دانلود تحقیق در مورد بیمه گذار، قراردادهای بیمه، بررسی فقهی، آزمون فرضیه


دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
خسارت کلی در بیمه بدنه …………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت جزئی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو …………………………………………………………………………………….
آیین نامه شماره ۵۳………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………..
الف -بررسی فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………
ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو…………………………………………………………………………………………..
دلایل عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه …………………………………………………………
دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو……………………
۱-دلایل فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره ۵۳………………………………………………………..
بررسی وآزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم – بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو…………………………………………………………………………………..
تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل………………………………………………………………………………………………………
تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل……………………………………………………………………………………………………….
تخلف بیمه گذار از پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………….
الف-عدم توانایی در پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد……………………………………………………………………………………………………………………
برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه ………………………………………………………………………………………..
الف-تخلف عدم پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ……………………………………………………………………………………………………………………….
ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه …………………………………………………………………………………………..
شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ……………………………………………………………………………………..
الف –رضایی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب –عینی بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه…………………………………………………………………………………………………………………
معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه …………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسی و آزمون فرصیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم- بررسی مغایرت بند ۷ماده ۵وماده ۸ آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده۱و ۱۹ قانون بیمه
مفاد والزامات ماده ۱قانون بیمه ………………………………………………………..
مفاد و الزامات ماده ۱۹قانون بیمه ……………………………
مفاد و الزامات ماده۸ آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه …………………………….
مفاد بند ۷ماده ۵آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه ………………………………….
بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی………………………
بررسی وآزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………..
نتیجه و پیشنهادها
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .
روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ، جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: ۱- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده ۱۹ قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.۲- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.۳- مغایرت بند ۷ ماده ۵ و همچنین ماده ۸ آیین نامه اجرایی شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده ۱و ۱۹ قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .
کلمات کلیدی:
خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر
مقدمه
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *