زننده ایزابل نمی دانست كه به خودخواه و مفلوك بودن شهرت دارد، اغلب از كم ارزشی دیگران شكایت می كرد.
دلیل تراشی

Rationalization

مخفی كردن انگیزه های واقعی افكار، اعمال، یا احساسها با توجیه كردنهای اطمینان بخش یا خودیاری اما نادرست. پیت برای حل و فصل كردن ناامیدی خویش از واردشدن به تیم بیسبال، خود را متقاعد می سازد كه هیچ وقت واقعاً آرزو نداشته است در چنین تیم ضعیفی باشد.
دفاعهایی كه تصورات ذهنی را خیلی تحریف میكنند تحریف شدید خود یا دیگران  
شكافتگی

Splitting

تقسیم كردن حالتهای عاطفی متضاد و ناتوانی در ادغام كردن ویژگی های مثبت و منفی خود یا دیگران در تصورات ذهنی منسجم گرچه ماریان دركل ترم به استاد خود صورت آرمانی داده بود بلافاصله بعد از اینكه در یك امتحان نمره 16 گرفت، او را آدمی شیطانی و متخصام انگاشت.
دفاعهایی كه اقداماتی را دربردارند. پاسخ هایی به تعارض یا استرس كه عمل یا كناره گیری را دربردارند.  
برون ریزی

Acting out

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با اقدامات بجای افكار یا احساسات رالف بجای اینكه یه همسرش بگوید كه از مقاومت وی در برابر آمیزش جنسی ناخرسند است، تصمیم گرفت با یكی از همكاران رابطه نامشروع برقرار كند.
پرخاشگری انفعالی

Passive aggression

نشان دادن اطاعت بیش از حد ظاهری برای پوشاندن مقاومت، خشم، و رنجش پنهان ناخرسندی كوین از شغلش به عنوان دربان، در زیاده كاری نظافت اداره انعكاس داشت، بطوری كه مدیران بارها از سرو صدای او هنگام نظافت كردن آزرده می شدند.
واپس روی

Regression

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با برگشتن به رفتارهای بچه گانه آدریان بعد از یك اختلاف نظر جزئی با همكارانش، اشك ریزان به سمت توالت شافت و منتظر ماند تا یك نفر برای تسكین دادن احساسات جریحه دار شده او دخالت كند.
دفاع هایی كه جدایی از واقعیت را دربردارند پاسخ به استرس یا تعارض كه فكر یا رفتار غیرعادی را شامل می شود  
فرافكنی هذیانی

Delusional projection

نسبت دادن هذیانی صفات یا احساسهای شخصی ناخوشایند به دیگران برای مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ویژگی های شخصی زننده گرچه این هاری بود كه از هركسی نفرت داشت، اما خود را متقاعد ساخته بود كه همسایگانش به قدری از او متنفرند كه قصد دارند وی را به قتل برسانند.
تحریف روان پریشی

Psychotic distortion

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با متوسل شدن به سوء تعبیرهای هذیانی واقعیت هنگامی كه نمرات ایوان همچنان روبه كاهش رفتند، این اعتقاد را پرورش داد كه همه استادان او عمداً نمره های كم به او داده اند تا دانشگاه را از شر مهاجران روسی خلاص كنند.

 

[1] . ego

[2] . super ego

[3] . id

[4] . Turning against the self

[5] . Reversed

[6] .Reaction formation

[7] . Isolation

[8] . Undoing

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه